Asset Class Navigation

PJM DPL Zone Off-Peak Calendar-Day 5 MW Day-Ahead LMP Margins

Start Period End Period
NYM ELECTRICITY PJM DPL ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT PUO 03/07/2019 03/25/2019 150 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM DPL ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT PUO 03/26/2019 03/29/2019 130 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM DPL ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT PUO 03/30/2019 04/30/2019 75 USD 0.2