Asset Class Navigation

Brent Last Day Financial Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
04/2022

05/2022

06/2022
04/2022

05/2022

06/2022
40 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

06/2022
04/2022

06/2022
130 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

07/2022
04/2022

07/2022
200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

08/2022
04/2022

08/2022
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

09/2022
04/2022

09/2022
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

10/2022
04/2022

10/2022
380 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

11/2022
04/2022

11/2022
450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

12/2022
04/2022

12/2022
550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

01/2023
04/2022

01/2023
550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

02/2023
04/2022

02/2023
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

03/2023
04/2022

03/2023
650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
04/2022

04/2023

04/2024
04/2022

04/2023

04/2024
305 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

04/2023
04/2022

04/2023
650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

05/2023
04/2022

05/2023
750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

06/2023
04/2022

06/2023
800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

07/2023
04/2022

07/2023
850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

08/2023
04/2022

08/2023
950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

09/2023
04/2022

09/2023
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

10/2023
04/2022

10/2023
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

11/2023
04/2022

11/2023
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

12/2023
04/2022

12/2023
1,075 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

01/2024
04/2022

01/2024
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

02/2024
04/2022

02/2024
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

03/2024
04/2022

03/2024
1,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

04/2024
04/2022

04/2024
1,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

05/2024
04/2022

05/2024
1,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

06/2024
04/2022

06/2024
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

07/2024
04/2022

07/2024
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

08/2024
04/2022

08/2024
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

09/2024
04/2022

09/2024
1,350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

10/2024
04/2022

10/2024
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

11/2024
04/2022

11/2024
1,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

12/2024
04/2022

12/2024
1,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

01/2025
04/2022

01/2025
1,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

02/2025
04/2022

02/2025
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

03/2025
04/2022

03/2025
1,550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2022

04/2025
04/2022

03/2027
1,550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1

1

1
A

B

B

A
05/2022

06/2022

07/2022

08/2022
05/2022

06/2022

07/2022

08/2022
40 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

06/2022
05/2022

06/2022
70 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
05/2022

06/2022

07/2022
05/2022

06/2022

07/2022
40 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

07/2022
05/2022

07/2022
130 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

08/2022
05/2022

08/2022
200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

09/2022
05/2022

09/2022
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

10/2022
05/2022

10/2022
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

11/2022
05/2022

11/2022
380 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

12/2022
05/2022

12/2022
400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

01/2023
05/2022

01/2023
450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

02/2023
05/2022

02/2023
500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

03/2023
05/2022

03/2023
550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

04/2023
05/2022

04/2023
650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

05/2023
05/2022

05/2023
650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
05/2022

05/2023

05/2024
05/2022

05/2023

05/2024
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

06/2023
05/2022

06/2023
725 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

07/2023
05/2022

07/2023
800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

08/2023
05/2022

08/2023
850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

09/2023
05/2022

09/2023
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

10/2023
05/2022

10/2023
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

11/2023
05/2022

11/2023
950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

12/2023
05/2022

12/2023
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

01/2024
05/2022

01/2024
1,025 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

02/2024
05/2022

02/2024
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

03/2024
05/2022

03/2024
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

04/2024
05/2022

04/2024
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

05/2024
05/2022

05/2024
1,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

06/2024
05/2022

06/2024
1,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

07/2024
05/2022

07/2024
1,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

08/2024
05/2022

08/2024
1,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

09/2024
05/2022

09/2024
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

10/2024
05/2022

10/2024
1,350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

11/2024
05/2022

11/2024
1,350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

12/2024
05/2022

12/2024
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

01/2025
05/2022

01/2025
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

02/2025
05/2022

02/2025
1,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

03/2025
05/2022

03/2025
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2022

04/2025
05/2022

03/2027
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2022

07/2022
06/2022

07/2022
60 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2022

07/2022

08/2022

09/2022
06/2022

07/2022

08/2022

09/2022
40 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
06/2022

07/2022

08/2022
06/2022

07/2022

08/2022
40 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2022

08/2022
06/2022

08/2022
130 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2022

09/2022
06/2022

09/2022
200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2022

10/2022
06/2022

10/2022
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2022

11/2022
06/2022

11/2022
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2022

12/2022
06/2022

12/2022
350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2022

01/2023
06/2022

01/2023
400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2022

02/2023
06/2022

02/2023
450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2022

03/2023
06/2022

03/2023
500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2022

04/2023
06/2022

04/2023
550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2022

05/2023
06/2022

05/2023
650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
06/2022

06/2023

06/2024
06/2022

06/2023

06/2024
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2022

06/2023
06/2022

06/2023
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2022

07/2023
06/2022

07/2023
725 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2022

08/2023
06/2022

08/2023
750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2022

09/2023
06/2022

09/2023
800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2022

10/2023
06/2022

10/2023
850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2022

11/2023
06/2022

11/2023
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2022

12/2023
06/2022

12/2023
950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2022

01/2024
06/2022

01/2024
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2022

02/2024
06/2022

02/2024
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2022

03/2024
06/2022

03/2024
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2022

04/2024
06/2022

04/2024
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2022

05/2024
06/2022

05/2024
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2022

06/2024
06/2022

06/2024
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2022

07/2024
06/2022

07/2024
1,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2022

08/2024
06/2022

08/2024
1,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2022

09/2024
06/2022

09/2024
1,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2022

10/2024
06/2022

10/2024
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2022

11/2024
06/2022

11/2024
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2022

12/2024
06/2022

12/2024
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2022

01/2025
06/2022

01/2025
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2022

02/2025
06/2022

02/2025
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2022

03/2025
06/2022

03/2025
1,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2022

04/2025
06/2022

03/2027
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2022

08/2022
07/2022

08/2022
60 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1

1

1
A

B

B

A
07/2022

08/2022

09/2022

10/2022
07/2022

08/2022

09/2022

10/2022
40 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
07/2022

08/2022

09/2022
07/2022

08/2022

09/2022
40 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2022

09/2022
07/2022

09/2022
130 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2022

10/2022
07/2022

10/2022
200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2022

11/2022
07/2022

11/2022
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2022

12/2022
07/2022

12/2022
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2022

01/2023
07/2022

01/2023
350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2022

02/2023
07/2022

02/2023
400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2022

03/2023
07/2022

03/2023
450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2022

04/2023
07/2022

04/2023
500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2022

05/2023
07/2022

05/2023
500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2022

06/2023
07/2022

06/2023
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2022

07/2023
07/2022

07/2023
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
07/2022

07/2023

07/2024
07/2022

07/2023

07/2024
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2022

08/2023
07/2022

08/2023
675 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2022

09/2023
07/2022

09/2023
725 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2022

10/2023
07/2022

10/2023
775 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2022

11/2023
07/2022

11/2023
800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2022

12/2023
07/2022

12/2023
850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2022

01/2024
07/2022

01/2024
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2022

02/2024
07/2022

02/2024
925 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2022

03/2024
07/2022

03/2024
950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2022

04/2024
07/2022

04/2024
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2022

05/2024
07/2022

05/2024
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2022

06/2024
07/2022

06/2024
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2022

07/2024
07/2022

07/2024
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2022

08/2024
07/2022

08/2024
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2022

09/2024
07/2022

09/2024
1,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2022

10/2024
07/2022

10/2024
1,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2022

11/2024
07/2022

11/2024
1,225 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2022

12/2024
07/2022

12/2024
1,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2022

01/2025
07/2022

01/2025
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2022

02/2025
07/2022

02/2025
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2022

03/2025
07/2022

03/2025
1,350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2022

04/2025
07/2022

03/2027
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2022

09/2022
08/2022

09/2022
60 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1

1

1
A

B

B

A
08/2022

09/2022

10/2022

11/2022
08/2022

09/2022

10/2022

11/2022
40 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
08/2022

09/2022

10/2022
08/2022

09/2022

10/2022
40 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2022

10/2022
08/2022

10/2022
130 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2022

11/2022
08/2022

11/2022
200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2022

12/2022
08/2022

12/2022
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2022

01/2023
08/2022

01/2023
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2022

02/2023
08/2022

02/2023
350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2022

03/2023
08/2022

03/2023
350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2022

04/2023
08/2022

04/2023
450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2022

05/2023
08/2022

05/2023
500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2022

06/2023
08/2022

06/2023
500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2022

07/2023
08/2022

07/2023
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2022

08/2023
08/2022

08/2023
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
08/2022

08/2023

08/2024
08/2022

08/2023

08/2024
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2022

09/2023
08/2022

09/2023
650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2022

10/2023
08/2022

10/2023
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2022

11/2023
08/2022

11/2023
725 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2022

12/2023
08/2022

12/2023
775 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2022

01/2024
08/2022

01/2024
825 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2022

02/2024
08/2022

02/2024
850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2022

03/2024
08/2022

03/2024
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2022

04/2024
08/2022

04/2024
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2022

05/2024
08/2022

05/2024
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2022

06/2024
08/2022

06/2024
925 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2022

07/2024
08/2022

07/2024
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2022

08/2024
08/2022

08/2024
1,025 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2022

09/2024
08/2022

09/2024
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2022

10/2024
08/2022

10/2024
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2022

11/2024
08/2022

11/2024
1,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2022

12/2024
08/2022

12/2024
1,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2022

01/2025
08/2022

01/2025
1,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2022

02/2025
08/2022

02/2025
1,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2022

03/2025
08/2022

03/2025
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2022

04/2025
08/2022

03/2027
1,350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2022

10/2022
09/2022

10/2022
60 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2022

10/2022

11/2022

12/2022
09/2022

10/2022

11/2022

12/2022
40 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
09/2022

10/2022

11/2022
09/2022

10/2022

11/2022
40 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2022

11/2022
09/2022

11/2022
130 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2022

12/2022
09/2022

12/2022
200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2022

01/2023
09/2022

01/2023
200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2022

02/2023
09/2022

02/2023
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2022

03/2023
09/2022

03/2023
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2022

04/2023
09/2022

04/2023
350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2022

05/2023
09/2022

05/2023
450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2022

06/2023
09/2022

06/2023
500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2022

07/2023
09/2022

07/2023
475 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2022

08/2023
09/2022

08/2023
575 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2022

09/2023
09/2022

09/2023
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
09/2022

09/2023

09/2024
09/2022

09/2023

09/2024
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2022

10/2023
09/2022

10/2023
650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2022

11/2023
09/2022

11/2023
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2022

12/2023
09/2022

12/2023
775 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2022

01/2024
09/2022

01/2024
750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2022

02/2024
09/2022

02/2024
825 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2022

03/2024
09/2022

03/2024
850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2022

04/2024
09/2022

04/2024
890 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2022

05/2024
09/2022

05/2024
930 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2022

06/2024
09/2022

06/2024
930 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2022

07/2024
09/2022

07/2024
930 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2022

08/2024
09/2022

08/2024
970 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2022

09/2024
09/2022

09/2024
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2022

10/2024
09/2022

10/2024
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2022

11/2024
09/2022

11/2024
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2022

12/2024
09/2022

12/2024
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2022

01/2025
09/2022

01/2025
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2022

02/2025
09/2022

02/2025
1,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2022

03/2025
09/2022

03/2025
1,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2022

04/2025
09/2022

03/2027
1,225 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2022

11/2022
10/2022

11/2022
60 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1

1

1
A

B

B

A
10/2022

11/2022

12/2022

01/2023
10/2022

11/2022

12/2022

01/2023
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
10/2022

11/2022

12/2022
10/2022

11/2022

12/2022
40 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2022

12/2022
10/2022

12/2022
130 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2022

01/2023
10/2022

01/2023
200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2022

02/2023
10/2022

02/2023
200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2022

03/2023
10/2022

03/2023
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2022

04/2023
10/2022

04/2023
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2022

05/2023
10/2022

05/2023
350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2022

06/2023
10/2022

06/2023
400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2022

07/2023
10/2022

07/2023
450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2022

08/2023
10/2022

08/2023
475 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2022

09/2023
10/2022

09/2023
525 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2022

10/2023
10/2022

10/2023
550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
10/2022

10/2023

10/2024
10/2022

10/2023

10/2024
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2022

11/2023
10/2022

11/2023
625 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2022

12/2023
10/2022

12/2023
650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2022

01/2024
10/2022

01/2024
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2022

02/2024
10/2022

02/2024
750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2022

03/2024
10/2022

03/2024
800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2022

04/2024
10/2022

04/2024
825 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2022

05/2024
10/2022

05/2024
825 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2022

06/2024
10/2022

06/2024
850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2022

07/2024
10/2022

07/2024
875 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2022

08/2024
10/2022

08/2024
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2022

09/2024
10/2022

09/2024
950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2022

10/2024
10/2022

10/2024
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2022

11/2024
10/2022

11/2024
1,025 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2022

12/2024
10/2022

12/2024
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2022

01/2025
10/2022

01/2025
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2022

02/2025
10/2022

02/2025
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2022

03/2025
10/2022

03/2025
1,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2022

04/2025
10/2022

03/2027
1,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2022

12/2022
11/2022

12/2022
60 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
11/2022

12/2022

01/2023
11/2022

12/2022

01/2023
40 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2022

01/2023
11/2022

01/2023
100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2022

02/2023
11/2022

02/2023
180 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2022

03/2023
11/2022

03/2023
200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2022

04/2023
11/2022

04/2023
225 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2022

05/2023
11/2022

05/2023
275 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2022

06/2023
11/2022

06/2023
325 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2022

07/2023
11/2022

07/2023
375 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2022

08/2023
11/2022

08/2023
400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2022

09/2023
11/2022

09/2023
475 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2022

10/2023
11/2022

10/2023
500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
11/2022

11/2023

11/2024
11/2022

11/2023

11/2024
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2022

11/2023
11/2022

11/2023
550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2022

12/2023
11/2022

12/2023
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2022

01/2024
11/2022

01/2024
650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2022

02/2024
11/2022

02/2024
675 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2022

03/2024
11/2022

03/2024
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2022

04/2024
11/2022

04/2024
750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2022

05/2024
11/2022

05/2024
800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2022

06/2024
11/2022

06/2024
800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2022

07/2024
11/2022

07/2024
825 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2022

08/2024
11/2022

08/2024
850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2022

09/2024
11/2022

09/2024
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2022

10/2024
11/2022

10/2024
950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2022

11/2024
11/2022

11/2024
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2022

12/2024
11/2022

12/2024
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2022

01/2025
11/2022

01/2025
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2022

02/2025
11/2022

02/2025
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2022

03/2025
11/2022

03/2025
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2022

04/2025
11/2022

03/2027
1,125 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2022

01/2023
12/2022

01/2023
60 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2022

02/2023
12/2022

02/2023
100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2022

03/2023
12/2022

03/2023
150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2022

04/2023
12/2022

04/2023
200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2022

05/2023
12/2022

05/2023
225 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2022

06/2023
12/2022

06/2023
275 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2022

07/2023
12/2022

07/2023
325 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2022

08/2023
12/2022

08/2023
375 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2022

09/2023
12/2022

09/2023
400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2022

10/2023
12/2022

10/2023
475 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2022

11/2023
12/2022

11/2023
525 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
12/2022

12/2023

12/2024
12/2022

12/2023

12/2024
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2022

12/2023
12/2022

12/2023
575 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2022

01/2024
12/2022

01/2024
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2022

02/2024
12/2022

02/2024
650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2022

03/2024
12/2022

03/2024
675 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2022

04/2024
12/2022

04/2024
725 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2022

05/2024
12/2022

05/2024
750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2022

06/2024
12/2022

06/2024
775 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2022

07/2024
12/2022

07/2024
800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2022

08/2024
12/2022

08/2024
825 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2022

09/2024
12/2022

09/2024
875 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2022

10/2024
12/2022

10/2024
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2022

11/2024
12/2022

11/2024
950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2022

12/2024
12/2022

12/2024
950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2022

01/2025
12/2022

01/2025
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2022

02/2025
12/2022

02/2025
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2022

03/2025
12/2022

03/2025
1,075 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2022

04/2025
12/2022

03/2027
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2023

02/2023
01/2023

02/2023
60 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2023

03/2023
01/2023

03/2023
100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2023

04/2023
01/2023

04/2023
150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2023

05/2023
01/2023

05/2023
175 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2023

06/2023
01/2023

06/2023
225 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2023

07/2023
01/2023

07/2023
275 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2023

08/2023
01/2023

08/2023
325 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2023

09/2023
01/2023

09/2023
375 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2023

10/2023
01/2023

10/2023
400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2023

11/2023
01/2023

11/2023
475 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2023

12/2023
01/2023

12/2023
525 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
01/2023

01/2024

01/2025
01/2023

01/2024

01/2025
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2023

01/2024
01/2023

01/2024
575 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2023

02/2024
01/2023

02/2024
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2023

03/2024
01/2023

03/2024
625 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2023

04/2024
01/2023

04/2024
650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2023

05/2024
01/2023

05/2024
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2023

06/2024
01/2023

06/2024
725 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2023

07/2024
01/2023

07/2024
750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2023

08/2024
01/2023

08/2024
775 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2023

09/2024
01/2023

09/2024
825 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2023

10/2024
01/2023

10/2024
850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2023

11/2024
01/2023

11/2024
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2023

12/2024
01/2023

12/2024
925 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2023

01/2025
01/2023

01/2025
950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2023

02/2025
01/2023

02/2025
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2023

03/2025
01/2023

03/2025
1,025 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2023

04/2025
01/2023

03/2027
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2023

03/2023
02/2023

03/2023
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2023

04/2023
02/2023

04/2023
100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2023

05/2023
02/2023

05/2023
150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2023

06/2023
02/2023

06/2023
170 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2023

07/2023
02/2023

07/2023
225 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2023

08/2023
02/2023

08/2023
275 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2023

09/2023
02/2023

09/2023
325 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2023

10/2023
02/2023

10/2023
375 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2023

11/2023
02/2023

11/2023
400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2023

12/2023
02/2023

12/2023
475 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2023

01/2024
02/2023

01/2024
525 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
02/2023

02/2024

02/2025
02/2023

02/2024

02/2025
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2023

02/2024
02/2023

02/2024
550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2023

03/2024
02/2023

03/2024
575 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2023

04/2024
02/2023

04/2024
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2023

05/2024
02/2023

05/2024
650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2023

06/2024
02/2023

06/2024
675 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2023

07/2024
02/2023

07/2024
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2023

08/2024
02/2023

08/2024
725 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2023

09/2024
02/2023

09/2024
775 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2023

10/2024
02/2023

10/2024
800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2023

11/2024
02/2023

11/2024
850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2023

12/2024
02/2023

12/2024
875 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2023

01/2025
02/2023

01/2025
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2023

02/2025
02/2023

02/2025
950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2023

03/2025
02/2023

03/2025
975 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2023

04/2025
02/2023

03/2027
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2023

04/2023
03/2023

04/2023
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2023

05/2023
03/2023

05/2023
100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2023

06/2023
03/2023

06/2023
150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2023

07/2023
03/2023

07/2023
175 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2023

08/2023
03/2023

08/2023
225 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2023

09/2023
03/2023

09/2023
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2023

10/2023
03/2023

10/2023
325 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2023

11/2023
03/2023

11/2023
375 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2023

12/2023
03/2023

12/2023
400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2023

01/2024
03/2023

01/2024
475 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2023

02/2024
03/2023

02/2024
500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
03/2023

03/2024

03/2025
03/2023

03/2024

03/2025
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2023

03/2024
03/2023

03/2024
550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2023

04/2024
03/2023

04/2024
575 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2023

05/2024
03/2023

05/2024
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2023

06/2024
03/2023

06/2024
625 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2023

07/2024
03/2023

07/2024
650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2023

08/2024
03/2023

08/2024
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2023

09/2024
03/2023

09/2024
725 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2023

10/2024
03/2023

10/2024
775 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2023

11/2024
03/2023

11/2024
800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2023

12/2024
03/2023

12/2024
850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2023

01/2025
03/2023

01/2025
875 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2023

02/2025
03/2023

02/2025
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2023

03/2025
03/2023

03/2025
925 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2023

04/2025
03/2023

03/2027
950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2023

05/2023
04/2023

05/2023
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2023

06/2023
04/2023

06/2023
100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2023

07/2023
04/2023

07/2023
150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2023

08/2023
04/2023

08/2023
175 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2023

09/2023
04/2023

09/2023
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2023

10/2023
04/2023

10/2023
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2023

11/2023
04/2023

11/2023
325 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2023

12/2023
04/2023

12/2023
375 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2023

01/2024
04/2023

01/2024
400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2023

02/2024
04/2023

02/2024
475 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2023

03/2024
04/2023

03/2024
500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
04/2023

04/2024

04/2025
04/2023

04/2024

03/2027
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2023

04/2024
04/2023

04/2024
525 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2023

05/2024
04/2023

05/2024
550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2023

06/2024
04/2023

06/2024
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2023

07/2024
04/2023

07/2024
625 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2023

08/2024
04/2023

08/2024
650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2023

09/2024
04/2023

09/2024
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2023

10/2024
04/2023

10/2024
725 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2023

11/2024
04/2023

11/2024
775 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2023

12/2024
04/2023

12/2024
800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2023

01/2025
04/2023

01/2025
825 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2023

02/2025
04/2023

02/2025
850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2023

03/2025
04/2023

03/2025
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2023

04/2025
04/2023

03/2027
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2023

06/2023
05/2023

06/2023
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2023

07/2023
05/2023

07/2023
100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2023

08/2023
05/2023

08/2023
150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2023

09/2023
05/2023

09/2023
175 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2023

10/2023
05/2023

10/2023
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2023

11/2023
05/2023

11/2023
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2023

12/2023
05/2023

12/2023
325 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2023

01/2024
05/2023

01/2024
375 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2023

02/2024
05/2023

02/2024
400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2023

03/2024
05/2023

03/2024
450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2023

04/2024
05/2023

04/2024
480 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2023

05/2024
05/2023

05/2024
525 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2023

06/2024
05/2023

06/2024
550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2023

07/2024
05/2023

07/2024
575 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2023

08/2024
05/2023

08/2024
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2023

09/2024
05/2023

09/2024
650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2023

10/2024
05/2023

10/2024
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2023

11/2024
05/2023

11/2024
725 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2023

12/2024
05/2023

12/2024
750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2023

01/2025
05/2023

01/2025
800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2023

02/2025
05/2023

02/2025
825 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2023

03/2025
05/2023

03/2025
850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2023

04/2025
05/2023

03/2027
875 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2023

07/2023
06/2023

07/2023
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2023

08/2023
06/2023

08/2023
100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2023

09/2023
06/2023

09/2023
150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2023

10/2023
06/2023

10/2023
175 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2023

11/2023
06/2023

11/2023
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2023

12/2023
06/2023

12/2023
325 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2023

01/2024
06/2023

01/2024
325 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2023

02/2024
06/2023

02/2024
375 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2023

03/2024
06/2023

03/2024
400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2023

04/2024
06/2023

04/2024
450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2023

05/2024
06/2023

05/2024
475 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2023

06/2024
06/2023

06/2024
500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2023

07/2024
06/2023

07/2024
550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2023

08/2024
06/2023

08/2024
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2023

09/2024
06/2023

09/2024
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2023

10/2024
06/2023

10/2024
650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2023

11/2024
06/2023

11/2024
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2023

12/2024
06/2023

12/2024
725 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2023

01/2025
06/2023

01/2025
750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2023

02/2025
06/2023

02/2025
775 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2023

03/2025
06/2023

03/2025
800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2023

04/2025
06/2023

03/2027
825 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2023

08/2023
07/2023

08/2023
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2023

09/2023
07/2023

09/2023
100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2023

10/2023
07/2023

10/2023
150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2023

11/2023
07/2023

11/2023
175 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2023

12/2023
07/2023

12/2023
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2023

01/2024
07/2023

01/2024
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2023

02/2024
07/2023

02/2024
325 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2023

03/2024
07/2023

03/2024
375 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2023

04/2024
07/2023

04/2024
400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2023

05/2024
07/2023

05/2024
425 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2023

06/2024
07/2023

06/2024
450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2023

07/2024
07/2023

07/2024
500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2023

08/2024
07/2023

08/2024
525 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2023

09/2024
07/2023

09/2024
550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2023

10/2024
07/2023

10/2024
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2023

11/2024
07/2023

11/2024
650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2023

12/2024
07/2023

12/2024
675 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2023

01/2025
07/2023

01/2025
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2023

02/2025
07/2023

02/2025
725 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2023

03/2025
07/2023

03/2025
750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2023

04/2025
07/2023

03/2027
775 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2023

09/2023
08/2023

09/2023
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2023

10/2023
08/2023

10/2023
100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2023

11/2023
08/2023

11/2023
150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2023

12/2023
08/2023

12/2023
175 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2023

01/2024
08/2023

01/2024
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2023

02/2024
08/2023

02/2024
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2023

03/2024
08/2023

03/2024
325 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2023

04/2024
08/2023

04/2024
350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2023

05/2024
08/2023

05/2024
375 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2023

06/2024
08/2023

06/2024
400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2023

07/2024
08/2023

07/2024
450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2023

08/2024
08/2023

08/2024
475 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2023

09/2024
08/2023

09/2024
500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2023

10/2024
08/2023

10/2024
550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2023

11/2024
08/2023

11/2024
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2023

12/2024
08/2023

12/2024
625 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2023

01/2025
08/2023

01/2025
650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2023

02/2025
08/2023

02/2025
675 USD