Asset Class Navigation

Live Cattle Margins

Start Period End Period
CME OTC FX AUDUSC FWD AUDUSC 10/18/2018 11/15/2018 2,545 USD 0.05
CME OTC FX AUDUSC FWD AUDUSC 11/16/2018 12/18/2018 2,570 USD 0.05
CME OTC FX AUDUSC FWD AUDUSC 12/19/2018 01/18/2019 2,600 USD 0.05
CME OTC FX AUDUSC FWD AUDUSC 01/21/2019 04/16/2019 2,675 USD 0.05
CME OTC FX AUDUSC FWD AUDUSC 04/17/2019 07/18/2019 2,760 USD 0.05
CME OTC FX AUDUSC FWD AUDUSC 07/19/2019 07/17/2020 3,120 USD 0.05
CME OTC FX AUD/USD NY FIXING FWD AUDUSN 07/13/2018 07/25/2018 2,450 USD 0.05
CME OTC FX AUD/USD NY FIXING FWD AUDUSN 07/26/2018 08/16/2018 2,465 USD 0.05
CME OTC FX AUD/USD NY FIXING FWD AUDUSN 08/17/2018 09/13/2018 2,490 USD 0.05
CME OTC FX AUD/USD NY FIXING FWD AUDUSN 09/14/2018 10/17/2018 2,520 USD 0.05
CME OTC FX AUD/USD NY FIXING FWD AUDUSN 10/18/2018 11/15/2018 2,545 USD 0.05
CME OTC FX AUD/USD NY FIXING FWD AUDUSN 11/16/2018 12/18/2018 2,570 USD 0.05
CME OTC FX AUD/USD NY FIXING FWD AUDUSN 12/19/2018 01/18/2019 2,600 USD 0.05
CME OTC FX AUD/USD NY FIXING FWD AUDUSN 01/21/2019 04/16/2019 2,675 USD 0.05
CME OTC FX AUD/USD NY FIXING FWD AUDUSN 04/17/2019 07/18/2019 2,760 USD 0.05
CME OTC FX AUD/USD NY FIXING FWD AUDUSN 07/19/2019 07/21/2020 3,120 USD 0.05
CME OTC FX CADJYC JAPANESE YEN FWD CADJYC 07/13/2018 07/25/2018 2,685 JPY 0.05
CME OTC FX CADJYC JAPANESE YEN FWD CADJYC 07/26/2018 08/16/2018 2,765 JPY 0.05
CME OTC FX CADJYC JAPANESE YEN FWD CADJYC 08/17/2018 09/12/2018 2,870 JPY 0.05
CME OTC FX CADJYC JAPANESE YEN FWD CADJYC 09/13/2018 10/17/2018 2,985 JPY 0.05
CME OTC FX CADJYC JAPANESE YEN FWD CADJYC 10/18/2018 11/15/2018 3,100 JPY 0.05
CME OTC FX CADJYC JAPANESE YEN FWD CADJYC 11/16/2018 12/18/2018 3,200 JPY 0.05
CME OTC FX CADJYC JAPANESE YEN FWD CADJYC 12/19/2018 01/16/2019 3,325 JPY 0.05
CME OTC FX CADJYC JAPANESE YEN FWD CADJYC 01/17/2019 04/17/2019 3,650 JPY 0.05
CME OTC FX CADJYC JAPANESE YEN FWD CADJYC 04/18/2019 07/18/2019 4,000 JPY 0.05
CME OTC FX CADJYC JAPANESE YEN FWD CADJYC 07/19/2019 07/17/2020 5,260 JPY 0.05
CME OTC FX EURADC FWD EURADC 07/13/2018 07/25/2018 2,530 EUR 0.05
CME OTC FX EURADC FWD EURADC 07/26/2018 08/16/2018 2,600 EUR 0.05
CME OTC FX EURADC FWD EURADC 08/17/2018 09/13/2018 2,680 EUR 0.05
CME OTC FX EURADC FWD EURADC 09/14/2018 10/17/2018 2,775 EUR 0.05
CME OTC FX EURADC FWD EURADC 10/18/2018 11/15/2018 2,870 EUR 0.05
CME OTC FX EURADC FWD EURADC 11/16/2018 12/18/2018 2,960 EUR 0.05
CME OTC FX EURADC FWD EURADC 12/19/2018 01/16/2019 3,050 EUR 0.05
CME OTC FX EURADC FWD EURADC 01/17/2019 04/17/2019 3,315 EUR 0.05
CME OTC FX EURADC FWD EURADC 04/18/2019 07/18/2019 3,600 EUR 0.05
CME OTC FX EURADC FWD EURADC 07/19/2019 07/17/2020 4,630 EUR 0.05
CME OTC FX EUR/GBC FWD EURBPC 07/13/2018 07/25/2018 1,965 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC FWD EURBPC 07/26/2018 08/16/2018 2,010 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC FWD EURBPC 08/17/2018 09/13/2018 2,080 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC FWD EURBPC 09/14/2018 10/17/2018 2,150 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC FWD EURBPC 10/18/2018 11/15/2018 2,215 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC FWD EURBPC 11/16/2018 12/18/2018 2,285 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC FWD EURBPC 12/19/2018 01/16/2019 2,350 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC FWD EURBPC 01/17/2019 04/17/2019 2,550 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC FWD EURBPC 04/18/2019 07/18/2019 2,750 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC FWD EURBPC 07/19/2019 07/17/2020 3,530 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 07/17/2018 07/25/2018 1,965 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 07/26/2018 08/16/2018 2,010 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 08/17/2018 09/13/2018 2,080 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 09/14/2018 10/17/2018 2,150 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 10/18/2018 11/15/2018 2,215 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 11/16/2018 12/18/2018 2,285 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 12/19/2018 01/16/2019 2,350 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 01/17/2019 04/17/2019 2,550 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 04/18/2019 07/18/2019 2,750 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 07/19/2019 07/21/2020 3,530 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 07/13/2018 07/25/2018 3,180 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 07/26/2018 08/16/2018 3,240 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 08/17/2018 09/13/2018 3,320 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 09/14/2018 10/17/2018 3,400 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 10/18/2018 11/15/2018 3,500 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 11/16/2018 12/18/2018 3,585 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 12/19/2018 01/17/2019 3,675 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 01/18/2019 04/17/2019 3,920 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 04/18/2019 07/18/2019 4,200 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 07/19/2019 07/17/2020 5,200 JPY 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 07/13/2018 07/25/2018 7,165 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 07/26/2018 08/16/2018 7,210 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 08/17/2018 09/13/2018 7,275 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 09/14/2018 10/17/2018 7,340 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 10/18/2018 11/15/2018 7,400 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 11/16/2018 12/18/2018 7,475 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 12/19/2018 01/16/2019 7,540 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 01/17/2019 04/17/2019 7,730 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 04/18/2019 07/18/2019 7,925 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 07/19/2019 07/17/2020 8,670 EUR 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 07/13/2018 07/25/2018 2,320 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 07/26/2018 08/16/2018 2,340 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 08/17/2018 09/13/2018 2,370 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 09/14/2018 10/17/2018 2,400 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 10/18/2018 11/15/2018 2,430 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 11/16/2018 12/18/2018 2,460 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 12/19/2018 01/18/2019 2,490 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 01/21/2019 04/16/2019 2,580 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 04/17/2019 07/18/2019 2,670 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 07/19/2019 07/17/2020 3,020 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 07/13/2018 07/25/2018 2,320 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 07/26/2018 08/16/2018 2,340 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 08/17/2018 09/13/2018 2,370 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 09/14/2018 10/17/2018 2,400 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 10/18/2018 11/15/2018 2,430 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 11/16/2018 12/18/2018 2,460 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 12/19/2018 01/18/2019 2,490 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 01/21/2019 04/16/2019 2,580 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 04/17/2019 07/18/2019 2,670 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 07/19/2019 07/21/2020 3,020 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 07/13/2018 07/27/2018 1,640 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 07/30/2018 08/20/2018 1,650 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 08/21/2018 09/17/2018 1,660 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 09/18/2018 10/19/2018 1,675 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 10/22/2018 11/19/2018 1,685 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 11/20/2018 12/20/2018 1,700 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 12/21/2018 01/18/2019 1,710 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 01/22/2019 04/18/2019 1,750 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 04/23/2019 07/22/2019 1,780 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 07/23/2019 07/17/2020 1,960 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 07/17/2018 07/25/2018 1,640 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 07/26/2018 08/16/2018 1,650 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 08/17/2018 09/13/2018 1,660 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 09/14/2018 10/17/2018 1,675 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 10/18/2018 11/15/2018 1,685 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 11/16/2018 12/18/2018 1,700 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 12/19/2018 01/18/2019 1,710 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 01/21/2019 04/16/2019 1,750 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 04/17/2019 07/18/2019 1,780 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 07/19/2019 07/21/2020 1,960 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 07/13/2018 07/25/2018 3,050 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 07/26/2018 08/16/2018 3,100 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 08/17/2018 09/13/2018 3,170 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 09/14/2018 10/17/2018 3,240 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 10/18/2018 11/15/2018 3,310 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 11/16/2018 12/18/2018 3,375 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 12/19/2018 01/18/2019 3,450 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 01/21/2019 04/16/2019 3,650 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 04/17/2019 07/18/2019 3,860 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 07/19/2019 07/17/2020 4,800 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 07/13/2018 07/25/2018 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 07/26/2018 08/16/2018 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 08/17/2018 09/13/2018 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 09/14/2018 10/17/2018 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 10/18/2018 11/14/2018 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 11/16/2018 12/18/2018 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 12/19/2018 01/17/2019 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 01/18/2019 04/17/2019 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 04/18/2019 07/18/2019 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 07/19/2019 10/25/2019 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 07/13/2018 07/26/2018 1,810 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 07/27/2018 08/17/2018 1,835 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 08/20/2018 09/14/2018 1,870 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 09/17/2018 10/18/2018 1,905 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 10/19/2018 11/16/2018 1,940 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 11/19/2018 12/19/2018 1,980 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 12/20/2018 01/17/2019 2,015 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 01/18/2019 04/18/2019 2,120 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 04/22/2019 07/19/2019 2,235 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 07/22/2019 07/17/2020 2,730 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 07/13/2018 07/26/2018 1,810 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 07/27/2018 08/17/2018 1,835 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 08/20/2018 09/14/2018 1,870 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 09/17/2018 10/18/2018 1,905 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 10/19/2018 11/16/2018 1,940 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 11/19/2018 12/19/2018 1,980 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 12/20/2018 01/17/2019 2,015 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 01/18/2019 04/18/2019 2,120 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 04/22/2019 07/19/2019 2,235 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 07/22/2019 07/21/2020 2,730 CAD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 07/13/2018 07/25/2018 2,835 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 07/26/2018 08/16/2018 2,890 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 08/17/2018 09/13/2018 2,965 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 09/14/2018 10/17/2018 3,045 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 10/18/2018 11/15/2018 3,125 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 11/16/2018 12/18/2018 3,200 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 12/19/2018 01/18/2019 3,285 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 01/21/2019 04/16/2019 3,510 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 04/17/2019 07/18/2019 3,750 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 07/19/2019 07/17/2020 4,650 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 07/12/2018 08/16/2018 2,790 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 08/17/2018 09/12/2018 2,890 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 09/13/2018 10/16/2018 3,000 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 10/17/2018 11/15/2018 3,110 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 11/16/2018 12/13/2018 3,220 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 12/14/2018 01/14/2019 3,320 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 01/15/2019 04/12/2019 3,630 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 04/15/2019 07/11/2019 3,950 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 07/12/2019 07/17/2020 4,280 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 07/13/2018 07/25/2018 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 07/26/2018 08/16/2018 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 08/17/2018 09/13/2018 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 09/14/2018 10/17/2018 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 10/18/2018 11/15/2018 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 11/16/2018 12/18/2018 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 12/19/2018 01/18/2019 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 01/21/2019 04/18/2019 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 04/19/2019 07/18/2019 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 07/19/2019 07/17/2020 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 07/13/2018 07/25/2018 2,350 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 07/26/2018 08/15/2018 2,400 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 08/16/2018 09/13/2018 2,480 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 09/14/2018 10/17/2018 2,550 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 10/18/2018 11/14/2018 2,630 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 11/16/2018 12/18/2018 2,710 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 12/19/2018 01/17/2019 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 01/18/2019 04/16/2019 3,020 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 04/17/2019 07/18/2019 3,270 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 07/19/2019 07/17/2020 4,400 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 07/13/2018 07/25/2018 2,270 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 07/26/2018 08/16/2018 2,285 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 08/17/2018 09/13/2018 2,310 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 09/14/2018 10/17/2018 2,340 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 10/18/2018 11/15/2018 2,365 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 11/16/2018 12/18/2018 2,390 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 12/19/2018 01/18/2019 2,420 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 01/21/2019 04/15/2019 2,500 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 04/16/2019 07/18/2019 2,570 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 07/19/2019 07/17/2020 2,920 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 07/13/2018 07/25/2018 2,640 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 07/26/2018 08/15/2018 2,710 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 08/16/2018 09/13/2018 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 09/14/2018 10/17/2018 2,900 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 10/18/2018 11/15/2018 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 11/16/2018 12/18/2018 3,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 12/19/2018 01/18/2019 3,200 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 01/21/2019 04/16/2019 3,470 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 04/17/2019 07/18/2019 3,770 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 07/19/2019 07/17/2020 4,900 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 07/13/2018 07/25/2018 3,070 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 07/26/2018 08/16/2018 3,170 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 08/17/2018 09/13/2018 3,300 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 09/14/2018 10/17/2018 3,440 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 10/18/2018 11/15/2018 3,580 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 11/16/2018 12/18/2018 3,720 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 12/19/2018 01/18/2019 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 01/21/2019 04/16/2019 4,240 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 04/17/2019 07/18/2019 4,650 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 07/19/2019 07/17/2020 6,200 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 07/13/2018 07/25/2018 2,070 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 07/26/2018 08/15/2018 2,130 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 08/16/2018 09/13/2018 2,210 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 09/14/2018 10/17/2018 2,300 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 10/18/2018 11/15/2018 2,380 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 11/16/2018 12/18/2018 2,460 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 12/19/2018 01/18/2019 2,550 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 01/21/2019 04/17/2019 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 04/18/2019 07/18/2019 3,100 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 07/19/2019 07/17/2020 4,600 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 07/13/2018 07/25/2018 1,600 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 07/26/2018 08/16/2018 1,670 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 08/17/2018 09/13/2018 1,770 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 09/14/2018 10/16/2018 1,880 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 10/17/2018 11/15/2018 1,990 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 11/16/2018 12/18/2018 2,100 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 12/19/2018 01/18/2019 2,230 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 01/21/2019 04/16/2019 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 04/18/2019 07/18/2019 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 07/19/2019 07/17/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 07/13/2018 07/24/2018 2,190 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 07/25/2018 08/15/2018 2,290 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 08/16/2018 09/12/2018 2,435 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 09/13/2018 10/16/2018 2,585 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 10/17/2018 11/14/2018 2,735 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 11/15/2018 12/18/2018 2,885 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 12/19/2018 01/18/2019 3,035 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 01/21/2019 04/17/2019 3,460 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 04/18/2019 07/17/2019 3,910 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 07/18/2019 07/17/2020 5,600 USD 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 07/13/2018 07/25/2018 1,900 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 07/26/2018 08/16/2018 1,950 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 08/17/2018 09/13/2018 2,000 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 09/14/2018 10/17/2018 2,070 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 10/18/2018 11/15/2018 2,130 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 11/16/2018 12/18/2018 2,200 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 12/19/2018 01/16/2019 2,260 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 01/17/2019 04/18/2019 2,430 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 04/22/2019 07/18/2019 2,620 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 07/19/2019 07/17/2020 3,320 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 07/13/2018 07/25/2018 1,900 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 07/26/2018 08/16/2018 1,950 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 08/17/2018 09/13/2018 2,000 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 09/14/2018 10/17/2018 2,070 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 10/18/2018 11/15/2018 2,130 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 11/16/2018 12/18/2018 2,200 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 12/19/2018 01/16/2019 2,260 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 01/17/2019 04/18/2019 2,430 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 04/22/2019 07/18/2019 2,620 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 07/19/2019 07/21/2020 3,320 JPY 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 07/13/2018 07/25/2018 1,990 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 07/26/2018 08/16/2018 2,040 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 08/17/2018 09/13/2018 2,110 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 09/14/2018 10/17/2018 2,180 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 10/18/2018 11/15/2018 2,250 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 11/16/2018 12/18/2018 2,320 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 12/19/2018 01/18/2019 2,400 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 01/21/2019 04/18/2019 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 04/19/2019 07/18/2019 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 07/19/2019 07/17/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 07/13/2018 07/25/2018 1,970 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 07/26/2018 08/16/2018 2,010 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 08/17/2018 09/13/2018 2,060 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 09/14/2018 10/17/2018 2,120 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 10/18/2018 11/14/2018 2,170 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 11/15/2018 12/18/2018 2,220 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 12/19/2018 01/17/2019 2,280 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 01/18/2019 04/16/2019 2,430 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 04/17/2019 07/18/2019 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 07/19/2019 07/17/2020 3,330 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 07/13/2018 07/25/2018 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 07/26/2018 08/16/2018 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 08/17/2018 09/13/2018 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 09/14/2018 10/17/2018 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 10/18/2018 11/15/2018 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 11/16/2018 12/18/2018 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 12/19/2018 01/18/2019 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 01/21/2019 04/15/2019 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 04/16/2019 07/18/2019 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 07/19/2019 07/17/2020 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 07/13/2018 07/25/2018 1,320 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 07/26/2018 08/16/2018 1,370 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 08/17/2018 09/13/2018 1,450 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 09/14/2018 10/17/2018 1,525 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 10/18/2018 11/15/2018 1,600 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 11/16/2018 12/18/2018 1,680 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 12/19/2018 01/17/2019 1,760 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 01/18/2019 04/16/2019 1,980 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 04/17/2019 07/18/2019 2,220 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 07/19/2019 07/17/2020 3,125 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 07/13/2018 07/26/2018 1,200 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 07/27/2018 08/16/2018 1,300 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 08/17/2018 09/14/2018 1,420 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 09/17/2018 10/18/2018 1,570 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 10/19/2018 11/16/2018 1,700 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 11/19/2018 12/19/2018 1,870 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 12/20/2018 01/21/2019 2,000 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 01/22/2019 04/17/2019 2,500 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 04/22/2019 07/19/2019 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 07/22/2019 07/17/2020 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 07/13/2018 07/25/2018 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 07/26/2018 08/16/2018 4,130 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 08/17/2018 09/13/2018 4,180 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 09/14/2018 10/17/2018 4,230 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 10/18/2018 11/15/2018 4,280 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 11/16/2018 12/18/2018 4,330 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 12/19/2018 01/18/2019 4,380 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 01/21/2019 04/17/2019 4,520 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 04/18/2019 07/18/2019 4,670 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 07/19/2019 07/17/2020 5,520 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 07/13/2018 07/26/2018 4,500 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 07/27/2018 08/17/2018 4,700 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 08/20/2018 09/14/2018 5,000 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 09/17/2018 10/18/2018 5,300 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 10/19/2018 11/16/2018 5,600 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 11/19/2018 12/19/2018 6,000 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 12/20/2018 01/18/2019 6,300 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 01/21/2019 04/19/2019 7,350 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 04/22/2019 07/19/2019 8,600 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 07/22/2019 07/17/2020 9,100 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 07/13/2018 07/25/2018 1,590 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 07/26/2018 08/16/2018 1,615 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 08/17/2018 09/13/2018 1,650 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 09/14/2018 10/17/2018 1,690 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 10/18/2018 11/15/2018 1,725 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 11/16/2018 12/18/2018 1,760 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 12/19/2018 01/18/2019 1,800 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 01/21/2019 04/17/2019 1,900 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 04/18/2019 07/18/2019 2,010 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 07/19/2019 07/17/2020 2,520 USD 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 07/13/2018 07/25/2018 6,850 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 07/26/2018 08/16/2018 6,860 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 08/17/2018 09/13/2018 6,870 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 09/14/2018 10/17/2018 6,875 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 10/18/2018 11/15/2018 6,885 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 11/16/2018 12/18/2018 6,895 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 12/19/2018 01/18/2019 6,900 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 01/21/2019 04/16/2019 6,925 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 04/17/2019 07/18/2019 6,950 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 07/19/2019 07/17/2020 7,100 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 07/13/2018 07/25/2018 6,850 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 07/26/2018 08/16/2018 6,860 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 08/17/2018 09/13/2018 6,870 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 09/14/2018 10/17/2018 6,875 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 10/18/2018 11/15/2018 6,885 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 11/16/2018 12/18/2018 6,895 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 12/19/2018 01/18/2019 6,900 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 01/21/2019 04/16/2019 6,925 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 04/17/2019 07/18/2019 6,950 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 07/19/2019 07/21/2020 7,100 CHF 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 07/13/2018 07/25/2018 3,230 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 07/26/2018 08/16/2018 3,260 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 08/17/2018 09/13/2018 3,300 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 09/14/2018 10/17/2018 3,340 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 10/18/2018 11/15/2018 3,380 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 11/16/2018 12/18/2018 3,420 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 12/19/2018 01/18/2019 3,465 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 01/21/2019 04/16/2019 3,580 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 04/17/2019 07/18/2019 3,700 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 07/19/2019 07/17/2020 4,250 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 07/13/2018 07/24/2018 2,950 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 07/25/2018 08/16/2018 3,050 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 08/17/2018 09/13/2018 3,175 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 09/14/2018 10/17/2018 3,310 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 10/18/2018 11/15/2018 3,450 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 11/16/2018 12/18/2018 3,585 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 12/19/2018 01/18/2019 3,720 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 01/21/2019 04/18/2019 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 04/22/2019 07/18/2019 4,510 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 07/19/2019 07/17/2020 6,030 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 07/13/2018 07/25/2018 3,670 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 07/26/2018 08/16/2018 3,780 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 08/17/2018 09/13/2018 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 09/14/2018 10/17/2018 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 10/18/2018 11/15/2018 4,260 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 11/16/2018 12/18/2018 4,420 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 12/19/2018 01/17/2019 4,590 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 01/18/2019 04/18/2019 5,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 04/22/2019 07/18/2019 5,560 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 07/19/2019 07/17/2020 7,570 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 07/13/2018 07/25/2018 1,410 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 07/26/2018 08/16/2018 1,430 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 08/17/2018 09/13/2018 1,450 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 09/14/2018 10/17/2018 1,470 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 10/18/2018 11/15/2018 1,500 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 11/16/2018 12/18/2018 1,520 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 12/19/2018 01/18/2019 1,550 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 01/21/2019 04/18/2019 1,610 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 04/19/2019 07/18/2019 1,680 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 07/19/2019 07/17/2020 2,050 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 07/13/2018 07/25/2018 3,500 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 07/26/2018 08/16/2018 3,550 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 08/17/2018 09/13/2018 3,620 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 09/14/2018 10/17/2018 3,680 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 10/18/2018 11/15/2018 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 11/16/2018 12/18/2018 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 12/19/2018 01/18/2019 3,870 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 01/21/2019 04/16/2019 4,050 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 04/17/2019 07/18/2019 4,240 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 07/19/2019 07/17/2020 5,000 USD 0.05
CME EQUITY INDEX NIKKEI 225 DOLLAR FUTURES NK 09/2018 06/2019 5,200 USD 0.045
CME AGRICULTURE CASH BUTTER FUTURES CB 07/2018 07/2018 950 USD 0.04
CME AGRICULTURE GSCI ER FUTURES GA 07/2018 11/2018 900 USD 0.04
CME AGRICULTURE S&P-GSCI COMMODITY INDEX FUTURE GI 07/2018 10/2018 4,200 USD 0.04
CME AGRICULTURE S&P GSCI ENHANCED ER SWAP FUT RRE 07/2018 10/2018 850 USD 0.04
CME AGRICULTURE SP GSCI-ER 2 MTH FOWARD INX SWP SE2 07/2018 10/2018 1,000 USD 0.04
CME AGRICULTURE GSCI-ER 3 MTH FOWARD INX SWPS SE3 07/2018 10/2018 1,000 USD 0.04
CME AGRICULTURE SP GSCI SWAP FUTURES SES 07/2018 10/2018 1,350 USD 0.04
CME EQUITY INDEX S&P/ CITIGROUP VALUE FUTURES SU 09/2018 12/2018 11,500 USD 0.04
CME EQUITY INDEX BTIC S&P/ CITIGROUP VALUE FUTURE SUT 09/2018 12/2018 11,500 USD 0.04
CME EQUITY INDEX S&P VALUE INDEX SYNT MARKER TST 09/2018 12/2018 11,500 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 2-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZA9202 09/21/2018 12/20/2019 350 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 2-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZA9202 03/23/2020 09/20/2030 450 USD 0.04
CME ERIS Standards 2 YEAR INVOICE SWAP MARCH ZA9903 12/17/2018 12/31/2019 300 USD 0.04
CME ERIS Standards 2 YEAR INVOICE SWAP JUNE ZA9906 03/15/2019 03/31/2020 300 USD 0.04
CME ERIS Standards 2 YEAR INVOICE SWAP SEP ZA9909 06/17/2019 06/30/2020 300 USD 0.04
CME ERIS Standards 2 YEAR INVOICE SWAP DEC ZA9912 09/17/2018 09/30/2019 300 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 3-YR INT RATE SWAP SEC ZB9203 09/23/2019 03/22/2021 500 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 3-YR INT RATE SWAP SEC ZB9203 06/21/2021 12/19/2022 700 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 3-YR INT RATE SWAP SEC ZB9203 03/20/2023 09/22/2031 850 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 4-YR INT RATE SWAP SEC ZB9204 09/21/2020 03/21/2022 650 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 4-YR INT RATE SWAP SEC ZB9204 06/20/2022 12/18/2023 900 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 4-YR INT RATE SWAP SEC ZB9204 03/18/2024 09/20/2032 1,200 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 5-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZB9205 09/21/2021 03/21/2023 715 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 5-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZB9205 06/20/2023 12/18/2024 800 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 5-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZB9205 03/18/2025 09/20/2033 900 USD 0.04
CME ERIS Standards 5 YEAR INVOICE SWAP MARCH ZB9903 05/29/2020 06/30/2022 450 USD 0.04
CME ERIS Standards 5 YEAR INVOICE SWAP JUNE ZB9906 08/28/2020 09/30/2022 450 USD 0.04
CME ERIS Standards 5 YEAR INVOICE SWAP SEP ZB9909 11/30/2020 12/30/2022 450 USD 0.04
CME ERIS Standards 5 YEAR INVOICE SWAP DEC ZB9912 02/26/2021 03/31/2022 450 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 7-YR INT RATE SWAP (SECONDARY) ZC9207 09/21/2023 12/20/2024 1,400 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 7-YR INT RATE SWAP (SECONDARY) ZC9207 03/21/2025 09/18/2026 1,500 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 7-YR INT RATE SWAP (SECONDARY) ZC9207 12/18/2026 09/20/2035 1,600 USD 0.04
CME ERIS Standards 10-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZC9210 09/21/2026 12/20/2027 1,450 USD 0.04
CME ERIS Standards 10-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZC9210 03/21/2028 09/18/2029 1,500 USD 0.04
CME ERIS Standards 10-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZC9210 12/18/2029 09/20/2038 1,650 USD 0.04
CME ERIS Standards 10 YEAR INVOICE SWAP MARCH ZC9903 10/31/2022 11/15/2027 1,400 USD 0.04
CME ERIS Standards 10 YEAR INVOICE SWAP JUNE ZC9906 12/30/2022 02/15/2028 1,400 USD 0.04
CME ERIS Standards 10 YEAR INVOICE SWAP SEP ZC9909 04/28/2023 05/15/2028 1,400 USD 0.04
CME ERIS Standards 10 YEAR INVOICE SWAP DEC ZC9912 08/15/2023 08/16/2027 1,400 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 12-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZD9212 09/21/2028 03/21/2030 1,850 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 12-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZD9212 06/20/2030 12/18/2031 2,000 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 12-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZD9212 03/18/2032 09/20/2040 2,200 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 15-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZD9215 09/22/2031 03/21/2033 2,200 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 15-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZD9215 06/20/2033 12/18/2034 2,400 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 15-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZD9215 03/19/2035 09/21/2043 2,600 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 20-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZD9220 09/22/2036 03/22/2038 3,200 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 20-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZD9220 06/21/2038 12/19/2039 3,300 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 20-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZD9220 03/19/2040 03/18/2041 3,500 USD 0.04
CME ERIS Standards 30-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZD9230 09/21/2046 09/20/2049 3,600 USD 0.04
CME ERIS Standards 30-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZD9230 12/20/2049 03/17/2051 3,800 USD 0.04
CME ERIS Standards 30 YEAR INVOICE SWAP RESERVE MARCH ZD9803 02/15/2036 11/16/2043 2,500 USD 0.04
CME ERIS Standards 30 YEAR INVOICE SWAP RESERVE JUNE ZD9806 02/15/2036 11/16/2043 2,500 USD 0.04
CME ERIS Standards 30 YEAR INVOICE SWAP RESERVE SEP ZD9809 02/15/2036 11/16/2043 2,500 USD 0.04
CME ERIS Standards 30 YEAR INVOICE SWAP RESERVE DEC ZD9812 02/15/2036 08/17/2043 2,500 USD 0.04
CME ERIS Standards 30 YEAR INVOICE SWAP MARCH ZD9903 02/15/2036 11/16/2043 2,400 USD 0.04
CME ERIS Standards 30 YEAR INVOICE SWAP JUNE ZD9906 02/15/2036 11/16/2043 2,400 USD 0.04
CME ERIS Standards 30 YEAR INVOICE SWAP SEP ZD9909 02/15/2036 02/16/2044 2,400 USD 0.04
CME ERIS Standards 30 YEAR INVOICE SWAP DEC ZD9912 02/15/2036 11/16/2043 2,400 USD 0.04
CME FX EUR/USD 1MO REALIZED VOL. FUT 16E 08/2018 10/2018 2,600 USD 0.04
CME FX BRAZILIAN REAL FUTURES BR 08/2018 07/2019 1,350 USD 0.04
CME FX BRAZILIAN REAL FUTURES BR 08/2019 07/2020 1,500 USD 0.04
CME FX BRAZILIAN REAL FUTURES BR 08/2020 07/2023 2,000 USD 0.04
CME FX CZECH KORUNA FUTURES CZ 09/2018 12/2019 4,500 USD 0.04
CME FX HUNGARIAN FORINT (USD) FUTURES FR 09/2018 12/2019 2,300 USD 0.04
CME FX ISRAELI SHEKEL FUTURES IS 09/2018 12/2019 4,200 USD 0.04
CME FX KOREAN WONU.S. DOLLAR FUTURE KRW 07/2018 12/2019 2,600 USD 0.04
CME FX POLISH ZLOTY FUTURES PZ 09/2018 12/2019 3,700 USD 0.04
CME FX AFRICAN RAND FUTURES RA 07/2018 06/2020 2,050 USD 0.04
CME FX U.S. DOLLARRENMINBI FUTURES RMB 07/2018 06/2021 1,950 USD 0.04
CME EQUITY INDEX SP 500 MATERIALS SEL SECTOR SYNTH 1BT 09/2018 12/2018 2,550 USD 0.035
CME EQUITY INDEX SP 500 ENERGY SLCT SEC SYNTHETIC 1ET 09/2018 12/2018 3,300 USD 0.035
CME EQUITY INDEX SP 500 FINANCIAL SLCT SEC SYNT 1FT 09/2018 12/2018 3,700 USD 0.035
CME EQUITY INDEX SP 500 - INDUSTRIAL SEL SECTOR SYNT 1IT 09/2018 12/2018 3,000 USD 0.035
CME EQUITY INDEX SP 500 TECHNOLOGY SECTOR SYNTH 1KT 09/2018 12/2018 2,600 USD 0.035