Asset Class Navigation

PJM Western Hub Real-Time Off-Peak Calendar-Day 5 MW Margins

Start Period End Period
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB RT OP DAILY WOR 05/14/2020 06/01/2020 180 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB RT OP DAILY WOR 06/02/2020 07/31/2020 100 USD 0.2