Asset Class Navigation

Brent Crude Oil Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2024

03/2026
08/2024

03/2026
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2024

04/2026
08/2024

10/2029
725 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2024

10/2024
09/2024

10/2024
60 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2024

11/2024
09/2024

11/2024
100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2024

12/2024
09/2024

12/2024
150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2024

01/2025
09/2024

01/2025
175 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2024

02/2025
09/2024

02/2025
225 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2024

03/2025
09/2024

03/2025
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2024

04/2025
09/2024

04/2025
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2024

05/2025
09/2024

05/2025
325 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2024

06/2025
09/2024

06/2025
350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2024

07/2025
09/2024

07/2025
375 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2024

08/2025
09/2024

08/2025
400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2024

09/2025
09/2024

09/2025
450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2024

10/2025
09/2024

10/2025
500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2024

11/2025
09/2024

11/2025
525 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2024

12/2025
09/2024

12/2025
550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2024

01/2026
09/2024

01/2026
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2024

02/2026
09/2024

02/2026
625 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2024

03/2026
09/2024

03/2026
650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2024

04/2026
09/2024

10/2029
675 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2024

11/2024
10/2024

11/2024
60 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2024

12/2024
10/2024

12/2024
100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2024

01/2025
10/2024

01/2025
150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2024

02/2025
10/2024

02/2025
175 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2024

03/2025
10/2024

03/2025
200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2024

04/2025
10/2024

04/2025
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2024

05/2025
10/2024

05/2025
275 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2024

06/2025
10/2024

06/2025
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2024

07/2025
10/2024

07/2025
325 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2024

08/2025
10/2024

08/2025
350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2024

09/2025
10/2024

09/2025
400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2024

10/2025
10/2024

10/2025
450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2024

11/2025
10/2024

11/2025
475 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2024

12/2025
10/2024

12/2025
500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2024

01/2026
10/2024

01/2026
550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2024

02/2026
10/2024

02/2026
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2024

03/2026
10/2024

03/2026
650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2024

04/2026
10/2024

10/2029
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2024

12/2024
11/2024

12/2024
60 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2024

01/2025
11/2024

01/2025
100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2024

02/2025
11/2024

02/2025
130 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2024

03/2025
11/2024

03/2025
175 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2024

04/2025
11/2024

04/2025
200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2024

05/2025
11/2024

05/2025
225 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2024

06/2025
11/2024

06/2025
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2024

07/2025
11/2024

07/2025
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2024

08/2025
11/2024

08/2025
325 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2024

09/2025
11/2024

09/2025
350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2024

10/2025
11/2024

10/2025
400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2024

11/2025
11/2024

11/2025
425 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2024

12/2025
11/2024

12/2025
475 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2024

01/2026
11/2024

01/2026
500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2024

02/2026
11/2024

02/2026
525 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2024

03/2026
11/2024

03/2026
550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2024

04/2026
11/2024

10/2029
575 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2024

01/2025
12/2024

01/2025
60 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2024

02/2025
12/2024

02/2025
80 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2024

03/2025
12/2024

03/2025
130 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2024

04/2025
12/2024

04/2025
175 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2024

05/2025
12/2024

05/2025
200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2024

06/2025
12/2024

06/2025
225 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2024

07/2025
12/2024

07/2025
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2024

08/2025
12/2024

08/2025
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2024

09/2025
12/2024

09/2025
325 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2024

10/2025
12/2024

10/2025
350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2024

11/2025
12/2024

11/2025
400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2024

12/2025
12/2024

12/2025
450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2024

01/2026
12/2024

01/2026
475 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2024

02/2026
12/2024

02/2026
500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2024

03/2026
12/2024

03/2026
525 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2024

04/2026
12/2024

10/2029
525 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2025

02/2025
01/2025

02/2025
60 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2025

03/2025
01/2025

03/2025
80 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2025

04/2025
01/2025

04/2025
130 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2025

05/2025
01/2025

05/2025
175 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2025

06/2025
01/2025

06/2025
180 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2025

07/2025
01/2025

07/2025
225 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2025

08/2025
01/2025

08/2025
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2025

09/2025
01/2025

09/2025
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2025

10/2025
01/2025

10/2025
325 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2025

11/2025
01/2025

11/2025
350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2025

12/2025
01/2025

12/2025
400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2025

01/2026
01/2025

01/2026
450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2025

02/2026
01/2025

02/2026
450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2025

03/2026
01/2025

03/2026
475 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2025

04/2026
01/2025

10/2029
480 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2025

03/2025
02/2025

03/2025
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2025

04/2025
02/2025

04/2025
80 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2025

05/2025
02/2025

05/2025
130 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2025

06/2025
02/2025

06/2025
175 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2025

07/2025
02/2025

07/2025
180 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2025

08/2025
02/2025

08/2025
225 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2025

09/2025
02/2025

09/2025
230 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2025

10/2025
02/2025

10/2025
275 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2025

11/2025
02/2025

11/2025
325 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2025

12/2025
02/2025

12/2025
350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2025

01/2026
02/2025

01/2026
375 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2025

02/2026
02/2025

02/2026
400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2025

03/2026
02/2025

03/2026
450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2025

04/2026
02/2025

10/2029
450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2025

04/2025
03/2025

04/2025
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2025

05/2025
03/2025

05/2025
80 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2025

06/2025
03/2025

06/2025
125 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2025

07/2025
03/2025

07/2025
175 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2025

08/2025
03/2025

08/2025
180 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2025

09/2025
03/2025

09/2025
225 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2025

10/2025
03/2025

10/2025
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2025

11/2025
03/2025

11/2025
275 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2025

12/2025
03/2025

12/2025
325 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2025

01/2026
03/2025

01/2026
350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2025

02/2026
03/2025

02/2026
375 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2025

03/2026
03/2025

03/2026
400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2025

04/2026
03/2025

10/2029
425 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2025

05/2025
04/2025

05/2025
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2025

06/2025
04/2025

06/2025
80 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2025

07/2025
04/2025

07/2025
120 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2025

08/2025
04/2025

08/2025
175 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2025

09/2025
04/2025

09/2025
180 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2025

10/2025
04/2025

10/2025
225 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2025

11/2025
04/2025

11/2025
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2025

12/2025
04/2025

12/2025
275 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2025

01/2026
04/2025

01/2026
325 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2025

02/2026
04/2025

02/2026
350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2025

03/2026
04/2025

03/2026
375 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2025

04/2026
04/2025

10/2029
400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2025

06/2025
05/2025

06/2025
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2025

07/2025
05/2025

07/2025
80 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2025

08/2025
05/2025

08/2025
120 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2025

09/2025
05/2025

09/2025
175 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2025

10/2025
05/2025

10/2025
180 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2025

11/2025
05/2025

11/2025
225 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2025

12/2025
05/2025

12/2025
230 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2025

01/2026
05/2025

01/2026
275 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2025

02/2026
05/2025

02/2026
325 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2025

03/2026
05/2025

03/2026
350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2025

04/2026
05/2025

10/2029
350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2025

07/2025
06/2025

07/2025
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2025

08/2025
06/2025

08/2025
80 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2025

09/2025
06/2025

09/2025
120 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2025

10/2025
06/2025

10/2025
175 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2025

11/2025
06/2025

11/2025
180 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2025

12/2025
06/2025

12/2025
225 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2025

01/2026
06/2025

01/2026
230 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2025

02/2026
06/2025

02/2026
275 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2025

03/2026
06/2025

03/2026
325 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2025

04/2026
06/2025

10/2029
350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2025

08/2025
07/2025

08/2025
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2025

09/2025
07/2025

09/2025
80 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2025

10/2025
07/2025

10/2025
120 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2025

11/2025
07/2025

11/2025
175 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2025

12/2025
07/2025

12/2025
180 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2025

01/2026
07/2025

01/2026
225 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2025

02/2026
07/2025

02/2026
230 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2025

03/2026
07/2025

03/2026
275 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2025

04/2026
07/2025

10/2029
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2025

09/2025
08/2025

09/2025
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2025

10/2025
08/2025

10/2025
80 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2025

11/2025
08/2025

11/2025
120 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2025

12/2025
08/2025

12/2025
175 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2025

01/2026
08/2025

01/2026
180 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2025

02/2026
08/2025

02/2026
225 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2025

03/2026
08/2025

03/2026
230 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2025

04/2026
08/2025

10/2029
275 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2025

10/2025
09/2025

10/2025
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2025

11/2025
09/2025

11/2025
80 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2025

12/2025
09/2025

12/2025
120 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2025

01/2026
09/2025

01/2026
150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2025

02/2026
09/2025

02/2026
175 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2025

03/2026
09/2025

03/2026
220 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2025

04/2026
09/2025

10/2029
225 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2025

11/2025
10/2025

11/2025
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2025

12/2025
10/2025

12/2025
80 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2025

01/2026
10/2025

01/2026
100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2025

02/2026
10/2025

02/2026
130 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2025

03/2026
10/2025

03/2026
175 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2025

04/2026
10/2025

10/2029
200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2025

12/2025
11/2025

12/2025
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2025

01/2026
11/2025

01/2026
70 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2025

02/2026
11/2025

02/2026
100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2025

03/2026
11/2025

03/2026
120 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2025

04/2026
11/2025

10/2029
140 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2025

01/2026
12/2025

01/2026
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2025

02/2026
12/2025

02/2026
70 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2025

03/2026
12/2025

03/2026
100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2025

04/2026
12/2025

10/2029
120 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2026

02/2026
01/2026

02/2026
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2026

03/2026
01/2026

03/2026
70 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2026

04/2026
01/2026

10/2029
100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2026

03/2026
02/2026

03/2026
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2026

04/2026
02/2026

10/2029
70 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2026

04/2026
03/2026

10/2029
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
B

A
04/2026

04/2026
10/2029

10/2029
260 USD