Asset Class Navigation

PJM DPL Zone Off-Peak Calendar-Day 5 MW Day-Ahead LMP Margins

Start Period End Period
NYM ELECTRICITY PJM DPL ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT PUO 05/07/2019 05/23/2019 150 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM DPL ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT PUO 05/24/2019 05/29/2019 130 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM DPL ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT PUO 05/30/2019 06/30/2019 75 USD 0.2