Asset Class Navigation

Live Cattle Margins

Start Period End Period
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 01/17/2019 02/15/2019 2,250 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 02/18/2019 03/19/2019 2,320 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 03/20/2019 04/18/2019 2,400 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 04/19/2019 07/18/2019 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 07/19/2019 10/17/2019 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 10/18/2019 10/16/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 10/12/2018 10/24/2018 1,970 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 10/25/2018 11/14/2018 2,010 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 11/15/2018 12/13/2018 2,060 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 12/14/2018 01/16/2019 2,120 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 01/17/2019 02/14/2019 2,170 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 02/15/2019 03/19/2019 2,220 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 03/20/2019 04/16/2019 2,280 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 04/17/2019 07/18/2019 2,430 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 07/19/2019 10/17/2019 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 10/18/2019 10/16/2020 3,330 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 10/12/2018 10/24/2018 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 10/25/2018 11/15/2018 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 11/16/2018 12/13/2018 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 12/14/2018 01/16/2019 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 01/17/2019 02/15/2019 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 02/18/2019 03/19/2019 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 03/20/2019 04/15/2019 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 04/16/2019 07/18/2019 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 07/19/2019 10/17/2019 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 10/18/2019 10/16/2020 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 10/12/2018 10/24/2018 1,320 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 10/25/2018 11/15/2018 1,370 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 11/16/2018 12/13/2018 1,450 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 12/14/2018 01/16/2019 1,525 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 01/17/2019 02/14/2019 1,600 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 02/15/2019 03/19/2019 1,680 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 03/20/2019 04/16/2019 1,760 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 04/17/2019 07/18/2019 1,980 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 07/19/2019 10/17/2019 2,220 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 10/18/2019 10/16/2020 3,125 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 10/12/2018 10/25/2018 1,200 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 10/26/2018 11/16/2018 1,300 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 11/19/2018 12/14/2018 1,420 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 12/17/2018 01/17/2019 1,570 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 01/18/2019 02/18/2019 1,700 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 02/19/2019 03/20/2019 1,870 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 03/21/2019 04/17/2019 2,000 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 04/22/2019 07/19/2019 2,500 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 07/22/2019 10/18/2019 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 10/21/2019 10/16/2020 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 10/12/2018 10/24/2018 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 10/25/2018 11/15/2018 4,130 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 11/16/2018 12/13/2018 4,180 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 12/14/2018 01/16/2019 4,230 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 01/17/2019 02/15/2019 4,280 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 02/18/2019 03/19/2019 4,330 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 03/20/2019 04/17/2019 4,380 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 04/18/2019 07/18/2019 4,520 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 07/19/2019 10/17/2019 4,670 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 10/18/2019 10/16/2020 5,520 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 10/12/2018 10/25/2018 4,500 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 10/26/2018 11/16/2018 4,700 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 11/19/2018 12/14/2018 5,000 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 12/17/2018 01/17/2019 5,300 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 01/18/2019 02/15/2019 5,600 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 02/18/2019 03/20/2019 6,000 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 03/21/2019 04/19/2019 6,300 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 04/22/2019 07/19/2019 7,350 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 07/22/2019 10/18/2019 8,600 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 10/21/2019 10/16/2020 9,100 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 10/12/2018 10/24/2018 1,590 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 10/25/2018 11/15/2018 1,615 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 11/16/2018 12/13/2018 1,650 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 12/14/2018 01/16/2019 1,690 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 01/17/2019 02/15/2019 1,725 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 02/18/2019 03/19/2019 1,760 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 03/20/2019 04/17/2019 1,800 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 04/18/2019 07/18/2019 1,900 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 07/19/2019 10/17/2019 2,010 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 10/18/2019 10/16/2020 2,520 USD 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 10/12/2018 10/24/2018 6,850 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 10/25/2018 11/15/2018 6,860 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 11/16/2018 12/13/2018 6,870 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 12/14/2018 01/16/2019 6,875 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 01/17/2019 02/15/2019 6,885 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 02/18/2019 03/19/2019 6,895 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 03/20/2019 04/16/2019 6,900 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 04/17/2019 07/18/2019 6,925 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 07/19/2019 10/17/2019 6,950 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 10/18/2019 10/16/2020 7,100 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 10/12/2018 10/24/2018 6,850 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 10/25/2018 11/15/2018 6,860 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 11/16/2018 12/13/2018 6,870 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 12/14/2018 01/16/2019 6,875 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 01/17/2019 02/15/2019 6,885 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 02/18/2019 03/19/2019 6,895 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 03/20/2019 04/16/2019 6,900 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 04/17/2019 07/18/2019 6,925 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 07/19/2019 10/17/2019 6,950 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 10/18/2019 10/20/2020 7,100 CHF 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 10/12/2018 10/24/2018 3,230 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 10/25/2018 11/15/2018 3,260 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 11/16/2018 12/13/2018 3,300 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 12/14/2018 01/16/2019 3,340 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 01/17/2019 02/15/2019 3,380 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 02/18/2019 03/19/2019 3,420 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 03/20/2019 04/16/2019 3,465 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 04/17/2019 07/18/2019 3,580 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 07/19/2019 10/17/2019 3,700 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 10/18/2019 10/16/2020 4,250 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 10/12/2018 10/24/2018 2,950 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 10/25/2018 11/15/2018 3,050 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 11/16/2018 12/13/2018 3,175 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 12/14/2018 01/16/2019 3,310 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 01/17/2019 02/13/2019 3,450 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 02/14/2019 03/19/2019 3,585 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 03/20/2019 04/18/2019 3,720 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 04/22/2019 07/18/2019 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 07/19/2019 10/17/2019 4,510 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 10/18/2019 10/16/2020 6,030 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 10/12/2018 10/24/2018 3,670 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 10/25/2018 11/15/2018 3,780 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 11/16/2018 12/13/2018 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 12/14/2018 01/16/2019 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 01/17/2019 02/14/2019 4,260 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 02/15/2019 03/19/2019 4,420 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 03/20/2019 04/18/2019 4,590 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 04/22/2019 07/18/2019 5,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 07/19/2019 10/17/2019 5,560 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 10/18/2019 10/16/2020 7,570 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 10/12/2018 10/24/2018 1,410 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 10/25/2018 11/15/2018 1,430 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 11/16/2018 12/13/2018 1,450 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 12/14/2018 01/16/2019 1,470 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 01/17/2019 02/15/2019 1,500 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 02/18/2019 03/19/2019 1,520 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 03/20/2019 04/18/2019 1,550 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 04/19/2019 07/18/2019 1,610 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 07/19/2019 10/17/2019 1,680 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 10/18/2019 10/16/2020 2,050 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 10/12/2018 10/24/2018 3,500 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 10/25/2018 11/15/2018 3,550 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 11/16/2018 12/12/2018 3,620 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 12/13/2018 01/16/2019 3,680 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 01/17/2019 02/15/2019 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 02/18/2019 03/18/2019 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 03/19/2019 04/16/2019 3,870 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 04/17/2019 07/18/2019 4,050 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 07/19/2019 10/17/2019 4,240 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 10/18/2019 10/16/2020 5,000 USD 0.05
CME EQUITY INDEX BTIC S&P CARRY ADJUSTED TOTAL RETRN CTB 12/2018 12/2019 3,310 USD 0.06
CME EQUITY INDEX S&P500 CARRY ADJUSTED RETURN MARKER CTM 12/2018 12/2019 3,310 USD 0.06
CME EQUITY INDEX S&P 500 ADJUSTED TOTAL RETURN INDEX CTR 12/2018 12/2019 3,310 USD 0.06
CME EQUITY INDEX BTIC ON S&P 500 TOTAL RETURN INDEX TRB 12/2018 12/2019 4,500 USD 0.06
CME EQUITY INDEX S&P 500 TOTAL RETURN INDEX FUTURES TRI 12/2018 12/2019 4,500 USD 0.06
CME EQUITY INDEX S&P 500 TOTAL RETURN INDEX MARKER TRM 12/2018 12/2019 4,500 USD 0.06
CME FX RU RUSSIAN RUBLE FUTURES RU 10/2018 10/2019 2,300 USD 0.06
CME FX RU RUSSIAN RUBLE FUTURES RU 12/2019 09/2020 2,600 USD 0.06
CME FX RU RUSSIAN RUBLE FUTURES RU 12/2020 09/2023 3,100 USD 0.06
CME EQUITY INDEX FTSE DEVELOPED EUROPE INDEX FUTURES DVE 12/2018 12/2019 1,550 EUR 0.07
CME EQUITY INDEX BTIC FTSE DEVELOPED EURO INDEX FUT DVT 12/2018 12/2019 2,600 EUR 0.07
CME EQUITY INDEX BTIC FTSE EMERGING INDEX FUTURES EIT 12/2018 12/2019 2,000 USD 0.07
CME EQUITY INDEX E-MINI IPOX 100 U.S. INDEX FUTURES IPO 12/2018 12/2019 1,300 USD 0.07
CME EQUITY INDEX BTIC ON E-MINI IPOX 100 U.S. INDEX IPT 12/2018 12/2019 1,300 USD 0.07
CME EQUITY INDEX S&P MLP TOTAL RETURN INDEX MARKER SLI 12/2018 12/2019 2,800 USD 0.07
CME EQUITY INDEX S&P MLP TOTAL RETURN INDEX FUTURE SLP 12/2018 12/2019 2,800 USD 0.07
CME EQUITY INDEX BTIC ON S&P MLP TOTAL RETURN INDEX SLT 12/2018 12/2019 2,800 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 10/2018 10/2018 2,210 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 11/2018 11/2018 3,145 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 12/2018 12/2018 4,930 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 01/2019 01/2019 5,865 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 02/2019 02/2019 6,800 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 03/2019 03/2019 9,265 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 04/2019 04/2019 10,370 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 05/2019 05/2019 11,305 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 06/2019 07/2019 12,325 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 08/2019 09/2019 13,430 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 10/2019 10/2019 15,470 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 11/2019 03/2020 17,340 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 04/2020 07/2020 19,720 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 08/2020 01/2021 22,185 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 02/2021 05/2021 24,225 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 06/2021 07/2021 25,670 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 08/2021 11/2021 27,625 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 12/2021 05/2022 29,835 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 06/2022 11/2022 31,450 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 12/2022 05/2023 33,660 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 06/2023 07/2023 35,700 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 08/2023 08/2023 37,145 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 09/2023 09/2023 38,930 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 10/2023 10/2028 40,035 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 1 Z00001 02/04/2019 02/04/2019 6,800 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 1 Z00001 02/03/2020 02/03/2020 17,340 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 1 Z00001 02/02/2021 02/02/2021 24,225 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 1 Z00001 02/03/2031 02/03/2031 40,035 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2 Z00002 02/04/2019 02/04/2019 6,800 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2 Z00002 02/03/2020 02/03/2020 17,340 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2 Z00002 02/02/2021 02/02/2021 24,225 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2 Z00002 02/03/2031 02/03/2031 40,035 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0001 10/22/2018 10/25/2018 2,210 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0001 11/05/2018 11/26/2018 3,145 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0001 12/10/2018 12/31/2018 4,930 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0001 01/28/2019 01/30/2019 5,865 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0001 02/11/2019 02/25/2019 6,800 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0001 03/04/2019 03/04/2019 9,265 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0001 04/01/2019 04/03/2019 10,370 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0001 05/07/2019 05/28/2019 11,305 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0001 06/11/2019 06/11/2019 12,325 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0001 08/27/2019 08/27/2019 13,430 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0001 10/07/2019 10/24/2019 15,470 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0001 04/14/2020 05/28/2020 19,720 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0002 10/22/2018 10/22/2018 2,210 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0002 12/17/2018 12/17/2018 4,930 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0002 01/30/2019 01/30/2019 5,865 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0002 02/11/2019 02/25/2019 6,800 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0002 04/01/2019 04/01/2019 10,370 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0002 05/28/2019 05/28/2019 11,305 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0002 10/07/2019 10/07/2019 15,470 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0003 12/17/2018 12/17/2018 4,930 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0003 04/01/2019 04/01/2019 10,370 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0003 05/28/2019 05/28/2019 11,305 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0038 10/17/2024 10/17/2024 40,035 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0039 09/19/2023 09/19/2023 38,930 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0039 10/17/2024 10/17/2024 40,035 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0040 09/19/2023 09/25/2023 38,930 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 2+ - 5 YR ZB0040 10/02/2023 10/17/2024 40,035 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0001 03/02/2021 03/02/2021 24,225 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0001 07/06/2021 07/06/2021 25,670 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0001 05/24/2023 05/24/2023 33,660 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0001 07/10/2023 07/31/2023 35,700 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0001 08/07/2023 08/30/2023 37,145 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0001 09/05/2023 09/25/2023 38,930 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0001 10/25/2023 05/21/2025 40,035 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0002 03/02/2021 03/02/2021 24,225 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0002 05/24/2023 05/24/2023 33,660 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0002 07/17/2023 07/31/2023 35,700 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0002 08/07/2023 08/29/2023 37,145 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0002 10/30/2023 05/21/2025 40,035 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0003 07/17/2023 07/31/2023 35,700 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0003 08/08/2023 08/21/2023 37,145 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0003 05/21/2025 05/21/2025 40,035 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0004 07/17/2023 07/31/2023 35,700 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0004 08/21/2023 08/21/2023 37,145 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0005 07/17/2023 07/17/2023 35,700 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0029 02/05/2024 02/05/2024 40,035 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0030 05/20/2021 05/20/2021 24,225 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0030 07/01/2021 07/26/2021 25,670 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0030 08/09/2021 09/20/2021 27,625 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0030 09/25/2023 09/28/2023 38,930 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 5+ - 10 YR ZC0030 10/02/2023 04/11/2024 40,035 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS SWAP SERIES 10+ YR ZD0030 08/05/2026 08/05/2041 40,035 USD 0.07
CME FX US DOLLARS/CHILEAN PESO FUTURES CHL 11/2018 09/2020 2,000 USD 0.07
CME FX CHILEAN PESO/US DOLLAR CLP/USD FUT CHP 11/2018 09/2020 2,150 USD 0.07
CME FX U.S. DOLLAR S.A. RAND FUTURES ZAR 10/2018 09/2020 95,000 ZAR 0.07
CME EQUITY INDEX E-MINI NIKKEI 225 YEN DENOMINATED ENY 12/2018 09/2019 104,000 JPY 0.08
CME EQUITY INDEX USD-DENOMINATED IBOVESPA INDEX IBV 10/2018 06/2019 12,690 USD 0.08
CME EQUITY INDEX NIKKEI 225 YEN FUT N1 10/2018 09/2021 520,000 JPY 0.08
CME EQUITY INDEX BTIC ON YEN DENOMINATED TOPIX FUT TPB 12/2018 12/2019 375,000 JPY 0.08
CME EQUITY INDEX YEN DENOMINATED TOPIX FUTURES TPY 12/2018 12/2019 375,000 JPY 0.08
CME FX USD/CNH FUTURES CNH 10/2018 10/2019 13,000 CNH 0.08
CME FX USD/CNH FUTURES CNH 11/2019 09/2021 16,000 CNH 0.08
CME FX E-MICRO INR/USD FUTURE MIR 10/2018 09/2019 200 USD 0.08
CME FX E-MICRO USD/CNH FUTURES MNH 10/2018 10/2019 1,300 CNH 0.08
CME FX INR/USD FUTURE SIR 10/2018 09/2020 1,000 USD 0.08
CME EQUITY INDEX EMINI FTSE CHINA 50 INDEX FUTURE FT5 12/2018 12/2019 2,200 USD 0.09
CME EQUITY INDEX BTIC EMINI FTSE CHINA 50 INDEX FTC 12/2018 12/2019 2,200 USD 0.09
CME EQUITY INDEX EMINI FTSE CHINA50 INDEX SYN MARKER FTY 12/2018 12/2019 2,200 USD 0.09
CME EQUITY INDEX NASDAQ COMPOSITE FUTURES QN 12/2018 03/2019 4,700 USD 0.09
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE FUTURES 48 02/2019 02/2020 1,500 USD 10.000%
CME AGRICULTURE CLASS IV MILK FUTURE DK 03/2019 09/2020 700 USD 10.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE TRADE AT SETTLEMENT LET 02/2019 04/2019 1,500 USD 10.000%
CME AGRICULTURE NONFAT DRY MILK FUTURES NF 02/2019 09/2020 1,600 USD 10.000%
CME FX CANADIAN DOLLAR FUTURES C1 03/2019 09/2023 1,150 USD 10.000%
CME FX E-MICRO CAD/USD FUTURES MCD 03/2019 03/2019 115 USD 10.000%
CME INTEREST RATES 1 YR SYNTHETIC ED FUTURES SPREAD SPO 12/2018 12/2018 300 USD 10.000%
CME INTEREST RATES 1 YR SYNTHETIC ED FUTURES SPREAD SPO 03/2019 03/2019 230 USD 10.000%
CME INTEREST RATES 1 YR SYNTHETIC ED FUTURES SPREAD SPO 06/2019 06/2019 190 USD 10.000%
CME INTEREST RATES 1 YR SYNTHETIC ED FUTURES SPREAD SPO 09/2019 09/2019 150 USD 10.000%
CME AGRICULTURE LUMBER110 FUTURES LB 09/2018 11/2018 2,750 USD 12.000%
CME AGRICULTURE LUMBER110 FUTURES LB 01/2019 11/2019 1,850 USD 12.000%
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE FUTURES 62 11/2018 09/2019 2,800 USD 13.000%
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE TRADE AT SETTLE GFT 11/2018 01/2019 2,800 USD 13.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE FUTURES 48 12/2018 12/2018 1,500 USD 14.000%
CME AGRICULTURE LEAN HOGS TRADE AT SETTLE HET 02/2019 02/2019 1,350 USD 14.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE TRADE AT SETTLEMENT LET 12/2018 12/2018 1,500 USD 14.000%
CME AGRICULTURE LEAN HOG FUTURES LN 02/2019 02/2019 1,350 USD 14.000%
CME FX SWISS FRANC FUTURES E1 09/2019 09/2023 2,600 USD 14.000%
CME AGRICULTURE CASH BUTTER FUTURES CB 02/2019 06/2019 1,300 USD 15.000%
CME AGRICULTURE CASH BUTTER FUTURES CB 07/2019 09/2020 1,150 USD 15.000%
CME AGRICULTURE CASH CHEESE FUTURES CSC 03/2019 03/2019 600 USD 15.000%
CME AGRICULTURE CASH CHEESE FUTURES CSC 04/2019 09/2020 450 USD 15.000%
CME AGRICULTURE CLASS III MILK FUTURES DA 03/2019 08/2019 550 USD 15.000%
CME AGRICULTURE CLASS III MILK FUTURES DA 09/2019 09/2020 425 USD 15.000%
CME AGRICULTURE CME DRY WHEY FUTURES DY 10/2019 09/2020 1,350 USD 15.000%
CME AGRICULTURE MLK MID FUTURES JQ 03/2019 08/2019 275 USD 15.000%
CME AGRICULTURE MLK MID FUTURES JQ 09/2019 09/2020 212 USD 15.000%
CME AGRICULTURE NONFAT DRY MILK FUTURES NF 12/2018 01/2019 1,600 USD 15.000%
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES AD 10/2018 09/2023 1,250 USD 15.000%
CME FX BRITISH POUND FUTURES BP 10/2018 09/2023 1,500 USD 15.000%
CME FX CANADIAN DOLLAR FUTURES C1 10/2018 02/2019 1,150 USD 15.000%
CME FX SWISS FRANC FUTURES E1 12/2018 06/2019 2,600 USD 15.000%
CME FX E-MINI EURO FX FUTURE E7 03/2019 03/2019 1,150 USD 15.000%
CME FX EURO FUTURE EC 02/2019 09/2023 2,300 USD 15.000%
CME FX JAPANESE YEN FUTURES J1 02/2019 09/2023 2,000 USD 15.000%
CME FX E-MINI J-YEN FUTURE J7 03/2019 03/2019 1,000 USD 15.000%
CME FX E-MICRO AUD/USD FUTURES M6A 12/2018 03/2019 125 USD 15.000%
CME FX E-MICRO GBP/USD FUTURES M6B 12/2018 03/2019 150 USD 15.000%
CME FX E-MICRO EUR/USD FUTURES M6E 03/2019 03/2019 230 USD 15.000%
CME FX E-MICRO CAD/USD FUTURES MCD 12/2018 12/2018 115 USD 15.000%
CME FX E-MICRO JPY/USD MJY 03/2019 03/2019 200 USD 15.000%
CME FX E-MICRO CHF/USD FUTURES MSF 12/2018 03/2019 260 USD 15.000%
CME INTEREST RATES EURODOLLAR FUTURES ED 03/2020 03/2020 360 USD 15.000%
CME INTEREST RATES EURODOLLAR FUTURES ED 06/2020 06/2020 385 USD 15.000%
CME INTEREST RATES EURODOLLAR FUTURES ED 09/2020 09/2020 395 USD 15.000%
CME INTEREST RATES EURODOLLAR FUTURES ED 12/2020 12/2020 405 USD 15.000%
CME INTEREST RATES EURODOLLAR FUTURES ED 03/2021 06/2021 415 USD 15.000%
CME INTEREST RATES EURODOLLAR FUTURES ED 09/2021 09/2021 425 USD 15.000%
CME INTEREST RATES EURODOLLAR FUTURES ED 12/2021 09/2028 440 USD 15.000%
CME INTEREST RATES QUARTERLY IMM SONIA FUTURES SON 06/2022 09/2023 350 GBP 15.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE FUTURES 48 10/2018 10/2018 1,500 USD 16.000%
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE FUTURES 62 10/2018 10/2018 2,800 USD 16.000%
CME INTEREST RATES EURODOLLAR FUTURES ED 06/2019 06/2019 275 USD 18.000%
CME INTEREST RATES EURODOLLAR FUTURES ED 09/2019 09/2019 305 USD 18.000%
CME INTEREST RATES EURODOLLAR FUTURES ED 12/2019 12/2019 335 USD 18.000%
CME AGRICULTURE CASH CHEESE FUTURES CSC 11/2018 01/2019 875 USD 20.000%
CME AGRICULTURE CASH CHEESE FUTURES CSC 02/2019 02/2019 700 USD 20.000%
CME AGRICULTURE CLASS III MILK FUTURES DA 11/2018 02/2019 850 USD 20.000%
CME AGRICULTURE CME DRY WHEY FUTURES DY 12/2018 09/2019 1,350 USD 20.000%
CME AGRICULTURE MLK MID FUTURES JQ 11/2018 02/2019 425 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 FUTURES ES 06/2019 12/2019 6,000 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 FUTURES MARKER ESI 06/2019 12/2019 6,000 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX TACO ON E-MINI S&P 500 FUTURES ESQ 06/2019 12/2019 6,000 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON E-MINI S&P 500 FUTURES EST 06/2019 12/2019 6,000 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX S&P 500 FUTURES SP 06/2019 12/2022 30,000 USD 20.000%
CME FX JAPANESE YEN FUTURES J1 10/2018 01/2019 2,000 USD 20.000%
CME FX E-MINI J-YEN FUTURE J7 12/2018 12/2018 1,000 USD 20.000%
CME FX E-MICRO JPY/USD MJY 12/2018 12/2018 200 USD 20.000%
CME INTEREST RATES EURODOLLAR FUTURES ED 02/2019 04/2019 200 USD 20.000%
CME FX E-MINI EURO FX FUTURE E7 12/2018 12/2018 1,150 USD 22.000%
CME FX EURO FUTURE EC 10/2018 01/2019 2,300 USD 22.000%
CME FX E-MICRO EUR/USD FUTURES M6E 12/2018 12/2018 230 USD 22.000%
CME AGRICULTURE CASH BUTTER FUTURES CB 11/2018 01/2019 1,300 USD 25.000%
CME AGRICULTURE CASH CHEESE FUTURES CSC 10/2018 10/2018 450 USD 25.000%
CME AGRICULTURE CLASS III MILK FUTURES DA 10/2018 10/2018 375 USD 25.000%
CME AGRICULTURE CLASS IV MILK FUTURE DK 11/2018 02/2019 750 USD 25.000%
CME AGRICULTURE MLK MID FUTURES JQ 10/2018 10/2018 187 USD 25.000%
CME AGRICULTURE NONFAT DRY MILK FUTURES NF 10/2018 10/2018 525 USD 25.000%
CME AGRICULTURE NONFAT DRY MILK FUTURES NF 11/2018 11/2018 1,100 USD 25.000%
CME AGRICULTURE USD MALAYSIAN PALM OLEIN CAL SWAP OPS 10/2018 10/2018 419 USD 25.000%
CME AGRICULTURE USD MALAYSIAN PALM OLEIN CAL SWAP OPS 11/2018 08/2020 1,000 USD 25.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 2 MTH SYN CAL SPREAD Q02 10/2018 10/2018 1,100 USD 25.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 2 MTH SYN CAL SPREAD Q02 12/2018 12/2018 600 USD 25.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 2 MTH SYN CAL SPREAD Q02 02/2019 02/2019 450 USD 25.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 2 MTH SYN CAL SPREAD Q02 04/2019 04/2019 375 USD 25.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 4 MTH SYN CAL SPREAD Q04 10/2018 10/2018 1,450 USD 25.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 4 MTH SYN CAL SPREAD Q04 12/2018 12/2018 700 USD 25.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 4 MTH SYN CAL SPREAD Q04 02/2019 02/2019 600 USD 25.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 6 MTH SYN CAL SPREAD Q06 10/2018 10/2018 1,450 USD 25.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 6 MTH SYN CAL SPREAD Q06 12/2018 12/2018 800 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI NASDAQ 100 FUTURES NQ 03/2019 12/2019 6,500 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI NASDAQ-100 FUTURES MARKER NQI 03/2019 12/2019 6,500 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON E-MINI NASDAQ-100 FUTURES NQT 03/2019 12/2019 6,500 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON EMINI RUSSELL 2000 INDEX FU RLT 03/2019 12/2019 3,450 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX EMINI RUSSELL 2000 INDEX FUTURES RTY 03/2019 12/2019 3,450 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI COM SERVICES SELECT SECTOR XAZ 12/2018 12/2019 3,000 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI COM SELECT SECTOR MARKER XZI 12/2018 03/2019 3,000 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON E-MINI COM SERVICES SECTOR XZT 12/2018 12/2019 3,000 USD 25.000%
CME INTEREST RATES QUARTERLY IMM SONIA FUTURES SON 12/2020 06/2021 330 GBP 25.000%
CME INTEREST RATES QUARTERLY IMM SONIA FUTURES SON 09/2021 03/2022 340 GBP 25.000%
CME REAL ESTATE LOS ANGELES CSI HOUSING INDEX FUT LAX 11/2018 11/2022 1,000 USD 25.000%
CME WEATHER LONDON HEATING SEASONAL STRIP FUTUR D0X 03/2019 03/2019 1,113 GBP 25.000%
CME WEATHER LONDON HEATING SEASONAL STRIP FUTUR D0Z 02/2019 02/2019 700 GBP 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HEATING SEASONAL STRIP FU D2X 03/2019 03/2019 1,523 EUR 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HEATING SEASONAL STRIP FU D2Z 02/2019 02/2019 968 EUR 25.000%
CME WEATHER LONDON COOLING SEASONAL STRIP FUTUR G0K 09/2019 09/2019 733 GBP 25.000%
CME WEATHER LONDON COOLING SEASONAL STRIP FUTUR G0N 08/2019 08/2019 441 GBP 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM COOLING SEASONAL STRIP FU G2K 09/2019 09/2019 671 EUR 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM COOLING SEASONAL STRIP FU G2N 08/2019 08/2019 387 EUR 25.000%
CME WEATHER ATLANTA HEATING SEASONAL STRIP FUTU H1X 03/2019 03/2019 2,240 USD 25.000%
CME WEATHER ATLANTA HEATING SEASONAL STRIP FUTU H1Z 02/2019 02/2019 1,536 USD 25.000%
CME WEATHER CHICAGO HEATING SEASONAL STRIP FUTU H2X 03/2019 03/2019 2,817 USD 25.000%
CME WEATHER CHICAGO HEATING SEASONAL STRIP FUTU H2Z 02/2019 02/2019 1,925 USD 25.000%
CME WEATHER CINCINNATI HEATING SEASONAL STRIP F H3X 03/2019 03/2019 2,755 USD 25.000%
CME WEATHER CINCINNATI HEATING SEASONAL STRIP F H3Z 02/2019 02/2019 1,914 USD 25.000%
CME WEATHER NEW YORK HEATING SEASONAL STRIP FUT H4X 03/2019 03/2019 1,625 USD 25.000%
CME WEATHER NEW YORK HEATING SEASONAL STRIP FUT H4Z 02/2019 02/2019 1,132 USD 25.000%
CME WEATHER DALLAS HEATING SEASONAL STRIP FUTUR H5X 03/2019 03/2019 1,935 USD 25.000%
CME WEATHER DALLAS HEATING SEASONAL STRIP FUTUR H5Z 02/2019 02/2019 1,501 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS HEATING SEASONAL STRIP HQX 03/2019 03/2019 4,201 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS HEATING SEASONAL STRIP HQZ 02/2019 02/2019 3,017 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 10/2018 09/2021 271 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 04/2019 09/2019 262 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 10/2019 10/2019 359 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 04/2020 07/2020 747 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 08/2020 08/2020 792 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 09/2020 09/2020 666 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 10/2020 10/2020 270 USD 25.000%
CME WEATHER LAS VEGAS SEASONAL STRIP CDD K0K 09/2019 09/2019 1,524 USD 25.000%
CME WEATHER LAS VEGAS SEASONAL STRIP CDD FUTURE K0N 08/2019 08/2019 807 USD 25.000%
CME WEATHER ATLANTA COOLING SEASONAL STRIP FUTU K1K 09/2019 09/2019 1,727 USD 25.000%
CME WEATHER ATLANTA COOLING SEASONAL STRIP FUTU K1N 08/2019 08/2019 1,074 USD 25.000%
CME WEATHER CHICAGO COOLING SEASONAL STRIP FUTU K2K 09/2019 09/2019 2,164 USD 25.000%
CME WEATHER CHICAGO COOLING SEASONAL STRIP FUTU K2N 08/2019 08/2019 1,320 USD 25.000%
CME WEATHER CINCINNATI COOLING SEASONAL STRIP F K3K 09/2019 09/2019 1,450 USD 25.000%
CME WEATHER CINCINNATI COOLING SEASONAL STRIP F K3N 08/2019 08/2019 908 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 10/2018 09/2021 159 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 04/2019 09/2019 149 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 10/2019 10/2019 231 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 04/2020 06/2020 956 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 07/2020 07/2020 961 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 08/2020 08/2020 913 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 09/2020 09/2020 1,037 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 10/2020 10/2020 447 USD 25.000%
CME WEATHER NEW YORK COOLING SEASONAL STRIP FUT K4K 09/2019 09/2019 1,446 USD 25.000%
CME WEATHER NEW YORK COOLING SEASONAL STRIP FUT K4N 08/2019 08/2019 834 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 10/2018 09/2021 360 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 04/2019 09/2019 338 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 10/2019 10/2019 570 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 04/2020 07/2020 900 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 08/2020 08/2020 890 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 09/2020 09/2020 934 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 10/2020 10/2020 408 USD 25.000%
CME WEATHER DALLAS COOLING SEASONAL STRIP FUTUR K5K 09/2019 09/2019 2,643 USD 25.000%
CME WEATHER DALLAS COOLING SEASONAL STRIP FUTUR K5N 08/2019 08/2019 1,473 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 10/2018 09/2021 47 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 04/2019 09/2019 51 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 10/2019 10/2019 9 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 10/2018 09/2021 242 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 04/2019 09/2019 264 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 10/2019 10/2019 62 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 04/2020 07/2020 999 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 08/2020 08/2020 1,166 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 09/2020 09/2020 1,193 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 10/2020 10/2020 168 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO COOLING SEASONAL STRIP F KSK 09/2019 09/2019 1,202 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO COOLING SEASONAL STRIP F KSN 08/2019 08/2019 676 USD 25.000%
CME WEATHER LAS VEGAS HEATING SEASONAL STRIP FU H0X 03/2019 03/2019 1,208 USD 250
CME WEATHER LAS VEGAS HEATING SEASONAL STRIP FU H0Z 02/2019 02/2019 948 USD 250
CME WEATHER SACRAMENTO HEATING SEASONAL STRIP F HSX 03/2019 03/2019 1,371 USD 250
CME WEATHER SACRAMENTO HEATING SEASONAL STRIP F HSZ 02/2019 02/2019 921 USD 250
CME WEATHER MINNEAPOLIS COOLING SEASONAL STRIP KQK 09/2019 09/2019 1,664 USD 250
CME WEATHER MINNEAPOLIS COOLING SEASONAL STRIP KQN 08/2019 08/2019 1,006 USD 250
CME AGRICULTURE CASH BUTTER FUTURES CB 10/2018 10/2018 700 USD 30.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 FUTURES ES 03/2019 03/2019 6,000 USD 30.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 FUTURES MARKER ESI 03/2019 03/2019 6,000 USD 30.000%
CME EQUITY INDEX TACO ON E-MINI S&P 500 FUTURES ESQ 03/2019 03/2019 6,000 USD 30.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON E-MINI S&P 500 FUTURES EST 03/2019 03/2019 6,000 USD 30.000%
CME EQUITY INDEX S&P 500 FUTURES SP 03/2019 03/2019 30,000 USD 30.000%
CME FX MEXICAN PESO FUTURES MP 10/2018 03/2020 1,200 USD 30.000%
CME INTEREST RATES ONE MONTH EURODOLLAR FUTURES EM 10/2018 02/2019 175 USD 30.000%
CME INTEREST RATES ONE MONTH EURODOLLAR FUTURES EM 03/2019 10/2019 300 USD 30.000%
CME INTEREST RATES QUARTERLY IMM SONIA FUTURES SON 12/2019 03/2020 275 GBP 30.000%
CME INTEREST RATES QUARTERLY IMM SONIA FUTURES SON 06/2020 09/2020 325 GBP 30.000%
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 10/2018 10/2018 409 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 11/2018 11/2018 658 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 12/2018 12/2018 874 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 01/2019 01/2019 502 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 02/2019 02/2019 493 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 03/2019 03/2019 485 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 04/2019 04/2019 634 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 10/2019 02/2020 509 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 03/2020 03/2020 471 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 04/2020 04/2020 514 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 10/2020 02/2021 802 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 03/2021 04/2021 576 GBP 30
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 10/2018 10/2018 384 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 11/2018 11/2018 553 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 12/2018 12/2018 735 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 01/2019 02/2020 422 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 02/2019 02/2019 404 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 03/2019 03/2019 353 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 04/2019 04/2019 506 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 03/2020 03/2020 395 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 04/2020 04/2020 438 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 10/2020 02/2021 593 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 03/2021 04/2021 479 EUR 30.000%
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 10/2018 09/2021 300 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 04/2019 09/2019 546 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 10/2019 10/2019 534 GBP 30
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 10/2018 09/2021 243 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 04/2019 09/2019 347 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 10/2019 10/2019 322 EUR 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 10/2018 02/2019 108 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 03/2019 03/2019 34 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 04/2019 04/2019 74 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 10/2019 02/2020 106 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 03/2020 03/2020 96 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 04/2020 04/2020 40 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 10/2020 02/2021 100 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 03/2021 03/2021 76 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 04/2021 04/2021 46 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 10/2018 10/2018 435 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 11/2018 11/2018 1,610 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 12/2018 12/2018 2,535 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 01/2019 01/2019 3,285 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 02/2019 02/2019 2,455 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 03/2019 03/2019 1,540 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 04/2019 04/2019 490 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 10/2019 02/2020 560 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 03/2020 03/2020 375 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 04/2020 04/2020 250 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 10/2020 02/2021 495 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 03/2021 03/2021 605 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 04/2021 04/2021 500 USD 30