Asset Class Navigation

USD Malaysian Palm Olein Calendar Swaps Margins

Start Period End Period
CME AGRICULTURE USD MALAYSIAN PALM OLEIN CAL SWAP OPS 06/2020 06/2020 % 25.000%
CME AGRICULTURE USD MALAYSIAN PALM OLEIN CAL SWAP OPS 07/2020 07/2020 903 USD 25.000%
CME AGRICULTURE USD MALAYSIAN PALM OLEIN CAL SWAP OPS 08/2020 05/2022 1,000 USD 25.000%