Asset Class Navigation

Brent Crude Oil Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

02/2026
04/2022

02/2026
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

03/2026
04/2022

03/2026
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

04/2026
04/2022

10/2029
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1

1

1
A

B

B

A
05/2022

06/2022

07/2022

08/2022
05/2022

06/2022

07/2022

08/2022
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

06/2022
05/2022

06/2022
120 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
05/2022

06/2022

07/2022
05/2022

06/2022

07/2022
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

07/2022
05/2022

07/2022
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

08/2022
05/2022

08/2022
375 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

09/2022
05/2022

09/2022
475 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

10/2022
05/2022

10/2022
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

11/2022
05/2022

11/2022
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

12/2022
05/2022

12/2022
800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

01/2023
05/2022

01/2023
850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

02/2023
05/2022

02/2023
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

03/2023
05/2022

03/2023
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

04/2023
05/2022

04/2023
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
05/2022

05/2023

05/2024
05/2022

05/2023

05/2024
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

05/2023
05/2022

05/2023
1,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

06/2023
05/2022

06/2023
1,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

07/2023
05/2022

07/2023
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

08/2023
05/2022

08/2023
1,350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

09/2023
05/2022

09/2023
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

10/2023
05/2022

10/2023
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

11/2023
05/2022

11/2023
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

12/2023
05/2022

12/2023
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

01/2024
05/2022

01/2024
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

02/2024
05/2022

02/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

03/2024
05/2022

03/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

04/2024
05/2022

04/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

05/2024
05/2022

05/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

06/2024
05/2022

06/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

07/2024
05/2022

07/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

08/2024
05/2022

08/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

09/2024
05/2022

09/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

10/2024
05/2022

10/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

11/2024
05/2022

11/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

12/2024
05/2022

12/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

01/2025
05/2022

01/2025
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

02/2025
05/2022

02/2025
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

03/2025
05/2022

03/2025
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

04/2025
05/2022

04/2025
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

05/2025
05/2022

05/2025
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

06/2025
05/2022

06/2025
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

07/2025
05/2022

07/2025
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

08/2025
05/2022

08/2025
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

09/2025
05/2022

09/2025
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

10/2025
05/2022

10/2025
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

11/2025
05/2022

11/2025
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

12/2025
05/2022

12/2025
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

01/2026
05/2022

01/2026
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

02/2026
05/2022

02/2026
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

03/2026
05/2022

03/2026
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
05/2022

04/2026
05/2022

10/2029
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2022

07/2022

08/2022

09/2022
06/2022

07/2022

08/2022

09/2022
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

07/2022
06/2022

07/2022
120 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
06/2022

07/2022

08/2022
06/2022

07/2022

08/2022
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

08/2022
06/2022

08/2022
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

09/2022
06/2022

09/2022
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

10/2022
06/2022

10/2022
475 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

11/2022
06/2022

11/2022
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

12/2022
06/2022

12/2022
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

01/2023
06/2022

01/2023
750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

02/2023
06/2022

02/2023
800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

03/2023
06/2022

03/2023
950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

04/2023
06/2022

04/2023
950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

05/2023
06/2022

05/2023
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

06/2023
06/2022

06/2023
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
06/2022

06/2023

06/2024
06/2022

06/2023

06/2024
650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

07/2023
06/2022

07/2023
1,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

08/2023
06/2022

08/2023
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

09/2023
06/2022

09/2023
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

10/2023
06/2022

10/2023
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

11/2023
06/2022

11/2023
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

12/2023
06/2022

12/2023
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

01/2024
06/2022

01/2024
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

02/2024
06/2022

02/2024
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

03/2024
06/2022

03/2024
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

04/2024
06/2022

04/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

05/2024
06/2022

05/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

06/2024
06/2022

06/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

07/2024
06/2022

07/2024
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

08/2024
06/2022

08/2024
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

09/2024
06/2022

09/2024
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

10/2024
06/2022

10/2024
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

11/2024
06/2022

11/2024
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

12/2024
06/2022

12/2024
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

01/2025
06/2022

01/2025
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

02/2025
06/2022

02/2025
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

03/2025
06/2022

03/2025
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

04/2025
06/2022

04/2025
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

05/2025
06/2022

05/2025
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

06/2025
06/2022

06/2025
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

07/2025
06/2022

07/2025
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

08/2025
06/2022

08/2025
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

09/2025
06/2022

09/2025
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

10/2025
06/2022

10/2025
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

11/2025
06/2022

11/2025
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

12/2025
06/2022

12/2025
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

01/2026
06/2022

01/2026
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

02/2026
06/2022

02/2026
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

03/2026
06/2022

03/2026
2,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
06/2022

04/2026
06/2022

10/2029
2,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1

1

1
A

B

B

A
07/2022

08/2022

09/2022

10/2022
07/2022

08/2022

09/2022

10/2022
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

08/2022
07/2022

08/2022
120 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
07/2022

08/2022

09/2022
07/2022

08/2022

09/2022
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

09/2022
07/2022

09/2022
225 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

10/2022
07/2022

10/2022
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

11/2022
07/2022

11/2022
475 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

12/2022
07/2022

12/2022
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

01/2023
07/2022

01/2023
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

02/2023
07/2022

02/2023
675 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

03/2023
07/2022

03/2023
730 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

04/2023
07/2022

04/2023
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

05/2023
07/2022

05/2023
850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

06/2023
07/2022

06/2023
925 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
07/2022

07/2023

07/2024
07/2022

07/2023

07/2024
580 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

07/2023
07/2022

07/2023
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

08/2023
07/2022

08/2023
1,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

09/2023
07/2022

09/2023
1,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

10/2023
07/2022

10/2023
1,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

11/2023
07/2022

11/2023
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

12/2023
07/2022

12/2023
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

01/2024
07/2022

01/2024
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

02/2024
07/2022

02/2024
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

03/2024
07/2022

03/2024
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

04/2024
07/2022

04/2024
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

05/2024
07/2022

05/2024
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

06/2024
07/2022

06/2024
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

07/2024
07/2022

07/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

08/2024
07/2022

08/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

09/2024
07/2022

09/2024
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

10/2024
07/2022

10/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

11/2024
07/2022

11/2024
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

12/2024
07/2022

12/2024
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

01/2025
07/2022

01/2025
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

02/2025
07/2022

02/2025
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

03/2025
07/2022

03/2025
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

04/2025
07/2022

04/2025
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

05/2025
07/2022

05/2025
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

06/2025
07/2022

06/2025
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

07/2025
07/2022

07/2025
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

08/2025
07/2022

08/2025
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

09/2025
07/2022

09/2025
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

10/2025
07/2022

10/2025
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

11/2025
07/2022

11/2025
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

12/2025
07/2022

12/2025
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

01/2026
07/2022

01/2026
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

02/2026
07/2022

02/2026
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

03/2026
07/2022

03/2026
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2022

04/2026
07/2022

10/2029
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1

1

1
A

B

B

A
08/2022

09/2022

10/2022

11/2022
08/2022

09/2022

10/2022

11/2022
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

09/2022
08/2022

09/2022
120 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
08/2022

09/2022

10/2022
08/2022

09/2022

10/2022
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

10/2022
08/2022

10/2022
200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

11/2022
08/2022

11/2022
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

12/2022
08/2022

12/2022
475 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

01/2023
08/2022

01/2023
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

02/2023
08/2022

02/2023
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

03/2023
08/2022

03/2023
650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

04/2023
08/2022

04/2023
680 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

05/2023
08/2022

05/2023
850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

06/2023
08/2022

06/2023
800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

07/2023
08/2022

07/2023
875 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

08/2023
08/2022

08/2023
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
08/2022

08/2023

08/2024
08/2022

08/2023

08/2024
530 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

09/2023
08/2022

09/2023
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

10/2023
08/2022

10/2023
1,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

11/2023
08/2022

11/2023
1,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

12/2023
08/2022

12/2023
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

01/2024
08/2022

01/2024
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

02/2024
08/2022

02/2024
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

03/2024
08/2022

03/2024
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

04/2024
08/2022

04/2024
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

05/2024
08/2022

05/2024
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

06/2024
08/2022

06/2024
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

07/2024
08/2022

07/2024
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

08/2024
08/2022

08/2024
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

09/2024
08/2022

09/2024
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

10/2024
08/2022

10/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

11/2024
08/2022

11/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

12/2024
08/2022

12/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

01/2025
08/2022

01/2025
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

02/2025
08/2022

02/2025
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

03/2025
08/2022

03/2025
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

04/2025
08/2022

04/2025
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

05/2025
08/2022

05/2025
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

06/2025
08/2022

06/2025
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

07/2025
08/2022

07/2025
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

08/2025
08/2022

08/2025
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

09/2025
08/2022

09/2025
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

10/2025
08/2022

10/2025
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

11/2025
08/2022

11/2025
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

12/2025
08/2022

12/2025
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

01/2026
08/2022

01/2026
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

02/2026
08/2022

02/2026
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

03/2026
08/2022

03/2026
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2022

04/2026
08/2022

10/2029
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

10/2022
09/2022

10/2022
120 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2022

10/2022

11/2022

12/2022
09/2022

10/2022

11/2022

12/2022
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
09/2022

10/2022

11/2022
09/2022

10/2022

11/2022
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

11/2022
09/2022

11/2022
205 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

12/2022
09/2022

12/2022
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

01/2023
09/2022

01/2023
475 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

02/2023
09/2022

02/2023
550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

03/2023
09/2022

03/2023
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

04/2023
09/2022

04/2023
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

05/2023
09/2022

05/2023
650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

06/2023
09/2022

06/2023
800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

07/2023
09/2022

07/2023
775 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

08/2023
09/2022

08/2023
800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

09/2023
09/2022

09/2023
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
09/2022

09/2023

09/2024
09/2022

09/2023

09/2024
500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

10/2023
09/2022

10/2023
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

11/2023
09/2022

11/2023
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

12/2023
09/2022

12/2023
1,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

01/2024
09/2022

01/2024
1,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

02/2024
09/2022

02/2024
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

03/2024
09/2022

03/2024
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

04/2024
09/2022

04/2024
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

05/2024
09/2022

05/2024
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

06/2024
09/2022

06/2024
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

07/2024
09/2022

07/2024
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

08/2024
09/2022

08/2024
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

09/2024
09/2022

09/2024
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

10/2024
09/2022

10/2024
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

11/2024
09/2022

11/2024
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

12/2024
09/2022

12/2024
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

01/2025
09/2022

01/2025
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

02/2025
09/2022

02/2025
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

03/2025
09/2022

03/2025
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

04/2025
09/2022

04/2025
1,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

05/2025
09/2022

05/2025
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

06/2025
09/2022

06/2025
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

07/2025
09/2022

07/2025
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

08/2025
09/2022

08/2025
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

09/2025
09/2022

09/2025
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

10/2025
09/2022

10/2025
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

11/2025
09/2022

11/2025
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

12/2025
09/2022

12/2025
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

01/2026
09/2022

01/2026
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

02/2026
09/2022

02/2026
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

03/2026
09/2022

03/2026
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2022

04/2026
09/2022

10/2029
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

11/2022
10/2022

11/2022
120 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1

1

1
A

B

B

A
10/2022

11/2022

12/2022

01/2023
10/2022

11/2022

12/2022

01/2023
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
10/2022

11/2022

12/2022
10/2022

11/2022

12/2022
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

12/2022
10/2022

12/2022
205 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

01/2023
10/2022

01/2023
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

02/2023
10/2022

02/2023
425 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

03/2023
10/2022

03/2023
475 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

04/2023
10/2022

04/2023
550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

05/2023
10/2022

05/2023
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

06/2023
10/2022

06/2023
625 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

07/2023
10/2022

07/2023
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

08/2023
10/2022

08/2023
725 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

09/2023
10/2022

09/2023
750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

10/2023
10/2022

10/2023
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
10/2022

10/2023

10/2024
10/2022

10/2023

10/2024
505 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

11/2023
10/2022

11/2023
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

12/2023
10/2022

12/2023
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

01/2024
10/2022

01/2024
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

02/2024
10/2022

02/2024
1,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

03/2024
10/2022

03/2024
1,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

04/2024
10/2022

04/2024
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

05/2024
10/2022

05/2024
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

06/2024
10/2022

06/2024
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

07/2024
10/2022

07/2024
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

08/2024
10/2022

08/2024
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

09/2024
10/2022

09/2024
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

10/2024
10/2022

10/2024
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

11/2024
10/2022

11/2024
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

12/2024
10/2022

12/2024
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

01/2025
10/2022

01/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

02/2025
10/2022

02/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

03/2025
10/2022

03/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

04/2025
10/2022

04/2025
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

05/2025
10/2022

05/2025
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

06/2025
10/2022

06/2025
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

07/2025
10/2022

07/2025
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

08/2025
10/2022

08/2025
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

09/2025
10/2022

09/2025
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

10/2025
10/2022

10/2025
1,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

11/2025
10/2022

11/2025
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

12/2025
10/2022

12/2025
1,850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

01/2026
10/2022

01/2026
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

02/2026
10/2022

02/2026
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

03/2026
10/2022

03/2026
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2022

04/2026
10/2022

10/2029
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

12/2022
11/2022

12/2022
120 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1

1

1
A

B

B

A
11/2022

12/2022

01/2023

02/2023
11/2022

12/2022

01/2023

02/2023
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
11/2022

12/2022

01/2023
11/2022

12/2022

01/2023
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

01/2023
11/2022

01/2023
205 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

02/2023
11/2022

02/2023
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

03/2023
11/2022

03/2023
375 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

04/2023
11/2022

04/2023
425 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

05/2023
11/2022

05/2023
500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

06/2023
11/2022

06/2023
575 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

07/2023
11/2022

07/2023
575 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

08/2023
11/2022

08/2023
650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

09/2023
11/2022

09/2023
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

10/2023
11/2022

10/2023
750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
11/2022

11/2023

11/2024
11/2022

11/2023

11/2024
440 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

11/2023
11/2022

11/2023
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

12/2023
11/2022

12/2023
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

01/2024
11/2022

01/2024
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

02/2024
11/2022

02/2024
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

03/2024
11/2022

03/2024
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

04/2024
11/2022

04/2024
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

05/2024
11/2022

05/2024
1,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

06/2024
11/2022

06/2024
1,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

07/2024
11/2022

07/2024
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

08/2024
11/2022

08/2024
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

09/2024
11/2022

09/2024
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

10/2024
11/2022

10/2024
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

11/2024
11/2022

11/2024
1,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

12/2024
11/2022

12/2024
1,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

01/2025
11/2022

01/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

02/2025
11/2022

02/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

03/2025
11/2022

03/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

04/2025
11/2022

04/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

05/2025
11/2022

05/2025
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

06/2025
11/2022

06/2025
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

07/2025
11/2022

07/2025
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

08/2025
11/2022

08/2025
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

09/2025
11/2022

09/2025
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

10/2025
11/2022

10/2025
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

11/2025
11/2022

11/2025
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

12/2025
11/2022

12/2025
1,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

01/2026
11/2022

01/2026
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

02/2026
11/2022

02/2026
1,850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

03/2026
11/2022

03/2026
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2022

04/2026
11/2022

10/2029
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

01/2023
12/2022

01/2023
120 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2022

01/2023

02/2023

03/2023
12/2022

01/2023

02/2023

03/2023
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
12/2022

01/2023

02/2023
12/2022

01/2023

02/2023
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

02/2023
12/2022

02/2023
205 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

03/2023
12/2022

03/2023
255 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

04/2023
12/2022

04/2023
305 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

05/2023
12/2022

05/2023
375 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

06/2023
12/2022

06/2023
450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

07/2023
12/2022

07/2023
500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

08/2023
12/2022

08/2023
550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

09/2023
12/2022

09/2023
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

10/2023
12/2022

10/2023
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

11/2023
12/2022

11/2023
750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

12/2023
12/2022

12/2023
800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
12/2022

12/2023

12/2024
12/2022

12/2023

12/2024
440 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

01/2024
12/2022

01/2024
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

02/2024
12/2022

02/2024
950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

03/2024
12/2022

03/2024
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

04/2024
12/2022

04/2024
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

05/2024
12/2022

05/2024
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

06/2024
12/2022

06/2024
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

07/2024
12/2022

07/2024
1,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

08/2024
12/2022

08/2024
1,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

09/2024
12/2022

09/2024
1,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

10/2024
12/2022

10/2024
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

11/2024
12/2022

11/2024
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

12/2024
12/2022

12/2024
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

01/2025
12/2022

01/2025
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

02/2025
12/2022

02/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

03/2025
12/2022

03/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

04/2025
12/2022

04/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

05/2025
12/2022

05/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

06/2025
12/2022

06/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

07/2025
12/2022

07/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

08/2025
12/2022

08/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

09/2025
12/2022

09/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

10/2025
12/2022

10/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

11/2025
12/2022

11/2025
1,650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

12/2025
12/2022

12/2025
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

01/2026
12/2022

01/2026
1,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

02/2026
12/2022

02/2026
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

03/2026
12/2022

03/2026
1,850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2022

04/2026
12/2022

10/2029
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

02/2023
01/2023

02/2023
105 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1

1

1
A

B

B

A
01/2023

02/2023

03/2023

04/2023
01/2023

02/2023

03/2023

04/2023
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
01/2023

02/2023

03/2023
01/2023

02/2023

03/2023
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

03/2023
01/2023

03/2023
155 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

04/2023
01/2023

04/2023
205 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

05/2023
01/2023

05/2023
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

06/2023
01/2023

06/2023
350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

07/2023
01/2023

07/2023
400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

08/2023
01/2023

08/2023
500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

09/2023
01/2023

09/2023
525 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

10/2023
01/2023

10/2023
550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

11/2023
01/2023

11/2023
625 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

12/2023
01/2023

12/2023
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

01/2024
01/2023

01/2024
750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
01/2023

01/2024

01/2025
01/2023

01/2024

01/2025
440 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

02/2024
01/2023

02/2024
800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

03/2024
01/2023

03/2024
950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

04/2024
01/2023

04/2024
950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

05/2024
01/2023

05/2024
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

06/2024
01/2023

06/2024
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

07/2024
01/2023

07/2024
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

08/2024
01/2023

08/2024
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

09/2024
01/2023

09/2024
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

10/2024
01/2023

10/2024
1,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

11/2024
01/2023

11/2024
1,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

12/2024
01/2023

12/2024
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

01/2025
01/2023

01/2025
1,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

02/2025
01/2023

02/2025
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

03/2025
01/2023

03/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

04/2025
01/2023

04/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

05/2025
01/2023

05/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

06/2025
01/2023

06/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

07/2025
01/2023

07/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

08/2025
01/2023

08/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

09/2025
01/2023

09/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

10/2025
01/2023

10/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

11/2025
01/2023

11/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

12/2025
01/2023

12/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

01/2026
01/2023

01/2026
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

02/2026
01/2023

02/2026
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

03/2026
01/2023

03/2026
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2023

04/2026
01/2023

10/2029
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

03/2023
02/2023

03/2023
80 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
02/2023

03/2023

04/2023
02/2023

03/2023

04/2023
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1

1

1
A

B

B

A
02/2023

03/2023

04/2023

05/2023
02/2023

03/2023

04/2023

05/2023
80 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

04/2023
02/2023

04/2023
150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

05/2023
02/2023

05/2023
200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

06/2023
02/2023

06/2023
275 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

07/2023
02/2023

07/2023
330 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

08/2023
02/2023

08/2023
380 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

09/2023
02/2023

09/2023
450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

10/2023
02/2023

10/2023
500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

11/2023
02/2023

11/2023
550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

12/2023
02/2023

12/2023
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

01/2024
02/2023

01/2024
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

02/2024
02/2023

02/2024
750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
02/2023

02/2024

02/2025
02/2023

02/2024

02/2025
440 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

03/2024
02/2023

03/2024
750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

04/2024
02/2023

04/2024
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

05/2024
02/2023

05/2024
950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

06/2024
02/2023

06/2024
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

07/2024
02/2023

07/2024
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

08/2024
02/2023

08/2024
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

09/2024
02/2023

09/2024
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

10/2024
02/2023

10/2024
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

11/2024
02/2023

11/2024
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

12/2024
02/2023

12/2024
1,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

01/2025
02/2023

01/2025
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

02/2025
02/2023

02/2025
1,425 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

03/2025
02/2023

03/2025
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

04/2025
02/2023

04/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

05/2025
02/2023

05/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

06/2025
02/2023

06/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

07/2025
02/2023

07/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

08/2025
02/2023

08/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

09/2025
02/2023

09/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

10/2025
02/2023

10/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

11/2025
02/2023

11/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

12/2025
02/2023

12/2025
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

01/2026
02/2023

01/2026
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

02/2026
02/2023

02/2026
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

03/2026
02/2023

03/2026
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2023

04/2026
02/2023

10/2029
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

04/2023
03/2023

04/2023
80 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2023

04/2023

05/2023

06/2023
03/2023

04/2023

05/2023

06/2023
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
03/2023

04/2023

05/2023
03/2023

04/2023

05/2023
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

05/2023
03/2023

05/2023
150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

06/2023
03/2023

06/2023
200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

07/2023
03/2023

07/2023
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

08/2023
03/2023

08/2023
330 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

09/2023
03/2023

09/2023
380 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

10/2023
03/2023

10/2023
450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

11/2023
03/2023

11/2023
500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

12/2023
03/2023

12/2023
550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

01/2024
03/2023

01/2024
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

02/2024
03/2023

02/2024
650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
03/2023

03/2024

03/2025
03/2023

03/2024

03/2025
420 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

03/2024
03/2023

03/2024
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

04/2024
03/2023

04/2024
750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

05/2024
03/2023

05/2024
850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

06/2024
03/2023

06/2024
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

07/2024
03/2023

07/2024
950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

08/2024
03/2023

08/2024
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

09/2024
03/2023

09/2024
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

10/2024
03/2023

10/2024
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

11/2024
03/2023

11/2024
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

12/2024
03/2023

12/2024
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

01/2025
03/2023

01/2025
1,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

02/2025
03/2023

02/2025
1,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

03/2025
03/2023

03/2025
1,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

04/2025
03/2023

04/2025
1,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

05/2025
03/2023

05/2025
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

06/2025
03/2023

06/2025
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

07/2025
03/2023

07/2025
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

08/2025
03/2023

08/2025
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

09/2025
03/2023

09/2025
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

10/2025
03/2023

10/2025
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

11/2025
03/2023

11/2025
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

12/2025
03/2023

12/2025
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

01/2026
03/2023

01/2026
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

02/2026
03/2023

02/2026
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

03/2026
03/2023

03/2026
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2023

04/2026
03/2023

10/2029
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2023

05/2023
04/2023

05/2023
80 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1

1

1
A

B

B

A
04/2023

05/2023

06/2023

07/2023
04/2023

05/2023

06/2023

07/2023
55 USD