Asset Class Navigation

Corn Margins

Start Period End Period
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL FUTURES 06 07/2019 08/2019 1,320 USD 22.000%
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL FUTURES 06 09/2019 12/2019 1,320 USD 11.000%
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL FUTURES 06 01/2020 03/2020 1,320 USD 7.000%
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL FUTURES 06 05/2020 10/2020 1,120 USD 7.000%
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL FUTURES 06 12/2020 12/2022 1,020 USD 7.000%
CBT AGRICULTURE SOYBEAN OIL FUTURES 07 07/2019 08/2019 490 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE SOYBEAN OIL FUTURES 07 09/2019 12/2019 490 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE SOYBEAN OIL FUTURES 07 01/2020 03/2020 470 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE SOYBEAN OIL FUTURES 07 05/2020 12/2022 465 USD 8.500%
CBT AGRICULTURE ROUGH RICE FUTURES 14 07/2019 09/2019 1,000 USD 15.000%
CBT AGRICULTURE ROUGH RICE FUTURES 14 11/2019 09/2020 750 USD 15.000%
CBT AGRICULTURE MAR-DEC CORN SYNTHETIC COMBO 3CC 03/2020 03/2020 575 USD 25
CBT AGRICULTURE BLOOMBERG COMMODITY INDEX FUTURES 70 09/2019 12/2023 210 USD 0.02
CBT AGRICULTURE MAR-JUL CORN SYNTHETIC COMBO 7CC 03/2020 03/2020 225 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE DEC-JUL CORN SYNT CAL SP 8CC 12/2019 12/2019 300 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE AUSTRALIAN WHEAT FUTURES AUW 07/2019 06/2020 350 USD 0.05
CBT AGRICULTURE BLOOMBERG COMDITY INDEX FUT MARKER AWI 09/2019 12/2023 210 USD 0.02
CBT AGRICULTURE BTIC ON BLOOMBERG COMDITY INDEX FUT AWT 09/2019 12/2023 210 USD 0.02
CBT AGRICULTURE BLACK SEA CORN FIN STL PLATTS FUT BCF 07/2019 09/2020 220 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE BLACK SEA CORN FIN STL PLATTS HALF BCH 07/15/2019 06/30/2020 475 USD 0.05
CBT AGRICULTURE BLACK SEA WHEAT FIN STL PLATTS FUT BWF 07/2019 09/2020 300 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE BLACK SEA WHEAT FIN STL PLATTS HALF BWH 07/15/2019 06/30/2020 315 USD 0.05
CBT AGRICULTURE CORN FUTURES C 07/2019 09/2019 1,000 USD 28.000%
CBT AGRICULTURE CORN FUTURES C 12/2019 07/2020 1,000 USD 24.000%
CBT AGRICULTURE CORN FUTURES C 09/2020 05/2021 880 USD 13.000%
CBT AGRICULTURE CORN FUTURES C 07/2021 12/2022 880 USD 11.000%
CBT AGRICULTURE CORN OLD/NEW CROPSYNT CAL SP CC6 07/2019 07/2019 115 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE CORN OLD/NEW CROPSYNT CAL SP CC6 07/2020 07/2020 415 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE DEC-DEC CORN SYNT CAL SP CCZ 12/2019 12/2019 600 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE KC HRW WHEAT DEC-JULY SYNT CAL CK6 12/2019 12/2019 425 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE KC HRW WHEAT JUL-DEC SYNT CAL S CKM 07/2019 07/2019 375 USD 25
CBT AGRICULTURE KC HRW WHEAT JUL-DEC SYNT CAL S CKM 07/2020 07/2020 350 USD 25
CBT AGRICULTURE KC HRW JUL-JUL WHEAT SYNT CALENDAR CKN 07/2019 07/2019 475 USD 25
CBT AGRICULTURE KC HRW JUL-JUL WHEAT SYNT CALENDAR CKN 07/2020 07/2020 650 USD 25
CBT AGRICULTURE SOYBEAN OIL OLD/NEW CROP SYNT SPRD CO6 07/2019 07/2019 65 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE SOYBEAN OIL OLD/NEW CROP SYNT SPRD CO6 07/2020 07/2020 100 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE SOYBEAN OIL NEW CROP SYNT CAL SPRD COY 07/2019 07/2019 % 25.000%
CBT AGRICULTURE SOYBEAN OIL NEW CROP SYNT CAL SPRD COY 08/2019 07/2020 35 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE MAR-JUL WHEAT SYNTHETIC COMBO CW3 03/2020 03/2020 350 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE OLD/NEW CROP WHEAT SYNT CAL S CW6 12/2019 12/2019 465 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE JUL-DEC WHEAT SYNT CAL S CWM 07/2019 07/2019 275 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE JUL-DEC WHEAT SYNT CAL S CWM 07/2020 07/2020 425 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE JUL-JUL WHEAT SYNT CALENDAR SP CWN 07/2019 07/2019 575 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE JUL-JUL WHEAT SYNT CALENDAR SP CWN 07/2020 07/2020 625 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE DAP FOB NOLA SWAP DFL 07/2019 12/2019 900 USD 0.08
CBT AGRICULTURE DAP FOB NOLA FUTURES DFN 07/2019 06/2020 900 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE BLOOMBERG COMM INDX 2-MONTH FWD SWP DG2 07/2019 10/2019 899 USD 0.02
CBT AGRICULTURE BLOOMBERG COMM INDX 3-MONTH FWD SWP DG3 07/2019 10/2019 899 USD 0.02
CBT AGRICULTURE BLOOMBERG COMDITY INDEX SWAP MARKER DGI 07/2019 10/2019 899 USD 0.02
CBT AGRICULTURE BLOOMBERG COMMODITY INDEX SWAPS DGS 07/2019 10/2019 899 USD 0.02
CBT AGRICULTURE BTIC ON BLOOMBERG COMMODITY INDEX S DGT 07/2019 10/2019 899 USD 0.02
CBT AGRICULTURE BLOOMBERG ROLL SELECT COMM MARKER DRI 07/2019 11/2019 575 USD 0.02
CBT AGRICULTURE BLOOMBERG ROLL SELECT COMMDTY INDEX DRS 07/2019 11/2019 575 USD 0.02
CBT AGRICULTURE BTIC ON BLOOMBERG ROLL SELECT INDEX DRT 07/2019 11/2019 575 USD 0.02
CBT AGRICULTURE KC HRW CONSECUTIVE SYNTHETIC K7C 07/2019 07/2019 % 10.000%
CBT AGRICULTURE KC HRW CONSECUTIVE SYNTHETIC K7C 09/2019 09/2019 375 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE KC HRW CONSECUTIVE SYNTHETIC K7C 12/2019 12/2019 170 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE KC HRW CONSECUTIVE SYNTHETIC K7C 03/2020 03/2020 160 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE KC HRW CONSECUTIVE SYNTHETIC K7C 05/2020 05/2020 220 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE KC HRW CONSECUTIVE SYNTHETIC K7C 07/2020 07/2020 240 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE KC HRW MAR-JUL SYNTHETIC COM KC3 03/2020 03/2020 320 USD 0.1
CBT AGRICULTURE KC HRW DEC-DEC WHEAT SYNT CAL SPRD KCZ 12/2019 12/2019 700 USD 25
CBT AGRICULTURE KC HRW WHEAT TAS FUTURE KET 09/2019 09/2019 1,450 USD 20.000%
CBT AGRICULTURE KC HRW WHEAT TAS FUTURE KET 12/2019 03/2020 1,450 USD 16.000%
CBT AGRICULTURE KC HRW WHEAT TAS FUTURE KET 07/2020 07/2020 1,300 USD 16.000%
CBT AGRICULTURE JAN MAY SOYBEAN SYNT CAL SPRD KSC 01/2020 01/2020 345 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE KC HRW WHEAT FUTURES KW 07/2019 09/2019 1,450 USD 20.000%
CBT AGRICULTURE KC HRW WHEAT FUTURES KW 12/2019 03/2020 1,450 USD 16.000%
CBT AGRICULTURE KC HRW WHEAT FUTURES KW 05/2020 07/2020 1,300 USD 16.000%
CBT AGRICULTURE KC HRW WHEAT FUTURES KW 09/2020 07/2022 1,300 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE MGEX-CBOT WHEAT SPRD SYN FUTURES MCG 12/2019 09/2020 750 USD 0.05
CBT AGRICULTURE MAP CFR BRAZIL FUTURES MFC 07/2019 06/2020 1,800 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE MINI-SIZED KC HRW WHEAT FUTURES MKC 07/2019 09/2019 290 USD 20.000%
CBT AGRICULTURE MINI-SIZED KC HRW WHEAT FUTURES MKC 12/2019 03/2020 290 USD 16.000%
CBT AGRICULTURE MINI-SIZED KC HRW WHEAT FUTURES MKC 05/2020 07/2020 260 USD 16.000%
CBT AGRICULTURE MINI-SIZED KC HRW WHEAT FUTURES MKC 09/2020 07/2022 260 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE MGEX-KCBT WHEAT SPRD SYN FUTURES MKW 12/2019 09/2020 950 USD 0.05
CBT AGRICULTURE SOYMEAL NEW CROP SYNT CAL SPRD MYC 07/2019 07/2019 % 25.000%
CBT AGRICULTURE SOYMEAL NEW CROP SYNT CAL SPRD MYC 08/2019 08/2019 325 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE SOYMEAL NEW CROP SYNT CAL SPRD MYC 09/2019 01/2020 200 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE SOYMEAL NEW CROP SYNT CAL SPRD MYC 03/2020 03/2020 205 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE SOYMEAL NEW CROP SYNT CAL SPRD MYC 05/2020 07/2020 175 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE OATS FUTURES O 07/2019 12/2019 650 USD 13.000%
CBT AGRICULTURE OATS FUTURES O 03/2020 09/2021 575 USD 13.000%
CBT AGRICULTURE DEC-JUL SOYBEAN OIL SYNTHETIC COMBO OC3 12/2019 12/2019 65 USD 25
CBT AGRICULTURE AUG-DEC SOYBEAN OIL SYNTHETIC COMBO OC4 08/2019 08/2019 65 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE AUG-DEC SOYBEAN OIL SYNTHETIC COMBO OC4 08/2020 08/2020 100 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE SEP-DEC SOYBEAN OIL SYNTHETIC COMBO OC5 09/2019 09/2019 45 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE NEW CROP CORN SYNT CAL SP PYC 07/2019 07/2019 % 10.000%
CBT AGRICULTURE NEW CROP CORN SYNT CAL SP PYC 09/2019 09/2019 115 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE NEW CROP CORN SYNT CAL SP PYC 12/2019 03/2020 125 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE NEW CROP CORN SYNT CAL SP PYC 05/2020 05/2020 100 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE NEW CROP CORN SYNT CAL SP PYC 07/2020 07/2020 140 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE CORN-WHEAT SYNTHETIC COMBO QCW 09/2019 03/2020 1,102 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE CORN-WHEAT SYNTHETIC COMBO QCW 05/2020 07/2020 1,035 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE CORN-WHEAT SYNTHETIC COMBO QCW 09/2020 07/2021 981 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE MAR JUL SOYBEAN CALENDAR SPREAD QX5 03/2020 03/2020 345 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE SOYBEAN FUTURES S 07/2019 08/2019 1,990 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE SOYBEAN FUTURES S 09/2019 09/2019 1,990 USD 15.000%
CBT AGRICULTURE SOYBEAN FUTURES S 11/2019 01/2020 1,890 USD 15.000%
CBT AGRICULTURE SOYBEAN FUTURES S 03/2020 03/2020 1,840 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE SOYBEAN FUTURES S 05/2020 05/2020 1,760 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE SOYBEAN FUTURES S 07/2020 07/2020 1,500 USD 9.000%
CBT AGRICULTURE SOYBEAN FUTURES S 08/2020 09/2020 1,440 USD 9.000%
CBT AGRICULTURE SOYBEAN FUTURES S 11/2020 11/2022 1,400 USD 9.000%
CBT AGRICULTURE JAN-MAR(14-MTH) SOYBEAN SYNT COMBO S8C 01/2020 01/2020 550 USD 0.25
CBT AGRICULTURE SOYBEAN TAS FUTURE SBT 08/2019 08/2019 1,990 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE SOYBEAN TAS FUTURE SBT 09/2019 09/2019 1,990 USD 15.000%
CBT AGRICULTURE SOYBEAN TAS FUTURE SBT 11/2019 01/2020 1,890 USD 15.000%
CBT AGRICULTURE SOYBEAN TAS FUTURE SBT 03/2020 03/2020 1,840 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE MAR-NOV SOYBEAN SYNTHETIC COMBO SC0 03/2020 03/2020 495 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE JUL-JUL SOYBEAN SYNTHETIC COMBO SC1 07/2019 07/2019 555 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE JUL-JUL SOYBEAN SYNTHETIC COMBO SC1 07/2020 07/2020 500 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE NOV-MAR SOYBEAN SYNTHETIC COMBO SC3 11/2019 11/2019 345 USD 0.25
CBT AGRICULTURE AUG NOV SOYBEAN CALENDAR SP SC4 08/2019 08/2019 345 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE JUL-NOV SOYBEAN SYNT CAL SPREAD SC5 07/2019 07/2019 345 USD 5.000%
CBT AGRICULTURE JUL-NOV SOYBEAN SYNT CAL SPREAD SC5 07/2020 07/2020 275 USD 5.000%
CBT AGRICULTURE NOV NOV SOYBEAN SYNT CAL SP SCX 11/2019 11/2019 500 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE DEC-JUL SOYBEAN MEAL SYNT COMBO SM3 12/2019 12/2019 300 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE AUG-DEC SOYBEAN MEAL SYNT COMBO SM4 08/2019 08/2019 350 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE AUG-DEC SOYBEAN MEAL SYNT COMBO SM4 08/2020 08/2020 225 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE SEP-DEC SOYBEAN MEAL SYNT COMBO SM5 09/2019 09/2019 275 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE SOY MEAL OLD/NEW CROP SYNT CAL SPRD SM6 07/2019 07/2019 350 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE SOY MEAL OLD/NEW CROP SYNT CAL SPRD SM6 07/2020 07/2020 300 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE NOV JUL SOYBEAN SYNT CALENDAR SP SX9 11/2019 11/2019 455 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE UREA (GRANULAR) CFR BRAZIL FUTURES UFB 07/2019 12/2019 1,400 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE UREA (GRANULAR) CFR BRAZIL FUTURES UFB 01/2020 06/2020 1,800 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE UREA (GRANULAR) FOB EGYPT FUTURES UFE 07/2019 06/2020 3,500 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE UREA (GRANULAR) FOB EGYPT SWAP UFG 07/2019 08/2019 3,500 USD 0.06
CBT AGRICULTURE UREA (GRANULAR) FOB U.S. GULF SWAP UFN 07/2019 12/2019 1,400 USD 0.06
CBT AGRICULTURE UREA (GRANULAR) FOB U.S. GULF SWAP UFN 01/2020 03/2020 1,800 USD 0.06
CBT AGRICULTURE UAN FOB NOLA SWAP UFU 07/2019 06/2020 1,200 USD 0.06
CBT AGRICULTURE UREA (GRANULAR) FOB US GULF FUTURES UFV 07/2019 12/2019 1,400 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE UREA (GRANULAR) FOB US GULF FUTURES UFV 01/2020 06/2020 1,800 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE UREA (GRANULAR) FOB MIDDLE EAST FUT UME 07/2019 07/2019 1,400 USD 0.06
CBT AGRICULTURE UREA (GRANULAR) FOB MIDDLE EAST FUT UME 08/2019 06/2020 1,800 USD 0.06
CBT AGRICULTURE WHEAT FUTURES W 07/2019 09/2019 1,450 USD 24.000%
CBT AGRICULTURE WHEAT FUTURES W 12/2019 03/2020 1,450 USD 20.000%
CBT AGRICULTURE WHEAT FUTURES W 05/2020 07/2020 1,300 USD 20.000%
CBT AGRICULTURE WHEAT FUTURES W 09/2020 07/2022 1,300 USD 12.000%
CBT AGRICULTURE DEC-DEC WHEAT SYNT CAL SPRD WCZ 12/2019 12/2019 700 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE WHEAT NEW CROP SYNT CAL WZC 07/2019 07/2019 % 10.000%
CBT AGRICULTURE WHEAT NEW CROP SYNT CAL WZC 09/2019 09/2019 275 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE WHEAT NEW CROP SYNT CAL WZC 12/2019 12/2019 200 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE WHEAT NEW CROP SYNT CAL WZC 03/2020 03/2020 205 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE WHEAT NEW CROP SYNT CAL WZC 05/2020 05/2020 250 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE WHEAT NEW CROP SYNT CAL WZC 07/2020 07/2020 325 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE MINI-SIZED CORN FUTURES YC 07/2019 09/2019 200 USD 28.000%
CBT AGRICULTURE MINI-SIZED CORN FUTURES YC 12/2019 07/2020 200 USD 24.000%
CBT AGRICULTURE MINI-SIZED CORN FUTURES YC 09/2020 05/2021 176 USD 13.000%
CBT AGRICULTURE MINI-SIZED CORN FUTURES YC 07/2021 12/2022 176 USD 11.000%
CBT AGRICULTURE MINI-SIZED SOYBEANS FUTURES YK 07/2019 08/2019 398 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE MINI-SIZED SOYBEANS FUTURES YK 09/2019 09/2019 398 USD 15.000%
CBT AGRICULTURE MINI-SIZED SOYBEANS FUTURES YK 11/2019 01/2020 378 USD 15.000%
CBT AGRICULTURE MINI-SIZED SOYBEANS FUTURES YK 03/2020 03/2020 368 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE MINI-SIZED SOYBEANS FUTURES YK 05/2020 05/2020 352 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE MINI-SIZED SOYBEANS FUTURES YK 07/2020 07/2020 300 USD 9.000%
CBT AGRICULTURE MINI-SIZED SOYBEANS FUTURES YK 08/2020 09/2020 288 USD 9.000%
CBT AGRICULTURE MINI-SIZED SOYBEANS FUTURES YK 11/2020 11/2022 280 USD 9.000%
CBT AGRICULTURE MINI-SIZED WHEAT FUTURES YW 07/2019 09/2019 290 USD 24.000%
CBT AGRICULTURE MINI-SIZED WHEAT FUTURES YW 12/2019 03/2020 290 USD 20.000%
CBT AGRICULTURE MINI-SIZED WHEAT FUTURES YW 05/2020 07/2020 260 USD 20.000%
CBT AGRICULTURE MINI-SIZED WHEAT FUTURES YW 09/2020 07/2022 260 USD 12.000%
CBT AGRICULTURE CORN TAS FUTURE ZCT 09/2019 09/2019 1,000 USD 28.000%
CBT AGRICULTURE CORN TAS FUTURE ZCT 12/2019 07/2020 1,000 USD 24.000%
CBT AGRICULTURE SOYBEAN OIL TAS FUTURES ZLT 08/2019 08/2019 490 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE SOYBEAN OIL TAS FUTURES ZLT 09/2019 12/2019 490 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL TAS FUTURES ZMT 08/2019 08/2019 1,320 USD 22.000%
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL TAS FUTURES ZMT 09/2019 12/2019 1,320 USD 11.000%
CBT AGRICULTURE NEW CROP SOYBEAN SYNT CAL SP ZSC 07/2019 07/2019 % 25.000%
CBT AGRICULTURE NEW CROP SOYBEAN SYNT CAL SP ZSC 08/2019 08/2019 275 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE NEW CROP SOYBEAN SYNT CAL SP ZSC 09/2019 05/2020 265 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE NEW CROP SOYBEAN SYNT CAL SP ZSC 07/2020 07/2020 175 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE CHICAGO SRW WHEAT TAS FUTURE ZWT 09/2019 09/2019 1,450 USD 24.000%
CBT AGRICULTURE CHICAGO SRW WHEAT TAS FUTURE ZWT 12/2019 03/2020 1,450 USD 20.000%
CBT AGRICULTURE CHICAGO SRW WHEAT TAS FUTURE ZWT 05/2020 07/2020 1,300 USD 20.000%
CBT EQUITY INDEX DJ US REAL ESTATE SYNTHEIC DJR 09/2019 06/2020 1,300 USD 35.000%
CBT EQUITY INDEX DOW JONES TOT RTURN MARKER DRM 09/2019 09/2019 5,500 USD 35.000%
CBT EQUITY INDEX DOW JONES TOT RTURN MARKER DRM 12/2019 09/2020 5,500 USD 30.000%
CBT EQUITY INDEX DOW JONES TOT RTURN FUT DTR 09/2019 09/2019 5,500 USD 35.000%
CBT EQUITY INDEX DOW JONES TOT RTURN FUT DTR 12/2019 09/2020 5,500 USD 30.000%
CBT EQUITY INDEX BTIC ON DOW JONES TOT RTURN FUT DTT 09/2019 09/2019 5,500 USD 35.000%
CBT EQUITY INDEX BTIC ON DOW JONES TOT RTURN FUT DTT 12/2019 09/2020 5,500 USD 30.000%
CBT EQUITY INDEX DJ US REAL ESTATE INDEX JR 09/2019 06/2020 1,300 USD 35.000%
CBT EQUITY INDEX MICRO E-MINI DOW JONES AVE FUTURE MYM 09/2019 09/2019 550 USD 35.000%
CBT EQUITY INDEX MICRO E-MINI DOW JONES AVE FUTURE MYM 12/2019 06/2020 550 USD 20.000%
CBT EQUITY INDEX DJ US REAL ESTATE BTIC REX 09/2019 06/2020 1,300 USD 35.000%
CBT EQUITY INDEX E-MINI DOW ($5) FUTURES YM 09/2019 09/2019 5,500 USD 35.000%
CBT EQUITY INDEX E-MINI DOW ($5) FUTURES YM 12/2019 06/2020 5,500 USD 20.000%
CBT EQUITY INDEX E-MINI DJIA FUTURES MARKER YMI 09/2019 09/2019 5,500 USD 35.000%
CBT EQUITY INDEX E-MINI DJIA FUTURES MARKER YMI 12/2019 06/2020 5,500 USD 20.000%
CBT EQUITY INDEX BTIC ON E-MINI DJIA FUTURES YMT 09/2019 09/2019 5,500 USD 35.000%
CBT EQUITY INDEX BTIC ON E-MINI DJIA FUTURES YMT 12/2019 06/2020 5,500 USD 20.000%
CBT ETHANOL DENATURED FUEL ETHANOL FWD MTH FUT 71 07/2019 07/2019 436 USD 0.06
CBT ETHANOL DENATURED FUEL ETHANOL FWD MTH FUT 71 08/2019 08/2019 1,156 USD 0.06
CBT ETHANOL DENATURED FUEL ETHANOL FWD MTH FUT 71 09/2019 09/2019 1,107 USD 0.06
CBT ETHANOL DENATURED FUEL ETHANOL FWD MTH FUT 71 10/2019 06/2022 1,100 USD 0.06
CBT ETHANOL ETHANOL FUTURES EH 08/2019 08/2019 2,400 USD 0.05
CBT ETHANOL ETHANOL FUTURES EH 09/2019 09/2019 2,300 USD 0.05
CBT ETHANOL ETHANOL FUTURES EH 10/2019 07/2022 2,200 USD 5.000%
CBT INTEREST RATES 30 YR U.S. TREASURY BOND FUTURES 17 09/2019 03/2020 2,400 USD 25.000%
CBT INTEREST RATES 10Y TREASURY NOTE FUTURES 21 09/2019 03/2020 1,100 USD 25.000%
CBT INTEREST RATES 5 YR TREASURY NOTE FUTURES 25 09/2019 03/2020 660 USD 25.000%
CBT INTEREST RATES 2 YEAR TREASURY NOTE FUTURES 26 09/2019 09/2019 530 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 2 YEAR TREASURY NOTE FUTURES 26 12/2019 03/2020 570 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 3 YEAR TREASURY NOTE FUTURE 3YR 09/2019 03/2020 600 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 30 DAY FED FUND FUTURES 41 07/2019 07/2019 300 USD 40.000%
CBT INTEREST RATES 30 DAY FED FUND FUTURES 41 08/2019 08/2019 375 USD 35.000%
CBT INTEREST RATES 30 DAY FED FUND FUTURES 41 09/2019 09/2019 380 USD 35.000%
CBT INTEREST RATES 30 DAY FED FUND FUTURES 41 10/2019 10/2019 420 USD 35.000%
CBT INTEREST RATES 30 DAY FED FUND FUTURES 41 11/2019 11/2019 470 USD 25.000%
CBT INTEREST RATES 30 DAY FED FUND FUTURES 41 12/2019 12/2019 520 USD 25.000%
CBT INTEREST RATES 30 DAY FED FUND FUTURES 41 01/2020 02/2020 580 USD 25.000%
CBT INTEREST RATES 30 DAY FED FUND FUTURES 41 03/2020 03/2020 630 USD 25.000%
CBT INTEREST RATES 30 DAY FED FUND FUTURES 41 04/2020 04/2020 680 USD 25.000%
CBT INTEREST RATES 30 DAY FED FUND FUTURES 41 05/2020 06/2022 700 USD 25.000%
CBT INTEREST RATES 30-YEAR USD MAC SWAP FUTURES B1U 09/2019 12/2019 2,800 USD 0.04
CBT INTEREST RATES 20-YEAR USD MAC SWAP FUTURES E1U 09/2019 12/2019 2,100 USD 0.04
CBT INTEREST RATES 5-YEAR USD MAC SWAP FUTURES F1U 09/2019 12/2019 765 USD 0.04
CBT INTEREST RATES 5-YEAR TREASURY INVOICE SWAP SPREAD FYA 09/2019 09/2019 50 USD 0.05
CBT INTEREST RATES 7-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIB 12/2013 12/2013 230 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 7-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIB 03/2014 03/2014 275 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 7-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIB 06/2014 06/2014 320 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 7-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIB 09/2014 09/2014 360 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 7-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIB 12/2014 12/2014 400 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 7-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIB 03/2015 03/2015 440 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 7-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIB 06/2015 06/2015 475 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 7-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIB 09/2015 09/2015 510 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 7-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIB 12/2015 12/2015 550 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 7-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIB 03/2016 03/2016 600 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 7-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIB 06/2016 06/2016 610 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 7-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIB 09/2016 09/2016 640 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 7-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIB 12/2016 12/2016 670 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 7-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIB 03/2017 03/2017 700 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 7-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIB 06/2017 06/2017 725 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 7-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIB 09/2017 09/2017 750 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 7-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIB 12/2017 12/2017 775 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 7-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIB 03/2018 03/2018 800 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 7-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIB 06/2018 06/2018 825 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 7-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIB 09/2018 09/2018 850 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 7-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIB 12/2018 12/2018 875 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 7-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIB 03/2019 03/2019 900 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 7-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIB 06/2019 03/2020 925 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 3-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIC 09/2016 09/2016 15 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 3-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIC 12/2016 12/2016 45 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 3-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIC 03/2017 03/2017 80 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 3-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIC 06/2017 06/2017 130 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 3-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIC 09/2017 09/2017 180 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 3-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIC 12/2017 12/2017 220 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 3-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIC 03/2018 03/2018 260 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 3-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIC 06/2018 06/2018 300 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 3-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIC 09/2018 09/2018 330 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 3-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIC 12/2018 12/2018 365 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 3-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIC 03/2019 03/2019 400 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 3-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIC 06/2019 06/2019 440 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 3-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIC 09/2019 03/2020 480 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 4-YEAR ERIS SWAP FUTURES LID 03/2016 03/2016 100 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 4-YEAR ERIS SWAP FUTURES LID 06/2016 06/2016 150 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 4-YEAR ERIS SWAP FUTURES LID 09/2016 09/2016 180 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 4-YEAR ERIS SWAP FUTURES LID 12/2016 12/2016 230 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 4-YEAR ERIS SWAP FUTURES LID 03/2017 03/2017 270 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 4-YEAR ERIS SWAP FUTURES LID 06/2017 06/2017 315 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 4-YEAR ERIS SWAP FUTURES LID 09/2017 09/2017 360 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 4-YEAR ERIS SWAP FUTURES LID 12/2017 12/2017 400 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 4-YEAR ERIS SWAP FUTURES LID 03/2018 03/2018 440 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 4-YEAR ERIS SWAP FUTURES LID 06/2018 06/2018 480 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 4-YEAR ERIS SWAP FUTURES LID 09/2018 09/2018 520 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 4-YEAR ERIS SWAP FUTURES LID 12/2018 12/2018 550 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 4-YEAR ERIS SWAP FUTURES LID 03/2019 03/2019 590 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 4-YEAR ERIS SWAP FUTURES LID 06/2019 03/2020 625 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 30-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIE 12/2012 03/2020 2,800 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 12-YEAR ERIS SWAP FUTURES LII 03/2016 03/2020 1,600 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 15-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIL 03/2016 03/2020 1,900 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 20-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIO 03/2016 03/2020 2,100 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 2-YEAR ERIS SWAP FUTURE LIT 09/2017 09/2017 10 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 2-YEAR ERIS SWAP FUTURE LIT 12/2017 12/2017 25 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 2-YEAR ERIS SWAP FUTURE LIT 03/2018 03/2018 50 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 2-YEAR ERIS SWAP FUTURE LIT 06/2018 06/2018 90 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 2-YEAR ERIS SWAP FUTURE LIT 09/2018 09/2018 140 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 2-YEAR ERIS SWAP FUTURE LIT 12/2018 12/2018 200 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 2-YEAR ERIS SWAP FUTURE LIT 03/2019 03/2019 260 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 2-YEAR ERIS SWAP FUTURE LIT 06/2019 06/2019 320 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 2-YEAR ERIS SWAP FUTURE LIT 09/2019 03/2020 375 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 5-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIW 09/2014 09/2014 5 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 5-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIW 12/2014 12/2014 30 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 5-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIW 03/2015 03/2015 60 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 5-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIW 06/2015 06/2015 90 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 5-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIW 09/2015 09/2015 150 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 5-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIW 12/2015 12/2015 215 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 5-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIW 03/2016 03/2016 260 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 5-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIW 06/2016 06/2016 300 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 5-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIW 09/2016 09/2016 330 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 5-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIW 12/2016 12/2016 360 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 5-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIW 03/2017 03/2017 400 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 5-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIW 06/2017 06/2017 430 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 5-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIW 09/2017 09/2017 470 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 5-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIW 12/2017 12/2017 510 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 5-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIW 03/2018 03/2018 550 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 5-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIW 06/2018 06/2018 590 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 5-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIW 09/2018 09/2018 625 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 5-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIW 12/2018 12/2018 650 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 5-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIW 03/2019 03/2019 675 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 5-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIW 06/2019 06/2019 700 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 5-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIW 09/2019 03/2020 750 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 10-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIY 12/2012 12/2012 550 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 10-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIY 03/2013 03/2013 575 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 10-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIY 06/2013 06/2013 610 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 10-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIY 09/2013 09/2013 640 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 10-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIY 12/2013 12/2013 675 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 10-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIY 03/2014 03/2014 710 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 10-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIY 06/2014 06/2014 740 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 10-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIY 09/2014 09/2014 770 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 10-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIY 12/2014 12/2014 800 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 10-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIY 03/2015 03/2015 825 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 10-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIY 06/2015 06/2015 850 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 10-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIY 09/2015 09/2015 865 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 10-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIY 12/2015 12/2015 880 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 10-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIY 03/2016 03/2016 920 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 10-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIY 06/2016 06/2016 960 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 10-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIY 09/2016 09/2016 1,000 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 10-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIY 12/2016 12/2016 1,040 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 10-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIY 03/2017 03/2017 1,080 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 10-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIY 06/2017 06/2017 1,120 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 10-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIY 09/2017 09/2017 1,160 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 10-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIY 12/2017 12/2017 1,200 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 10-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIY 03/2018 03/2018 1,240 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 10-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIY 06/2018 06/2018 1,280 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 10-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIY 09/2018 09/2018 1,320 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 10-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIY 12/2018 12/2018 1,360 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 10-YEAR ERIS SWAP FUTURES LIY 03/2019 03/2020 1,400 USD 30.000%
CBT INTEREST RATES 10-YEAR USD MAC SWAP FUTURES N1U 09/2019 12/2019 1,400 USD 0.04
CBT INTEREST RATES 7-YEAR USD MAC SWAP FUTURES S1U 09/2019 12/2019 925 USD 0.04
CBT INTEREST RATES 2-YEAR USD MAC SWAP FUTURES T1U 09/2019 12/2019 375 USD 0.04
CBT INTEREST RATES ULTRA 10-YEAR U S TREASURY NOTE FUT TN 09/2019 03/2020 1,300 USD 25.000%
CBT INTEREST RATES ULTRA 10-YEAR TREASURY INVOICE SWAP TNA 09/2019 09/2019 50 USD 0.05
CBT INTEREST RATES 2-YEAR TREASURY INVOICE SWAP SPREAD TVA 09/2019 09/2019 50 USD 0.05
CBT INTEREST RATES 10-YEAR TREASURY INVOICE SWAP SPRD TYA 09/2019 09/2019 50 USD 0.05
CBT INTEREST RATES ULTRA TREASURY INVOICE SWAP SPREAD UBA 09/2019 09/2019 50 USD 0.05
CBT INTEREST RATES LONG TERM U.S. TREASURY BOND FUTURE UBE 09/2019 03/2020 3,450 USD 25.000%
CBT INTEREST RATES 30-YEAR TREASURY INVOICE SWAP SPRD UTA 09/2019 09/2019 50 USD 0.05
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE FUTURES 48 06/2019 08/2019 1,500 USD 30.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE FUTURES 48 10/2019 10/2019 1,500 USD 20.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE FUTURES 48 12/2019 12/2020 1,500 USD 18.000%
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE FUTURES 62 08/2019 08/2019 2,800 USD 21.000%
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE FUTURES 62 09/2019 05/2020 2,800 USD 17.000%
CME AGRICULTURE CASH BUTTER FUTURES CB 07/2019 07/2019 600 USD 35.000%
CME AGRICULTURE CASH BUTTER FUTURES CB 08/2019 10/2019 1,200 USD 20.000%
CME AGRICULTURE CASH BUTTER FUTURES CB 11/2019 03/2020 1,000 USD 10.000%
CME AGRICULTURE CASH BUTTER FUTURES CB 04/2020 06/2021 850 USD 10.000%
CME AGRICULTURE MALAYSIAN CRUDE PALM OIL CAL SWAP CPC 07/2019 07/2019 387 USD 0.01
CME AGRICULTURE MALAYSIAN CRUDE PALM OIL CAL SWAP CPC 08/2019 06/2024 500 USD 0.01
CME AGRICULTURE USD MALAYSIAN CRUDE PALM CAL FUT CPO 07/2019 06/2024 575 USD 0.01
CME AGRICULTURE CASH CHEESE FUTURES CSC 07/2019 07/2019 450 USD 35.000%
CME AGRICULTURE CASH CHEESE FUTURES CSC 08/2019 10/2019 850 USD 25.000%
CME AGRICULTURE CASH CHEESE FUTURES CSC 11/2019 11/2019 650 USD 18.000%
CME AGRICULTURE CASH CHEESE FUTURES CSC 12/2019 12/2019 550 USD 13.000%
CME AGRICULTURE CASH CHEESE FUTURES CSC 01/2020 06/2021 450 USD 13.000%
CME AGRICULTURE CLASS III MILK FUTURES DA 07/2019 07/2019 375 USD 30.000%
CME AGRICULTURE CLASS III MILK FUTURES DA 08/2019 11/2019 950 USD 20.000%
CME AGRICULTURE CLASS III MILK FUTURES DA 12/2019 05/2020 600 USD 15.000%
CME AGRICULTURE CLASS III MILK FUTURES DA 06/2020 06/2021 350 USD 15.000%
CME AGRICULTURE CLASS IV MILK FUTURE DK 07/2019 07/2019 375 USD 35.000%
CME AGRICULTURE CLASS IV MILK FUTURE DK 08/2019 11/2019 800 USD 20.000%
CME AGRICULTURE CLASS IV MILK FUTURE DK 12/2019 06/2021 700 USD 15.000%
CME AGRICULTURE CME DRY WHEY FUTURES DY 07/2019 07/2019 550 USD 35.000%
CME AGRICULTURE CME DRY WHEY FUTURES DY 08/2019 08/2019 800 USD 35.000%
CME AGRICULTURE CME DRY WHEY FUTURES DY 09/2019 06/2020 1,100 USD 15.000%
CME AGRICULTURE CME DRY WHEY FUTURES DY 07/2020 06/2021 1,100 USD 10.000%
CME AGRICULTURE GSCI ER FUTURES GA 07/2019 11/2019 900 USD 0.04
CME AGRICULTURE S&P-GSCI COMMODITY INDEX MARKER GDM 07/2019 10/2019 4,500 USD 0.04
CME AGRICULTURE BTIC ON S&P-GSCI COMMODITY INDEX GDT 07/2019 10/2019 4,500 USD 0.04
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE TRADE AT SETTLE GFT 08/2019 08/2019 2,800 USD 21.000%
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE TRADE AT SETTLE GFT 09/2019 09/2019 2,800 USD 17.000%
CME AGRICULTURE S&P-GSCI COMMODITY INDEX FUTURE GI 07/2019 10/2019 4,500 USD 0.04
CME AGRICULTURE S&P-GSCI EXCESS RETURN INDEX FUTURE GII 07/2019 11/2019 900 USD 0.04
CME AGRICULTURE BTIC ON S&P-GSCI EXCESS RETURN INDE GIT 07/2019 11/2019 900 USD 0.04
CME AGRICULTURE LEAN HOGS TRADE AT SETTLE HET 08/2019 08/2019 2,200 USD 55.000%
CME AGRICULTURE LEAN HOGS TRADE AT SETTLE HET 10/2019 10/2019 2,200 USD 20.000%
CME AGRICULTURE LEAN HOGS TRADE AT SETTLE HET 12/2019 12/2019 2,200 USD 19.000%
CME AGRICULTURE LEAN HOGS TRADE AT SETTLE HET 02/2020 04/2020 2,200 USD 18.000%
CME AGRICULTURE MLK MID FUTURES JQ 07/2019 07/2019 187 USD 30.000%
CME AGRICULTURE MLK MID FUTURES JQ 08/2019 11/2019 475 USD 20.000%
CME AGRICULTURE MLK MID FUTURES JQ 12/2019 05/2020 300 USD 15.000%
CME AGRICULTURE MLK MID FUTURES JQ 06/2020 06/2021 175 USD 15.000%
CME AGRICULTURE LUMBER110 FUTURES LB 07/2019 09/2019 2,250 USD 12.000%
CME AGRICULTURE LUMBER110 FUTURES LB 11/2019 09/2020 2,100 USD 12.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE TRADE AT SETTLEMENT LET 08/2019 08/2019 1,500 USD 30.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE TRADE AT SETTLEMENT LET 10/2019 10/2019 1,500 USD 20.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE TRADE AT SETTLEMENT LET 12/2019 04/2020 1,500 USD 18.000%
CME AGRICULTURE LEAN HOG FUTURES LN 07/2019 08/2019 2,200 USD 55.000%
CME AGRICULTURE LEAN HOG FUTURES LN 10/2019 10/2019 2,200 USD 20.000%
CME AGRICULTURE LEAN HOG FUTURES LN 12/2019 12/2019 2,200 USD 19.000%
CME AGRICULTURE LEAN HOG FUTURES LN 02/2020 04/2020 2,200 USD 18.000%
CME AGRICULTURE LEAN HOG FUTURES LN 05/2020 05/2020 2,200 USD 16.000%
CME AGRICULTURE LEAN HOG FUTURES LN 06/2020 06/2020 1,850 USD 16.000%
CME AGRICULTURE LEAN HOG FUTURES LN 07/2020 12/2020 1,850 USD 15.000%
CME AGRICULTURE NONFAT DRY MILK FUTURES NF 07/2019 07/2019 525 USD 40.000%
CME AGRICULTURE NONFAT DRY MILK FUTURES NF 08/2019 08/2019 900 USD 30.000%
CME AGRICULTURE NONFAT DRY MILK FUTURES NF 09/2019 10/2019 1,400 USD 23.000%
CME AGRICULTURE NONFAT DRY MILK FUTURES NF 11/2019 06/2021 1,400 USD 13.000%
CME AGRICULTURE USD MALAYSIAN PALM OLEIN CAL FUT OPF 07/2019 05/2021 1,000 USD 0.01
CME AGRICULTURE USD MALAYSIAN PALM OLEIN CAL SWAP OPS 07/2019 07/2019 387 USD 25.000%
CME AGRICULTURE USD MALAYSIAN PALM OLEIN CAL SWAP OPS 08/2019 05/2021 1,000 USD 25.000%
CME AGRICULTURE USD MALAYSIAN PALM OIL GASOIL FUT POG 07/2019 06/2020 1,000 USD 0.01
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 2 MTH SYN CAL SPREAD Q02 06/2019 06/2019 % 25.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 2 MTH SYN CAL SPREAD Q02 08/2019 08/2019 1,100 USD 25.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 2 MTH SYN CAL SPREAD Q02 10/2019 10/2019 600 USD 25.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 2 MTH SYN CAL SPREAD Q02 12/2019 12/2019 450 USD 25.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 4 MTH SYN CAL SPREAD Q04 06/2019 06/2019 1,100 USD 25.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 4 MTH SYN CAL SPREAD Q04 08/2019 08/2019 1,450 USD 25.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 4 MTH SYN CAL SPREAD Q04 10/2019 10/2019 700 USD 25.000%
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 6 MTH SYN CAL SPREAD Q06 06/2019 08/2019 1,450 USD 25.000%
CME AGRICULTURE S&P GSCI ENHANCED ER SWAP FUT RRE 07/2019 10/2019 1,100 USD 0.04
CME AGRICULTURE SP GSCI-ER 2 MTH FOWARD INX SWP SE2 07/2019 10/2019 900 USD 0.04
CME AGRICULTURE GSCI-ER 3 MTH FOWARD INX SWPS SE3 07/2019 10/2019 900 USD 0.04
CME AGRICULTURE S&P-GSCI EXCESS RETURN INDEX SWAPS SEI 07/2019 10/2019 1,050 USD 0.04
CME AGRICULTURE SP GSCI SWAP FUTURES SES 07/2019 10/2019 1,050 USD 0.04
CME AGRICULTURE BTIC ON S&P-GSCI EXCESS RETURN INDE SET 07/2019 10/2019 1,050 USD 0.04
CME EQUITY INDEX SP 500 MATERIALS SEL SECTOR SYNTH 1BT 09/2019 12/2019 2,550 USD 0.035
CME EQUITY INDEX SP 500 ENERGY SLCT SEC SYNTHETIC 1ET 09/2019 12/2019 3,200 USD 0.035
CME EQUITY INDEX SP 500 FINANCIAL SLCT SEC SYNT 1FT 09/2019 12/2019 3,300 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX SP 500 - INDUSTRIAL SEL SECTOR SYNT 1IT 09/2019 12/2019 3,250 USD 0.035
CME EQUITY INDEX SP 500 TECHNOLOGY SECTOR SYNTH 1KT 09/2019 12/2019 3,800 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX SP 500 - CONS STAPLES SYNTHETIC 1PT 09/2019 12/2019 1,650 USD 0.035
CME EQUITY INDEX SP 500 UTILITIES SEL SECTOR SYNTH 1UT 09/2019 12/2019 1,950 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX SP 500 HEALTH CARE SECTOR SYNTHETIC 1VT 09/2019 12/2019 3,500 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI SP500 CONS DISCRET SYNTHETIC 1YT 09/2019 12/2019 5,000 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX EMINI RUSSELL 2000 GROWTH MARKER 2GI 09/2019 09/2020 1,000 USD 0.035
CME EQUITY INDEX BTIC ON EMINI RUSSELL 2000 GROWTH I 2GT 09/2019 09/2020 1,000 USD 0.035
CME EQUITY INDEX EMINI RUSSELL 2000 VALUE IND MARKER 2VI 09/2019 09/2020 1,500 USD 0.035
CME EQUITY INDEX BTIC ON EMINI RUSSELL 2000 VALUE IN 2VT 09/2019 09/2020 1,500 USD 0.035
CME EQUITY INDEX BTIC E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY BIT 09/2019 09/2020 9,250 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY FUTURES BQ 09/2019 09/2020 9,250 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX BITCOIN FUTURES BTC 07/2019 07/2019 19,351 USD 90.000%
CME EQUITY INDEX BITCOIN FUTURES BTC 08/2019 08/2019 19,620 USD 90.000%
CME EQUITY INDEX BITCOIN FUTURES BTC 09/2019 09/2019 19,814 USD 90.000%
CME EQUITY INDEX BITCOIN FUTURES BTC 12/2019 12/2019 19,999 USD 90.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI NASDAQ BIOTECH SYNT MARKER BTT 09/2019 12/2019 9,250 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX BTIC S&P CARRY ADJUSTED TOTAL RETRN CTB 09/2019 09/2020 3,310 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX S&P500 CARRY ADJUSTED RETURN MARKER CTM 09/2019 09/2020 3,310 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX S&P 500 ADJUSTED TOTAL RETURN INDEX CTR 09/2019 09/2020 3,310 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX FTSE DEVELOPED EUROPE INDEX FUTURES DVE 09/2019 09/2020 1,550 EUR 20.000%
CME EQUITY INDEX BTIC FTSE DEVELOPED EURO INDEX FUT DVT 09/2019 09/2020 2,600 EUR 20.000%
CME EQUITY INDEX FTSE EMERGING INDEX FUTURES EI 09/2019 09/2020 2,200 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX BTIC FTSE EMERGING INDEX FUTURES EIT 09/2019 09/2020 2,000 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX BTIC E-MINI S&P MIDCAP 400 FUT EMT 09/2019 09/2020 7,700 USD 0.035
CME EQUITY INDEX E-MINI NIKKEI 225 YEN DENOMINATED ENY 09/2019 06/2020 96,000 JPY 35.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 FUTURES ES 09/2019 09/2019 6,300 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 FUTURES ES 12/2019 12/2019 6,300 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 FUTURES ES 03/2020 09/2020 6,300 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 FUTURES MARKER ESI 09/2019 09/2019 6,300 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 FUTURES MARKER ESI 12/2019 12/2019 6,300 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 FUTURES MARKER ESI 03/2020 09/2020 6,300 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX TACO ON E-MINI S&P 500 FUTURES ESQ 09/2019 09/2019 6,300 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX TACO ON E-MINI S&P 500 FUTURES ESQ 12/2019 12/2019 6,300 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX TACO ON E-MINI S&P 500 FUTURES ESQ 03/2020 09/2020 6,300 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON E-MINI S&P 500 FUTURES EST 09/2019 09/2019 6,300 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON E-MINI S&P 500 FUTURES EST 12/2019 12/2019 6,300 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON E-MINI S&P 500 FUTURES EST 03/2020 09/2020 6,300 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P MIDCAP 400 SYNT MARKER ETT 09/2019 09/2020 7,700 USD 0.035
CME EQUITY INDEX E-MINI FTSE 100 INDEX FUTURES FT1 09/2019 09/2020 2,300 GBP 35.000%
CME EQUITY INDEX EMINI FTSE CHINA 50 INDEX FUTURE FT5 09/2019 09/2020 1,850 USD 15.000%
CME EQUITY INDEX BTIC EMINI USD FTSE 100 INDEX FUT FTB 09/2019 09/2020 1,800 USD 15.000%
CME EQUITY INDEX BTIC EMINI FTSE CHINA 50 INDEX FTC 09/2019 09/2020 1,850 USD 15.000%
CME EQUITY INDEX EMINI FTSE 100 VALUE SYN MARKER FTI 09/2019 09/2020 2,300 GBP 35.000%
CME EQUITY INDEX BTIC EMINI FTSE 100 INDEX FUTURE FTT 09/2019 09/2020 2,300 GBP 35.000%
CME EQUITY INDEX EMINI USD FTSE 100 INDEX FUTURE FTU 09/2019 09/2020 1,800 USD 15.000%
CME EQUITY INDEX EMINI FTSE CHINA50 INDEX SYN MARKER FTY 09/2019 09/2020 1,850 USD 15.000%
CME EQUITY INDEX EMINI USD FTSE100 VALUE SYN MARKER FTZ 09/2019 09/2020 1,800 USD 15.000%
CME EQUITY INDEX USD-DENOMINATED IBOVESPA INDEX IBV 08/2019 02/2020 17,670 USD 15.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI IPOX 100 U.S. INDEX FUTURES IPO 09/2019 09/2020 1,300 USD 15.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON E-MINI IPOX 100 U.S. INDEX IPT 09/2019 09/2020 1,300 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX FUT M2K 09/2019 09/2019 325 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX FUT M2K 12/2019 09/2020 325 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX EMINI MIDCAP FUTURES ME 09/2019 09/2020 7,700 USD 0.035
CME EQUITY INDEX MICRO E-MINI S&P 500 FUTURES MES 09/2019 09/2019 630 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX MICRO E-MINI S&P 500 FUTURES MES 12/2019 12/2019 630 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX MICRO E-MINI S&P 500 FUTURES MES 03/2020 09/2020 630 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX MICRO E-MINI NASDAQ 100 FUTURE MNQ 09/2019 09/2019 760 USD 40.000%
CME EQUITY INDEX MICRO E-MINI NASDAQ 100 FUTURE MNQ 12/2019 09/2020 760 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX NIKKEI 225 YEN FUT N1 07/2019 12/2024 480,000 JPY 35.000%
CME EQUITY INDEX NASDAQ-100 TOT RETN INDEX MARKER N1M 09/2019 09/2019 4,600 USD 40.000%
CME EQUITY INDEX NASDAQ-100 TOT RETN INDEX MARKER N1M 12/2019 09/2020 4,600 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX NASDAQ-100 TOTAL RETURN INDEX FUT N1R 09/2019 09/2019 4,600 USD 40.000%
CME EQUITY INDEX NASDAQ-100 TOTAL RETURN INDEX FUT N1R 12/2019 09/2020 4,600 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON NASDAQ-100 TOT RETRN INDEX N1T 09/2019 09/2019 4,600 USD 40.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON NASDAQ-100 TOT RETRN INDEX N1T 12/2019 09/2020 4,600 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX YEN DENOMINATED NIKKEI MARKER NIM 08/2019 12/2024 480,000 JPY 35.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON YEN DENOMINATED NIKKEI FUT NIT 08/2019 12/2024 480,000 JPY 35.000%
CME EQUITY INDEX NIKKEI 225 DOLLAR FUTURES NK 09/2019 12/2024 4,800 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX NIKKEI STOCK AVERAGE FUTURES MARKER NKM 09/2019 12/2024 4,800 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON NIKKEI STOCK AVERAGE FUT NKT 09/2019 12/2024 4,800 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI NASDAQ 100 FUTURES NQ 09/2019 09/2019 7,600 USD 40.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI NASDAQ 100 FUTURES NQ 12/2019 09/2020 7,600 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI NASDAQ-100 FUTURES MARKER NQI 09/2019 09/2019 7,600 USD 40.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI NASDAQ-100 FUTURES MARKER NQI 12/2019 09/2020 7,600 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON E-MINI NASDAQ-100 FUTURES NQT 09/2019 09/2019 7,600 USD 40.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON E-MINI NASDAQ-100 FUTURES NQT 12/2019 09/2020 7,600 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX NASDAQ COMPOSITE FUTURES QN 09/2019 12/2019 7,200 USD 0.09
CME EQUITY INDEX BTIC ON RUSSL 1000 TOT RETURN FUT R1B 09/2019 09/2020 3,800 USD 0.05