CORN - MARGINS

Start Period End Period
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 03/2022 03/2022 2,220 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 04/2022 04/2022 762 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 10/2022 10/2022 2,628 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 11/2022 01/2023 2,616 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 02/2023 02/2023 2,418 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 03/2023 04/2023 2,670 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 10/2023 10/2023 2,436 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 11/2023 02/2024 1,830 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 03/2024 03/2024 873 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 04/2024 04/2024 1,095 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HEATING SEASONAL STRIP F H3X 03/2022 03/2022 3.4% 25.000%
CME WEATHER CINCINNATI HEATING SEASONAL STRIP F H3Z 02/2022 02/2022 1,994 USD 25.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 04/2021 04/2024 15.0% 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 10/2021 02/2022 2,037 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 03/2022 03/2022 2,265 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 04/2022 04/2022 978 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 10/2022 10/2022 2,235 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 11/2022 11/2022 2,505 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 12/2022 01/2023 2,502 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 02/2023 02/2023 1,974 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 03/2023 03/2023 1,635 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 04/2023 04/2023 477 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 10/2023 10/2023 2,301 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 11/2023 12/2023 1,926 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 01/2024 01/2024 1,935 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 02/2024 02/2024 1,965 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 03/2024 03/2024 1,830 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HEATING SEASONAL STRIP FUT H4X 03/2022 03/2022 1,497 USD 25.000%
CME WEATHER NEW YORK HEATING SEASONAL STRIP FUT H4Z 02/2022 02/2022 2.2% 25.000%
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 04/2021 04/2024 27.0% 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 10/2021 01/2022 1,183 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 02/2022 02/2022 1,124 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 03/2022 03/2022 1,783 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 04/2022 04/2022 400 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 10/2022 10/2022 821 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 11/2022 11/2022 2,285 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 12/2022 01/2023 2,279 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 02/2023 02/2023 1,021 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 03/2023 03/2023 746 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 04/2023 04/2023 2,792 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 10/2023 11/2023 2,463 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 12/2023 12/2023 2,808 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 01/2024 01/2024 2,403 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 02/2024 02/2024 3,997 USD 30
CME WEATHER DALLAS HEATING SEASONAL STRIP FUTUR H5X 03/2022 03/2022 5.0% 25.000%
CME WEATHER DALLAS HEATING SEASONAL STRIP FUTUR H5Z 02/2022 02/2022 5.0% 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND HDD FUTURE H7 04/2021 10/2025 20.0% 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND HDD FUTURE H7 10/2021 10/2023 1,100 USD 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND HDD FUTURE H7 11/2021 11/2023 2,132 USD 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND HDD FUTURE H7 12/2021 12/2023 3,120 USD 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND HDD FUTURE H7 01/2022 01/2023 2,952 USD 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND HDD FUTURE H7 02/2022 02/2023 2,372 USD 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND HDD FUTURE H7 03/2022 03/2023 2,108 USD 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND HDD FUTURE H7 04/2022 04/2023 1,512 USD 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND HDD NOV STRIP H7X 03/2022 03/2022 2,421 USD 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND HDD DEC STRIP H7Z 02/2022 02/2022 4.0% 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 04/2021 04/2021 1,096 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 10/2021 11/2021 2,004 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 12/2021 12/2021 2,817 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 01/2022 01/2022 3,180 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 02/2022 02/2022 2,796 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 03/2022 03/2022 2,411 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 04/2022 04/2022 1,187 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 10/2022 10/2022 1,911 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 11/2022 11/2022 2,178 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 12/2022 10/2023 2,751 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 11/2023 11/2023 3,056 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 12/2023 12/2023 3,014 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 01/2024 01/2024 2,823 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 02/2024 03/2024 994 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 04/2024 04/2024 1,101 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS HEATING SEASONAL STRIP HQX 03/2022 03/2022 3.5% 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS HEATING SEASONAL STRIP HQZ 02/2022 02/2022 3.5% 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 04/2021 04/2024 13.0% 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 10/2021 10/2021 84 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 11/2021 11/2021 861 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 12/2021 12/2021 1,308 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 01/2022 01/2022 1,194 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 02/2022 02/2022 1,261 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 03/2022 03/2022 908 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 04/2022 04/2022 292 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 10/2022 10/2022 237 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 11/2022 04/2023 1,334 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 10/2023 11/2023 1,342 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 12/2023 12/2023 1,384 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO HEATING SEASONAL STRIP F HSX 03/2022 03/2022 3.2% 250
CME WEATHER SACRAMENTO HEATING SEASONAL STRIP F HSZ 02/2022 02/2022 896 USD 250
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 04/2021 04/2021 9.5% 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 05/2021 04/2024 798 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 06/2021 10/2021 396 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 04/2022 04/2022 375 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 05/2022 05/2022 392 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 06/2022 06/2022 1,300 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 07/2022 07/2022 1,712 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 08/2022 08/2022 1,728 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 09/2022 09/2022 1,064 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 10/2022 10/2022 238 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 04/2023 05/2023 1,397 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 06/2023 06/2023 1,296 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 07/2023 10/2023 741 USD 25.000%
CME WEATHER LAS VEGAS SEASONAL STRIP CDD K0K 09/2021 09/2021 1,604 USD 25.000%
CME WEATHER LAS VEGAS SEASONAL STRIP CDD FUTURE K0N 08/2021 08/2021 2.3% 25.000%
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 04/2021 04/2024 18.0% 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 05/2021 10/2021 281 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 04/2022 04/2022 332 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 05/2022 05/2022 1,282 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 06/2022 06/2022 1,376 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 07/2022 07/2022 1,746 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 08/2022 08/2022 1,890 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 09/2022 09/2022 1,876 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 10/2022 10/2022 576 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 04/2023 05/2023 1,476 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 06/2023 06/2023 1,304 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 07/2023 07/2023 1,818 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 08/2023 08/2023 1,732 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 09/2023 09/2023 1,246 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 10/2023 10/2023 368 USD 30
CME WEATHER ATLANTA COOLING SEASONAL STRIP FUTU K1K 09/2021 09/2021 1,925 USD 25.000%
CME WEATHER ATLANTA COOLING SEASONAL STRIP FUTU K1N 08/2021 08/2021 4.8% 25.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 04/2021 04/2021 29.0% 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 05/2021 04/2024 412 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 06/2021 10/2021 82 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 04/2022 04/2022 24 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 05/2022 05/2022 157 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 06/2022 06/2022 1,740 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 07/2022 07/2022 2,146 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 08/2022 08/2022 1,421 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 09/2022 09/2022 841 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 10/2022 10/2022 70 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 04/2023 04/2023 1,131 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 05/2023 05/2023 1,943 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 06/2023 06/2023 1,584 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 07/2023 07/2023 1,636 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 08/2023 08/2023 783 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 09/2023 09/2023 540 USD 30.000%
CME WEATHER CHICAGO COOLING SEASONAL STRIP FUTU K2K 09/2021 09/2021 10.0% 25.000%
CME WEATHER CHICAGO COOLING SEASONAL STRIP FUTU K2N 08/2021 08/2021 1,220 USD 25.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 04/2021 04/2024 35.0% 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 05/2021 10/2021 175 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 04/2022 04/2022 35 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 05/2022 06/2022 2,184 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 07/2022 07/2022 2,387 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 08/2022 08/2022 2,415 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 09/2022 09/2022 2,191 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 10/2022 10/2022 371 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 04/2023 05/2023 2,562 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 06/2023 07/2023 2,345 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 08/2023 08/2023 2,079 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI COOLING SEASONAL STRIP F K3K 09/2021 09/2021 5.8% 25.000%
CME WEATHER CINCINNATI COOLING SEASONAL STRIP F K3N 08/2021 08/2021 835 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 04/2021 04/2021 24.0% 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 05/2021 04/2024 404 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 06/2021 10/2021 159 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 04/2022 04/2022 927 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 05/2022 08/2022 970 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 09/2022 09/2022 960 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 10/2022 10/2022 140 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 04/2023 04/2023 1,248 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 05/2023 05/2023 2,242 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 06/2023 06/2023 1,920 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 07/2023 07/2023 1,944 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 08/2023 08/2023 1,028 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 09/2023 09/2023 908 USD 25.000%
CME WEATHER NEW YORK COOLING SEASONAL STRIP FUT K4K 09/2021 09/2021 1,430 USD 25.000%
CME WEATHER NEW YORK COOLING SEASONAL STRIP FUT K4N 08/2021 08/2021 870 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 04/2021 04/2021 10.0% 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 05/2021 04/2024 618 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 06/2021 10/2021 360 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 04/2022 08/2022 912 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 09/2022 09/2022 1,118 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 10/2022 10/2022 338 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 04/2023 07/2023 1,382 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 08/2023 08/2023 1,282 USD 25.000%
CME WEATHER DALLAS COOLING SEASONAL STRIP FUTUR K5K 09/2021 09/2021 2,965 USD 25.000%
CME WEATHER DALLAS COOLING SEASONAL STRIP FUTUR K5N 08/2021 08/2021 1,489 USD 25.000%
CME WEATHER K7 PORTLAND CDD FUTURES K7 04/2021 10/2025 20.0% 25.000%
CME WEATHER K7 PORTLAND CDD FUTURES K7 05/2021 05/2024 80 USD 25.000%
CME WEATHER K7 PORTLAND CDD FUTURES K7 06/2021 06/2023 252 USD 25.000%
CME WEATHER K7 PORTLAND CDD FUTURES K7 07/2021 07/2023 716 USD 25.000%
CME WEATHER K7 PORTLAND CDD FUTURES K7 08/2021 08/2023 812 USD 25.000%
CME WEATHER K7 PORTLAND CDD FUTURES K7 09/2021 09/2023 296 USD 25.000%
CME WEATHER K7 PORTLAND CDD FUTURES K7 10/2021 10/2023 8 USD 25.000%
CME WEATHER K7 PORTLAND CDD FUTURES K7 04/2022 04/2024 12 USD 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND CDD MAY STRIP FUTURE K7K 09/2021 09/2021 4.0% 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND CDD JUL STRIP FUTURE K7N 08/2021 08/2021 4.0% 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 04/2021 04/2024 21.0% 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 05/2021 10/2021 47 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 05/2022 05/2022 80 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 06/2022 06/2022 651 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 07/2022 07/2022 1,349 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 08/2022 08/2022 786 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 09/2022 09/2022 471 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 04/2023 05/2023 803 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 06/2023 06/2023 924 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS COOLING SEASONAL STRIP KQK 09/2021 09/2021 8.7% 250
CME WEATHER MINNEAPOLIS COOLING SEASONAL STRIP KQN 08/2021 08/2021 992 USD 250
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 04/2021 04/2021 22.0% 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 05/2021 04/2024 550 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 06/2021 10/2021 242 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 04/2022 04/2022 150 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 05/2022 07/2022 1,320 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 08/2022 08/2022 1,628 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 09/2022 09/2022 1,026 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 10/2022 10/2022 146 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 04/2023 10/2023 542 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO COOLING SEASONAL STRIP F KSK 09/2021 09/2021 1,401 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO COOLING SEASONAL STRIP F KSN 08/2021 08/2021 5.5% 25.000%
CMX METALS GOLD (ENHANCED DELIVERY) FUTURES 4GC 04/2021 06/2021 9,000 USD 40.000%
CMX METALS GOLD (ENHANCED DELIVERY) FUTURES 4GC 07/2021 07/2021 9,000 USD 35.000%
CMX METALS GOLD (ENHANCED DELIVERY) FUTURES 4GC 08/2021 08/2021 9,000 USD 30.000%
CMX METALS GOLD (ENHANCED DELIVERY) FUTURES 4GC 10/2021 02/2022 9,000 USD 26.000%
CMX METALS GOLD (ENHANCED DELIVERY) FUTURES 4GC 04/2022 12/2026 9,000 USD 25.000%
CMX METALS ALUMINUM A-380 ALLOY PLATTS FUTURES A38 04/2021 08/2021 1,900 USD 35.000%
CMX METALS ALUMINUM A-380 ALLOY PLATTS FUTURES A38 09/2021 12/2022 1,900 USD 20.000%
CMX METALS ALUMINIUM EURO PREM METAL BULLETIN AEP 04/2021 05/2021 660 USD 35.000%
CMX METALS ALUMINIUM EURO PREM METAL BULLETIN AEP 06/2021 04/2022 710 USD 25.000%
CMX METALS ALUMINIUM EURO PREM METAL BULLETIN AEP 05/2022 12/2023 610 USD 20.000%
CMX METALS ALUMINA FOB AUSTRALIA PLATT FUTURES ALA 04/2021 12/2023 3,600 USD 30.000%
CMX METALS ALUMINA FOB METAL BULLETIN FUTURES ALB 04/2021 12/2023 5,500 USD 30.000%
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 05/2021 08/2021 2,200 USD 30.000%
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 09/2021 04/2026 2,200 USD 20.000%
CMX METALS ALUMINUM MW TRANS PREM PLATTS FUT AUP 04/2021 04/2021 % 30.000%
CMX METALS ALUMINUM MW TRANS PREM PLATTS FUT AUP 05/2021 05/2021 685 USD 30.000%
CMX METALS ALUMINUM MW TRANS PREM PLATTS FUT AUP 06/2021 04/2022 1,100 USD 30.000%
CMX METALS ALUMINUM MW TRANS PREM PLATTS FUT AUP 05/2022 04/2026 1,000 USD 30.000%
CMX METALS U.S. MIDWEST #1 BUSHELING FERROUS S BUS 05/2021 05/2021 785 USD 0.08
CMX METALS U.S. MIDWEST #1 BUSHELING FERROUS S BUS 06/2021 04/2023 1,300 USD 0.08
CMX METALS COBALT METAL (FASTMARKETS) FUT COB 04/2021 05/2021 3,500 USD 35.000%
CMX METALS COBALT METAL (FASTMARKETS) FUT COB 06/2021 07/2021 3,500 USD 30.000%
CMX METALS COBALT METAL (FASTMARKETS) FUT COB 08/2021 10/2021 3,500 USD 25.000%
CMX METALS COBALT METAL (FASTMARKETS) FUT COB 11/2021 12/2022 4,200 USD 20.000%
CMX METALS COPPER PREMIUM GRADE A CIF SHANGHAI CUP 04/2021 10/2022 280 USD 0.04
CMX METALS ALUMINIUM EURO PREM DUTY-PAID FUT EDP 04/2021 05/2021 425 USD 30.000%
CMX METALS ALUMINIUM EURO PREM DUTY-PAID FUT EDP 06/2021 01/2022 750 USD 30.000%
CMX METALS ALUMINIUM EURO PREM DUTY-PAID FUT EDP 02/2022 12/2023 800 USD 30.000%
CMX METALS NORTH EURO HOT-ROLLED COIL STEEL EHR 04/2021 08/2021 1,450 EUR 35.000%
CMX METALS NORTH EURO HOT-ROLLED COIL STEEL EHR 09/2021 04/2022 1,450 EUR 20.000%
CMX METALS HMS 80/20 FERROUS SCRAP, CFR TURKEY FSF 04/2021 04/2021 % 0.08
CMX METALS HMS 80/20 FERROUS SCRAP, CFR TURKEY FSF 05/2021 05/2021 403 USD 0.08
CMX METALS HMS 80/20 FERROUS SCRAP, CFR TURKEY FSF 06/2021 04/2023 500 USD 0.08
CMX METALS CLEARED OTC LONDON GOLD COLLATERAL GB 05/05/2021 07/09/2031 100 USD 0.04
CMX METALS CLEARED OTC LONDON GOLD FWD (CM) GBC 05/05/2021 05/12/2031 100 USD 0.04
CMX METALS COMEX 100 GOLD FUTURES GC 04/2021 06/2021 9,000 USD 40.000%
CMX METALS COMEX 100 GOLD FUTURES GC 07/2021 07/2021 9,000 USD 30.000%
CMX METALS COMEX 100 GOLD FUTURES GC 08/2021 08/2021 9,000 USD 25.000%
CMX METALS COMEX 100 GOLD FUTURES GC 10/2021 10/2021 9,000 USD 23.000%
CMX METALS COMEX 100 GOLD FUTURES GC 12/2021 12/2026 9,000 USD 20.000%
CMX METALS GOLD LONDON TAM FIRST PM GCD 06/2021 06/2021 9,000 USD 40.000%
CMX METALS GOLD KILO FUTURES GCK 05/2021 08/2021 2,500 USD 0.04
CMX METALS GOLD KILO FUTURES GCK 10/2021 12/2021 2,500 USD 0.03
CMX METALS GOLD KILO FUTURES GCK 02/2022 04/2022 2,500 USD 0.02
CMX METALS COMEX 100 GOLD TRADE AT SETTLEMENT GCT 06/2021 06/2021 9,000 USD 40.000%
CMX METALS COMEX 100 GOLD TRADE AT SETTLEMENT GCT 08/2021 08/2021 9,000 USD 25.000%
CMX METALS COMEX 100 GOLD TRADE AT SETTLEMENT GCT 12/2021 04/2022 9,000 USD 20.000%
CMX METALS GOLD/PLATINUM SPREAD FUTURE GPS 06/2021 07/2021 8,300 USD 0.038
CMX METALS LONDON SPOT GOLD FUTURES GSP 05/06/2021 05/12/2021 10,000 USD 0.04
CMX METALS GOLD/SILVER RATIO FUTURES GSR 06/2021 07/2021 9,600 USD 0.038
CMX METALS U.S. MIDWEST DOM STEEL PREM(CRU)FUT HDG 05/2021 08/2021 400 USD 35.000%
CMX METALS U.S. MIDWEST DOM STEEL PREM(CRU)FUT HDG 09/2021 12/2024 400 USD 20.000%
CMX METALS COMEX COPPER FUTURES HG 04/2021 07/2021 6,100 USD 35.000%
CMX METALS COMEX COPPER FUTURES HG 08/2021 11/2021 6,100 USD 30.000%
CMX METALS COMEX COPPER FUTURES HG 12/2021 12/2021 6,100 USD 25.000%
CMX METALS COMEX COPPER FUTURES HG 01/2022 07/2026 6,100 USD 20.000%
CMX METALS COPPER SPOT TAS HG0 05/2021 05/2021 6,100 USD 35.000%
CMX METALS COPPER LONDON TAM HGF 07/2021 07/2021 6,100 USD 35.000%
CMX METALS COPPER LONDON MARKER HGK 07/2021 07/2021 6,100 USD 35.000%
CMX METALS COMEX COPPER SWAP FUTURES HGS 04/2021 04/2021 274 USD 0.043
CMX METALS COMEX COPPER SWAP FUTURES HGS 05/2021 05/2021 4,575 USD 0.043
CMX METALS COMEX COPPER SWAP FUTURES HGS 06/2021 08/2021 6,100 USD 0.038
CMX METALS COMEX COPPER SWAP FUTURES HGS 09/2021 11/2021 6,100 USD 0.03
CMX METALS COMEX COPPER SWAP FUTURES HGS 12/2021 03/2023 6,100 USD 0.02
CMX METALS COMEX COPPER SWAP FUTURES HGS 05/2023 05/2023 5,544 USD 0.02
CMX METALS COMEX COPPER SWAP FUTURES HGS 07/2023 03/2026 1,900 USD 0.02
CMX METALS COPPER TAS HGT 07/2021 07/2021 6,100 USD 35.000%
CMX METALS COPPER TAS HGT 09/2021 09/2021 6,100 USD 30.000%
CMX METALS COPPER TAS HGT 12/2021 12/2021 6,100 USD 25.000%
CMX METALS COPPER TAS HGT 03/2022 03/2022 6,100 USD 20.000%
CMX METALS U.S. MIDWEST DOMESTIC HOT-ROLLED CO HR 05/2021 05/2021 1,075 USD 30.000%
CMX METALS U.S. MIDWEST DOMESTIC HOT-ROLLED CO HR 06/2021 12/2024 1,800 USD 30.000%
CMX METALS U.S. MIDWEST HOT-ROLLED COIL STEEL HRP 04/2021 08/2021 600 USD 35.000%
CMX METALS U.S. MIDWEST HOT-ROLLED COIL STEEL HRP 09/2021 12/2024 600 USD 20.000%
CMX METALS LEAD FUTURES LED 05/2021 05/2021 2,100 USD 35.000%
CMX METALS LEAD FUTURES LED 06/2021 07/2021 2,100 USD 30.000%
CMX METALS LEAD FUTURES LED 08/2021 10/2021 2,100 USD 25.000%
CMX METALS LEAD FUTURES LED 11/2021 04/2022 2,100 USD 20.000%
CMX METALS CLEARED OTC LONDON SILVER FWD(CM) LSF 05/05/2021 05/28/2021 2 USD 0.11
CMX METALS CLEARED OTC LONDON SILVER FWD(CM) LSF 06/01/2021 05/13/2026 2 USD 0.03
CMX METALS LITHIUM HYDROXIDE (FASTMARKETS) FUT LTH 05/2021 05/2021 1,400 USD 35.000%
CMX METALS LITHIUM HYDROXIDE (FASTMARKETS) FUT LTH 06/2021 07/2021 1,400 USD 30.000%
CMX METALS LITHIUM HYDROXIDE (FASTMARKETS) FUT LTH 08/2021 10/2021 1,400 USD 25.000%
CMX METALS LITHIUM HYDROXIDE (FASTMARKETS) FUT LTH 11/2021 04/2022 1,400 USD 20.000%
CMX METALS MICRO GOLD FUTURES MGC 06/2021 06/2021 900 USD 40.000%
CMX METALS MICRO GOLD FUTURES MGC 08/2021 08/2021 900 USD 25.000%
CMX METALS MICRO GOLD FUTURES MGC 10/2021 10/2021 900 USD 23.000%
CMX METALS MICRO GOLD FUTURES MGC 12/2021 02/2023 900 USD 20.000%
CMX METALS MICRO GOLD TAS MGT 06/2021 06/2021 900 USD 40.000%
CMX METALS MICRO GOLD TAS MGT 08/2021 08/2021 900 USD 25.000%
CMX METALS MICRO GOLD TAS MGT 12/2021 12/2021 900 USD 20.000%
CMX METALS ALUMINUM JAPAN PREMIUM (PLATTS) FUT MJP 04/2021 05/2021 300 USD 30.000%
CMX METALS ALUMINUM JAPAN PREMIUM (PLATTS) FUT MJP 06/2021 07/2021 625 USD 30.000%
CMX METALS ALUMINUM JAPAN PREMIUM (PLATTS) FUT MJP 08/2021 01/2022 400 USD 30.000%
CMX METALS ALUMINUM JAPAN PREMIUM (PLATTS) FUT MJP 02/2022 12/2023 360 USD 30.000%
CMX METALS E-MINI COPPER FUTURES QC 06/2021 07/2021 3,050 USD 35.000%
CMX METALS E-MINI COPPER FUTURES QC 08/2021 11/2021 3,050 USD 30.000%
CMX METALS E-MINI COPPER FUTURES QC 12/2021 12/2021 3,050 USD 25.000%
CMX METALS E-MINI COPPER FUTURES QC 01/2022 03/2026 3,050 USD 20.000%
CMX METALS COMEX MINY SILVER FUTURES QI 07/2021 07/2021 7,500 USD 40.000%
CMX METALS COMEX MINY SILVER FUTURES QI 09/2021 09/2021 7,500 USD 35.000%
CMX METALS COMEX MINY SILVER FUTURES QI 12/2021 05/2022 7,500 USD 30.000%
CMX METALS COMEX MINY SILVER FUTURES QI 07/2022 03/2023 7,500 USD 25.000%
CMX METALS E-MINI GOLD FUTURES QO 06/2021 06/2021 4,500 USD 40.000%
CMX METALS E-MINI GOLD FUTURES QO 08/2021 08/2021 4,500 USD 25.000%
CMX METALS E-MINI GOLD FUTURES QO 10/2021 10/2021 4,500 USD 23.000%
CMX METALS E-MINI GOLD FUTURES QO 12/2021 02/2023 4,500 USD 20.000%
CMX METALS SHANGHAI GOLD (CNH) FUTURES SGC 04/2021 07/2021 22,000 CNH 35.000%
CMX METALS SHANGHAI GOLD (CNH) FUTURES SGC 08/2021 04/2022 22,000 CNH 20.000%
CMX METALS SHANGHAI GOLD (USD) FUTURES SGU 04/2021 07/2021 3,300 USD 35.000%
CMX METALS SHANGHAI GOLD (USD) FUTURES SGU 08/2021 04/2022 3,300 USD 20.000%
CMX METALS U.S. MIDWEST SHREDDED SCRAP (PLATTS SHR 05/2021 05/2023 700 USD 30.000%
CMX METALS COMEX 5000 SILVER FUTURES SI 04/2021 06/2021 15,000 USD 45.000%
CMX METALS COMEX 5000 SILVER FUTURES SI 07/2021 07/2021 15,000 USD 40.000%
CMX METALS COMEX 5000 SILVER FUTURES SI 09/2021 09/2021 15,000 USD 35.000%
CMX METALS COMEX 5000 SILVER FUTURES SI 12/2021 05/2022 15,000 USD 30.000%
CMX METALS COMEX 5000 SILVER FUTURES SI 07/2022 12/2025 15,000 USD 25.000%
CMX METALS MICRO SILVER FUTURES SIL 04/2021 06/2021 3,000 USD 45.000%
CMX METALS MICRO SILVER FUTURES SIL 07/2021 07/2021 3,000 USD 40.000%
CMX METALS MICRO SILVER FUTURES SIL 09/2021 09/2021 3,000 USD 35.000%
CMX METALS MICRO SILVER FUTURES SIL 12/2021 03/2022 3,000 USD 30.000%
CMX METALS COMEX 5000 SILVER TRADE AT SETTLE SIT 07/2021 07/2021 15,000 USD 40.000%
CMX METALS COMEX 5000 SILVER TRADE AT SETTLE SIT 09/2021 09/2021 15,000 USD 35.000%
CMX METALS COMEX 5000 SILVER TRADE AT SETTLE SIT 12/2021 05/2022 15,000 USD 30.000%
CMX METALS LONDON SPOT SILVER FUTURES SSP 05/06/2021 05/12/2021 11,000 USD 0.05
CMX METALS IRON ORE 58% FE, LOW ALUMINA, CFR C TIC 04/2021 04/2021 % 0.06
CMX METALS IRON ORE 62% FE- CFR CHINA FUTURES TIO 04/2021 04/2021 % 30.000%
CMX METALS IRON ORE 62% FE- CFR CHINA FUTURES TIO 05/2021 05/2021 5,250 USD 30.000%
CMX METALS IRON ORE 62% FE- CFR CHINA FUTURES TIO 06/2021 08/2021 6,700 USD 15.000%
CMX METALS IRON ORE 62% FE- CFR CHINA FUTURES TIO 09/2021 01/2022 6,100 USD 10.000%
CMX METALS IRON ORE 62% FE- CFR CHINA FUTURES TIO 02/2022 12/2024 5,700 USD 10.000%
CMX METALS UXC URANIUM U3O8 FUTURES UX 04/2021 04/2026 500 USD 30.000%
CMX METALS ZINC FUTURES ZNC 04/2021 08/2021 3,500 USD 35.000%
CMX METALS ZINC FUTURES ZNC 09/2021 10/2021 3,500 USD 30.000%
CMX METALS ZINC FUTURES ZNC 11/2021 04/2022 3,500 USD 25.000%
FEX FEX NSW BASE LOAD POWER FUT BN 06/2021 06/2021 15,000 AUD 25.000%
FEX FEX NSW BASE LOAD POWER FUT BN 09/2021 09/2021 7,500 AUD 25.000%
FEX FEX NSW BASE LOAD POWER FUT BN 12/2021 03/2025 6,000 AUD 10.000%
FEX FEX QLD BASE LOAD POWER FUT BQ 06/2021 06/2021 9,500 AUD 25.000%
FEX FEX QLD BASE LOAD POWER FUT BQ 09/2021 09/2021 5,000 AUD 25.000%
FEX FEX QLD BASE LOAD POWER FUT BQ 12/2021 03/2025 4,500 AUD 10.000%
FEX FEX SA BASE LOAD POWER FUT BS 06/2021 06/2021 19,000 AUD 25.000%
FEX FEX SA BASE LOAD POWER FUT BS 09/2021 09/2021 7,000 AUD 25.000%
FEX FEX SA BASE LOAD POWER FUT BS 12/2021 03/2025 5,000 AUD 10.000%
FEX FEX VIC BASE LOAD POWER FUT BV 06/2021 06/2021 12,000 AUD 25.000%
FEX FEX VIC BASE LOAD POWER FUT BV 09/2021 09/2021 7,000 AUD 25.000%
FEX FEX VIC BASE LOAD POWER FUT BV 12/2021 03/2025 6,500 AUD 10.000%
FEX FEX FEX ESPO ASIA CRUDE FUT EC 06/2021 06/2021 5,300 USD 25.000%
FEX FEX FEX ESPO ASIA CRUDE FUT EC 09/2021 09/2021 5,000 USD 25.000%
FEX FEX FEX ESPO ASIA CRUDE FUT EC 12/2021 03/2023 4,300 USD 25.000%
FEX FEX NSW $300 STRIKE 5MS CAP QUARTERLY F FN 06/2021 06/2021 5,963 AUD 25.000%
FEX FEX NSW $300 STRIKE 5MS CAP QUARTERLY F FN 09/2021 09/2021 3,401 AUD 25.000%
FEX FEX NSW $300 STRIKE 5MS CAP QUARTERLY F FN 12/2021 12/2021 4,604 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $300 STRIKE 5MS CAP QUARTERLY F FN 03/2022 03/2023 11,594 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $300 STRIKE 5MS CAP QUARTERLY F FN 06/2022 06/2022 2,310 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $300 STRIKE 5MS CAP QUARTERLY F FN 09/2022 09/2022 2,242 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $300 STRIKE 5MS CAP QUARTERLY F FN 12/2022 12/2022 4,345 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $300 STRIKE 5MS CAP QUARTERLY F FN 06/2023 06/2023 2,305 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $300 STRIKE 5MS CAP QUARTERLY F FN 09/2023 09/2023 2,170 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $300 STRIKE 5MS CAP QUARTERLY F FN 12/2023 12/2023 4,267 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $300 STRIKE 5MS CAP QUARTERLY F FN 03/2024 03/2024 11,778 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $300 STRIKE 5MS CAP QUARTERLY F FN 06/2024 06/2024 2,059 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $300 STRIKE 5MS CAP QUARTERLY F FN 09/2024 09/2024 2,054 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $300 STRIKE 5MS CAP QUARTERLY F FN 12/2024 12/2024 4,069 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $300 STRIKE 5MS CAP QUARTERLY F FN 03/2025 03/2025 7,344 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $300 STRIKE 5MS CAP QUA FQ 06/2021 06/2021 4,430 AUD 25.000%
FEX FEX QLD $300 STRIKE 5MS CAP QUA FQ 09/2021 09/2021 3,455 AUD 25.000%
FEX FEX QLD $300 STRIKE 5MS CAP QUA FQ 12/2021 12/2021 3,903 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $300 STRIKE 5MS CAP QUA FQ 03/2022 03/2022 8,214 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $300 STRIKE 5MS CAP QUA FQ 06/2022 06/2022 1,955 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $300 STRIKE 5MS CAP QUA FQ 09/2022 09/2022 1,960 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $300 STRIKE 5MS CAP QUA FQ 12/2022 12/2022 3,412 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $300 STRIKE 5MS CAP QUA FQ 03/2023 03/2023 7,139 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $300 STRIKE 5MS CAP QUA FQ 06/2023 06/2023 1,584 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $300 STRIKE 5MS CAP QUA FQ 09/2023 09/2023 1,585 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $300 STRIKE 5MS CAP QUA FQ 12/2023 12/2023 2,871 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $300 STRIKE 5MS CAP QUA FQ 03/2024 03/2024 6,651 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $300 STRIKE 5MS CAP QUA FQ 06/2024 06/2024 1,562 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $300 STRIKE 5MS CAP QUA FQ 09/2024 09/2024 1,579 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $300 STRIKE 5MS CAP QUA FQ 12/2024 12/2024 2,727 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $300 STRIKE 5MS CAP QUA FQ 03/2025 03/2025 2,744 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE 5MS CAP QUA FS 06/2021 06/2021 7,028 AUD 25.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE 5MS CAP QUA FS 09/2021 09/2021 3,154 AUD 25.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE 5MS CAP QUA FS 12/2021 12/2021 3,235 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE 5MS CAP QUA FS 03/2022 03/2022 12,723 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE 5MS CAP QUA FS 06/2022 06/2022 1,835 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE 5MS CAP QUA FS 09/2022 09/2022 1,833 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE 5MS CAP QUA FS 12/2022 12/2022 3,268 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE 5MS CAP QUA FS 03/2023 03/2023 12,609 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE 5MS CAP QUA FS 06/2023 06/2023 1,398 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE 5MS CAP QUA FS 09/2023 09/2023 1,386 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE 5MS CAP QUA FS 12/2023 12/2023 3,213 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE 5MS CAP QUA FS 03/2024 03/2024 12,700 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE 5MS CAP QUA FS 06/2024 06/2024 1,420 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE 5MS CAP QUA FS 09/2024 09/2024 1,403 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE 5MS CAP QUA FS 12/2024 12/2024 3,174 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE 5MS CAP QUA FS 03/2025 03/2025 3,451 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE 5MS CAP QUA FV 06/2021 06/2021 2,471 AUD 25.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE 5MS CAP QUA FV 09/2021 09/2021 2,620 AUD 25.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE 5MS CAP QUA FV 12/2021 12/2021 2,788 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE 5MS CAP QUA FV 03/2022 03/2022 12,572 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE 5MS CAP QUA FV 06/2022 06/2022 1,207 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE 5MS CAP QUA FV 09/2022 09/2022 1,574 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE 5MS CAP QUA FV 12/2022 12/2022 2,766 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE 5MS CAP QUA FV 03/2023 03/2023 11,972 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE 5MS CAP QUA FV 06/2023 06/2023 1,125 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE 5MS CAP QUA FV 09/2023 09/2023 1,138 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE 5MS CAP QUA FV 12/2023 12/2023 3,870 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE 5MS CAP QUA FV 03/2024 03/2024 12,062 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE 5MS CAP QUA FV 06/2024 06/2024 1,202 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE 5MS CAP QUA FV 09/2024 09/2024 1,176 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE 5MS CAP QUA FV 12/2024 12/2024 3,721 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE 5MS CAP QUA FV 03/2025 03/2025 4,072 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $300 STRIKE CAP POWER FUT GN 06/2021 06/2021 4,390 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $300 STRIKE CAP POWER FUT GN 09/2021 09/2021 2,115 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $300 STRIKE CAP POWER FUT GN 12/2021 12/2021 3,123 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $300 STRIKE CAP POWER FUT GN 03/2022 03/2022 7,811 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $300 STRIKE CAP POWER FUT GN 06/2022 06/2022 1,573 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $300 STRIKE CAP POWER FUT GN 09/2022 09/2022 1,520 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $300 STRIKE CAP POWER FUT GN 12/2022 12/2022 2,933 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $300 STRIKE CAP POWER FUT GN 03/2023 03/2023 7,859 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $300 STRIKE CAP POWER FUT GN 06/2023 06/2023 1,542 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $300 STRIKE CAP POWER FUT GN 09/2023 09/2023 1,449 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $300 STRIKE CAP POWER FUT GN 12/2023 12/2023 2,818 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $300 STRIKE CAP POWER FUT GN 03/2024 03/2024 7,837 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $300 STRIKE CAP POWER FUT GN 06/2024 06/2024 1,394 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $300 STRIKE CAP POWER FUT GN 09/2024 09/2024 1,392 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $300 STRIKE CAP POWER FUT GN 12/2024 12/2024 2,672 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $300 STRIKE CAP POWER FUT GN 03/2025 03/2025 2,597 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $300 STRIKE CAP POWER FUT GQ 06/2021 06/2021 5,778 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $300 STRIKE CAP POWER FUT GQ 09/2021 09/2021 2,491 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $300 STRIKE CAP POWER FUT GQ 12/2021 12/2021 2,857 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $300 STRIKE CAP POWER FUT GQ 03/2022 03/2022 6,050 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $300 STRIKE CAP POWER FUT GQ 06/2022 06/2022 1,461 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $300 STRIKE CAP POWER FUT GQ 09/2022 09/2022 1,458 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $300 STRIKE CAP POWER FUT GQ 12/2022 12/2022 2,483 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $300 STRIKE CAP POWER FUT GQ 03/2023 03/2023 5,266 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $300 STRIKE CAP POWER FUT GQ 06/2023 06/2024 1,168 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $300 STRIKE CAP POWER FUT GQ 09/2023 09/2023 1,161 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $300 STRIKE CAP POWER FUT GQ 12/2023 12/2023 2,046 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $300 STRIKE CAP POWER FUT GQ 03/2024 03/2024 4,959 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $300 STRIKE CAP POWER FUT GQ 09/2024 09/2024 1,181 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $300 STRIKE CAP POWER FUT GQ 12/2024 12/2024 1,880 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $300 STRIKE CAP POWER FUT GQ 03/2025 03/2025 1,816 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE CAP POWER FUT GS 06/2021 06/2021 3,997 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE CAP POWER FUT GS 09/2021 09/2021 2,026 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE CAP POWER FUT GS 12/2021 12/2022 2,200 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE CAP POWER FUT GS 03/2022 03/2022 8,191 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE CAP POWER FUT GS 06/2022 06/2022 1,241 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE CAP POWER FUT GS 09/2022 09/2022 1,237 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE CAP POWER FUT GS 03/2023 03/2023 8,563 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE CAP POWER FUT GS 06/2023 06/2023 948 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE CAP POWER FUT GS 09/2023 09/2023 941 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE CAP POWER FUT GS 12/2023 12/2023 2,125 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE CAP POWER FUT GS 03/2024 03/2024 8,588 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE CAP POWER FUT GS 06/2024 06/2024 896 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE CAP POWER FUT GS 09/2024 09/2024 906 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE CAP POWER FUT GS 12/2024 12/2024 2,032 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE CAP POWER FUT GS 03/2025 03/2025 1,962 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE CAP POWER FUT GV 06/2021 06/2021 1,658 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE CAP POWER FUT GV 09/2021 09/2021 1,601 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE CAP POWER FUT GV 12/2021 12/2021 1,606 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE CAP POWER FUT GV 03/2022 03/2022 7,186 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE CAP POWER FUT GV 06/2022 06/2022 732 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE CAP POWER FUT GV 09/2022 09/2022 942 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE CAP POWER FUT GV 12/2022 12/2022 1,690 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE CAP POWER FUT GV 03/2023 03/2023 7,314 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE CAP POWER FUT GV 06/2023 06/2023 688 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE CAP POWER FUT GV 09/2023 09/2023 696 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE CAP POWER FUT GV 12/2023 12/2023 2,369 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE CAP POWER FUT GV 03/2024 03/2024 7,281 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE CAP POWER FUT GV 06/2024 06/2024 673 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE CAP POWER FUT GV 09/2024 09/2024 660 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE CAP POWER FUT GV 12/2024 12/2024 2,119 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE CAP POWER FUT GV 03/2025 03/2025 2,186 AUD 10.000%
FEX FEX NSW BASE LOAD 4QTR STRIP HN 06/2022 06/2022 19,750 AUD 25.000%
FEX FEX NSW BASE LOAD 4QTR STRIP HN 12/2022 12/2022 18,588 AUD 25.000%
FEX FEX NSW BASE LOAD 4QTR STRIP HN 06/2023 12/2024 18,588 AUD 10.000%
FEX FEX QLD BASE LOAD 4QTR STRIP HQ 06/2022 06/2022 14,328 AUD 25.000%
FEX FEX QLD BASE LOAD 4QTR STRIP HQ 12/2022 12/2022 13,941 AUD 25.000%
FEX FEX QLD BASE LOAD 4QTR STRIP HQ 06/2023 12/2024 13,941 AUD 10.000%
FEX FEX SA BASE LOAD 4QTR STRIP HS 06/2022 06/2022 17,039 AUD 25.000%
FEX FEX SA BASE LOAD 4QTR STRIP HS 12/2022 12/2022 15,490 AUD 25.000%
FEX FEX SA BASE LOAD 4QTR STRIP HS 06/2023 12/2024 15,490 AUD 10.000%
FEX FEX VIC BASE LOAD 4QTR STRIP HV 06/2022 06/2022 20,525 AUD 25.000%
FEX FEX VIC BASE LOAD 4QTR STRIP HV 12/2022 12/2022 20,137 AUD 25.000%
FEX FEX VIC BASE LOAD 4QTR STRIP HV 06/2023 12/2024 20,137 AUD 10.000%
FEX FEX FEX ICX 62 IRON ORE (AUD) FUT IO 06/2021 06/2021 5,300 AUD 35.000%
FEX FEX FEX ICX 62 IRON ORE (AUD) FUT IO 09/2021 09/2021 4,700 AUD 20.000%
FEX FEX FEX ICX 62 IRON ORE (AUD) FUT IO 12/2021 03/2023 4,000 AUD 15.000%
FEX FEX FEX JCC ASIA CRUDE FUT JC 04/2021 06/2021 5,000 USD 25.000%
FEX FEX FEX JCC ASIA CRUDE FUT JC 07/2021 04/2023 4,300 USD 25.000%
FEX FEX FEX API5 NEWCASTLE COAL (AUD) NC 06/2021 06/2021 5,500 AUD 8.000%