Asset Class Navigation

PJM Western Hub Real-Time Off-Peak Calendar-Day 5 MW Margins

Start Period End Period
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB RT OP DAILY WOR 06/28/2018 07/16/2018 180 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB RT OP DAILY WOR 07/17/2018 08/31/2018 100 USD 0.2