Asset Class Navigation

CSX Coal (Platts OTC Broker Index) Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
NYM COAL CSX COAL (PLATTS OTC BROKER INDEX) SWAP FUTURES QX 1

1
A

B
10/2019

11/2019
10/2019

12/2019
3,400 USD
NYM COAL CSX COAL (PLATTS OTC BROKER INDEX) SWAP FUTURES QX 1

1
A

B
10/2019

01/2020
10/2019

03/2020
3,350 USD
NYM COAL CSX COAL (PLATTS OTC BROKER INDEX) SWAP FUTURES QX 1

1
A

B
10/2019

04/2020
10/2019

08/2020
2,900 USD
NYM COAL CSX COAL (PLATTS OTC BROKER INDEX) SWAP FUTURES QX 1

1
A

B
10/2019

09/2020
10/2019

12/2023
2,900 USD
NYM COAL CSX COAL (PLATTS OTC BROKER INDEX) SWAP FUTURES QX 1

1
B

A
11/2019

11/2019
12/2019

12/2019
3,200 USD
NYM COAL CSX COAL (PLATTS OTC BROKER INDEX) SWAP FUTURES QX 1

1
A

B
11/2019

01/2020
12/2019

03/2020
3,200 USD
NYM COAL CSX COAL (PLATTS OTC BROKER INDEX) SWAP FUTURES QX 1

1
A

B
11/2019

04/2020
12/2019

08/2020
2,550 USD
NYM COAL CSX COAL (PLATTS OTC BROKER INDEX) SWAP FUTURES QX 1

1
A

B
11/2019

09/2020
12/2019

12/2023
2,550 USD
NYM COAL CSX COAL (PLATTS OTC BROKER INDEX) SWAP FUTURES QX 1

1
B

A
01/2020

01/2020
03/2020

03/2020
2,500 USD
NYM COAL CSX COAL (PLATTS OTC BROKER INDEX) SWAP FUTURES QX 1

1
A

B
01/2020

04/2020
03/2020

08/2020
2,050 USD
NYM COAL CSX COAL (PLATTS OTC BROKER INDEX) SWAP FUTURES QX 1

1
A

B
01/2020

09/2020
03/2020

12/2023
2,050 USD
NYM COAL CSX COAL (PLATTS OTC BROKER INDEX) SWAP FUTURES QX 1

1
A

B
04/2020

09/2020
08/2020

12/2023
2,050 USD