Asset Class Navigation

Corn Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2020

02/2021
05/2020

02/2021
1,000 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2020

03/2021
05/2020

03/2021
1,000 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2020

04/2021
05/2020

04/2021
1,000 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2020

05/2021
05/2020

05/2021
1,020 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2020

06/2021
05/2020

06/2021
1,020 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2020

07/2021
05/2020

07/2021
1,030 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2020

08/2021
05/2020

08/2021
1,055 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2020

09/2021
05/2020

09/2021
1,080 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2020

10/2021
05/2020

10/2021
1,080 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2020

11/2021
05/2020

11/2021
1,080 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2020

12/2021
05/2020

12/2021
1,080 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2020

01/2022
05/2020

01/2022
1,100 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2020

02/2022
05/2020

02/2022
1,100 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2020

03/2022
05/2020

03/2022
1,100 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2020

04/2022
05/2020

04/2022
1,100 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2020

05/2022
05/2020

05/2022
1,100 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2020

06/2022
05/2020

06/2022
1,100 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2020

07/2022
05/2020

07/2022
1,100 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2020

08/2022
05/2020

08/2022
1,100 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2020

09/2022
05/2020

09/2022
1,100 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2020

10/2022
05/2020

10/2022
1,100 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2020

11/2022
05/2020

11/2022
1,100 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2020

12/2022
05/2020

12/2022
1,100 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2020

01/2023
05/2020

01/2023
1,100 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2020

02/2023
05/2020

03/2023
1,100 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
06/2020

07/2020

08/2020
06/2020

07/2020

08/2020
220 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2020

07/2020

08/2020

09/2020
06/2020

07/2020

08/2020

09/2020
220 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2020

07/2020
06/2020

07/2020
400 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2020

08/2020
06/2020

08/2020
500 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
06/2020

09/2020

12/2020
06/2020

09/2020

12/2020
500 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2020

09/2020
06/2020

09/2020
600 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2020

10/2020
06/2020

10/2020
700 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2020

11/2020
06/2020

11/2020
800 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
06/2020

12/2020

06/2021
06/2020

12/2020

06/2021
750 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2020

12/2020
06/2020

12/2020
800 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2020

01/2021
06/2020

01/2021
840 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2020

02/2021
06/2020

02/2021
840 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2020

03/2021
06/2020

03/2021
840 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2020

04/2021
06/2020

04/2021
865 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2020

05/2021
06/2020

05/2021
875 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2020

06/2021
06/2020

06/2021
875 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2020

07/2021
06/2020

07/2021
875 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2020

08/2021
06/2020

08/2021
875 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2020

09/2021
06/2020

09/2021
900 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2020

10/2021
06/2020

10/2021
900 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2020

11/2021
06/2020

11/2021
900 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2020

12/2021
06/2020

12/2021
900 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2020

01/2022
06/2020

01/2022
900 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2020

02/2022
06/2020

02/2022
900 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2020

03/2022
06/2020

03/2022
900 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2020

04/2022
06/2020

04/2022
900 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2020

05/2022
06/2020

05/2022
900 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2020

06/2022
06/2020

06/2022
900 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2020

07/2022
06/2020

07/2022
900 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2020

08/2022
06/2020

08/2022
900 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2020

09/2022
06/2020

09/2022
900 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2020

10/2022
06/2020

10/2022
900 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2020

11/2022
06/2020

11/2022
900 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2020

12/2022
06/2020

12/2022
900 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2020

01/2023
06/2020

01/2023
900 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2020

02/2023
06/2020

03/2023
900 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1

1

1
A

B

B

A
07/2020

08/2020

09/2020

10/2020
07/2020

08/2020

09/2020

10/2020
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2020

08/2020
07/2020

08/2020
220 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
07/2020

08/2020

09/2020
07/2020

08/2020

09/2020
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2020

09/2020
07/2020

09/2020
290 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
07/2020

10/2020

01/2021
07/2020

10/2020

01/2021
320 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2020

10/2020
07/2020

10/2020
400 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2020

11/2020
07/2020

11/2020
485 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2020

12/2020
07/2020

12/2020
485 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
07/2020

01/2021

07/2021
07/2020

01/2021

07/2021
500 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2020

01/2021
07/2020

01/2021
515 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2020

02/2021
07/2020

02/2021
575 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2020

03/2021
07/2020

03/2021
575 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2020

04/2021
07/2020

04/2021
620 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2020

05/2021
07/2020

05/2021
645 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2020

06/2021
07/2020

06/2021
690 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2020

07/2021
07/2020

07/2021
690 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2020

08/2021
07/2020

08/2021
700 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2020

09/2021
07/2020

09/2021
700 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2020

10/2021
07/2020

10/2021
715 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2020

11/2021
07/2020

11/2021
745 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2020

12/2021
07/2020

12/2021
745 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2020

01/2022
07/2020

01/2022
745 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2020

02/2022
07/2020

02/2022
745 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2020

03/2022
07/2020

03/2022
745 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2020

04/2022
07/2020

04/2022
745 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2020

05/2022
07/2020

05/2022
745 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2020

06/2022
07/2020

06/2022
745 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2020

07/2022
07/2020

07/2022
745 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2020

08/2022
07/2020

08/2022
745 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2020

09/2022
07/2020

09/2022
745 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2020

10/2022
07/2020

10/2022
745 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2020

11/2022
07/2020

11/2022
745 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2020

12/2022
07/2020

12/2022
745 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2020

01/2023
07/2020

01/2023
745 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2020

02/2023
07/2020

03/2023
745 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1

1

1
A

B

B

A
08/2020

09/2020

10/2020

11/2020
08/2020

09/2020

10/2020

11/2020
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2020

09/2020
08/2020

09/2020
200 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
08/2020

09/2020

10/2020
08/2020

09/2020

10/2020
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2020

10/2020
08/2020

10/2020
275 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
08/2020

11/2020

02/2021
08/2020

11/2020

02/2021
280 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2020

11/2020
08/2020

11/2020
330 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2020

12/2020
08/2020

12/2020
385 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2020

01/2021
08/2020

01/2021
415 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
08/2020

02/2021

08/2021
08/2020

02/2021

08/2021
400 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2020

02/2021
08/2020

02/2021
430 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2020

03/2021
08/2020

03/2021
440 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2020

04/2021
08/2020

04/2021
480 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2020

05/2021
08/2020

05/2021
525 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2020

06/2021
08/2020

06/2021
550 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2020

07/2021
08/2020

07/2021
550 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2020

08/2021
08/2020

08/2021
550 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2020

09/2021
08/2020

09/2021
550 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2020

10/2021
08/2020

10/2021
550 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2020

11/2021
08/2020

11/2021
550 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2020

12/2021
08/2020

12/2021
620 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2020

01/2022
08/2020

01/2022
620 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2020

02/2022
08/2020

02/2022
620 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2020

03/2022
08/2020

03/2022
620 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2020

04/2022
08/2020

04/2022
620 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2020

05/2022
08/2020

05/2022
620 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2020

06/2022
08/2020

06/2022
620 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2020

07/2022
08/2020

07/2022
620 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2020

08/2022
08/2020

08/2022
620 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2020

09/2022
08/2020

09/2022
620 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2020

10/2022
08/2020

10/2022
620 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2020

11/2022
08/2020

11/2022
620 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2020

12/2022
08/2020

12/2022
620 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2020

01/2023
08/2020

01/2023
620 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2020

02/2023
08/2020

03/2023
620 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2020

10/2020

11/2020

12/2020
09/2020

10/2020

11/2020

12/2020
125 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2020

10/2020
09/2020

10/2020
155 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
09/2020

10/2020

11/2020
09/2020

10/2020

11/2020
120 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2020

11/2020
09/2020

11/2020
200 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2020

12/2020
09/2020

12/2020
230 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
09/2020

12/2020

03/2021
09/2020

12/2020

03/2021
200 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2020

01/2021
09/2020

01/2021
275 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2020

02/2021
09/2020

02/2021
300 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
09/2020

03/2021

09/2021
09/2020

03/2021

09/2021
280 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2020

03/2021
09/2020

03/2021
350 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2020

04/2021
09/2020

04/2021
420 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2020

05/2021
09/2020

05/2021
430 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2020

06/2021
09/2020

06/2021
430 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2020

07/2021
09/2020

07/2021
480 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2020

08/2021
09/2020

08/2021
480 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2020

09/2021
09/2020

09/2021
500 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2020

10/2021
09/2020

10/2021
525 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2020

11/2021
09/2020

11/2021
525 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2020

12/2021
09/2020

12/2021
525 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2020

01/2022
09/2020

01/2022
525 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2020

02/2022
09/2020

02/2022
525 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2020

03/2022
09/2020

03/2022
525 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2020

04/2022
09/2020

04/2022
525 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2020

05/2022
09/2020

05/2022
525 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2020

06/2022
09/2020

06/2022
525 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2020

07/2022
09/2020

07/2022
525 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2020

08/2022
09/2020

08/2022
525 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2020

09/2022
09/2020

09/2022
525 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2020

10/2022
09/2020

10/2022
525 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2020

11/2022
09/2020

11/2022
525 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2020

12/2022
09/2020

12/2022
525 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2020

01/2023
09/2020

01/2023
525 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2020

02/2023
09/2020

03/2023
525 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1

1

1
A

B

B

A
10/2020

11/2020

12/2020

01/2021
10/2020

11/2020

12/2020

01/2021
100 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2020

11/2020
10/2020

11/2020
110 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
10/2020

11/2020

12/2020
10/2020

11/2020

12/2020
100 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2020

12/2020
10/2020

12/2020
160 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2020

01/2021
10/2020

01/2021
190 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
10/2020

01/2021

04/2021
10/2020

01/2021

04/2021
200 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2020

02/2021
10/2020

02/2021
210 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2020

03/2021
10/2020

03/2021
260 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
10/2020

04/2021

10/2021
10/2020

04/2021

10/2021
220 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2020

04/2021
10/2020

04/2021
280 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2020

05/2021
10/2020

05/2021
290 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2020

06/2021
10/2020

06/2021
300 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2020

07/2021
10/2020

07/2021
340 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2020

08/2021
10/2020

08/2021
360 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2020

09/2021
10/2020

09/2021
380 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2020

10/2021
10/2020

10/2021
380 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2020

11/2021
10/2020

11/2021
400 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2020

12/2021
10/2020

12/2021
380 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2020

01/2022
10/2020

01/2022
400 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2020

02/2022
10/2020

02/2022
400 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2020

03/2022
10/2020

03/2022
400 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2020

04/2022
10/2020

04/2022
460 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2020

05/2022
10/2020

05/2022
460 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2020

06/2022
10/2020

06/2022
460 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2020

07/2022
10/2020

07/2022
460 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2020

08/2022
10/2020

08/2022
460 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2020

09/2022
10/2020

09/2022
460 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2020

10/2022
10/2020

10/2022
460 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2020

11/2022
10/2020

11/2022
460 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2020

12/2022
10/2020

12/2022
460 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2020

01/2023
10/2020

01/2023
460 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2020

02/2023
10/2020

03/2023
460 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2020

12/2020
11/2020

12/2020
100 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1

1

1
A

B

B

A
11/2020

12/2020

01/2021

02/2021
11/2020

12/2020

01/2021

02/2021
100 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
11/2020

12/2020

01/2021
11/2020

12/2020

01/2021
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2020

01/2021
11/2020

01/2021
135 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2020

02/2021
11/2020

02/2021
190 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
11/2020

02/2021

05/2021
11/2020

02/2021

05/2021
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2020

03/2021
11/2020

03/2021
210 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2020

04/2021
11/2020

04/2021
260 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
11/2020

05/2021

11/2021
11/2020

05/2021

11/2021
220 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2020

05/2021
11/2020

05/2021
260 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2020

06/2021
11/2020

06/2021
290 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2020

07/2021
11/2020

07/2021
300 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2020

08/2021
11/2020

08/2021
300 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2020

09/2021
11/2020

09/2021
340 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2020

10/2021
11/2020

10/2021
380 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2020

11/2021
11/2020

11/2021
380 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2020

12/2021
11/2020

12/2021
380 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2020

01/2022
11/2020

01/2022
360 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2020

02/2022
11/2020

02/2022
380 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2020

03/2022
11/2020

03/2022
360 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2020

04/2022
11/2020

04/2022
400 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2020

05/2022
11/2020

05/2022
400 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2020

06/2022
11/2020

06/2022
400 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2020

07/2022
11/2020

07/2022
400 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2020

08/2022
11/2020

08/2022
400 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2020

09/2022
11/2020

09/2022
400 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2020

10/2022
11/2020

10/2022
400 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2020

11/2022
11/2020

11/2022
400 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2020

12/2022
11/2020

12/2022
400 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2020

01/2023
11/2020

01/2023
400 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2020

02/2023
11/2020

03/2023
400 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2020

01/2021
12/2020

01/2021
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2020

01/2021

02/2021

03/2021
12/2020

01/2021

02/2021

03/2021
100 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
12/2020

01/2021

02/2021
12/2020

01/2021

02/2021
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2020

02/2021
12/2020

02/2021
135 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

03/2021
190 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
12/2020

03/2021

06/2021
12/2020

03/2021

06/2021
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2020

04/2021
12/2020

04/2021
210 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2020

05/2021
12/2020

05/2021
220 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
12/2020

06/2021

12/2021
12/2020

06/2021

12/2021
220 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2020

06/2021
12/2020

06/2021
260 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2020

07/2021
12/2020

07/2021
290 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2020

08/2021
12/2020

08/2021
300 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2020

09/2021
12/2020

09/2021
300 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2020

10/2021
12/2020

10/2021
320 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2020

11/2021
12/2020

11/2021
320 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2020

12/2021
12/2020

12/2021
360 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2020

01/2022
12/2020

01/2022
360 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2020

02/2022
12/2020

02/2022
360 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2020

03/2022
12/2020

03/2022
380 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2020

04/2022
12/2020

04/2022
360 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2020

05/2022
12/2020

05/2022
360 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2020

06/2022
12/2020

06/2022
360 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2020

07/2022
12/2020

07/2022
360 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2020

08/2022
12/2020

08/2022
360 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2020

09/2022
12/2020

09/2022
360 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2020

10/2022
12/2020

10/2022
360 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2020

11/2022
12/2020

11/2022
360 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2020

12/2022
12/2020

12/2022
360 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2020

01/2023
12/2020

01/2023
360 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2020

02/2023
12/2020

03/2023
360 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2021

02/2021
01/2021

02/2021
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1

1

1
A

B

B

A
01/2021

02/2021

03/2021

04/2021
01/2021

02/2021

03/2021

04/2021
100 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
01/2021

02/2021

03/2021
01/2021

02/2021

03/2021
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2021

03/2021
01/2021

03/2021
135 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2021

04/2021
01/2021

04/2021
190 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
01/2021

04/2021

07/2021
01/2021

04/2021

07/2021
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2021

05/2021
01/2021

05/2021
210 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2021

06/2021
01/2021

06/2021
220 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
01/2021

07/2021

01/2022
01/2021

07/2021

01/2022
220 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2021

07/2021
01/2021

07/2021
260 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2021

08/2021
01/2021

08/2021
260 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2021

09/2021
01/2021

09/2021
280 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2021

10/2021
01/2021

10/2021
300 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2021

11/2021
01/2021

11/2021
300 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2021

12/2021
01/2021

12/2021
300 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2021

01/2022
01/2021

01/2022
360 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2021

02/2022
01/2021

02/2022
330 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2021

03/2022
01/2021

03/2022
340 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2021

04/2022
01/2021

04/2022
340 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2021

05/2022
01/2021

05/2022
340 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2021

06/2022
01/2021

06/2022
340 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2021

07/2022
01/2021

07/2022
340 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2021

08/2022
01/2021

08/2022
340 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2021

09/2022
01/2021

09/2022
340 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2021

10/2022
01/2021

10/2022
340 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2021

11/2022
01/2021

11/2022
340 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2021

12/2022
01/2021

12/2022
340 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2021

01/2023
01/2021

01/2023
340 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2021

02/2023
01/2021

03/2023
340 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2021

03/2021
02/2021

03/2021
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1

1

1
A

B

B

A
02/2021

03/2021

04/2021

05/2021
02/2021

03/2021

04/2021

05/2021
100 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
02/2021

03/2021

04/2021
02/2021

03/2021

04/2021
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2021

04/2021
02/2021

04/2021
125 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2021

05/2021
02/2021

05/2021
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
02/2021

05/2021

08/2021
02/2021

05/2021

08/2021
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2021

06/2021
02/2021

06/2021
160 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2021

07/2021
02/2021

07/2021
200 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2021

08/2021
02/2021

08/2021
200 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
02/2021

08/2021

02/2022
02/2021

08/2021

02/2022
170 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2021

09/2021
02/2021

09/2021
260 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2021

10/2021
02/2021

10/2021
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2021

11/2021
02/2021

11/2021
280 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2021

12/2021
02/2021

12/2021
280 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2021

01/2022
02/2021

01/2022
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2021

02/2022
02/2021

02/2022
280 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2021

03/2022
02/2021

03/2022
280 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2021

04/2022
02/2021

04/2022
280 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2021

05/2022
02/2021

05/2022
300 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2021

06/2022
02/2021

06/2022
280 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2021

07/2022
02/2021

07/2022
280 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2021

08/2022
02/2021

08/2022
300 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2021

09/2022
02/2021

09/2022
300 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2021

10/2022
02/2021

10/2022
300 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2021

11/2022
02/2021

11/2022
300 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2021

12/2022
02/2021

12/2022
300 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2021

01/2023
02/2021

01/2023
300 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2021

02/2023
02/2021

03/2023
300 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
03/2021

04/2021
03/2021

04/2021
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2021

04/2021

05/2021

06/2021
03/2021

04/2021

05/2021

06/2021
100 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
03/2021

04/2021

05/2021
03/2021

04/2021

05/2021
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
03/2021

05/2021
03/2021

05/2021
110 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
03/2021

06/2021
03/2021

06/2021
120 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
03/2021

06/2021

09/2021
03/2021

06/2021

09/2021
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
03/2021

07/2021
03/2021

07/2021
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
03/2021

08/2021
03/2021

08/2021
160 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
03/2021

09/2021
03/2021

09/2021
200 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
03/2021

09/2021

03/2022
03/2021

09/2021

03/2022
170 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
03/2021

10/2021
03/2021

10/2021
200 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
03/2021

11/2021
03/2021

11/2021
200 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
03/2021

12/2021
03/2021

12/2021
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
03/2021

01/2022
03/2021

01/2022
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
03/2021

02/2022
03/2021

02/2022
230 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
03/2021

03/2022
03/2021

03/2022
260 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
03/2021

04/2022
03/2021

04/2022
260 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
03/2021

05/2022
03/2021

05/2022
280 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
03/2021

06/2022
03/2021

06/2022
300 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
03/2021

07/2022
03/2021

07/2022
260 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
03/2021

08/2022
03/2021

08/2022
270 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
03/2021

09/2022
03/2021

09/2022
270 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
03/2021

10/2022
03/2021

10/2022
280 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
03/2021

11/2022
03/2021

11/2022
280 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
03/2021

12/2022
03/2021

12/2022
280 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
03/2021

01/2023
03/2021

01/2023
280 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
03/2021

02/2023
03/2021

03/2023
280 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
04/2021

05/2021
04/2021

05/2021
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
04/2021

05/2021

06/2021
04/2021

05/2021

06/2021
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1

1

1
A

B

B

A
04/2021

05/2021

06/2021

07/2021
04/2021

05/2021

06/2021

07/2021
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
04/2021

06/2021
04/2021

06/2021
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
04/2021

07/2021
04/2021

07/2021
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
04/2021

07/2021

10/2021
04/2021

07/2021

10/2021
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
04/2021

08/2021
04/2021

08/2021
105 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
04/2021

09/2021
04/2021

09/2021
140 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
04/2021

10/2021
04/2021

10/2021
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
04/2021

10/2021

04/2022
04/2021

10/2021

04/2022
170 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
04/2021

11/2021
04/2021

11/2021
160 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
04/2021

12/2021
04/2021

12/2021
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
04/2021

01/2022
04/2021

01/2022
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
04/2021

02/2022
04/2021

02/2022
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
04/2021

03/2022
04/2021

03/2022
200 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
04/2021

04/2022
04/2021

04/2022
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
04/2021

05/2022
04/2021

05/2022
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
04/2021

06/2022
04/2021

06/2022
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
04/2021

07/2022
04/2021

07/2022
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
04/2021

08/2022
04/2021

08/2022
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
04/2021

09/2022
04/2021

09/2022
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
04/2021

10/2022
04/2021

10/2022
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
04/2021

11/2022
04/2021

11/2022
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
04/2021

12/2022
04/2021

12/2022
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
04/2021

01/2023
04/2021

01/2023
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
04/2021

02/2023
04/2021

03/2023
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1

1

1
A

B

B

A
05/2021

06/2021

07/2021

08/2021
05/2021

06/2021

07/2021

08/2021
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2021

06/2021
05/2021

06/2021
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
05/2021

06/2021

07/2021
05/2021

06/2021

07/2021
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2021

07/2021
05/2021

07/2021
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2021

08/2021
05/2021

08/2021
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
05/2021

08/2021

11/2021
05/2021

08/2021

11/2021
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2021

09/2021
05/2021

09/2021
105 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2021

10/2021
05/2021

10/2021
140 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2021

11/2021
05/2021

11/2021
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
05/2021

11/2021

05/2022
05/2021

11/2021

05/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2021

12/2021
05/2021

12/2021
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2021

01/2022
05/2021

01/2022
160 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2021

02/2022
05/2021

02/2022
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2021

03/2022
05/2021

03/2022
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2021

04/2022
05/2021

04/2022
200 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2021

05/2022
05/2021

05/2022
200 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2021

06/2022
05/2021

06/2022
220 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2021

07/2022
05/2021

07/2022
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2021

08/2022
05/2021

08/2022
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2021

09/2022
05/2021

09/2022
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2021

10/2022
05/2021

10/2022
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2021

11/2022
05/2021

11/2022
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2021

12/2022
05/2021

12/2022
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2021

01/2023
05/2021

01/2023
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2021

02/2023
05/2021

03/2023
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2021

07/2021

08/2021

09/2021
06/2021

07/2021

08/2021

09/2021
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2021

07/2021
06/2021

07/2021
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
06/2021

07/2021

08/2021
06/2021

07/2021

08/2021
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2021

08/2021
06/2021

08/2021
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2021

09/2021
06/2021

09/2021
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
06/2021

09/2021

12/2021
06/2021

09/2021

12/2021
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2021

10/2021
06/2021

10/2021
105 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2021

11/2021
06/2021

11/2021
140 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2021

12/2021
06/2021

12/2021
140 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
06/2021

12/2021

06/2022
06/2021

12/2021

06/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2021

01/2022
06/2021

01/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2021

02/2022
06/2021

02/2022
160 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2021

03/2022
06/2021

03/2022
160 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2021

04/2022
06/2021

04/2022
160 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2021

05/2022
06/2021

05/2022
200 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2021

06/2022
06/2021

06/2022
200 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2021

07/2022
06/2021

07/2022
220 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2021

08/2022
06/2021

08/2022
220 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2021

09/2022
06/2021

09/2022
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2021

10/2022
06/2021

10/2022
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2021

11/2022
06/2021

11/2022
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2021

12/2022
06/2021

12/2022
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2021

01/2023
06/2021

01/2023
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2021

02/2023
06/2021

03/2023
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1

1

1
A

B

B

A
07/2021

08/2021

09/2021

10/2021
07/2021

08/2021

09/2021

10/2021
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2021

08/2021
07/2021

08/2021
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
07/2021

08/2021

09/2021
07/2021

08/2021

09/2021
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2021

09/2021
07/2021

09/2021
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2021

10/2021
07/2021

10/2021
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
07/2021

10/2021

01/2022
07/2021

10/2021

01/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2021

11/2021
07/2021

11/2021
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2021

12/2021
07/2021

12/2021
105 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2021

01/2022
07/2021

01/2022
140 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
07/2021

01/2022

07/2022
07/2021

01/2022

07/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2021

02/2022
07/2021

02/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2021

03/2022
07/2021

03/2022
160 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2021

04/2022
07/2021

04/2022
160 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2021

05/2022
07/2021

05/2022
160 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2021

06/2022
07/2021

06/2022
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2021

07/2022
07/2021

07/2022
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2021

08/2022
07/2021

08/2022
200 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2021

09/2022
07/2021

09/2022
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2021

10/2022
07/2021

10/2022
230 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2021

11/2022
07/2021

11/2022
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2021

12/2022
07/2021

12/2022
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2021

01/2023
07/2021

01/2023
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2021

02/2023
07/2021

03/2023
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2021

09/2021
08/2021

09/2021
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1

1

1
A

B

B

A
08/2021

09/2021

10/2021

11/2021
08/2021

09/2021

10/2021

11/2021
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
08/2021

09/2021

10/2021
08/2021

09/2021

10/2021
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2021

10/2021
08/2021

10/2021
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2021

11/2021
08/2021

11/2021
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
08/2021

11/2021

02/2022
08/2021

11/2021

02/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2021

12/2021
08/2021

12/2021
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2021

01/2022
08/2021

01/2022
105 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2021

02/2022
08/2021

02/2022
110 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
08/2021

02/2022

08/2022
08/2021

02/2022

08/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2021

03/2022
08/2021

03/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2021

04/2022
08/2021

04/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2021

05/2022
08/2021

05/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2021

06/2022
08/2021

06/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2021

07/2022
08/2021

07/2022
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2021

08/2022
08/2021

08/2022
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2021

09/2022
08/2021

09/2022
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2021

10/2022
08/2021

10/2022
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2021

11/2022
08/2021

11/2022
230 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2021

12/2022
08/2021

12/2022
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2021

01/2023
08/2021

01/2023
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2021

02/2023
08/2021

03/2023
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2021

10/2021
09/2021

10/2021
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2021

10/2021

11/2021

12/2021
09/2021

10/2021

11/2021

12/2021
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
09/2021

10/2021

11/2021
09/2021

10/2021

11/2021
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2021

11/2021
09/2021

11/2021
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2021

12/2021
09/2021

12/2021
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
09/2021

12/2021

03/2022
09/2021

12/2021

03/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2021

01/2022
09/2021

01/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2021

02/2022
09/2021

02/2022
105 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2021

03/2022
09/2021

03/2022
110 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
09/2021

03/2022

09/2022
09/2021

03/2022

09/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2021

04/2022
09/2021

04/2022
140 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2021

05/2022
09/2021

05/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2021

06/2022
09/2021

06/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2021

07/2022
09/2021

07/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2021

08/2022
09/2021

08/2022
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2021

09/2022
09/2021

09/2022
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2021

10/2022
09/2021

10/2022
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2021

11/2022
09/2021

11/2022
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2021

12/2022
09/2021

12/2022
230 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2021

01/2023
09/2021

01/2023
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2021

02/2023
09/2021

03/2023
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2021

11/2021
10/2021

11/2021
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1

1

1
A

B

B

A
10/2021

11/2021

12/2021

01/2022
10/2021

11/2021

12/2021

01/2022
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
10/2021

11/2021

12/2021
10/2021

11/2021

12/2021
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2021

12/2021
10/2021

12/2021
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2021

01/2022
10/2021

01/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
10/2021

01/2022

04/2022
10/2021

01/2022

04/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2021

02/2022
10/2021

02/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2021

03/2022
10/2021

03/2022
105 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2021

04/2022
10/2021

04/2022
110 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
10/2021

04/2022

10/2022
10/2021

04/2022

10/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2021

05/2022
10/2021

05/2022
140 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2021

06/2022
10/2021

06/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2021

07/2022
10/2021

07/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2021

08/2022
10/2021

08/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2021

09/2022
10/2021

09/2022
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2021

10/2022
10/2021

10/2022
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2021

11/2022
10/2021

11/2022
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2021

12/2022
10/2021

12/2022
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2021

01/2023
10/2021

01/2023
230 USD