Asset Class Navigation

Feeder Cattle Margins

Start Period End Period
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 09/25/2020 10/26/2020 1,700 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 10/27/2020 11/25/2020 1,710 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 11/27/2020 02/26/2021 1,750 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 03/01/2021 05/26/2021 1,780 USD 0.05
CME OTC FX GBPUSD FWD GBPUSC 05/27/2021 05/26/2022 1,960 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 05/21/2020 05/29/2020 1,640 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 06/01/2020 06/24/2020 1,650 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 06/25/2020 07/22/2020 1,660 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 07/23/2020 08/21/2020 1,675 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 08/24/2020 09/22/2020 1,685 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 09/23/2020 10/22/2020 1,700 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 10/23/2020 11/25/2020 1,710 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 11/26/2020 02/24/2021 1,750 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 02/25/2021 05/24/2021 1,780 USD 0.05
CME OTC FX GBP/USD NY FIXING FWD GBPUSN 05/25/2021 05/27/2022 1,960 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 05/19/2020 05/28/2020 3,050 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 05/29/2020 06/24/2020 3,100 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 06/25/2020 07/22/2020 3,170 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 07/23/2020 08/21/2020 3,240 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 08/24/2020 09/22/2020 3,310 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 09/23/2020 10/21/2020 3,375 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 10/22/2020 11/25/2020 3,450 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 11/26/2020 02/24/2021 3,650 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 02/25/2021 05/24/2021 3,860 USD 0.05
CME OTC FX NZDUSC FWD NZDUSC 05/25/2021 05/26/2022 4,800 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 05/19/2020 05/29/2020 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 06/01/2020 06/24/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 06/25/2020 07/22/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 07/23/2020 08/21/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 08/24/2020 09/22/2020 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 09/23/2020 10/22/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 10/23/2020 11/24/2020 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 11/25/2020 02/24/2021 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 02/25/2021 05/24/2021 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 05/25/2021 05/26/2022 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 05/19/2020 06/01/2020 1,810 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 06/02/2020 06/25/2020 1,835 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 06/26/2020 07/23/2020 1,870 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 07/24/2020 08/24/2020 1,905 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 08/25/2020 09/23/2020 1,940 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 09/24/2020 10/23/2020 1,980 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 10/26/2020 11/24/2020 2,015 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 11/25/2020 02/25/2021 2,120 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 02/26/2021 05/25/2021 2,235 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAC FWD USDCAC 05/26/2021 05/26/2022 2,730 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 05/19/2020 06/01/2020 1,810 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 06/02/2020 06/25/2020 1,835 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 06/26/2020 07/23/2020 1,870 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 07/24/2020 08/24/2020 1,905 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 08/25/2020 09/23/2020 1,940 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 09/24/2020 10/23/2020 1,980 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 10/26/2020 11/24/2020 2,015 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 11/25/2020 02/25/2021 2,120 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 02/26/2021 05/25/2021 2,235 CAD 0.05
CME OTC FX USD/CAD NY FIXING FWD USDCAN 05/26/2021 05/27/2022 2,730 CAD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 05/19/2020 05/29/2020 2,835 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 06/01/2020 06/24/2020 2,890 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 06/25/2020 07/22/2020 2,965 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 07/23/2020 08/21/2020 3,045 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 08/24/2020 09/22/2020 3,125 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 09/23/2020 10/22/2020 3,200 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 10/23/2020 11/25/2020 3,285 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 11/26/2020 02/24/2021 3,510 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 02/25/2021 05/24/2021 3,750 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 05/25/2021 05/26/2022 4,650 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 05/18/2020 06/23/2020 2,790 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 06/24/2020 07/23/2020 2,890 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 07/24/2020 08/20/2020 3,000 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 08/21/2020 09/21/2020 3,110 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 09/22/2020 10/21/2020 3,220 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 10/22/2020 11/19/2020 3,320 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 11/20/2020 02/18/2021 3,630 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 02/19/2021 05/18/2021 3,950 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 05/19/2021 05/26/2022 4,280 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 05/19/2020 05/29/2020 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 06/01/2020 06/22/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 06/23/2020 07/22/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 07/23/2020 08/21/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 08/24/2020 09/22/2020 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 09/23/2020 10/22/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 10/23/2020 11/25/2020 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 11/26/2020 02/24/2021 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 02/25/2021 05/24/2021 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 05/25/2021 05/26/2022 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 05/19/2020 05/29/2020 2,350 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 06/01/2020 06/24/2020 2,400 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 06/25/2020 07/22/2020 2,480 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 07/23/2020 08/21/2020 2,550 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 08/24/2020 09/22/2020 2,630 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 09/23/2020 10/22/2020 2,710 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 10/23/2020 11/24/2020 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 11/25/2020 02/24/2021 3,020 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 02/25/2021 05/24/2021 3,270 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 05/25/2021 05/26/2022 4,400 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 05/19/2020 05/28/2020 2,270 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 05/29/2020 06/24/2020 2,285 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 06/25/2020 07/22/2020 2,310 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 07/23/2020 08/21/2020 2,340 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 08/24/2020 09/22/2020 2,365 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 09/23/2020 10/22/2020 2,390 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 10/23/2020 11/25/2020 2,420 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 11/26/2020 02/24/2021 2,500 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 02/25/2021 05/24/2021 2,570 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 05/25/2021 05/26/2022 2,920 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 05/19/2020 05/28/2020 2,640 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 05/29/2020 06/24/2020 2,710 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 06/25/2020 07/22/2020 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 07/23/2020 08/21/2020 2,900 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 08/24/2020 09/22/2020 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 09/23/2020 10/21/2020 3,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 10/22/2020 11/25/2020 3,200 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 11/26/2020 02/24/2021 3,470 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 02/25/2021 05/24/2021 3,770 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 05/25/2021 05/26/2022 4,900 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 05/19/2020 05/29/2020 3,070 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 06/01/2020 06/23/2020 3,170 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 06/24/2020 07/22/2020 3,300 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 07/23/2020 08/21/2020 3,440 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 08/24/2020 09/22/2020 3,580 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 09/23/2020 10/21/2020 3,720 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 10/22/2020 11/25/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 11/26/2020 02/24/2021 4,240 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 02/25/2021 05/24/2021 4,650 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 05/25/2021 05/26/2022 6,200 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 05/18/2020 05/28/2020 2,070 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 05/29/2020 06/24/2020 2,130 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 06/25/2020 07/22/2020 2,210 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 07/23/2020 08/19/2020 2,300 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 08/24/2020 09/22/2020 2,380 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 09/23/2020 10/22/2020 2,460 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 10/23/2020 11/25/2020 2,550 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 11/26/2020 02/24/2021 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 02/25/2021 05/24/2021 3,100 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 05/25/2021 05/25/2022 4,600 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 05/19/2020 05/29/2020 1,600 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 06/01/2020 06/24/2020 1,670 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 06/25/2020 07/22/2020 1,770 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 07/23/2020 08/21/2020 1,880 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 08/24/2020 09/22/2020 1,990 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 09/23/2020 10/22/2020 2,100 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 10/23/2020 11/25/2020 2,230 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 11/26/2020 02/24/2021 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 02/25/2021 05/21/2021 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 05/24/2021 05/26/2022 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 05/19/2020 05/29/2020 2,190 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 06/01/2020 06/23/2020 2,290 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 06/24/2020 07/21/2020 2,435 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 07/22/2020 08/21/2020 2,585 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 08/24/2020 09/22/2020 2,735 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 09/23/2020 10/21/2020 2,885 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 10/22/2020 11/23/2020 3,035 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 11/24/2020 02/23/2021 3,460 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 02/24/2021 05/24/2021 3,910 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 05/25/2021 05/26/2022 5,600 USD 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 05/19/2020 05/29/2020 1,900 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 06/01/2020 06/24/2020 1,950 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 06/25/2020 07/21/2020 2,000 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 07/22/2020 08/21/2020 2,070 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 08/24/2020 09/22/2020 2,130 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 09/23/2020 10/22/2020 2,200 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 10/23/2020 11/23/2020 2,260 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 11/24/2020 02/24/2021 2,430 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 02/25/2021 05/24/2021 2,620 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 05/25/2021 05/26/2022 3,320 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 05/19/2020 05/29/2020 1,900 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 06/01/2020 06/24/2020 1,950 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 06/25/2020 07/21/2020 2,000 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 07/22/2020 08/21/2020 2,070 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 08/24/2020 09/22/2020 2,130 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 09/23/2020 10/22/2020 2,200 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 10/23/2020 11/23/2020 2,260 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 11/24/2020 02/24/2021 2,430 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 02/25/2021 05/24/2021 2,620 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 05/25/2021 05/27/2022 3,320 JPY 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 05/19/2020 05/29/2020 1,990 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 06/01/2020 06/24/2020 2,040 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 06/25/2020 07/22/2020 2,110 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 07/23/2020 08/21/2020 2,180 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 08/24/2020 09/22/2020 2,250 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 09/23/2020 10/22/2020 2,320 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 10/23/2020 11/25/2020 2,400 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 11/26/2020 02/24/2021 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 02/25/2021 05/24/2021 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 05/25/2021 05/26/2022 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 05/19/2020 05/29/2020 1,970 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 06/01/2020 06/24/2020 2,010 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 06/25/2020 07/22/2020 2,060 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 07/23/2020 08/21/2020 2,120 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 08/24/2020 09/22/2020 2,170 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 09/23/2020 10/22/2020 2,220 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 10/23/2020 11/24/2020 2,280 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 11/25/2020 02/24/2021 2,430 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 02/25/2021 05/24/2021 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 05/25/2021 05/26/2022 3,330 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 05/19/2020 05/28/2020 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 05/29/2020 06/24/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 06/25/2020 07/22/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 07/23/2020 08/21/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 08/24/2020 09/22/2020 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 09/23/2020 10/22/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 10/23/2020 11/25/2020 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 11/26/2020 02/24/2021 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 02/25/2021 05/24/2021 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 05/25/2021 05/26/2022 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 05/19/2020 05/29/2020 1,320 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 06/01/2020 06/24/2020 1,370 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 06/25/2020 07/22/2020 1,450 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 07/23/2020 08/21/2020 1,525 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 08/24/2020 09/22/2020 1,600 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 09/23/2020 10/22/2020 1,680 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 10/23/2020 11/24/2020 1,760 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 11/25/2020 02/24/2021 1,980 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 02/25/2021 05/24/2021 2,220 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 05/25/2021 05/26/2022 3,125 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 05/19/2020 06/01/2020 1,200 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 06/02/2020 06/25/2020 1,300 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 06/26/2020 07/23/2020 1,420 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 07/24/2020 08/24/2020 1,570 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 08/25/2020 09/23/2020 1,700 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 09/24/2020 10/23/2020 1,870 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 10/26/2020 11/26/2020 2,000 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 11/27/2020 02/25/2021 2,500 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 02/26/2021 05/25/2021 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 05/26/2021 05/26/2022 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 05/19/2020 05/29/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 06/01/2020 06/24/2020 4,130 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 06/25/2020 07/22/2020 4,180 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 07/23/2020 08/21/2020 4,230 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 08/24/2020 09/22/2020 4,280 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 09/23/2020 10/22/2020 4,330 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 10/23/2020 11/25/2020 4,380 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 11/26/2020 02/24/2021 4,520 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 02/25/2021 05/24/2021 4,670 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 05/25/2021 05/26/2022 5,520 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 05/19/2020 06/01/2020 4,500 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 06/02/2020 06/25/2020 4,700 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 06/26/2020 07/23/2020 5,000 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 07/24/2020 08/24/2020 5,300 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 08/25/2020 09/23/2020 5,600 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 09/24/2020 10/23/2020 6,000 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 10/26/2020 11/25/2020 6,300 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 11/26/2020 02/25/2021 7,350 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 02/26/2021 05/25/2021 8,600 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 05/26/2021 05/26/2022 9,100 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 05/19/2020 05/29/2020 1,590 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 06/01/2020 06/24/2020 1,615 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 06/25/2020 07/22/2020 1,650 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 07/23/2020 08/21/2020 1,690 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 08/24/2020 09/22/2020 1,725 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 09/23/2020 10/22/2020 1,760 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 10/23/2020 11/25/2020 1,800 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 11/26/2020 02/24/2021 1,900 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 02/25/2021 05/21/2021 2,010 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 05/24/2021 05/26/2022 2,520 USD 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 05/19/2020 05/28/2020 6,850 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 05/29/2020 06/24/2020 6,860 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 06/25/2020 07/22/2020 6,870 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 07/23/2020 08/21/2020 6,875 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 08/24/2020 09/22/2020 6,885 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 09/23/2020 10/22/2020 6,895 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 10/23/2020 11/25/2020 6,900 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 11/26/2020 02/24/2021 6,925 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 02/25/2021 05/24/2021 6,950 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 05/25/2021 05/26/2022 7,100 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 05/19/2020 05/28/2020 6,850 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 05/29/2020 06/24/2020 6,860 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 06/25/2020 07/22/2020 6,870 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 07/23/2020 08/21/2020 6,875 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 08/24/2020 09/22/2020 6,885 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 09/23/2020 10/22/2020 6,895 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 10/23/2020 11/25/2020 6,900 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 11/26/2020 02/24/2021 6,925 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 02/25/2021 05/24/2021 6,950 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 05/25/2021 05/27/2022 7,100 CHF 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 05/19/2020 05/29/2020 3,230 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 06/01/2020 06/24/2020 3,260 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 06/25/2020 07/22/2020 3,300 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 07/23/2020 08/21/2020 3,340 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 08/24/2020 09/22/2020 3,380 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 09/23/2020 10/22/2020 3,420 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 10/23/2020 11/25/2020 3,465 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 11/26/2020 02/24/2021 3,580 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 02/25/2021 05/24/2021 3,700 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 05/25/2021 05/26/2022 4,250 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 05/19/2020 05/29/2020 2,950 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 06/01/2020 06/24/2020 3,050 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 06/25/2020 07/22/2020 3,175 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 07/23/2020 08/21/2020 3,310 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 08/24/2020 09/22/2020 3,450 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 09/23/2020 10/21/2020 3,585 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 10/22/2020 11/25/2020 3,720 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 11/26/2020 02/24/2021 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 02/25/2021 05/21/2021 4,510 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 05/24/2021 05/26/2022 6,030 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 05/19/2020 05/29/2020 3,670 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 06/01/2020 06/24/2020 3,780 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 06/25/2020 07/22/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 07/23/2020 08/21/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 08/24/2020 09/22/2020 4,260 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 09/23/2020 10/22/2020 4,420 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 10/23/2020 11/24/2020 4,590 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 11/25/2020 02/24/2021 5,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 02/25/2021 05/24/2021 5,560 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 05/25/2021 05/26/2022 7,570 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 05/19/2020 05/29/2020 1,410 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 06/01/2020 06/22/2020 1,430 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 06/23/2020 07/22/2020 1,450 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 07/23/2020 08/21/2020 1,470 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 08/24/2020 09/22/2020 1,500 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 09/23/2020 10/22/2020 1,520 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 10/23/2020 11/25/2020 1,550 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 11/26/2020 02/24/2021 1,610 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 02/25/2021 05/24/2021 1,680 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 05/25/2021 05/26/2022 2,050 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 05/19/2020 05/29/2020 3,500 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 06/01/2020 06/24/2020 3,550 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 06/25/2020 07/22/2020 3,620 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 07/23/2020 08/21/2020 3,680 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 08/24/2020 09/21/2020 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 09/22/2020 10/22/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 10/23/2020 11/25/2020 3,870 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 11/26/2020 02/24/2021 4,050 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 02/25/2021 05/24/2021 4,240 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 05/25/2021 05/26/2022 5,000 USD 0.05
CME REAL ESTATE BOSTON CSI HOUSING INDEX FUTURES BOS 05/2020 02/2025 1,250 USD 0.01
CME REAL ESTATE CHICAGO CSI HOUSING INDEX FUTURE CHI 05/2020 02/2025 749 USD 0.01
CME REAL ESTATE COMP CITIES CSI HOUSING INDEX FUT CUS 05/2020 02/2025 1,250 USD 0.01
CME REAL ESTATE DENVER CSI HOUSING INDEX FUTURES DEN 05/2020 02/2025 1,000 USD 0.01
CME REAL ESTATE LAS VEGAS CSI HOUSING INDEX FUTURES LAV 05/2020 02/2025 1,499 USD 0.01
CME REAL ESTATE LOS ANGELES CSI HOUSING INDEX FUT LAX 05/2020 02/2025 1,250 USD 25.000%
CME REAL ESTATE MIAMI CSI HOUSING INDEX FUTURES MIA 05/2020 02/2025 1,499 USD 0.01
CME REAL ESTATE NEW YORK CSI HOUSING INDEX FUTURES NYM 05/2020 02/2025 800 USD 0.01
CME REAL ESTATE SAN DIEGO CSI HOUSING INDEX FUTURE SDG 05/2020 02/2025 1,499 USD 0.01
CME REAL ESTATE SAN FRANCISCO CSI HOUSING INDEX FUT SFR 05/2020 02/2025 1,499 USD 0.01
CME REAL ESTATE WASH DC CSI HOUSING INDEX FUTURES WDC 05/2020 02/2025 1,000 USD 0.01
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 10/2020 04/2023 15.0% 30
CME WEATHER LONDON HEATING SEASONAL STRIP FUTUR D0X 03/2021 03/2021 3.1% 25.000%
CME WEATHER LONDON HEATING SEASONAL STRIP FUTUR D0Z 02/2021 02/2021 3.1% 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 10/2020 04/2023 15.0% 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HEATING SEASONAL STRIP FU D2X 03/2021 03/2021 3.8% 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HEATING SEASONAL STRIP FU D2Z 02/2021 02/2021 3.8% 25.000%
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 05/2020 04/2023 10.0% 30
CME WEATHER LONDON COOLING SEASONAL STRIP FUTUR G0K 09/2020 09/2020 1.7% 25.000%
CME WEATHER LONDON COOLING SEASONAL STRIP FUTUR G0N 08/2020 08/2020 1.7% 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 05/2020 04/2023 5.0% 30
CME WEATHER AMSTERDAM COOLING SEASONAL STRIP FU G2K 09/2020 09/2020 1.6% 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM COOLING SEASONAL STRIP FU G2N 08/2020 08/2020 1.6% 25.000%
CME WEATHER TOKYO PACIFIC RIM INDEX FUT CAT G6 05/2020 12/2021 30.0% 25.000%
CME WEATHER TOKYO PACIFIC RIM INDEX FUT CAT G6 06/2020 06/2020 503,250 JPY 25.000%
CME WEATHER TOKYO PACIFIC RIM INDEX FUT CAT G6 07/2020 07/2020 618,750 JPY 25.000%
CME WEATHER TOKYO PACIFIC RIM INDEX FUT CAT G6 08/2020 08/2020 648,000 JPY 25.000%
CME WEATHER TOKYO CAT MAY-PACIFIC RIM SEASONAL G6K 09/2020 09/2020 4.0% 25.000%
CME WEATHER TOKYO CAT JUL-PACIFIC RIM SEASONAL G6N 08/2020 08/2020 168,900 JPY 25.000%
CME WEATHER TOKYO CAT NOV-PACIFIC RIM SEASONAL G6X 03/2021 03/2021 4.0% 25.000%
CME WEATHER TOKYO CAT DEC-PACIFIC RIM SEASONAL G6Z 12/2020 02/2021 4.0% 25.000%
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 10/2020 04/2023 10.0% 30
CME WEATHER LAS VEGAS HEATING SEASONAL STRIP FU H0X 03/2021 03/2021 4.5% 250
CME WEATHER LAS VEGAS HEATING SEASONAL STRIP FU H0Z 02/2021 02/2021 4.5% 250
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 10/2020 04/2023 25.0% 30
CME WEATHER ATLANTA HEATING SEASONAL STRIP FUTU H1X 03/2021 03/2021 4.9% 25.000%
CME WEATHER ATLANTA HEATING SEASONAL STRIP FUTU H1Z 02/2021 02/2021 4.9% 25.000%
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 10/2020 04/2023 13.5% 30
CME WEATHER CHICAGO HEATING SEASONAL STRIP FUTU H2X 03/2021 03/2021 2.8% 25.000%
CME WEATHER CHICAGO HEATING SEASONAL STRIP FUTU H2Z 02/2021 02/2021 2.8% 25.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 10/2020 04/2023 15.0% 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HEATING SEASONAL STRIP F H3X 03/2021 03/2021 3.4% 25.000%
CME WEATHER CINCINNATI HEATING SEASONAL STRIP F H3Z 02/2021 02/2021 3.4% 25.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 10/2020 04/2023 15.0% 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HEATING SEASONAL STRIP FUT H4X 03/2021 03/2021 2.2% 25.000%
CME WEATHER NEW YORK HEATING SEASONAL STRIP FUT H4Z 02/2021 02/2021 2.2% 25.000%
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 10/2020 04/2023 24.0% 30
CME WEATHER DALLAS HEATING SEASONAL STRIP FUTUR H5X 03/2021 03/2021 5.0% 25.000%
CME WEATHER DALLAS HEATING SEASONAL STRIP FUTUR H5Z 02/2021 02/2021 5.0% 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND HDD FUTURE H7 10/2020 10/2025 20.0% 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND HDD NOV STRIP H7X 03/2021 03/2021 4.0% 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND HDD DEC STRIP H7Z 12/2020 02/2021 4.0% 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 10/2020 04/2023 10.5% 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS HEATING SEASONAL STRIP HQX 03/2021 03/2021 3.5% 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS HEATING SEASONAL STRIP HQZ 02/2021 02/2021 3.5% 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 10/2020 04/2023 13.0% 30
CME WEATHER SACRAMENTO HEATING SEASONAL STRIP F HSX 03/2021 03/2021 3.2% 250
CME WEATHER SACRAMENTO HEATING SEASONAL STRIP F HSZ 02/2021 02/2021 3.2% 250
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 05/2020 05/2020 836 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 06/2020 06/2020 1,397 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 07/2020 04/2023 9.5% 25.000%
CME WEATHER LAS VEGAS SEASONAL STRIP CDD K0K 09/2020 09/2020 2.3% 25.000%
CME WEATHER LAS VEGAS SEASONAL STRIP CDD FUTURE K0N 08/2020 08/2020 2.3% 25.000%
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 05/2020 04/2023 18.0% 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 06/2020 06/2020 1,476 USD 30
CME WEATHER ATLANTA COOLING SEASONAL STRIP FUTU K1K 09/2020 09/2020 4.8% 25.000%
CME WEATHER ATLANTA COOLING SEASONAL STRIP FUTU K1N 08/2020 08/2020 4.8% 25.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 05/2020 04/2023 29.0% 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 06/2020 06/2020 1,131 USD 30.000%
CME WEATHER CHICAGO COOLING SEASONAL STRIP FUTU K2K 09/2020 09/2020 10.0% 25.000%
CME WEATHER CHICAGO COOLING SEASONAL STRIP FUTU K2N 08/2020 08/2020 10.0% 25.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 05/2020 04/2023 32.0% 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI COOLING SEASONAL STRIP F K3K 09/2020 09/2020 5.8% 25.000%
CME WEATHER CINCINNATI COOLING SEASONAL STRIP F K3N 08/2020 08/2020 803 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 05/2020 04/2023 24.0% 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 06/2020 06/2020 1,248 USD 25.000%
CME WEATHER NEW YORK COOLING SEASONAL STRIP FUT K4K 09/2020 09/2020 5.0% 25.000%
CME WEATHER NEW YORK COOLING SEASONAL STRIP FUT K4N 08/2020 08/2020 5.0% 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 05/2020 04/2023 10.0% 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 07/2020 07/2020 1,350 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 08/2020 08/2020 1,382 USD 25.000%
CME WEATHER DALLAS COOLING SEASONAL STRIP FUTUR K5K 09/2020 09/2020 5.5% 25.000%
CME WEATHER DALLAS COOLING SEASONAL STRIP FUTUR K5N 08/2020 08/2020 1,503 USD 25.000%
CME WEATHER K7 PORTLAND CDD FUTURES K7 05/2020 10/2025 20.0% 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND CDD MAY STRIP FUTURE K7K 09/2020 09/2020 4.0% 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND CDD JUL STRIP FUTURE K7N 08/2020 08/2020 4.0% 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 05/2020 04/2023 21.0% 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 06/2020 06/2020 803 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS COOLING SEASONAL STRIP KQK 09/2020 09/2020 8.7% 250
CME WEATHER MINNEAPOLIS COOLING SEASONAL STRIP KQN 08/2020 08/2020 8.7% 250
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 05/2020 04/2023 22.0% 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO COOLING SEASONAL STRIP F KSK 09/2020 09/2020 5.5% 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO COOLING SEASONAL STRIP F KSN 08/2020 08/2020 5.5% 25.000%