Asset Class Navigation

PJM Western Hub Real-Time Off-Peak Calendar-Day 5 MW Margins

Start Period End Period
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB RT OP DAILY WOR 11/12/2020 11/30/2020 180 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB RT OP DAILY WOR 12/01/2020 12/31/2020 100 USD 0.2