Asset Class Navigation

Brent Crude Oil Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2021

09/2025
07/2021

09/2025
3,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2021

10/2025
07/2021

10/2025
3,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2021

11/2025
07/2021

11/2025
3,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2021

12/2025
07/2021

12/2025
3,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2021

01/2026
07/2021

01/2026
3,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2021

02/2026
07/2021

02/2026
3,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2021

03/2026
07/2021

03/2026
3,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
07/2021

04/2026
07/2021

10/2029
3,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

09/2021
08/2021

09/2021
200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1

1

1
A

B

B

A
08/2021

09/2021

10/2021

11/2021
08/2021

09/2021

10/2021

11/2021
105 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
08/2021

09/2021

10/2021
08/2021

09/2021

10/2021
75 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

10/2021
08/2021

10/2021
355 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

11/2021
08/2021

11/2021
475 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

12/2021
08/2021

12/2021
575 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

01/2022
08/2021

01/2022
650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

02/2022
08/2021

02/2022
750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

03/2022
08/2021

03/2022
850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

04/2022
08/2021

04/2022
950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

05/2022
08/2021

05/2022
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

06/2022
08/2021

06/2022
1,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

07/2022
08/2021

07/2022
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

08/2022
08/2021

08/2022
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
08/2021

08/2022

08/2023
08/2021

08/2022

08/2023
725 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

09/2022
08/2021

09/2022
1,525 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

10/2022
08/2021

10/2022
1,650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

11/2022
08/2021

11/2022
1,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

12/2022
08/2021

12/2022
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

01/2023
08/2021

01/2023
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

02/2023
08/2021

02/2023
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

03/2023
08/2021

03/2023
2,225 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

04/2023
08/2021

04/2023
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

05/2023
08/2021

05/2023
2,375 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

06/2023
08/2021

06/2023
2,425 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

07/2023
08/2021

07/2023
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

08/2023
08/2021

08/2023
2,550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

09/2023
08/2021

09/2023
2,550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

10/2023
08/2021

10/2023
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

11/2023
08/2021

11/2023
2,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

12/2023
08/2021

12/2023
2,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

01/2024
08/2021

01/2024
2,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

02/2024
08/2021

02/2024
2,775 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

03/2024
08/2021

03/2024
2,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

04/2024
08/2021

04/2024
2,850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

05/2024
08/2021

05/2024
3,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

06/2024
08/2021

06/2024
3,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

07/2024
08/2021

07/2024
3,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

08/2024
08/2021

08/2024
3,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

09/2024
08/2021

09/2024
3,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

10/2024
08/2021

10/2024
3,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

11/2024
08/2021

11/2024
3,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

12/2024
08/2021

12/2024
3,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

01/2025
08/2021

01/2025
3,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

02/2025
08/2021

02/2025
3,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

03/2025
08/2021

03/2025
3,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

04/2025
08/2021

04/2025
3,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

05/2025
08/2021

05/2025
3,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

06/2025
08/2021

06/2025
3,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

07/2025
08/2021

07/2025
3,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

08/2025
08/2021

08/2025
3,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

09/2025
08/2021

09/2025
3,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

10/2025
08/2021

10/2025
3,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

11/2025
08/2021

11/2025
3,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

12/2025
08/2021

12/2025
3,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

01/2026
08/2021

01/2026
3,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

02/2026
08/2021

02/2026
3,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

03/2026
08/2021

03/2026
3,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
08/2021

04/2026
08/2021

10/2029
3,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

10/2021
09/2021

10/2021
205 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2021

10/2021

11/2021

12/2021
09/2021

10/2021

11/2021

12/2021
105 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
09/2021

10/2021

11/2021
09/2021

10/2021

11/2021
75 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

11/2021
09/2021

11/2021
355 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

12/2021
09/2021

12/2021
500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

01/2022
09/2021

01/2022
625 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

02/2022
09/2021

02/2022
625 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

03/2022
09/2021

03/2022
725 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

04/2022
09/2021

04/2022
850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

05/2022
09/2021

05/2022
950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

06/2022
09/2021

06/2022
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

07/2022
09/2021

07/2022
1,175 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

08/2022
09/2021

08/2022
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

09/2022
09/2021

09/2022
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
09/2021

09/2022

09/2023
09/2021

09/2022

09/2023
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

10/2022
09/2021

10/2022
1,550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

11/2022
09/2021

11/2022
1,625 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

12/2022
09/2021

12/2022
1,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

01/2023
09/2021

01/2023
1,850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

02/2023
09/2021

02/2023
1,925 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

03/2023
09/2021

03/2023
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

04/2023
09/2021

04/2023
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

05/2023
09/2021

05/2023
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

06/2023
09/2021

06/2023
2,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

07/2023
09/2021

07/2023
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

08/2023
09/2021

08/2023
2,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

09/2023
09/2021

09/2023
2,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

10/2023
09/2021

10/2023
2,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

11/2023
09/2021

11/2023
2,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

12/2023
09/2021

12/2023
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

01/2024
09/2021

01/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

02/2024
09/2021

02/2024
2,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

03/2024
09/2021

03/2024
2,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

04/2024
09/2021

04/2024
2,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

05/2024
09/2021

05/2024
2,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

06/2024
09/2021

06/2024
2,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

07/2024
09/2021

07/2024
2,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

08/2024
09/2021

08/2024
2,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

09/2024
09/2021

09/2024
2,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

10/2024
09/2021

10/2024
2,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

11/2024
09/2021

11/2024
2,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

12/2024
09/2021

12/2024
2,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

01/2025
09/2021

01/2025
2,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

02/2025
09/2021

02/2025
2,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

03/2025
09/2021

03/2025
2,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

04/2025
09/2021

04/2025
2,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

05/2025
09/2021

05/2025
2,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

06/2025
09/2021

06/2025
2,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

07/2025
09/2021

07/2025
2,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

08/2025
09/2021

08/2025
2,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

09/2025
09/2021

09/2025
2,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

10/2025
09/2021

10/2025
2,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

11/2025
09/2021

11/2025
2,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

12/2025
09/2021

12/2025
2,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

01/2026
09/2021

01/2026
2,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

02/2026
09/2021

02/2026
2,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

03/2026
09/2021

03/2026
2,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
09/2021

04/2026
09/2021

10/2029
2,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

11/2021
10/2021

11/2021
180 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1

1

1
A

B

B

A
10/2021

11/2021

12/2021

01/2022
10/2021

11/2021

12/2021

01/2022
105 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
10/2021

11/2021

12/2021
10/2021

11/2021

12/2021
75 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

12/2021
10/2021

12/2021
325 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

01/2022
10/2021

01/2022
455 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

02/2022
10/2021

02/2022
575 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

03/2022
10/2021

03/2022
625 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

04/2022
10/2021

04/2022
725 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

05/2022
10/2021

05/2022
850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

06/2022
10/2021

06/2022
950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

07/2022
10/2021

07/2022
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

08/2022
10/2021

08/2022
1,175 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

09/2022
10/2021

09/2022
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
10/2021

10/2022

10/2023
10/2021

10/2022

10/2023
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

10/2022
10/2021

10/2022
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

11/2022
10/2021

11/2022
1,575 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

12/2022
10/2021

12/2022
1,675 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

01/2023
10/2021

01/2023
1,775 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

02/2023
10/2021

02/2023
1,825 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

03/2023
10/2021

03/2023
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

04/2023
10/2021

04/2023
1,950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

05/2023
10/2021

05/2023
2,025 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

06/2023
10/2021

06/2023
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

07/2023
10/2021

07/2023
2,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

08/2023
10/2021

08/2023
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

09/2023
10/2021

09/2023
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

10/2023
10/2021

10/2023
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

11/2023
10/2021

11/2023
2,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

12/2023
10/2021

12/2023
2,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

01/2024
10/2021

01/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

02/2024
10/2021

02/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

03/2024
10/2021

03/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

04/2024
10/2021

04/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

05/2024
10/2021

05/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

06/2024
10/2021

06/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

07/2024
10/2021

07/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

08/2024
10/2021

08/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

09/2024
10/2021

09/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

10/2024
10/2021

10/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

11/2024
10/2021

11/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

12/2024
10/2021

12/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

01/2025
10/2021

01/2025
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

02/2025
10/2021

02/2025
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

03/2025
10/2021

03/2025
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

04/2025
10/2021

04/2025
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

05/2025
10/2021

05/2025
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

06/2025
10/2021

06/2025
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

07/2025
10/2021

07/2025
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

08/2025
10/2021

08/2025
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

09/2025
10/2021

09/2025
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

10/2025
10/2021

10/2025
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

11/2025
10/2021

11/2025
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

12/2025
10/2021

12/2025
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

01/2026
10/2021

01/2026
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

02/2026
10/2021

02/2026
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

03/2026
10/2021

03/2026
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
10/2021

04/2026
10/2021

10/2029
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

12/2021
11/2021

12/2021
150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
11/2021

12/2021

01/2022
11/2021

12/2021

01/2022
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1

1

1
A

B

B

A
11/2021

12/2021

01/2022

02/2022
11/2021

12/2021

01/2022

02/2022
105 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

01/2022
11/2021

01/2022
275 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

02/2022
11/2021

02/2022
400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

03/2022
11/2021

03/2022
550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

04/2022
11/2021

04/2022
625 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

05/2022
11/2021

05/2022
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

06/2022
11/2021

06/2022
825 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

07/2022
11/2021

07/2022
925 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

08/2022
11/2021

08/2022
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

09/2022
11/2021

09/2022
1,175 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

10/2022
11/2021

10/2022
1,275 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
11/2021

11/2022

11/2023
11/2021

11/2022

11/2023
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

11/2022
11/2021

11/2022
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

12/2022
11/2021

12/2022
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

01/2023
11/2021

01/2023
1,650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

02/2023
11/2021

02/2023
1,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

03/2023
11/2021

03/2023
1,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

04/2023
11/2021

04/2023
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

05/2023
11/2021

05/2023
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

06/2023
11/2021

06/2023
1,950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

07/2023
11/2021

07/2023
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

08/2023
11/2021

08/2023
2,025 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

09/2023
11/2021

09/2023
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

10/2023
11/2021

10/2023
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

11/2023
11/2021

11/2023
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

12/2023
11/2021

12/2023
2,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

01/2024
11/2021

01/2024
2,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

02/2024
11/2021

02/2024
2,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

03/2024
11/2021

03/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

04/2024
11/2021

04/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

05/2024
11/2021

05/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

06/2024
11/2021

06/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

07/2024
11/2021

07/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

08/2024
11/2021

08/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

09/2024
11/2021

09/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

10/2024
11/2021

10/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

11/2024
11/2021

11/2024
2,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

12/2024
11/2021

12/2024
2,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

01/2025
11/2021

01/2025
2,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

02/2025
11/2021

02/2025
2,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

03/2025
11/2021

03/2025
2,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

04/2025
11/2021

04/2025
2,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

05/2025
11/2021

05/2025
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

06/2025
11/2021

06/2025
3,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

07/2025
11/2021

07/2025
3,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

08/2025
11/2021

08/2025
3,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

09/2025
11/2021

09/2025
3,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

10/2025
11/2021

10/2025
3,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

11/2025
11/2021

11/2025
3,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

12/2025
11/2021

12/2025
3,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

01/2026
11/2021

01/2026
3,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

02/2026
11/2021

02/2026
3,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

03/2026
11/2021

03/2026
3,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
11/2021

04/2026
11/2021

10/2029
3,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2021

01/2022

02/2022

03/2022
12/2021

01/2022

02/2022

03/2022
105 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

01/2022
12/2021

01/2022
130 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
12/2021

01/2022

02/2022
12/2021

01/2022

02/2022
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

02/2022
12/2021

02/2022
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

03/2022
12/2021

03/2022
400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

04/2022
12/2021

04/2022
505 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

05/2022
12/2021

05/2022
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

06/2022
12/2021

06/2022
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

07/2022
12/2021

07/2022
800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

08/2022
12/2021

08/2022
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

09/2022
12/2021

09/2022
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

10/2022
12/2021

10/2022
1,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

11/2022
12/2021

11/2022
1,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
12/2021

12/2022

12/2023
12/2021

12/2022

12/2023
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

12/2022
12/2021

12/2022
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

01/2023
12/2021

01/2023
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

02/2023
12/2021

02/2023
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

03/2023
12/2021

03/2023
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

04/2023
12/2021

04/2023
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

05/2023
12/2021

05/2023
1,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

06/2023
12/2021

06/2023
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

07/2023
12/2021

07/2023
1,850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

08/2023
12/2021

08/2023
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

09/2023
12/2021

09/2023
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

10/2023
12/2021

10/2023
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

11/2023
12/2021

11/2023
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

12/2023
12/2021

12/2023
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

01/2024
12/2021

01/2024
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

02/2024
12/2021

02/2024
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

03/2024
12/2021

03/2024
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

04/2024
12/2021

04/2024
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

05/2024
12/2021

05/2024
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

06/2024
12/2021

06/2024
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

07/2024
12/2021

07/2024
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

08/2024
12/2021

08/2024
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

09/2024
12/2021

09/2024
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

10/2024
12/2021

10/2024
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

11/2024
12/2021

11/2024
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

12/2024
12/2021

12/2024
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

01/2025
12/2021

01/2025
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

02/2025
12/2021

02/2025
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

03/2025
12/2021

03/2025
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

04/2025
12/2021

04/2025
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

05/2025
12/2021

05/2025
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

06/2025
12/2021

06/2025
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

07/2025
12/2021

07/2025
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

08/2025
12/2021

08/2025
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

09/2025
12/2021

09/2025
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

10/2025
12/2021

10/2025
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

11/2025
12/2021

11/2025
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

12/2025
12/2021

12/2025
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

01/2026
12/2021

01/2026
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

02/2026
12/2021

02/2026
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

03/2026
12/2021

03/2026
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
12/2021

04/2026
12/2021

10/2029
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

02/2022
01/2022

02/2022
120 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1

1

1
A

B

B

A
01/2022

02/2022

03/2022

04/2022
01/2022

02/2022

03/2022

04/2022
105 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
01/2022

02/2022

03/2022
01/2022

02/2022

03/2022
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

03/2022
01/2022

03/2022
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

04/2022
01/2022

04/2022
400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

05/2022
01/2022

05/2022
505 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

06/2022
01/2022

06/2022
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

07/2022
01/2022

07/2022
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

08/2022
01/2022

08/2022
800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

09/2022
01/2022

09/2022
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

10/2022
01/2022

10/2022
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

11/2022
01/2022

11/2022
1,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

12/2022
01/2022

12/2022
1,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
01/2022

01/2023

01/2024
01/2022

01/2023

01/2024
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

01/2023
01/2022

01/2023
1,350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

02/2023
01/2022

02/2023
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

03/2023
01/2022

03/2023
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

04/2023
01/2022

04/2023
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

05/2023
01/2022

05/2023
1,650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

06/2023
01/2022

06/2023
1,650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

07/2023
01/2022

07/2023
1,725 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

08/2023
01/2022

08/2023
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

09/2023
01/2022

09/2023
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

10/2023
01/2022

10/2023
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

11/2023
01/2022

11/2023
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

12/2023
01/2022

12/2023
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

01/2024
01/2022

01/2024
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

02/2024
01/2022

02/2024
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

03/2024
01/2022

03/2024
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

04/2024
01/2022

04/2024
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

05/2024
01/2022

05/2024
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

06/2024
01/2022

06/2024
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

07/2024
01/2022

07/2024
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

08/2024
01/2022

08/2024
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

09/2024
01/2022

09/2024
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

10/2024
01/2022

10/2024
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

11/2024
01/2022

11/2024
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

12/2024
01/2022

12/2024
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

01/2025
01/2022

01/2025
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

02/2025
01/2022

02/2025
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

03/2025
01/2022

03/2025
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

04/2025
01/2022

04/2025
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

05/2025
01/2022

05/2025
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

06/2025
01/2022

06/2025
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

07/2025
01/2022

07/2025
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

08/2025
01/2022

08/2025
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

09/2025
01/2022

09/2025
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

10/2025
01/2022

10/2025
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

11/2025
01/2022

11/2025
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

12/2025
01/2022

12/2025
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

01/2026
01/2022

01/2026
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

02/2026
01/2022

02/2026
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

03/2026
01/2022

03/2026
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
01/2022

04/2026
01/2022

10/2029
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1

1

1
A

B

B

A
02/2022

03/2022

04/2022

05/2022
02/2022

03/2022

04/2022

05/2022
105 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

03/2022
02/2022

03/2022
120 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
02/2022

03/2022

04/2022
02/2022

03/2022

04/2022
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

04/2022
02/2022

04/2022
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

05/2022
02/2022

05/2022
375 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

06/2022
02/2022

06/2022
500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

07/2022
02/2022

07/2022
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

08/2022
02/2022

08/2022
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

09/2022
02/2022

09/2022
800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

10/2022
02/2022

10/2022
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

11/2022
02/2022

11/2022
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

12/2022
02/2022

12/2022
1,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

01/2023
02/2022

01/2023
1,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
02/2022

02/2023

02/2024
02/2022

02/2023

02/2024
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

02/2023
02/2022

02/2023
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

03/2023
02/2022

03/2023
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

04/2023
02/2022

04/2023
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

05/2023
02/2022

05/2023
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

06/2023
02/2022

06/2023
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

07/2023
02/2022

07/2023
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

08/2023
02/2022

08/2023
1,650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

09/2023
02/2022

09/2023
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

10/2023
02/2022

10/2023
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

11/2023
02/2022

11/2023
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

12/2023
02/2022

12/2023
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

01/2024
02/2022

01/2024
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

02/2024
02/2022

02/2024
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

03/2024
02/2022

03/2024
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

04/2024
02/2022

04/2024
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

05/2024
02/2022

05/2024
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

06/2024
02/2022

06/2024
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

07/2024
02/2022

07/2024
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

08/2024
02/2022

08/2024
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

09/2024
02/2022

09/2024
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

10/2024
02/2022

10/2024
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

11/2024
02/2022

11/2024
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

12/2024
02/2022

12/2024
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

01/2025
02/2022

01/2025
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

02/2025
02/2022

02/2025
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

03/2025
02/2022

03/2025
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

04/2025
02/2022

04/2025
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

05/2025
02/2022

05/2025
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

06/2025
02/2022

06/2025
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

07/2025
02/2022

07/2025
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

08/2025
02/2022

08/2025
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

09/2025
02/2022

09/2025
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

10/2025
02/2022

10/2025
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

11/2025
02/2022

11/2025
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

12/2025
02/2022

12/2025
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

01/2026
02/2022

01/2026
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

02/2026
02/2022

02/2026
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

03/2026
02/2022

03/2026
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
02/2022

04/2026
02/2022

10/2029
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

04/2022
03/2022

04/2022
120 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2022

04/2022

05/2022

06/2022
03/2022

04/2022

05/2022

06/2022
105 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
03/2022

04/2022

05/2022
03/2022

04/2022

05/2022
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

05/2022
03/2022

05/2022
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

06/2022
03/2022

06/2022
375 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

07/2022
03/2022

07/2022
500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

08/2022
03/2022

08/2022
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

09/2022
03/2022

09/2022
725 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

10/2022
03/2022

10/2022
800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

11/2022
03/2022

11/2022
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

12/2022
03/2022

12/2022
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

01/2023
03/2022

01/2023
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

02/2023
03/2022

02/2023
1,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
03/2022

03/2023

03/2024
03/2022

03/2023

03/2024
705 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

03/2023
03/2022

03/2023
1,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

04/2023
03/2022

04/2023
1,350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

05/2023
03/2022

05/2023
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

06/2023
03/2022

06/2023
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

07/2023
03/2022

07/2023
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

08/2023
03/2022

08/2023
1,550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

09/2023
03/2022

09/2023
1,650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

10/2023
03/2022

10/2023
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

11/2023
03/2022

11/2023
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

12/2023
03/2022

12/2023
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

01/2024
03/2022

01/2024
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

02/2024
03/2022

02/2024
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

03/2024
03/2022

03/2024
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

04/2024
03/2022

04/2024
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

05/2024
03/2022

05/2024
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

06/2024
03/2022

06/2024
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

07/2024
03/2022

07/2024
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

08/2024
03/2022

08/2024
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

09/2024
03/2022

09/2024
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

10/2024
03/2022

10/2024
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

11/2024
03/2022

11/2024
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

12/2024
03/2022

12/2024
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

01/2025
03/2022

01/2025
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

02/2025
03/2022

02/2025
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

03/2025
03/2022

03/2025
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

04/2025
03/2022

04/2025
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

05/2025
03/2022

05/2025
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

06/2025
03/2022

06/2025
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

07/2025
03/2022

07/2025
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

08/2025
03/2022

08/2025
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

09/2025
03/2022

09/2025
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

10/2025
03/2022

10/2025
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

11/2025
03/2022

11/2025
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

12/2025
03/2022

12/2025
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

01/2026
03/2022

01/2026
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

02/2026
03/2022

02/2026
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

03/2026
03/2022

03/2026
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
03/2022

04/2026
03/2022

10/2029
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1

1

1
A

B

B

A
04/2022

05/2022

06/2022

07/2022
04/2022

05/2022

06/2022

07/2022
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

05/2022
04/2022

05/2022
120 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
04/2022

05/2022

06/2022
04/2022

05/2022

06/2022
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

06/2022
04/2022

06/2022
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

07/2022
04/2022

07/2022
375 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

08/2022
04/2022

08/2022
500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

09/2022
04/2022

09/2022
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

10/2022
04/2022

10/2022
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

11/2022
04/2022

11/2022
800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

12/2022
04/2022

12/2022
875 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

01/2023
04/2022

01/2023
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

02/2023
04/2022

02/2023
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

03/2023
04/2022

03/2023
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

04/2023
04/2022

04/2023
1,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

2

1
A

B

A
04/2022

04/2023

04/2024
04/2022

04/2023

04/2024
730 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

05/2023
04/2022

05/2023
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

06/2023
04/2022

06/2023
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

07/2023
04/2022

07/2023
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

08/2023
04/2022

08/2023
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

09/2023
04/2022

09/2023
1,550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

10/2023
04/2022

10/2023
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

11/2023
04/2022

11/2023
1,650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

12/2023
04/2022

12/2023
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

01/2024
04/2022

01/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

02/2024
04/2022

02/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

03/2024
04/2022

03/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

04/2024
04/2022

04/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

05/2024
04/2022

05/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

06/2024
04/2022

06/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

07/2024
04/2022

07/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

08/2024
04/2022

08/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

09/2024
04/2022

09/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

10/2024
04/2022

10/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

11/2024
04/2022

11/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

12/2024
04/2022

12/2024
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

01/2025
04/2022

01/2025
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

02/2025
04/2022

02/2025
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

03/2025
04/2022

03/2025
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

04/2025
04/2022

04/2025
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

05/2025
04/2022

05/2025
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

06/2025
04/2022

06/2025
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

07/2025
04/2022

07/2025
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

08/2025
04/2022

08/2025
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

09/2025
04/2022

09/2025
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

10/2025
04/2022

10/2025
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

11/2025
04/2022

11/2025
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

12/2025
04/2022

12/2025
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES BB 1

1
A

B
04/2022

01/2026
04/2022

01/2026
1,800 USD