Asset Class Navigation

Live Cattle Margins

Start Period End Period
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 05/17/2019 08/13/2019 4,650 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 08/14/2019 08/14/2020 6,200 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 08/08/2018 08/16/2018 2,070 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 08/20/2018 09/13/2018 2,130 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 09/14/2018 10/11/2018 2,210 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 10/12/2018 11/12/2018 2,300 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 11/13/2018 12/12/2018 2,380 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 12/13/2018 01/11/2019 2,460 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 01/14/2019 02/13/2019 2,550 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 02/14/2019 05/15/2019 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 05/16/2019 08/13/2019 3,100 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 08/14/2019 08/14/2020 4,600 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 08/08/2018 08/17/2018 1,600 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 08/20/2018 09/13/2018 1,670 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 09/14/2018 10/11/2018 1,770 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 10/12/2018 11/12/2018 1,880 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 11/13/2018 12/12/2018 1,990 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 12/13/2018 01/11/2019 2,100 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 01/14/2019 02/13/2019 2,230 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 02/14/2019 05/16/2019 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 05/17/2019 08/09/2019 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 08/13/2019 08/13/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 08/08/2018 08/20/2018 2,190 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 08/21/2018 09/12/2018 2,290 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 09/13/2018 10/10/2018 2,435 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 10/11/2018 11/12/2018 2,585 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 11/13/2018 12/11/2018 2,735 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 12/12/2018 01/11/2019 2,885 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 01/14/2019 02/12/2019 3,035 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 02/13/2019 05/15/2019 3,460 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 05/16/2019 08/13/2019 3,910 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 08/14/2019 08/14/2020 5,600 USD 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 08/08/2018 08/20/2018 1,900 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 08/21/2018 09/13/2018 1,950 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 09/14/2018 10/11/2018 2,000 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 10/12/2018 11/12/2018 2,070 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 11/13/2018 12/12/2018 2,130 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 12/13/2018 01/10/2019 2,200 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 01/11/2019 02/13/2019 2,260 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 02/14/2019 05/16/2019 2,430 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 05/17/2019 08/13/2019 2,620 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 08/14/2019 08/14/2020 3,320 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 08/08/2018 08/20/2018 1,900 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 08/21/2018 09/13/2018 1,950 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 09/14/2018 10/11/2018 2,000 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 10/12/2018 11/12/2018 2,070 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 11/13/2018 12/12/2018 2,130 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 12/13/2018 01/10/2019 2,200 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 01/11/2019 02/13/2019 2,260 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 02/14/2019 05/16/2019 2,430 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 05/17/2019 08/13/2019 2,620 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 08/14/2019 08/14/2020 3,320 JPY 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 08/08/2018 08/20/2018 1,990 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 08/21/2018 09/13/2018 2,040 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 09/14/2018 10/11/2018 2,110 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 10/12/2018 11/12/2018 2,180 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 11/13/2018 12/12/2018 2,250 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 12/13/2018 01/11/2019 2,320 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 01/14/2019 02/13/2019 2,400 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 02/14/2019 05/16/2019 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 05/17/2019 08/12/2019 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 08/13/2019 08/13/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 08/08/2018 08/20/2018 1,970 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 08/21/2018 09/13/2018 2,010 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 09/14/2018 10/11/2018 2,060 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 10/12/2018 11/12/2018 2,120 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 11/13/2018 12/12/2018 2,170 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 12/13/2018 01/11/2019 2,220 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 01/14/2019 02/13/2019 2,280 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 02/14/2019 05/16/2019 2,430 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 05/17/2019 08/13/2019 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 08/14/2019 08/14/2020 3,330 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 08/08/2018 08/20/2018 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 08/21/2018 09/13/2018 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 09/14/2018 10/11/2018 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 10/12/2018 11/12/2018 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 11/13/2018 12/12/2018 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 12/13/2018 01/11/2019 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 01/14/2019 02/13/2019 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 02/14/2019 05/15/2019 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 05/16/2019 08/13/2019 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 08/14/2019 08/14/2020 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 08/08/2018 08/20/2018 1,320 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 08/21/2018 09/13/2018 1,370 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 09/14/2018 10/11/2018 1,450 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 10/12/2018 11/09/2018 1,525 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 11/13/2018 12/12/2018 1,600 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 12/13/2018 01/11/2019 1,680 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 01/14/2019 02/13/2019 1,760 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 02/14/2019 05/16/2019 1,980 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 05/17/2019 08/13/2019 2,220 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 08/14/2019 08/14/2020 3,125 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 08/08/2018 08/17/2018 1,200 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 08/22/2018 09/14/2018 1,300 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 09/17/2018 10/12/2018 1,420 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 10/15/2018 11/13/2018 1,570 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 11/14/2018 12/13/2018 1,700 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 12/14/2018 01/14/2019 1,870 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 01/15/2019 02/14/2019 2,000 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 02/15/2019 05/17/2019 2,500 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 05/20/2019 08/14/2019 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 08/15/2019 08/14/2020 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 08/08/2018 08/20/2018 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 08/21/2018 09/13/2018 4,130 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 09/14/2018 10/11/2018 4,180 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 10/12/2018 11/12/2018 4,230 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 11/13/2018 12/12/2018 4,280 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 12/13/2018 01/11/2019 4,330 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 01/14/2019 02/13/2019 4,380 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 02/14/2019 05/16/2019 4,520 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 05/17/2019 08/12/2019 4,670 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 08/13/2019 08/14/2020 5,520 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 08/08/2018 08/21/2018 4,500 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 08/22/2018 09/14/2018 4,700 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 09/17/2018 10/12/2018 5,000 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 10/15/2018 11/13/2018 5,300 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 11/14/2018 12/13/2018 5,600 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 12/14/2018 01/14/2019 6,000 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 01/15/2019 02/14/2019 6,300 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 02/15/2019 05/17/2019 7,350 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 05/20/2019 08/14/2019 8,600 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 08/15/2019 08/14/2020 9,100 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 08/08/2018 08/17/2018 1,590 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 08/20/2018 09/13/2018 1,615 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 09/14/2018 10/11/2018 1,650 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 10/12/2018 11/12/2018 1,690 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 11/13/2018 12/12/2018 1,725 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 12/13/2018 01/11/2019 1,760 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 01/14/2019 02/13/2019 1,800 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 02/14/2019 05/15/2019 1,900 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 05/16/2019 08/13/2019 2,010 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 08/14/2019 08/14/2020 2,520 USD 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 08/08/2018 08/20/2018 6,850 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 08/21/2018 09/13/2018 6,860 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 09/14/2018 10/11/2018 6,870 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 10/12/2018 11/12/2018 6,875 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 11/13/2018 12/12/2018 6,885 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 12/13/2018 01/11/2019 6,895 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 01/14/2019 02/13/2019 6,900 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 02/14/2019 05/16/2019 6,925 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 05/17/2019 08/13/2019 6,950 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 08/14/2019 08/14/2020 7,100 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 08/08/2018 08/20/2018 6,850 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 08/21/2018 09/13/2018 6,860 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 09/14/2018 10/11/2018 6,870 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 10/12/2018 11/12/2018 6,875 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 11/13/2018 12/12/2018 6,885 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 12/13/2018 01/11/2019 6,895 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 01/14/2019 02/13/2019 6,900 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 02/14/2019 05/16/2019 6,925 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 05/17/2019 08/13/2019 6,950 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 08/14/2019 08/14/2020 7,100 CHF 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 08/08/2018 08/20/2018 3,230 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 08/21/2018 09/13/2018 3,260 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 09/14/2018 10/11/2018 3,300 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 10/12/2018 11/12/2018 3,340 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 11/13/2018 12/12/2018 3,380 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 12/13/2018 01/11/2019 3,420 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 01/14/2019 02/13/2019 3,465 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 02/14/2019 05/16/2019 3,580 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 05/17/2019 08/13/2019 3,700 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 08/14/2019 08/14/2020 4,250 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 08/08/2018 08/20/2018 2,950 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 08/21/2018 09/13/2018 3,050 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 09/14/2018 10/10/2018 3,175 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 10/11/2018 11/12/2018 3,310 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 11/13/2018 12/12/2018 3,450 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 12/13/2018 01/11/2019 3,585 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 01/14/2019 02/13/2019 3,720 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 02/14/2019 05/15/2019 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 05/16/2019 08/13/2019 4,510 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 08/14/2019 08/14/2020 6,030 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 08/08/2018 08/16/2018 3,670 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 08/17/2018 09/13/2018 3,780 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 09/14/2018 10/11/2018 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 10/12/2018 11/12/2018 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 11/13/2018 12/12/2018 4,260 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 12/13/2018 01/11/2019 4,420 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 01/14/2019 02/13/2019 4,590 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 02/14/2019 05/16/2019 5,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 05/17/2019 08/08/2019 5,560 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 08/09/2019 08/14/2020 7,570 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 08/08/2018 08/20/2018 1,410 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 08/21/2018 09/13/2018 1,430 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 09/14/2018 10/11/2018 1,450 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 10/12/2018 11/12/2018 1,470 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 11/13/2018 12/12/2018 1,500 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 12/13/2018 01/11/2019 1,520 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 01/14/2019 02/13/2019 1,550 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 02/14/2019 05/16/2019 1,610 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 05/17/2019 08/13/2019 1,680 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 08/14/2019 08/14/2020 2,050 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 08/08/2018 08/20/2018 3,500 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 08/21/2018 09/13/2018 3,550 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 09/14/2018 10/11/2018 3,620 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 10/12/2018 11/12/2018 3,680 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 11/13/2018 12/12/2018 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 12/13/2018 01/11/2019 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 01/14/2019 02/13/2019 3,870 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 02/14/2019 05/16/2019 4,050 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 05/17/2019 08/13/2019 4,240 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 08/14/2019 08/14/2020 5,000 USD 0.05
CME INTEREST RATES EURODOLLAR FUTURES ED 08/2018 11/2018 150 USD 35.000%
CME INTEREST RATES EURODOLLAR FUTURES ED 12/2018 02/2019 200 USD 20.000%
CME INTEREST RATES EURODOLLAR FUTURES ED 03/2019 03/2019 275 USD 18.000%
CME INTEREST RATES EURODOLLAR FUTURES ED 06/2019 06/2019 305 USD 18.000%
CME INTEREST RATES EURODOLLAR FUTURES ED 09/2019 09/2019 335 USD 18.000%
CME INTEREST RATES EURODOLLAR FUTURES ED 12/2019 12/2019 360 USD 15.000%
CME INTEREST RATES EURODOLLAR FUTURES ED 03/2020 03/2020 385 USD 15.000%
CME INTEREST RATES EURODOLLAR FUTURES ED 06/2020 06/2020 395 USD 15.000%
CME INTEREST RATES EURODOLLAR FUTURES ED 09/2020 09/2020 405 USD 15.000%
CME INTEREST RATES EURODOLLAR FUTURES ED 12/2020 03/2021 415 USD 15.000%
CME INTEREST RATES EURODOLLAR FUTURES ED 06/2021 06/2021 425 USD 15.000%
CME INTEREST RATES EURODOLLAR FUTURES ED 09/2021 06/2028 440 USD 15.000%
CME INTEREST RATES ONE MONTH EURODOLLAR FUTURES EM 08/2018 12/2018 175 USD 0.03
CME INTEREST RATES ONE MONTH EURODOLLAR FUTURES EM 01/2019 08/2019 300 USD 0.03
CME INTEREST RATES 1 YR SYNTHETIC ED FUTURES SPREAD SPO 09/2018 09/2018 260 USD 10.000%
CME INTEREST RATES 1 YR SYNTHETIC ED FUTURES SPREAD SPO 12/2018 12/2018 230 USD 10.000%
CME INTEREST RATES 1 YR SYNTHETIC ED FUTURES SPREAD SPO 03/2019 03/2019 190 USD 10.000%
CME INTEREST RATES 1 YR SYNTHETIC ED FUTURES SPREAD SPO 06/2019 06/2019 170 USD 10.000%
CME INTEREST RATES ONE-MONTH SOFR FUTURES SR1 08/2018 09/2018 250 USD 0.001
CME INTEREST RATES ONE-MONTH SOFR FUTURES SR1 10/2018 11/2018 280 USD 0.001
CME INTEREST RATES ONE-MONTH SOFR FUTURES SR1 12/2018 12/2018 310 USD 0.001
CME INTEREST RATES ONE-MONTH SOFR FUTURES SR1 01/2019 01/2019 340 USD 0.001
CME INTEREST RATES ONE-MONTH SOFR FUTURES SR1 02/2019 02/2019 400 USD 0.001
CME INTEREST RATES THREE-MONTH SOFR FUTURES SR3 06/2018 06/2018 230 USD 0.011
CME INTEREST RATES THREE-MONTH SOFR FUTURES SR3 09/2018 09/2018 280 USD 0.011
CME INTEREST RATES THREE-MONTH SOFR FUTURES SR3 12/2018 12/2018 385 USD 0.011
CME INTEREST RATES THREE-MONTH SOFR FUTURES SR3 03/2019 06/2019 475 USD 0.011
CME INTEREST RATES THREE-MONTH SOFR FUTURES SR3 09/2019 03/2020 555 USD 0.011
CME INTEREST RATES THREE-MONTH SOFR FUTURES SR3 06/2020 03/2021 595 USD 0.011
CME INTEREST RATES THREE-MONTH SOFR FUTURES SR3 06/2021 03/2023 615 USD 0.011
CME FX EUR/USD 1MO REALIZED VOL. FUT 16E 09/2018 11/2018 2,600 USD 0.04
CME FX EUR/USD 3MO REALIZED VOL. FUT 36E 09/2018 03/2019 2,500 USD 0.05
CME FX AD/CD FUTURES AC 09/2018 12/2019 2,600 CAD 0.02
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES AD 08/2018 06/2023 1,250 USD 15.000%
CME FX AD/JY FUTURES AJ 09/2018 12/2019 400,000 JPY 0.02
CME FX AD/NE CROSS RATE FUTURES AN 09/2018 12/2019 3,000 NZD 0.02
CME FX CME BLOOMBERG DOLLAR SPOT INDEX FUT BDI 09/2018 06/2019 1,750 USD 0.05
CME FX BPSF FUTURE BF 09/2018 12/2019 4,200 CHF 0.05
CME FX BRITISH POUND FUTURES BP 08/2018 06/2023 1,500 USD 15.000%
CME FX BRAZILIAN REAL FUTURES BR 09/2018 08/2019 1,350 USD 0.04
CME FX BRAZILIAN REAL FUTURES BR 09/2019 08/2020 1,500 USD 0.04
CME FX BRAZILIAN REAL FUTURES BR 09/2020 08/2023 2,000 USD 0.04
CME FX BPJY FUTURE BY 09/2018 12/2019 475,000 JPY 0.02
CME FX CANADIAN DOLLAR FUTURES C1 08/2018 12/2018 1,150 USD 15.000%
CME FX CANADIAN DOLLAR FUTURES C1 01/2019 06/2023 1,150 USD 10.000%
CME FX EC/AD CROSS RATE FUTURES CA 09/2018 12/2019 3,100 AUD 0.02
CME FX EC/CD CROSS RATE FUTURE CC 09/2018 12/2019 3,300 CAD 0.02
CME FX US DOLLARS/CHILEAN PESO FUTURES CHL 09/2018 06/2020 2,000 USD 0.07
CME FX CHILEAN PESO/US DOLLAR CLP/USD FUT CHP 09/2018 06/2020 2,150 USD 0.07
CME FX EC/NKR FUTURES CN 09/2018 12/2019 20,250 NOK 0.02
CME FX USD/CNH FUTURES CNH 08/2018 08/2019 9,500 CNH 0.08
CME FX USD/CNH FUTURES CNH 09/2019 09/2021 11,700 CNH 0.08
CME FX CD/JY FUTURES CY 09/2018 12/2019 450,000 JPY 0.02
CME FX CZECH KORUNA FUTURES CZ 09/2018 12/2019 4,500 USD 0.04
CME FX SWISS FRANC FUTURES E1 09/2018 03/2019 2,600 USD 15.000%
CME FX SWISS FRANC FUTURES E1 06/2019 06/2023 2,600 USD 14.000%
CME FX E-MINI EURO FX FUTURE E7 09/2018 09/2018 1,150 USD 22.000%
CME FX E-MINI EURO FX FUTURE E7 12/2018 12/2018 1,150 USD 15.000%
CME FX EURO FUTURE EC 08/2018 11/2018 2,300 USD 22.000%
CME FX EURO FUTURE EC 12/2018 06/2023 2,300 USD 15.000%
CME FX HUNGARIAN FORINT (USD) FUTURES FR 09/2018 12/2019 2,300 USD 0.04
CME FX ISRAELI SHEKEL FUTURES IS 09/2018 12/2019 4,200 USD 0.04
CME FX JAPANESE YEN FUTURES J1 08/2018 11/2018 2,000 USD 20.000%
CME FX JAPANESE YEN FUTURES J1 12/2018 06/2023 2,000 USD 15.000%
CME FX E-MINI J-YEN FUTURE J7 09/2018 09/2018 1,000 USD 20.000%
CME FX E-MINI J-YEN FUTURE J7 12/2018 12/2018 1,000 USD 15.000%
CME FX CZECH KORUNA/EURO CROSS RATE FUT K 09/2018 12/2019 1,500 EUR 0.03
CME FX EC/SKR CROSS RATE FUTURES KE 09/2018 12/2019 19,500 SEK 0.02
CME FX KOREAN WONU.S. DOLLAR FUTURE KRW 08/2018 03/2020 2,600 USD 0.04
CME FX E-MICRO AUD/USD FUTURES M6A 09/2018 12/2018 125 USD 15.000%
CME FX E-MICRO GBP/USD FUTURES M6B 09/2018 12/2018 150 USD 15.000%
CME FX E-MICRO EUR/USD FUTURES M6E 09/2018 09/2018 230 USD 22.000%
CME FX E-MICRO EUR/USD FUTURES M6E 12/2018 12/2018 230 USD 15.000%
CME FX E-MICRO CAD/USD FUTURES MCD 09/2018 12/2018 115 USD 15.000%
CME FX E-MICRO INR/USD FUTURE MIR 08/2018 07/2019 240 USD 0.08
CME FX E-MICRO JPY/USD MJY 09/2018 09/2018 200 USD 20.000%
CME FX E-MICRO JPY/USD MJY 12/2018 12/2018 200 USD 15.000%
CME FX E-MICRO USD/CNH FUTURES MNH 08/2018 08/2019 950 CNH 0.08
CME FX MEXICAN PESO FUTURES MP 08/2018 03/2020 1,200 USD 30.000%
CME FX E-MICRO CHF/USD FUTURES MSF 09/2018 12/2018 260 USD 15.000%
CME FX NEW ZEALAND FUTURES NE 09/2018 12/2019 1,200 USD 0.03
CME FX POLISH ZLOTY FUTURES PZ 09/2018 12/2019 3,700 USD 0.04
CME FX HUNGARIAN FORINT/EUR CROSS RATE FUT R 09/2018 12/2019 1,100 EUR 0.03
CME FX AFRICAN RAND FUTURES RA 08/2018 09/2020 2,050 USD 0.04
CME FX EURO FX/SF FUTURES RF 09/2018 12/2019 2,850 CHF 0.03
CME FX U.S. DOLLARRENMINBI FUTURES RMB 08/2018 09/2021 2,300 USD 0.04
CME FX EURORENMINBI FUTURE RME 08/2018 03/2020 3,300 EUR 0.03
CME FX EURO FX/BP FUTURE RP 08/2018 12/2019 2,200 GBP 0.03
CME FX RU RUSSIAN RUBLE FUTURES RU 08/2018 07/2019 2,300 USD 0.06
CME FX RU RUSSIAN RUBLE FUTURES RU 09/2019 06/2020 2,600 USD 0.06
CME FX RU RUSSIAN RUBLE FUTURES RU 09/2020 06/2023 3,100 USD 0.06
CME FX EURO FX/JY FUTURE RY 09/2018 12/2019 355,000 JPY 0.03
CME FX SKR/USD CROSS RATE FUTURES SE 09/2018 12/2019 4,900 USD 0.02
CME FX INR/USD FUTURE SIR 08/2018 06/2020 1,200 USD 0.08
CME FX SFJY FUTURES SJ 09/2018 12/2019 650,000 JPY 0.02
CME FX EURO/TURKISH LIRA FUTURES TRE 09/2018 12/2019 60,000 TRY 0.02
CME FX U.S. DOLLAR TURKISH LIRA FUTURES TRY 09/2018 12/2019 80,000 TRY 0.02
CME FX NKR/USD FUTURES UN 09/2018 12/2019 5,300 USD 0.02
CME FX POLISH ZLOTY/EURO CROSS RATE FUT Z 09/2018 12/2019 1,500 EUR 0.03
CME FX U.S. DOLLAR S.A. RAND FUTURES ZAR 08/2018 09/2020 66,000 ZAR 0.07
CME ERIS Standards ERIS STANDARD 2Y INT RATE SWAP FUTU ZA9102 09/21/2018 06/21/2019 200 USD %
CME ERIS Standards ERIS STANDARD 2Y INT RATE SWAP FUTU ZA9102 09/20/2019 06/22/2020 350 USD %
CME ERIS Standards ERIS STANDARD 2Y INT RATE SWAP FUTU ZA9102 09/21/2020 12/21/2020 400 USD %
CME ERIS Standards ERIS 2-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZA9202 09/21/2018 12/20/2019 350 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 2-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZA9202 03/23/2020 09/20/2030 450 USD 0.04
CME ERIS Standards 2 YEAR INVOICE SWAP MARCH ZA9903 12/17/2018 12/31/2019 300 USD 0.04
CME ERIS Standards 2 YEAR INVOICE SWAP JUNE ZA9906 03/15/2019 03/31/2020 300 USD 0.04
CME ERIS Standards 2 YEAR INVOICE SWAP SEP ZA9909 06/17/2019 06/30/2020 300 USD 0.04
CME ERIS Standards 2 YEAR INVOICE SWAP DEC ZA9912 09/17/2018 09/30/2019 300 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 3-YR INT RATE SWAP ZB9103 03/18/2019 12/20/2021 400 USD %
CME ERIS Standards ERIS 4-YR INT RATE SWAP ZB9104 03/16/2020 12/19/2022 550 USD %
CME ERIS Standards ERIS STANDARD 5Y INT RATE SWAP FUTU ZB9105 09/18/2018 06/18/2019 300 USD %
CME ERIS Standards ERIS STANDARD 5Y INT RATE SWAP FUTU ZB9105 09/17/2019 06/17/2020 450 USD %
CME ERIS Standards ERIS STANDARD 5Y INT RATE SWAP FUTU ZB9105 09/16/2020 12/19/2023 700 USD %
CME ERIS Standards ERIS 3-YR INT RATE SWAP SEC ZB9203 09/23/2019 03/22/2021 500 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 3-YR INT RATE SWAP SEC ZB9203 06/21/2021 12/19/2022 700 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 3-YR INT RATE SWAP SEC ZB9203 03/20/2023 09/22/2031 850 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 4-YR INT RATE SWAP SEC ZB9204 09/21/2020 03/21/2022 650 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 4-YR INT RATE SWAP SEC ZB9204 06/20/2022 12/18/2023 900 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 4-YR INT RATE SWAP SEC ZB9204 03/18/2024 09/20/2032 1,200 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 5-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZB9205 09/21/2021 03/21/2023 715 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 5-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZB9205 06/20/2023 12/18/2024 800 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 5-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZB9205 03/18/2025 09/20/2033 900 USD 0.04
CME ERIS Standards 5 YEAR INVOICE SWAP MARCH ZB9903 05/29/2020 06/30/2022 450 USD 0.04
CME ERIS Standards 5 YEAR INVOICE SWAP JUNE ZB9906 08/28/2020 09/30/2022 450 USD 0.04
CME ERIS Standards 5 YEAR INVOICE SWAP SEP ZB9909 11/30/2020 12/30/2022 450 USD 0.04
CME ERIS Standards 5 YEAR INVOICE SWAP DEC ZB9912 02/26/2021 03/31/2022 450 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 7-YR INT RATE SWAP ZC9107 12/18/2020 09/17/2021 1,000 USD %
CME ERIS Standards ERIS 7-YR INT RATE SWAP ZC9107 12/17/2021 09/16/2022 1,150 USD %
CME ERIS Standards ERIS 7-YR INT RATE SWAP ZC9107 12/16/2022 12/19/2025 1,250 USD %
CME ERIS Standards ERIS STANDARD 10Y INT RATE SWAP FUT ZC9110 12/19/2022 09/18/2023 1,000 USD %
CME ERIS Standards ERIS STANDARD 10Y INT RATE SWAP FUT ZC9110 12/18/2023 09/17/2024 1,250 USD %
CME ERIS Standards ERIS STANDARD 10Y INT RATE SWAP FUT ZC9110 12/17/2024 12/19/2028 1,350 USD %
CME ERIS Standards ERIS 7-YR INT RATE SWAP (SECONDARY) ZC9207 09/21/2023 12/20/2024 1,400 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 7-YR INT RATE SWAP (SECONDARY) ZC9207 03/21/2025 09/18/2026 1,500 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 7-YR INT RATE SWAP (SECONDARY) ZC9207 12/18/2026 09/20/2035 1,600 USD 0.04
CME ERIS Standards 10-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZC9210 09/21/2026 12/20/2027 1,450 USD 0.04
CME ERIS Standards 10-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZC9210 03/21/2028 09/18/2029 1,500 USD 0.04
CME ERIS Standards 10-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZC9210 12/18/2029 09/20/2038 1,650 USD 0.04
CME ERIS Standards 10 YEAR INVOICE SWAP MARCH ZC9903 10/31/2022 11/15/2027 1,400 USD 0.04
CME ERIS Standards 10 YEAR INVOICE SWAP JUNE ZC9906 12/30/2022 02/15/2028 1,400 USD 0.04
CME ERIS Standards 10 YEAR INVOICE SWAP SEP ZC9909 04/28/2023 05/15/2028 1,400 USD 0.04
CME ERIS Standards 10 YEAR INVOICE SWAP DEC ZC9912 08/15/2023 08/16/2027 1,400 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 12-YR INT RATE SWAP ZD9112 03/16/2028 12/19/2030 1,750 USD %
CME ERIS Standards ERIS 15-YR INT RATE SWAP ZD9115 03/17/2031 12/19/2033 2,100 USD %
CME ERIS Standards ERIS 20-YR INT RATE SWAP ZD9120 03/17/2036 12/20/2038 3,000 USD %
CME ERIS Standards ERIS STANDARD 30Y INT RATE SWAP FUT ZD9130 12/19/2042 12/21/2048 3,600 USD %
CME ERIS Standards ERIS 12-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZD9212 09/21/2028 03/21/2030 1,850 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 12-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZD9212 06/20/2030 12/18/2031 2,000 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 12-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZD9212 03/18/2032 09/20/2040 2,200 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 15-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZD9215 09/22/2031 03/21/2033 2,200 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 15-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZD9215 06/20/2033 12/18/2034 2,400 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 15-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZD9215 03/19/2035 09/21/2043 2,600 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 20-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZD9220 09/22/2036 03/22/2038 3,200 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 20-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZD9220 06/21/2038 12/19/2039 3,300 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 20-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZD9220 03/19/2040 03/18/2041 3,500 USD 0.04
CME ERIS Standards ERIS 20-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZD9220 06/17/2041 09/21/2048 3,500 USD 4.000%
CME ERIS Standards 30-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZD9230 09/21/2046 09/20/2049 3,600 USD 0.04
CME ERIS Standards 30-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZD9230 12/20/2049 03/17/2051 3,800 USD 0.04
CME ERIS Standards 30-YR INT RATE SWAP SEC COUPON ZD9230 06/16/2051 09/20/2058 3,800 USD 4.000%
CME ERIS Standards 30 YEAR INVOICE SWAP RESERVE MARCH ZD9803 02/15/2036 11/16/2043 2,500 USD 0.04
CME ERIS Standards 30 YEAR INVOICE SWAP RESERVE JUNE ZD9806 02/15/2036 11/16/2043 2,500 USD 0.04
CME ERIS Standards 30 YEAR INVOICE SWAP RESERVE SEP ZD9809 02/15/2036 11/16/2043 2,500 USD 0.04
CME ERIS Standards 30 YEAR INVOICE SWAP RESERVE DEC ZD9812 02/15/2036 08/17/2043 2,500 USD 0.04
CME ERIS Standards 30 YEAR INVOICE SWAP MARCH ZD9903 02/15/2036 11/16/2043 2,400 USD 0.04
CME ERIS Standards 30 YEAR INVOICE SWAP JUNE ZD9906 02/15/2036 11/16/2043 2,400 USD 0.04
CME ERIS Standards 30 YEAR INVOICE SWAP SEP ZD9909 02/15/2036 02/16/2044 2,400 USD 0.04
CME ERIS Standards 30 YEAR INVOICE SWAP DEC ZD9912 02/15/2036 11/16/2043 2,400 USD 0.04
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 08/2018 08/2018 2,210 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 09/2018 09/2018 3,145 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 10/2018 10/2018 4,930 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 11/2018 11/2018 6,800 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 12/2018 12/2018 9,265 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 01/2019 01/2019 10,370 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 02/2019 02/2019 11,305 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 03/2019 03/2019 13,430 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 04/2019 05/2019 15,470 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 06/2019 09/2019 17,340 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 10/2019 10/2019 19,720 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 11/2019 03/2020 22,185 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 04/2020 07/2020 24,225 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 08/2020 01/2021 25,670 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 02/2021 05/2021 27,625 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 06/2021 07/2021 29,835 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 08/2021 11/2021 31,450 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 12/2021 05/2022 33,660 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 06/2022 11/2022 35,700 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 12/2022 05/2023 37,145 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 06/2023 07/2023 38,930 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 08/2023 08/2028 40,035 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 1 Z00001 02/04/2019 02/04/2019 11,305 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 1 Z00001 02/03/2020 02/03/2020 22,185 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 1 Z00001 02/02/2021 02/02/2021 27,625 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 1 Z00001 02/03/2031 02/03/2031 40,035 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2 Z00002 02/04/2019 02/04/2019 11,305 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2 Z00002 02/03/2020 02/03/2020 22,185 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2 Z00002 02/02/2021 02/02/2021 27,625 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2 Z00002 02/03/2031 02/03/2031 40,035 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0001 08/20/2018 08/29/2018 2,210 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0001 09/10/2018 09/28/2018 3,145 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0001 10/01/2018 10/25/2018 4,930 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0001 11/05/2018 11/26/2018 6,800 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0001 12/10/2018 12/31/2018 9,265 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0001 01/28/2019 01/30/2019 10,370 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0001 02/11/2019 02/25/2019 11,305 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0001 03/04/2019 03/04/2019 13,430 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0001 04/01/2019 05/28/2019 15,470 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0001 06/11/2019 08/27/2019 17,340 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0001 10/07/2019 10/24/2019 19,720 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0001 04/14/2020 05/28/2020 24,225 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0002 08/28/2018 08/29/2018 2,210 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0002 10/09/2018 10/22/2018 4,930 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0002 12/17/2018 12/17/2018 9,265 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0002 01/30/2019 01/30/2019 10,370 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0002 02/11/2019 02/25/2019 11,305 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0002 04/01/2019 05/28/2019 15,470 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0002 10/07/2019 10/07/2019 19,720 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0003 12/17/2018 12/17/2018 9,265 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0003 04/01/2019 05/28/2019 15,470 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0038 10/17/2024 10/17/2024 40,035 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0039 09/19/2023 10/17/2024 40,035 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0040 09/19/2023 10/17/2024 40,035 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0001 03/02/2021 03/02/2021 27,625 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0001 07/06/2021 07/06/2021 29,835 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0001 05/24/2023 05/24/2023 37,145 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0001 07/10/2023 07/31/2023 38,930 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0001 08/07/2023 05/21/2025 40,035 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0002 03/02/2021 03/02/2021 27,625 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0002 05/24/2023 05/24/2023 37,145 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0002 07/17/2023 07/31/2023 38,930 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0002 08/07/2023 05/21/2025 40,035 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0003 07/17/2023 07/31/2023 38,930 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0003 08/08/2023 05/21/2025 40,035 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0004 07/17/2023 07/31/2023 38,930 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0004 08/21/2023 08/21/2023 40,035 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0005 07/17/2023 07/17/2023 38,930 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0029 02/05/2024 02/05/2024 40,035 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0030 05/20/2021 05/20/2021 27,625 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0030 07/01/2021 07/26/2021 29,835 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0030 08/09/2021 09/20/2021 31,450 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0030 09/25/2023 04/11/2024 40,035 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 10+ YR ZD0030 08/05/2026 08/05/2041 40,035 USD 0.07
CME EQUITY INDEX SP 500 MATERIALS SEL SECTOR SYNTH 1BT 09/2018 12/2018 2,550 USD 0.035
CME EQUITY INDEX SP 500 ENERGY SLCT SEC SYNTHETIC 1ET 09/2018 12/2018 3,300 USD 0.035
CME EQUITY INDEX SP 500 FINANCIAL SLCT SEC SYNT 1FT 09/2018 12/2018 3,700 USD 0.035
CME EQUITY INDEX SP 500 - INDUSTRIAL SEL SECTOR SYNT 1IT 09/2018 12/2018 3,000 USD 0.035
CME EQUITY INDEX SP 500 TECHNOLOGY SECTOR SYNTH 1KT 09/2018 12/2018 2,600 USD 0.035
CME EQUITY INDEX SP 500 - CONS STAPLES SYNTHETIC 1PT 09/2018 12/2018 1,400 USD 0.035
CME EQUITY INDEX SP 500 UTILITIES SEL SECTOR SYNTH 1UT 09/2018 12/2018 1,450 USD 0.035
CME EQUITY INDEX SP 500 HEALTH CARE SECTOR SYNTHETIC 1VT 09/2018 12/2018 2,750 USD 0.035
CME EQUITY INDEX E-MINI SP500 CONS DISCRET SYNTHETIC 1YT 09/2018 12/2018 3,700 USD 0.035
CME EQUITY INDEX EMINI RUSSELL 2000 GROWTH MARKER 2GI 09/2018 09/2019 1,000 USD 0.035
CME EQUITY INDEX BTIC ON EMINI RUSSELL 2000 GROWTH I 2GT 09/2018 09/2019 1,000 USD 0.035
CME EQUITY INDEX EMINI RUSSELL 2000 VALUE IND MARKER 2VI 09/2018 09/2019 1,500 USD 0.035
CME EQUITY INDEX BTIC ON EMINI RUSSELL 2000 VALUE IN 2VT 09/2018 09/2019 1,500 USD 0.035
CME EQUITY INDEX BTIC E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY BIT 09/2018 09/2019 8,500 USD 0.05
CME EQUITY INDEX E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY FUTURES BQ 09/2018 09/2019 8,500 USD 0.05
CME EQUITY INDEX BITCOIN FUTURES BTC 08/2018 09/2018 13,062 USD 90.000%
CME EQUITY INDEX BITCOIN FUTURES BTC 10/2018 12/2018 13,051 USD 90.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI NASDAQ BIOTECH SYNT MARKER BTT 09/2018 12/2018 8,500 USD 0.05
CME EQUITY INDEX BTIC S&P CARRY ADJUSTED TOTAL RETRN CTB 09/2018 09/2019 3,310 USD 0.06
CME EQUITY INDEX S&P500 CARRY ADJUSTED RETURN MARKER CTM 09/2018 09/2019 3,310 USD 0.06
CME EQUITY INDEX S&P 500 ADJUSTED TOTAL RETURN INDEX CTR 09/2018 09/2019 3,310 USD 0.06
CME EQUITY INDEX FTSE DEVELOPED EUROPE INDEX FUTURES DVE 09/2018 09/2019 1,550 EUR 0.07
CME EQUITY INDEX BTIC FTSE DEVELOPED EURO INDEX FUT DVT 09/2018 09/2019 2,600 EUR 0.07
CME EQUITY INDEX FTSE EMERGING INDEX FUTURES EI 09/2018 09/2019 2,600 USD 0.035
CME EQUITY INDEX BTIC FTSE EMERGING INDEX FUTURES EIT 09/2018 09/2019 2,000 USD 0.07
CME EQUITY INDEX BTIC E-MINI S&P MIDCAP 400 FUT EMT 09/2018 09/2019 7,500 USD 0.035
CME EQUITY INDEX E-MINI NIKKEI 225 YEN DENOMINATED ENY 09/2018 06/2019 104,000 JPY 0.08
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 FUTURES ES 09/2018 09/2018 5,800 USD 40.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 FUTURES ES 12/2018 12/2018 5,800 USD 30.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 FUTURES ES 03/2019 09/2019 5,800 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 FUTURES MARKER ESI 09/2018 09/2018 5,800 USD 40.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 FUTURES MARKER ESI 12/2018 12/2018 5,800 USD 30.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 FUTURES MARKER ESI 03/2019 09/2019 5,800 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX TACO ON E-MINI S&P 500 FUTURES ESQ 09/2018 09/2018 5,800 USD 40.000%
CME EQUITY INDEX TACO ON E-MINI S&P 500 FUTURES ESQ 12/2018 12/2018 5,800 USD 30.000%
CME EQUITY INDEX TACO ON E-MINI S&P 500 FUTURES ESQ 03/2019 09/2019 5,800 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON E-MINI S&P 500 FUTURES EST 09/2018 09/2018 5,800 USD 40.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON E-MINI S&P 500 FUTURES EST 12/2018 12/2018 5,800 USD 30.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON E-MINI S&P 500 FUTURES EST 03/2019 09/2019 5,800 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P MIDCAP 400 SYNT MARKER ETT 09/2018 09/2019 7,500 USD 0.035
CME EQUITY INDEX E-MINI FTSE 100 INDEX FUTURES FT1 09/2018 09/2019 2,600 USD 0.05
CME EQUITY INDEX EMINI FTSE CHINA 50 INDEX FUTURE FT5 09/2018 09/2019 2,200 USD 0.09
CME EQUITY INDEX BTIC EMINI USD FTSE 100 INDEX FUT FTB 09/2018 09/2019 1,800 USD 0.05
CME EQUITY INDEX BTIC EMINI FTSE CHINA 50 INDEX FTC 09/2018 09/2019 2,200 USD 0.09
CME EQUITY INDEX EMINI FTSE 100 VALUE SYN MARKER FTI 09/2018 09/2019 2,600 USD 0.05
CME EQUITY INDEX BTIC EMINI FTSE 100 INDEX FUTURE FTT 09/2018 09/2019 2,600 USD 0.05
CME EQUITY INDEX EMINI USD FTSE 100 INDEX FUTURE FTU 09/2018 09/2019 1,800 USD 0.05
CME EQUITY INDEX EMINI FTSE CHINA50 INDEX SYN MARKER FTY 09/2018 09/2019 2,200 USD 0.09
CME EQUITY INDEX EMINI USD FTSE100 VALUE SYN MARKER FTZ 09/2018 09/2019 1,800 USD 0.05
CME EQUITY INDEX USD-DENOMINATED IBOVESPA INDEX IBV 08/2018 02/2019 12,690 USD 0.08
CME EQUITY INDEX E-MINI IPOX 100 U.S. INDEX FUTURES IPO 09/2018 09/2019 1,300 USD 0.07
CME EQUITY INDEX BTIC ON E-MINI IPOX 100 U.S. INDEX IPT 09/2018 09/2019 1,300 USD 0.07
CME EQUITY INDEX EMINI MIDCAP FUTURES ME 09/2018 09/2019 7,500 USD 0.035
CME EQUITY INDEX NIKKEI 225 YEN FUT N1 08/2018 06/2021 520,000 JPY 0.08
CME EQUITY INDEX NIKKEI 225 DOLLAR FUTURES NK 09/2018 06/2019 5,200 USD 0.045
CME EQUITY INDEX E-MINI NASDAQ 100 FUTURES NQ 09/2018 09/2018 5,800 USD 35.000%