Asset Class Navigation

Brent Last Day Financial Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

05/2024
03/2020

05/2024
3,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

06/2024
03/2020

06/2024
3,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

07/2024
03/2020

07/2024
3,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

08/2024
03/2020

08/2024
3,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

09/2024
03/2020

09/2024
3,350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

10/2024
03/2020

10/2024
3,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

11/2024
03/2020

11/2024
3,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
03/2020

12/2024
03/2020

03/2027
3,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1

1

1
A

B

B

A
04/2020

05/2020

06/2020

07/2020
04/2020

05/2020

06/2020

07/2020
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

05/2020
04/2020

05/2020
90 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
04/2020

05/2020

06/2020
04/2020

05/2020

06/2020
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

06/2020
04/2020

06/2020
155 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

07/2020
04/2020

07/2020
230 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

08/2020
04/2020

08/2020
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

09/2020
04/2020

09/2020
360 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

10/2020
04/2020

10/2020
450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

11/2020
04/2020

11/2020
500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

12/2020
04/2020

12/2020
550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

01/2021
04/2020

01/2021
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

02/2021
04/2020

02/2021
675 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

03/2021
04/2020

03/2021
725 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

04/2021
04/2020

04/2021
800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
04/2020

04/2021

04/2022
04/2020

04/2021

04/2022
400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

05/2021
04/2020

05/2021
850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

06/2021
04/2020

06/2021
925 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

07/2021
04/2020

07/2021
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

08/2021
04/2020

08/2021
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

09/2021
04/2020

09/2021
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

10/2021
04/2020

10/2021
1,175 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

11/2021
04/2020

11/2021
1,225 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

12/2021
04/2020

12/2021
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

01/2022
04/2020

01/2022
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

02/2022
04/2020

02/2022
1,350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

03/2022
04/2020

03/2022
1,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

04/2022
04/2020

04/2022
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

05/2022
04/2020

05/2022
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

06/2022
04/2020

06/2022
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

07/2022
04/2020

07/2022
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

08/2022
04/2020

08/2022
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

09/2022
04/2020

09/2022
1,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

10/2022
04/2020

10/2022
1,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

11/2022
04/2020

11/2022
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

12/2022
04/2020

12/2022
1,850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

01/2023
04/2020

01/2023
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

02/2023
04/2020

02/2023
1,975 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

03/2023
04/2020

03/2023
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

04/2023
04/2020

04/2023
2,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

05/2023
04/2020

05/2023
2,350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

06/2023
04/2020

06/2023
2,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

07/2023
04/2020

07/2023
2,550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

08/2023
04/2020

08/2023
2,650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

09/2023
04/2020

09/2023
2,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

10/2023
04/2020

10/2023
2,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

11/2023
04/2020

11/2023
2,850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

12/2023
04/2020

12/2023
2,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

01/2024
04/2020

01/2024
2,950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

02/2024
04/2020

02/2024
3,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

03/2024
04/2020

03/2024
3,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

04/2024
04/2020

04/2024
3,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

05/2024
04/2020

05/2024
3,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

06/2024
04/2020

06/2024
3,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

07/2024
04/2020

07/2024
3,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

08/2024
04/2020

08/2024
3,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

09/2024
04/2020

09/2024
3,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

10/2024
04/2020

10/2024
3,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

11/2024
04/2020

11/2024
3,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
04/2020

12/2024
04/2020

03/2027
3,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

06/2020
05/2020

06/2020
90 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1

1

1
A

B

B

A
05/2020

06/2020

07/2020

08/2020
05/2020

06/2020

07/2020

08/2020
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
05/2020

06/2020

07/2020
05/2020

06/2020

07/2020
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

07/2020
05/2020

07/2020
155 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

08/2020
05/2020

08/2020
230 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

09/2020
05/2020

09/2020
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

10/2020
05/2020

10/2020
360 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

11/2020
05/2020

11/2020
425 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

12/2020
05/2020

12/2020
500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

01/2021
05/2020

01/2021
550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

02/2021
05/2020

02/2021
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

03/2021
05/2020

03/2021
675 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

04/2021
05/2020

04/2021
725 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

05/2021
05/2020

05/2021
800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
05/2020

05/2021

05/2022
05/2020

05/2021

05/2022
305 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

06/2021
05/2020

06/2021
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

07/2021
05/2020

07/2021
925 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

08/2021
05/2020

08/2021
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

09/2021
05/2020

09/2021
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

10/2021
05/2020

10/2021
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

11/2021
05/2020

11/2021
1,175 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

12/2021
05/2020

12/2021
1,225 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

01/2022
05/2020

01/2022
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

02/2022
05/2020

02/2022
1,350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

03/2022
05/2020

03/2022
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

04/2022
05/2020

04/2022
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

05/2022
05/2020

05/2022
1,550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

06/2022
05/2020

06/2022
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

07/2022
05/2020

07/2022
1,650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

08/2022
05/2020

08/2022
1,650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

09/2022
05/2020

09/2022
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

10/2022
05/2020

10/2022
1,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

11/2022
05/2020

11/2022
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

12/2022
05/2020

12/2022
1,850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

01/2023
05/2020

01/2023
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

02/2023
05/2020

02/2023
1,950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

03/2023
05/2020

03/2023
2,025 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

04/2023
05/2020

04/2023
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

05/2023
05/2020

05/2023
2,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

06/2023
05/2020

06/2023
2,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

07/2023
05/2020

07/2023
2,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

08/2023
05/2020

08/2023
2,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

09/2023
05/2020

09/2023
2,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

10/2023
05/2020

10/2023
2,350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

11/2023
05/2020

11/2023
2,350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

12/2023
05/2020

12/2023
2,350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

01/2024
05/2020

01/2024
2,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

02/2024
05/2020

02/2024
2,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

03/2024
05/2020

03/2024
2,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

04/2024
05/2020

04/2024
2,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

05/2024
05/2020

05/2024
2,550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

06/2024
05/2020

06/2024
2,650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

07/2024
05/2020

07/2024
2,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

08/2024
05/2020

08/2024
2,850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

09/2024
05/2020

09/2024
2,950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

10/2024
05/2020

10/2024
3,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

11/2024
05/2020

11/2024
3,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
05/2020

12/2024
05/2020

03/2027
3,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

07/2020
06/2020

07/2020
80 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2020

07/2020

08/2020

09/2020
06/2020

07/2020

08/2020

09/2020
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
06/2020

07/2020

08/2020
06/2020

07/2020

08/2020
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

08/2020
06/2020

08/2020
155 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

09/2020
06/2020

09/2020
230 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

10/2020
06/2020

10/2020
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

11/2020
06/2020

11/2020
360 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

12/2020
06/2020

12/2020
425 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

01/2021
06/2020

01/2021
500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

02/2021
06/2020

02/2021
550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

03/2021
06/2020

03/2021
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

04/2021
06/2020

04/2021
675 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

05/2021
06/2020

05/2021
725 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

06/2021
06/2020

06/2021
800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
06/2020

06/2021

06/2022
06/2020

06/2021

06/2022
305 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

07/2021
06/2020

07/2021
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

08/2021
06/2020

08/2021
925 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

09/2021
06/2020

09/2021
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

10/2021
06/2020

10/2021
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

11/2021
06/2020

11/2021
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

12/2021
06/2020

12/2021
1,175 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

01/2022
06/2020

01/2022
1,225 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

02/2022
06/2020

02/2022
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

03/2022
06/2020

03/2022
1,350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

04/2022
06/2020

04/2022
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

05/2022
06/2020

05/2022
1,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

06/2022
06/2020

06/2022
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

07/2022
06/2020

07/2022
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

08/2022
06/2020

08/2022
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

09/2022
06/2020

09/2022
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

10/2022
06/2020

10/2022
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

11/2022
06/2020

11/2022
1,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

12/2022
06/2020

12/2022
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

01/2023
06/2020

01/2023
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

02/2023
06/2020

02/2023
1,850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

03/2023
06/2020

03/2023
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

04/2023
06/2020

04/2023
1,975 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

05/2023
06/2020

05/2023
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

06/2023
06/2020

06/2023
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

07/2023
06/2020

07/2023
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

08/2023
06/2020

08/2023
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

09/2023
06/2020

09/2023
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

10/2023
06/2020

10/2023
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

11/2023
06/2020

11/2023
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

12/2023
06/2020

12/2023
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

01/2024
06/2020

01/2024
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

02/2024
06/2020

02/2024
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

03/2024
06/2020

03/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

04/2024
06/2020

04/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

05/2024
06/2020

05/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

06/2024
06/2020

06/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

07/2024
06/2020

07/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

08/2024
06/2020

08/2024
2,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

09/2024
06/2020

09/2024
2,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

10/2024
06/2020

10/2024
2,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

11/2024
06/2020

11/2024
2,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
06/2020

12/2024
06/2020

03/2027
2,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

08/2020
07/2020

08/2020
80 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1

1

1
A

B

B

A
07/2020

08/2020

09/2020

10/2020
07/2020

08/2020

09/2020

10/2020
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
07/2020

08/2020

09/2020
07/2020

08/2020

09/2020
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

09/2020
07/2020

09/2020
150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

10/2020
07/2020

10/2020
210 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

11/2020
07/2020

11/2020
280 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

12/2020
07/2020

12/2020
360 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

01/2021
07/2020

01/2021
425 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

02/2021
07/2020

02/2021
500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

03/2021
07/2020

03/2021
550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

04/2021
07/2020

04/2021
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

05/2021
07/2020

05/2021
675 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

06/2021
07/2020

06/2021
725 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

07/2021
07/2020

07/2021
800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
07/2020

07/2021

07/2022
07/2020

07/2021

07/2022
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

08/2021
07/2020

08/2021
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

09/2021
07/2020

09/2021
925 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

10/2021
07/2020

10/2021
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

11/2021
07/2020

11/2021
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

12/2021
07/2020

12/2021
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

01/2022
07/2020

01/2022
1,175 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

02/2022
07/2020

02/2022
1,225 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

03/2022
07/2020

03/2022
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

04/2022
07/2020

04/2022
1,350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

05/2022
07/2020

05/2022
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

06/2022
07/2020

06/2022
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

07/2022
07/2020

07/2022
1,550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

08/2022
07/2020

08/2022
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

09/2022
07/2020

09/2022
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

10/2022
07/2020

10/2022
1,650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

11/2022
07/2020

11/2022
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

12/2022
07/2020

12/2022
1,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

01/2023
07/2020

01/2023
1,850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

02/2023
07/2020

02/2023
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

03/2023
07/2020

03/2023
1,850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

04/2023
07/2020

04/2023
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

05/2023
07/2020

05/2023
1,975 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

06/2023
07/2020

06/2023
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

07/2023
07/2020

07/2023
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

08/2023
07/2020

08/2023
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

09/2023
07/2020

09/2023
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

10/2023
07/2020

10/2023
2,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

11/2023
07/2020

11/2023
2,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

12/2023
07/2020

12/2023
2,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

01/2024
07/2020

01/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

02/2024
07/2020

02/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

03/2024
07/2020

03/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

04/2024
07/2020

04/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

05/2024
07/2020

05/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

06/2024
07/2020

06/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

07/2024
07/2020

07/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

08/2024
07/2020

08/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

09/2024
07/2020

09/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

10/2024
07/2020

10/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

11/2024
07/2020

11/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2020

12/2024
07/2020

03/2027
2,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

09/2020
08/2020

09/2020
70 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1

1

1
A

B

B

A
08/2020

09/2020

10/2020

11/2020
08/2020

09/2020

10/2020

11/2020
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
08/2020

09/2020

10/2020
08/2020

09/2020

10/2020
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

10/2020
08/2020

10/2020
150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

11/2020
08/2020

11/2020
210 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

12/2020
08/2020

12/2020
280 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

01/2021
08/2020

01/2021
350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

02/2021
08/2020

02/2021
425 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

03/2021
08/2020

03/2021
475 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

04/2021
08/2020

04/2021
575 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

05/2021
08/2020

05/2021
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

06/2021
08/2020

06/2021
675 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

07/2021
08/2020

07/2021
725 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
08/2020

08/2021

08/2022
08/2020

08/2021

08/2022
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

08/2021
08/2020

08/2021
800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

09/2021
08/2020

09/2021
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

10/2021
08/2020

10/2021
925 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

11/2021
08/2020

11/2021
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

12/2021
08/2020

12/2021
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

01/2022
08/2020

01/2022
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

02/2022
08/2020

02/2022
1,175 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

03/2022
08/2020

03/2022
1,225 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

04/2022
08/2020

04/2022
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

05/2022
08/2020

05/2022
1,350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

06/2022
08/2020

06/2022
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

07/2022
08/2020

07/2022
1,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

08/2022
08/2020

08/2022
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

09/2022
08/2020

09/2022
1,570 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

10/2022
08/2020

10/2022
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

11/2022
08/2020

11/2022
1,650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

12/2022
08/2020

12/2022
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

01/2023
08/2020

01/2023
1,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

02/2023
08/2020

02/2023
1,850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

03/2023
08/2020

03/2023
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

04/2023
08/2020

04/2023
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

05/2023
08/2020

05/2023
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

06/2023
08/2020

06/2023
1,950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

07/2023
08/2020

07/2023
1,950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

08/2023
08/2020

08/2023
2,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

09/2023
08/2020

09/2023
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

10/2023
08/2020

10/2023
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

11/2023
08/2020

11/2023
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

12/2023
08/2020

12/2023
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

01/2024
08/2020

01/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

02/2024
08/2020

02/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

03/2024
08/2020

03/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

04/2024
08/2020

04/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

05/2024
08/2020

05/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

06/2024
08/2020

06/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

07/2024
08/2020

07/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

08/2024
08/2020

08/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

09/2024
08/2020

09/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

10/2024
08/2020

10/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

11/2024
08/2020

11/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2020

12/2024
08/2020

03/2027
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

10/2020
09/2020

10/2020
70 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2020

10/2020

11/2020

12/2020
09/2020

10/2020

11/2020

12/2020
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
09/2020

10/2020

11/2020
09/2020

10/2020

11/2020
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

11/2020
09/2020

11/2020
150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

12/2020
09/2020

12/2020
210 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

01/2021
09/2020

01/2021
280 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

02/2021
09/2020

02/2021
350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

03/2021
09/2020

03/2021
400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

04/2021
09/2020

04/2021
475 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

05/2021
09/2020

05/2021
550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

06/2021
09/2020

06/2021
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

07/2021
09/2020

07/2021
675 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

08/2021
09/2020

08/2021
725 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
09/2020

09/2021

09/2022
09/2020

09/2021

09/2022
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

09/2021
09/2020

09/2021
800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

10/2021
09/2020

10/2021
850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

11/2021
09/2020

11/2021
925 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

12/2021
09/2020

12/2021
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

01/2022
09/2020

01/2022
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

02/2022
09/2020

02/2022
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

03/2022
09/2020

03/2022
1,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

04/2022
09/2020

04/2022
1,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

05/2022
09/2020

05/2022
1,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

06/2022
09/2020

06/2022
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

07/2022
09/2020

07/2022
1,350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

08/2022
09/2020

08/2022
1,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

09/2022
09/2020

09/2022
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

10/2022
09/2020

10/2022
1,650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

11/2022
09/2020

11/2022
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

12/2022
09/2020

12/2022
1,650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

01/2023
09/2020

01/2023
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

02/2023
09/2020

02/2023
1,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

03/2023
09/2020

03/2023
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

04/2023
09/2020

04/2023
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

05/2023
09/2020

05/2023
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

06/2023
09/2020

06/2023
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

07/2023
09/2020

07/2023
1,950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

08/2023
09/2020

08/2023
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

09/2023
09/2020

09/2023
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

10/2023
09/2020

10/2023
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

11/2023
09/2020

11/2023
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

12/2023
09/2020

12/2023
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

01/2024
09/2020

01/2024
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

02/2024
09/2020

02/2024
2,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

03/2024
09/2020

03/2024
2,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

04/2024
09/2020

04/2024
2,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

05/2024
09/2020

05/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

06/2024
09/2020

06/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

07/2024
09/2020

07/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

08/2024
09/2020

08/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

09/2024
09/2020

09/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

10/2024
09/2020

10/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

11/2024
09/2020

11/2024
2,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2020

12/2024
09/2020

03/2027
2,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

11/2020
10/2020

11/2020
70 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1

1

1
A

B

B

A
10/2020

11/2020

12/2020

01/2021
10/2020

11/2020

12/2020

01/2021
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
10/2020

11/2020

12/2020
10/2020

11/2020

12/2020
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

12/2020
10/2020

12/2020
150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

01/2021
10/2020

01/2021
210 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

02/2021
10/2020

02/2021
280 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

03/2021
10/2020

03/2021
330 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

04/2021
10/2020

04/2021
400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

05/2021
10/2020

05/2021
475 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

06/2021
10/2020

06/2021
525 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

07/2021
10/2020

07/2021
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

08/2021
10/2020

08/2021
650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

09/2021
10/2020

09/2021
725 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
10/2020

10/2021

10/2022
10/2020

10/2021

10/2022
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

10/2021
10/2020

10/2021
775 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

11/2021
10/2020

11/2021
850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

12/2021
10/2020

12/2021
925 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

01/2022
10/2020

01/2022
975 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

02/2022
10/2020

02/2022
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

03/2022
10/2020

03/2022
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

04/2022
10/2020

04/2022
1,125 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

05/2022
10/2020

05/2022
1,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

06/2022
10/2020

06/2022
1,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

07/2022
10/2020

07/2022
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

08/2022
10/2020

08/2022
1,375 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

09/2022
10/2020

09/2022
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

10/2022
10/2020

10/2022
1,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

11/2022
10/2020

11/2022
1,475 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

12/2022
10/2020

12/2022
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

01/2023
10/2020

01/2023
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

02/2023
10/2020

02/2023
1,650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

03/2023
10/2020

03/2023
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

04/2023
10/2020

04/2023
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

05/2023
10/2020

05/2023
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

06/2023
10/2020

06/2023
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

07/2023
10/2020

07/2023
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

08/2023
10/2020

08/2023
1,950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

09/2023
10/2020

09/2023
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

10/2023
10/2020

10/2023
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

11/2023
10/2020

11/2023
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

12/2023
10/2020

12/2023
2,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

01/2024
10/2020

01/2024
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

02/2024
10/2020

02/2024
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

03/2024
10/2020

03/2024
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

04/2024
10/2020

04/2024
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

05/2024
10/2020

05/2024
2,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

06/2024
10/2020

06/2024
2,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

07/2024
10/2020

07/2024
2,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

08/2024
10/2020

08/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

09/2024
10/2020

09/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

10/2024
10/2020

10/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

11/2024
10/2020

11/2024
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2020

12/2024
10/2020

03/2027
2,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

12/2020
11/2020

12/2020
70 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1

1

1
A

B

B

A
11/2020

12/2020

01/2021

02/2021
11/2020

12/2020

01/2021

02/2021
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
11/2020

12/2020

01/2021
11/2020

12/2020

01/2021
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

01/2021
11/2020

01/2021
150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

02/2021
11/2020

02/2021
210 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

03/2021
11/2020

03/2021
280 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

04/2021
11/2020

04/2021
330 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

05/2021
11/2020

05/2021
400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

06/2021
11/2020

06/2021
475 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

07/2021
11/2020

07/2021
525 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

08/2021
11/2020

08/2021
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

09/2021
11/2020

09/2021
650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

10/2021
11/2020

10/2021
725 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

11/2021
11/2020

11/2021
775 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
11/2020

11/2021

11/2022
11/2020

11/2021

11/2022
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

12/2021
11/2020

12/2021
850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

01/2022
11/2020

01/2022
925 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

02/2022
11/2020

02/2022
950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

03/2022
11/2020

03/2022
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

04/2022
11/2020

04/2022
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

05/2022
11/2020

05/2022
1,125 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

06/2022
11/2020

06/2022
1,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

07/2022
11/2020

07/2022
1,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

08/2022
11/2020

08/2022
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

09/2022
11/2020

09/2022
1,350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

10/2022
11/2020

10/2022
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

11/2022
11/2020

11/2022
1,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

12/2022
11/2020

12/2022
1,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

01/2023
11/2020

01/2023
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

02/2023
11/2020

02/2023
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

03/2023
11/2020

03/2023
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

04/2023
11/2020

04/2023
1,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

05/2023
11/2020

05/2023
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

06/2023
11/2020

06/2023
1,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

07/2023
11/2020

07/2023
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

08/2023
11/2020

08/2023
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

09/2023
11/2020

09/2023
1,950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

10/2023
11/2020

10/2023
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

11/2023
11/2020

11/2023
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

12/2023
11/2020

12/2023
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

01/2024
11/2020

01/2024
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

02/2024
11/2020

02/2024
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

03/2024
11/2020

03/2024
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

04/2024
11/2020

04/2024
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

05/2024
11/2020

05/2024
2,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

06/2024
11/2020

06/2024
2,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

07/2024
11/2020

07/2024
2,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

08/2024
11/2020

08/2024
2,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

09/2024
11/2020

09/2024
2,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

10/2024
11/2020

10/2024
2,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

11/2024
11/2020

11/2024
2,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2020

12/2024
11/2020

03/2027
2,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

01/2021
12/2020

01/2021
70 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
12/2020

01/2021

02/2021
12/2020

01/2021

02/2021
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2020

01/2021

02/2021

03/2021
12/2020

01/2021

02/2021

03/2021
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

02/2021
12/2020

02/2021
150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

03/2021
210 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

04/2021
12/2020

04/2021
280 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

05/2021
12/2020

05/2021
330 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

06/2021
12/2020

06/2021
400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

07/2021
12/2020

07/2021
475 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

08/2021
12/2020

08/2021
525 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

09/2021
12/2020

09/2021
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

10/2021
12/2020

10/2021
650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

11/2021
12/2020

11/2021
725 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

12/2021
12/2020

12/2021
775 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
12/2020

12/2021

12/2022
12/2020

12/2021

12/2022
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

01/2022
12/2020

01/2022
850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

02/2022
12/2020

02/2022
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

03/2022
12/2020

03/2022
950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

04/2022
12/2020

04/2022
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

05/2022
12/2020

05/2022
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

06/2022
12/2020

06/2022
1,125 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

07/2022
12/2020

07/2022
1,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

08/2022
12/2020

08/2022
1,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

09/2022
12/2020

09/2022
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

10/2022
12/2020

10/2022
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

11/2022
12/2020

11/2022
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

12/2022
12/2020

12/2022
1,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

01/2023
12/2020

01/2023
1,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

02/2023
12/2020

02/2023
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

03/2023
12/2020

03/2023
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

04/2023
12/2020

04/2023
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

05/2023
12/2020

05/2023
1,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

06/2023
12/2020

06/2023
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

07/2023
12/2020

07/2023
1,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

08/2023
12/2020

08/2023
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

09/2023
12/2020

09/2023
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

10/2023
12/2020

10/2023
1,950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

11/2023
12/2020

11/2023
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

12/2023
12/2020

12/2023
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

01/2024
12/2020

01/2024
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

02/2024
12/2020

02/2024
2,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

03/2024
12/2020

03/2024
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

04/2024
12/2020

04/2024
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

05/2024
12/2020

05/2024
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

06/2024
12/2020

06/2024
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

07/2024
12/2020

07/2024
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

08/2024
12/2020

08/2024
2,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2020

09/2024
12/2020

09/2024
2,300 USD