Asset Class Navigation

Live Cattle Margins

Start Period End Period
CME OTC FX EURADC FWD EURADC 04/18/2019 05/16/2019 3,050 EUR 0.05
CME OTC FX EURADC FWD EURADC 05/17/2019 08/16/2019 3,315 EUR 0.05
CME OTC FX EURADC FWD EURADC 08/19/2019 11/14/2019 3,600 EUR 0.05
CME OTC FX EURADC FWD EURADC 11/15/2019 11/18/2020 4,630 EUR 0.05
CME OTC FX EUR/GBC FWD EURBPC 11/12/2018 11/22/2018 1,965 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC FWD EURBPC 11/23/2018 12/14/2018 2,010 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC FWD EURBPC 12/17/2018 01/11/2019 2,080 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC FWD EURBPC 01/14/2019 02/13/2019 2,150 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC FWD EURBPC 02/14/2019 03/14/2019 2,215 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC FWD EURBPC 03/15/2019 04/17/2019 2,285 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC FWD EURBPC 04/18/2019 05/16/2019 2,350 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC FWD EURBPC 05/17/2019 08/16/2019 2,550 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC FWD EURBPC 08/19/2019 11/14/2019 2,750 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC FWD EURBPC 11/15/2019 11/18/2020 3,530 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 11/14/2018 11/22/2018 1,965 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 11/23/2018 12/14/2018 2,010 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 12/17/2018 01/11/2019 2,080 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 01/14/2019 02/13/2019 2,150 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 02/14/2019 03/14/2019 2,215 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 03/15/2019 04/17/2019 2,285 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 04/18/2019 05/16/2019 2,350 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 05/17/2019 08/16/2019 2,550 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 08/19/2019 11/14/2019 2,750 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/GBC NY FIXING FWD EURBPN 11/15/2019 11/20/2020 3,530 GBP 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 11/12/2018 11/21/2018 3,180 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 11/22/2018 12/14/2018 3,240 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 12/17/2018 01/10/2019 3,320 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 01/11/2019 02/14/2019 3,400 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 02/15/2019 03/14/2019 3,500 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 03/15/2019 04/17/2019 3,585 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 04/18/2019 05/16/2019 3,675 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 05/17/2019 08/16/2019 3,920 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 08/19/2019 11/14/2019 4,200 JPY 0.05
CME OTC FX EUR/JYC FWD EURJYC 11/15/2019 11/18/2020 5,200 JPY 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 11/12/2018 11/22/2018 7,165 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 11/23/2018 12/14/2018 7,210 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 12/17/2018 01/11/2019 7,275 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 01/14/2019 02/13/2019 7,340 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 02/14/2019 03/14/2019 7,400 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 03/15/2019 04/17/2019 7,475 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 04/18/2019 05/16/2019 7,540 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 05/17/2019 08/16/2019 7,730 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 08/19/2019 11/14/2019 7,925 EUR 0.05
CME OTC FX EURSFC FWD EURSFC 11/15/2019 11/18/2020 8,670 EUR 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 11/12/2018 11/22/2018 2,320 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 11/23/2018 12/14/2018 2,340 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 12/17/2018 01/11/2019 2,370 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 01/14/2019 02/15/2019 2,400 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 02/18/2019 03/14/2019 2,430 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 03/15/2019 04/16/2019 2,460 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 04/17/2019 05/16/2019 2,490 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 05/17/2019 08/16/2019 2,580 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 08/19/2019 11/14/2019 2,670 USD 0.05
CME OTC FX EURUSC FWD EURUSC 11/15/2019 11/18/2020 3,020 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 11/12/2018 11/22/2018 2,320 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 11/23/2018 12/14/2018 2,340 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 12/17/2018 01/11/2019 2,370 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 01/14/2019 02/15/2019 2,400 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 02/18/2019 03/14/2019 2,430 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 03/15/2019 04/16/2019 2,460 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 04/17/2019 05/16/2019 2,490 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 05/17/2019 08/16/2019 2,580 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 08/19/2019 11/14/2019 2,670 USD 0.05
CME OTC FX EUR/USD FWD NY FIXING EURUSN 11/15/2019 11/20/2020 3,020 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 11/09/2018 11/26/2018 1,640 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 11/27/2018 12/18/2018 1,650 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 12/19/2018 01/15/2019 1,660 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 01/16/2019 02/15/2019 1,675 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 02/19/2019 03/18/2019 1,685 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 03/19/2019 04/18/2019 1,700 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 04/23/2019 05/20/2019 1,710 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 05/21/2019 08/20/2019 1,750 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 08/21/2019 11/18/2019 1,780 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 11/19/2019 11/18/2020 1,960 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 11/14/2018 11/22/2018 1,640 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 11/23/2018 12/14/2018 1,650 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 12/17/2018 01/11/2019 1,660 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 01/14/2019 02/15/2019 1,675 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 02/18/2019 03/14/2019 1,685 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 03/15/2019 04/16/2019 1,700 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 04/17/2019 05/16/2019 1,710 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 05/17/2019 08/16/2019 1,750 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 08/19/2019 11/14/2019 1,780 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 11/15/2019 11/20/2020 1,960 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 11/12/2018 11/22/2018 3,050 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 11/23/2018 12/14/2018 3,100 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 12/17/2018 01/11/2019 3,170 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 01/14/2019 02/15/2019 3,240 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 02/18/2019 03/14/2019 3,310 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 03/15/2019 04/16/2019 3,375 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 04/17/2019 05/16/2019 3,450 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 05/17/2019 08/16/2019 3,650 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 08/19/2019 11/14/2019 3,860 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 11/15/2019 11/18/2020 4,800 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 11/08/2018 11/21/2018 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 11/23/2018 12/14/2018 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 12/17/2018 01/11/2019 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 01/14/2019 02/14/2019 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 02/15/2019 03/14/2019 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 03/15/2019 04/16/2019 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 04/17/2019 05/16/2019 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 05/17/2019 08/16/2019 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 08/19/2019 10/25/2019 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 11/12/2018 11/23/2018 1,810 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 11/26/2018 12/17/2018 1,835 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 12/18/2018 01/14/2019 1,870 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 01/15/2019 02/18/2019 1,905 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 02/19/2019 03/15/2019 1,940 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 03/18/2019 04/18/2019 1,980 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 04/22/2019 05/20/2019 2,015 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 05/21/2019 08/19/2019 2,120 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 08/20/2019 11/15/2019 2,235 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 11/18/2019 11/18/2020 2,730 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 11/12/2018 11/23/2018 1,810 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 11/26/2018 12/17/2018 1,835 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 12/18/2018 01/14/2019 1,870 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 01/15/2019 02/18/2019 1,905 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 02/19/2019 03/15/2019 1,940 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 03/18/2019 04/18/2019 1,980 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 04/22/2019 05/20/2019 2,015 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 05/21/2019 08/19/2019 2,120 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 08/20/2019 11/15/2019 2,235 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 11/18/2019 11/20/2020 2,730 CAD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 11/12/2018 11/22/2018 2,835 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 11/23/2018 12/14/2018 2,890 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 12/17/2018 01/11/2019 2,965 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 01/14/2019 02/15/2019 3,045 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 02/18/2019 03/14/2019 3,125 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 03/15/2019 04/16/2019 3,200 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 04/17/2019 05/16/2019 3,285 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 05/17/2019 08/16/2019 3,510 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 08/19/2019 11/14/2019 3,750 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 11/15/2019 11/18/2020 4,650 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 11/09/2018 12/13/2018 2,790 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 12/14/2018 01/14/2019 2,890 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 01/15/2019 02/13/2019 3,000 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 02/14/2019 03/14/2019 3,110 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 03/15/2019 04/12/2019 3,220 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 04/15/2019 05/14/2019 3,320 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 05/15/2019 08/12/2019 3,630 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 08/13/2019 11/07/2019 3,950 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 11/08/2019 11/18/2020 4,280 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 11/12/2018 11/22/2018 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 11/23/2018 12/14/2018 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 12/17/2018 01/11/2019 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 01/14/2019 02/15/2019 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 02/18/2019 03/14/2019 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 03/15/2019 04/17/2019 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 04/18/2019 05/16/2019 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 05/17/2019 08/16/2019 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 08/19/2019 11/14/2019 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 11/15/2019 11/18/2020 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 11/09/2018 11/21/2018 2,350 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 11/23/2018 12/14/2018 2,400 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 12/17/2018 01/11/2019 2,480 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 01/14/2019 02/14/2019 2,550 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 02/15/2019 03/14/2019 2,630 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 03/15/2019 04/15/2019 2,710 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 04/16/2019 05/16/2019 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 05/17/2019 08/15/2019 3,020 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 08/16/2019 11/14/2019 3,270 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 11/15/2019 11/18/2020 4,400 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 11/12/2018 11/22/2018 2,270 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 11/23/2018 12/14/2018 2,285 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 12/17/2018 01/11/2019 2,310 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 01/14/2019 02/15/2019 2,340 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 02/18/2019 03/14/2019 2,365 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 03/15/2019 04/15/2019 2,390 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 04/16/2019 05/15/2019 2,420 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 05/16/2019 08/16/2019 2,500 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 08/19/2019 11/14/2019 2,570 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 11/15/2019 11/18/2020 2,920 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 11/12/2018 11/22/2018 2,640 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 11/23/2018 12/14/2018 2,710 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 12/17/2018 01/11/2019 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 01/14/2019 02/15/2019 2,900 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 02/18/2019 03/13/2019 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 03/14/2019 04/16/2019 3,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 04/17/2019 05/16/2019 3,200 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 05/17/2019 08/14/2019 3,470 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 08/15/2019 11/14/2019 3,770 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 11/15/2019 11/18/2020 4,900 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 11/12/2018 11/22/2018 3,070 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 11/23/2018 12/14/2018 3,170 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 12/17/2018 01/11/2019 3,300 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 01/14/2019 02/15/2019 3,440 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 02/18/2019 03/14/2019 3,580 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 03/15/2019 04/16/2019 3,720 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 04/17/2019 05/16/2019 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 05/17/2019 08/16/2019 4,240 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 08/19/2019 11/14/2019 4,650 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 11/15/2019 11/18/2020 6,200 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 11/12/2018 11/22/2018 2,070 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 11/23/2018 12/14/2018 2,130 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 12/17/2018 01/11/2019 2,210 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 01/14/2019 02/15/2019 2,300 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 02/18/2019 03/14/2019 2,380 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 03/15/2019 04/16/2019 2,460 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 04/17/2019 05/15/2019 2,550 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 05/16/2019 08/16/2019 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 08/19/2019 11/14/2019 3,100 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 11/15/2019 11/18/2020 4,600 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 11/12/2018 11/21/2018 1,600 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 11/22/2018 12/14/2018 1,670 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 12/17/2018 01/11/2019 1,770 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 01/14/2019 02/14/2019 1,880 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 02/15/2019 03/14/2019 1,990 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 03/15/2019 04/15/2019 2,100 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 04/16/2019 05/16/2019 2,230 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 05/17/2019 08/14/2019 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 08/16/2019 11/14/2019 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 11/15/2019 11/18/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 11/12/2018 11/21/2018 2,190 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 11/22/2018 12/14/2018 2,290 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 12/17/2018 01/11/2019 2,435 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 01/14/2019 02/15/2019 2,585 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 02/18/2019 03/13/2019 2,735 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 03/14/2019 04/16/2019 2,885 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 04/17/2019 05/15/2019 3,035 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 05/16/2019 08/16/2019 3,460 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 08/19/2019 11/13/2019 3,910 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 11/14/2019 11/18/2020 5,600 USD 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 11/12/2018 11/21/2018 1,900 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 11/22/2018 12/14/2018 1,950 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 12/17/2018 01/10/2019 2,000 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 01/11/2019 02/13/2019 2,070 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 02/14/2019 03/14/2019 2,130 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 03/15/2019 04/17/2019 2,200 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 04/18/2019 05/16/2019 2,260 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 05/17/2019 08/16/2019 2,430 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 08/19/2019 11/14/2019 2,620 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 11/15/2019 11/18/2020 3,320 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 11/12/2018 11/21/2018 1,900 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 11/22/2018 12/14/2018 1,950 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 12/17/2018 01/10/2019 2,000 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 01/11/2019 02/13/2019 2,070 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 02/14/2019 03/14/2019 2,130 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 03/15/2019 04/17/2019 2,200 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 04/18/2019 05/16/2019 2,260 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 05/17/2019 08/16/2019 2,430 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 08/19/2019 11/14/2019 2,620 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 11/15/2019 11/20/2020 3,320 JPY 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 11/12/2018 11/22/2018 1,990 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 11/23/2018 12/14/2018 2,040 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 12/17/2018 01/11/2019 2,110 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 01/14/2019 02/15/2019 2,180 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 02/18/2019 03/14/2019 2,250 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 03/15/2019 04/17/2019 2,320 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 04/18/2019 05/16/2019 2,400 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 05/17/2019 08/16/2019 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 08/19/2019 11/14/2019 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 11/15/2019 11/18/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 11/12/2018 11/22/2018 1,970 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 11/23/2018 12/14/2018 2,010 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 12/17/2018 01/11/2019 2,060 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 01/14/2019 02/14/2019 2,120 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 02/15/2019 03/13/2019 2,170 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 03/14/2019 04/15/2019 2,220 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 04/16/2019 05/16/2019 2,280 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 05/17/2019 08/16/2019 2,430 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 08/19/2019 11/13/2019 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 11/14/2019 11/18/2020 3,330 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 11/12/2018 11/22/2018 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 11/23/2018 12/14/2018 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 12/17/2018 01/11/2019 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 01/14/2019 02/15/2019 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 02/18/2019 03/14/2019 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 03/15/2019 04/15/2019 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 04/16/2019 05/15/2019 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 05/16/2019 08/16/2019 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 08/19/2019 11/14/2019 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 11/15/2019 11/18/2020 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 11/09/2018 11/21/2018 1,320 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 11/23/2018 12/14/2018 1,370 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 12/17/2018 01/11/2019 1,450 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 01/14/2019 02/14/2019 1,525 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 02/15/2019 03/14/2019 1,600 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 03/15/2019 04/15/2019 1,680 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 04/16/2019 05/16/2019 1,760 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 05/17/2019 08/16/2019 1,980 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 08/19/2019 11/14/2019 2,220 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 11/15/2019 11/18/2020 3,125 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 11/12/2018 11/23/2018 1,200 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 11/26/2018 12/17/2018 1,300 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 12/18/2018 01/14/2019 1,420 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 01/15/2019 02/18/2019 1,570 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 02/19/2019 03/15/2019 1,700 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 03/18/2019 04/16/2019 1,870 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 04/17/2019 05/17/2019 2,000 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 05/20/2019 08/19/2019 2,500 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 08/20/2019 11/15/2019 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 11/18/2019 11/18/2020 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 11/12/2018 11/22/2018 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 11/23/2018 12/14/2018 4,130 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 12/17/2018 01/11/2019 4,180 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 01/14/2019 02/15/2019 4,230 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 02/18/2019 03/14/2019 4,280 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 03/15/2019 04/17/2019 4,330 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 04/18/2019 05/16/2019 4,380 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 05/17/2019 08/16/2019 4,520 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 08/19/2019 11/14/2019 4,670 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 11/15/2019 11/18/2020 5,520 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 11/12/2018 11/23/2018 4,500 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 11/26/2018 12/17/2018 4,700 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 12/18/2018 01/14/2019 5,000 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 01/15/2019 02/15/2019 5,300 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 02/18/2019 03/15/2019 5,600 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 03/18/2019 04/18/2019 6,000 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 04/19/2019 05/17/2019 6,300 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 05/20/2019 08/19/2019 7,350 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 08/20/2019 11/15/2019 8,600 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 11/18/2019 11/18/2020 9,100 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 11/12/2018 11/22/2018 1,590 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 11/23/2018 12/14/2018 1,615 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 12/17/2018 01/11/2019 1,650 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 01/14/2019 02/15/2019 1,690 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 02/18/2019 03/14/2019 1,725 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 03/15/2019 04/16/2019 1,760 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 04/17/2019 05/15/2019 1,800 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 05/16/2019 08/16/2019 1,900 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 08/19/2019 11/14/2019 2,010 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 11/15/2019 11/18/2020 2,520 USD 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 11/12/2018 11/22/2018 6,850 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 11/23/2018 12/14/2018 6,860 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 12/17/2018 01/11/2019 6,870 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 01/14/2019 02/15/2019 6,875 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 02/18/2019 03/14/2019 6,885 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 03/15/2019 04/16/2019 6,895 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 04/17/2019 05/16/2019 6,900 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 05/17/2019 08/16/2019 6,925 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 08/19/2019 11/14/2019 6,950 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 11/15/2019 11/18/2020 7,100 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 11/12/2018 11/22/2018 6,850 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 11/23/2018 12/14/2018 6,860 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 12/17/2018 01/11/2019 6,870 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 01/14/2019 02/15/2019 6,875 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 02/18/2019 03/14/2019 6,885 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 03/15/2019 04/16/2019 6,895 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 04/17/2019 05/16/2019 6,900 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 05/17/2019 08/16/2019 6,925 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 08/19/2019 11/14/2019 6,950 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 11/15/2019 11/20/2020 7,100 CHF 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 11/12/2018 11/22/2018 3,230 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 11/23/2018 12/14/2018 3,260 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 12/17/2018 01/11/2019 3,300 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 01/14/2019 02/15/2019 3,340 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 02/18/2019 03/14/2019 3,380 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 03/15/2019 04/16/2019 3,420 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 04/17/2019 05/16/2019 3,465 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 05/17/2019 08/16/2019 3,580 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 08/19/2019 11/14/2019 3,700 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 11/15/2019 11/18/2020 4,250 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 11/12/2018 11/22/2018 2,950 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 11/23/2018 12/14/2018 3,050 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 12/17/2018 01/11/2019 3,175 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 01/14/2019 02/13/2019 3,310 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 02/14/2019 03/14/2019 3,450 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 03/15/2019 04/17/2019 3,585 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 04/18/2019 05/15/2019 3,720 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 05/16/2019 08/16/2019 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 08/19/2019 11/14/2019 4,510 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 11/15/2019 11/18/2020 6,030 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 11/12/2018 11/22/2018 3,670 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 11/23/2018 12/14/2018 3,780 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 12/17/2018 01/11/2019 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 01/14/2019 02/14/2019 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 02/15/2019 03/14/2019 4,260 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 03/15/2019 04/17/2019 4,420 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 04/18/2019 05/16/2019 4,590 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 05/17/2019 08/16/2019 5,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 08/19/2019 11/14/2019 5,560 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 11/15/2019 11/18/2020 7,570 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 11/12/2018 11/22/2018 1,410 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 11/23/2018 12/14/2018 1,430 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 12/17/2018 01/11/2019 1,450 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 01/14/2019 02/15/2019 1,470 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 02/18/2019 03/14/2019 1,500 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 03/15/2019 04/17/2019 1,520 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 04/18/2019 05/16/2019 1,550 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 05/17/2019 08/16/2019 1,610 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 08/19/2019 11/14/2019 1,680 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 11/15/2019 11/18/2020 2,050 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 11/12/2018 11/22/2018 3,500 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 11/23/2018 12/13/2018 3,550 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 12/14/2018 01/11/2019 3,620 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 01/14/2019 02/15/2019 3,680 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 02/18/2019 03/14/2019 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 03/15/2019 04/16/2019 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 04/17/2019 05/16/2019 3,870 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 05/17/2019 08/16/2019 4,050 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 08/19/2019 11/14/2019 4,240 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 11/15/2019 11/18/2020 5,000 USD 0.05
CME REAL ESTATE BOSTON CSI HOUSING INDEX FUTURES BOS 11/2018 11/2022 1,250 USD 0.01
CME REAL ESTATE CHICAGO CSI HOUSING INDEX FUTURE CHI 11/2018 11/2022 749 USD 0.01
CME REAL ESTATE COMP CITIES CSI HOUSING INDEX FUT CUS 11/2018 11/2022 999 USD 0.01
CME REAL ESTATE DENVER CSI HOUSING INDEX FUTURES DEN 11/2018 11/2022 749 USD 0.01
CME REAL ESTATE LAS VEGAS CSI HOUSING INDEX FUTURES LAV 11/2018 11/2022 1,499 USD 0.01
CME REAL ESTATE LOS ANGELES CSI HOUSING INDEX FUT LAX 11/2018 11/2022 1,000 USD 25.000%
CME REAL ESTATE MIAMI CSI HOUSING INDEX FUTURES MIA 11/2018 11/2022 1,499 USD 0.01
CME REAL ESTATE NEW YORK CSI HOUSING INDEX FUTURES NYM 11/2018 11/2022 800 USD 0.01
CME REAL ESTATE SAN DIEGO CSI HOUSING INDEX FUTURE SDG 11/2018 11/2022 1,499 USD 0.01
CME REAL ESTATE SAN FRANCISCO CSI HOUSING INDEX FUT SFR 11/2018 11/2022 1,499 USD 0.01
CME REAL ESTATE WASH DC CSI HOUSING INDEX FUTURES WDC 11/2018 11/2022 1,000 USD 0.01
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 11/2018 11/2018 885 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 12/2018 12/2018 1,155 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 01/2019 01/2019 1,212 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 02/2019 02/2019 1,041 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 03/2019 03/2019 606 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 04/2019 04/2019 792 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 10/2019 02/2020 636 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 03/2020 03/2020 588 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 04/2020 04/2020 642 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 10/2020 02/2021 1,002 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 03/2021 04/2021 720 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 10/2021 10/2021 1,092 GBP 30
CME WEATHER LONDON HEATING SEASONAL STRIP FUTUR D0X 03/2019 03/2019 1,113 GBP 25.000%
CME WEATHER LONDON HEATING SEASONAL STRIP FUTUR D0Z 02/2019 02/2019 705 GBP 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 11/2018 11/2018 1,080 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 12/2018 12/2018 1,326 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 01/2019 02/2020 702 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 02/2019 02/2019 672 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 03/2019 03/2019 588 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 04/2019 04/2019 843 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 03/2020 03/2020 657 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 04/2020 04/2020 729 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 10/2020 02/2021 987 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 03/2021 04/2021 798 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 10/2021 10/2021 1,224 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HEATING SEASONAL STRIP FU D2X 03/2019 03/2019 1,523 EUR 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HEATING SEASONAL STRIP FU D2Z 02/2019 02/2019 968 EUR 25.000%
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 04/2019 09/2019 546 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 10/2019 10/2019 534 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 04/2020 10/2021 300 GBP 30
CME WEATHER LONDON COOLING SEASONAL STRIP FUTUR G0K 09/2019 09/2019 733 GBP 25.000%
CME WEATHER LONDON COOLING SEASONAL STRIP FUTUR G0N 08/2019 08/2019 441 GBP 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 04/2019 09/2019 347 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 10/2019 10/2019 322 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 04/2020 10/2021 243 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM COOLING SEASONAL STRIP FU G2K 09/2019 09/2019 671 EUR 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM COOLING SEASONAL STRIP FU G2N 08/2019 08/2019 387 EUR 25.000%
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 11/2018 02/2019 108 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 03/2019 03/2019 34 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 04/2019 04/2019 74 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 10/2019 02/2020 106 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 03/2020 03/2020 96 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 04/2020 04/2020 40 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 10/2020 02/2021 100 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 03/2021 03/2021 76 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 04/2021 04/2021 46 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 10/2021 10/2021 28 USD 30
CME WEATHER LAS VEGAS HEATING SEASONAL STRIP FU H0X 03/2019 03/2019 1,208 USD 250
CME WEATHER LAS VEGAS HEATING SEASONAL STRIP FU H0Z 02/2019 02/2019 948 USD 250
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 11/2018 11/2018 1,910 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 12/2018 12/2018 2,535 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 01/2019 01/2019 3,285 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 02/2019 02/2019 2,455 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 03/2019 10/2021 1,540 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 04/2019 04/2019 490 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 10/2019 02/2020 560 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 03/2020 03/2020 375 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 04/2020 04/2020 250 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 10/2020 02/2021 495 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 03/2021 03/2021 605 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 04/2021 04/2021 500 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HEATING SEASONAL STRIP FUTU H1X 03/2019 03/2019 2,299 USD 25.000%
CME WEATHER ATLANTA HEATING SEASONAL STRIP FUTU H1Z 02/2019 02/2019 1,536 USD 25.000%
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 11/2018 11/2018 1,920 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 12/2018 12/2018 3,011 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 01/2019 01/2019 3,516 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 02/2019 02/2019 2,933 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 03/2019 10/2021 2,201 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 04/2019 04/2019 1,415 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 10/2019 02/2020 1,318 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 03/2020 03/2020 1,205 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 04/2020 04/2020 870 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 10/2020 11/2020 2,204 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 12/2020 12/2020 2,144 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 01/2021 01/2021 2,214 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 02/2021 02/2021 2,182 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 03/2021 03/2021 2,322 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 04/2021 04/2021 1,926 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HEATING SEASONAL STRIP FUTU H2X 03/2019 03/2019 2,817 USD 25.000%
CME WEATHER CHICAGO HEATING SEASONAL STRIP FUTU H2Z 02/2019 02/2019 1,925 USD 25.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 11/2018 11/2018 1,998 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 12/2018 12/2018 2,778 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 01/2019 01/2019 3,237 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 02/2019 02/2019 2,640 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 03/2019 10/2021 1,875 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 04/2019 04/2019 951 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 10/2019 02/2020 924 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 03/2020 03/2020 807 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 04/2020 04/2020 507 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 10/2020 11/2020 1,896 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 12/2020 12/2020 1,845 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 01/2021 01/2021 1,911 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 02/2021 02/2021 1,866 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 03/2021 03/2021 2,370 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 04/2021 04/2021 1,485 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HEATING SEASONAL STRIP F H3X 03/2019 03/2019 2,840 USD 25.000%
CME WEATHER CINCINNATI HEATING SEASONAL STRIP F H3Z 02/2019 02/2019 1,914 USD 25.000%