Asset Class Navigation

Corn Margins

Start Period End Period
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 04/03/2020 04/15/2020 1,970 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 04/16/2020 05/07/2020 2,010 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 05/08/2020 06/04/2020 2,060 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 06/05/2020 07/08/2020 2,120 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 07/09/2020 08/06/2020 2,170 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 08/07/2020 09/08/2020 2,220 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 09/09/2020 10/08/2020 2,280 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 10/09/2020 01/07/2021 2,430 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 01/08/2021 04/08/2021 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 04/09/2021 04/08/2022 3,330 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 04/03/2020 04/15/2020 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 04/16/2020 05/07/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 05/08/2020 06/04/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 06/05/2020 07/08/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 07/09/2020 08/06/2020 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 08/07/2020 09/08/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 09/09/2020 10/09/2020 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 10/12/2020 01/07/2021 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 01/08/2021 04/08/2021 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 04/09/2021 04/08/2022 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 04/03/2020 04/15/2020 1,320 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 04/16/2020 05/07/2020 1,370 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 05/08/2020 06/04/2020 1,450 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 06/05/2020 07/08/2020 1,525 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 07/09/2020 08/06/2020 1,600 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 08/07/2020 09/08/2020 1,680 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 09/09/2020 10/06/2020 1,760 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 10/07/2020 01/07/2021 1,980 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 01/08/2021 04/08/2021 2,220 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 04/09/2021 04/08/2022 3,125 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 04/03/2020 04/16/2020 1,200 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 04/17/2020 05/08/2020 1,300 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 05/11/2020 06/05/2020 1,420 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 06/08/2020 07/09/2020 1,570 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 07/10/2020 08/07/2020 1,700 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 08/10/2020 09/09/2020 1,870 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 09/10/2020 10/12/2020 2,000 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 10/13/2020 01/08/2021 2,500 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 01/11/2021 04/08/2021 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 04/12/2021 04/08/2022 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 04/03/2020 04/15/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 04/16/2020 05/07/2020 4,130 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 05/08/2020 06/04/2020 4,180 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 06/05/2020 07/08/2020 4,230 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 07/09/2020 08/06/2020 4,280 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 08/07/2020 09/08/2020 4,330 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 09/09/2020 10/09/2020 4,380 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 10/12/2020 01/07/2021 4,520 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 01/08/2021 04/08/2021 4,670 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 04/09/2021 04/08/2022 5,520 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 04/03/2020 04/16/2020 4,500 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 04/17/2020 05/08/2020 4,700 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 05/12/2020 06/05/2020 5,000 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 06/08/2020 07/09/2020 5,300 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 07/10/2020 08/07/2020 5,600 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 08/10/2020 09/09/2020 6,000 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 09/10/2020 10/09/2020 6,300 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 10/12/2020 12/31/2020 7,350 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 01/11/2021 04/09/2021 8,600 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 04/12/2021 04/08/2022 9,100 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 04/03/2020 04/15/2020 1,590 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 04/16/2020 05/07/2020 1,615 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 05/08/2020 06/04/2020 1,650 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 06/05/2020 07/08/2020 1,690 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 07/09/2020 08/05/2020 1,725 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 08/06/2020 09/08/2020 1,760 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 09/09/2020 10/09/2020 1,800 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 10/12/2020 01/07/2021 1,900 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 01/08/2021 04/08/2021 2,010 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 04/09/2021 04/08/2022 2,520 USD 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 04/03/2020 04/15/2020 6,850 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 04/16/2020 05/07/2020 6,860 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 05/08/2020 06/04/2020 6,870 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 06/05/2020 07/08/2020 6,875 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 07/09/2020 08/06/2020 6,885 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 08/07/2020 09/08/2020 6,895 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 09/09/2020 10/09/2020 6,900 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 10/12/2020 01/07/2021 6,925 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 01/08/2021 04/08/2021 6,950 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 04/09/2021 04/08/2022 7,100 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 04/03/2020 04/15/2020 6,850 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 04/16/2020 05/07/2020 6,860 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 05/08/2020 06/04/2020 6,870 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 06/05/2020 07/08/2020 6,875 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 07/09/2020 08/06/2020 6,885 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 08/07/2020 09/08/2020 6,895 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 09/09/2020 10/09/2020 6,900 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 10/12/2020 01/07/2021 6,925 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 01/08/2021 04/08/2021 6,950 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 04/09/2021 04/11/2022 7,100 CHF 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 04/03/2020 04/15/2020 3,230 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 04/16/2020 05/07/2020 3,260 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 05/08/2020 06/04/2020 3,300 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 06/05/2020 07/08/2020 3,340 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 07/09/2020 08/06/2020 3,380 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 08/07/2020 09/08/2020 3,420 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 09/09/2020 10/09/2020 3,465 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 10/12/2020 01/07/2021 3,580 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 01/08/2021 04/08/2021 3,700 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 04/09/2021 04/08/2022 4,250 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 04/03/2020 04/15/2020 2,950 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 04/16/2020 05/07/2020 3,050 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 05/08/2020 06/04/2020 3,175 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 06/05/2020 07/08/2020 3,310 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 07/09/2020 08/06/2020 3,450 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 08/07/2020 09/08/2020 3,585 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 09/09/2020 10/07/2020 3,720 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 10/08/2020 01/07/2021 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 01/08/2021 04/08/2021 4,510 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 04/09/2021 04/08/2022 6,030 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 04/03/2020 04/15/2020 3,670 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 04/16/2020 05/07/2020 3,780 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 05/08/2020 06/04/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 06/05/2020 07/08/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 07/09/2020 08/06/2020 4,260 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 08/07/2020 09/08/2020 4,420 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 09/09/2020 10/08/2020 4,590 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 10/09/2020 01/07/2021 5,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 01/08/2021 04/08/2021 5,560 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 04/09/2021 04/08/2022 7,570 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 04/01/2020 04/15/2020 1,410 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 04/16/2020 05/07/2020 1,430 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 05/08/2020 06/04/2020 1,450 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 06/05/2020 07/08/2020 1,470 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 07/09/2020 08/06/2020 1,500 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 08/07/2020 09/08/2020 1,520 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 09/09/2020 10/08/2020 1,550 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 10/12/2020 01/07/2021 1,610 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 01/08/2021 04/08/2021 1,680 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 04/09/2021 04/08/2022 2,050 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 04/03/2020 04/15/2020 3,500 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 04/16/2020 05/07/2020 3,550 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 05/08/2020 06/04/2020 3,620 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 06/05/2020 07/08/2020 3,680 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 07/09/2020 08/05/2020 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 08/06/2020 09/08/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 09/09/2020 10/09/2020 3,870 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 10/12/2020 01/07/2021 4,050 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 01/08/2021 04/08/2021 4,240 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 04/09/2021 04/08/2022 5,000 USD 0.05
CME REAL ESTATE BOSTON CSI HOUSING INDEX FUTURES BOS 05/2020 02/2025 1,250 USD 0.01
CME REAL ESTATE CHICAGO CSI HOUSING INDEX FUTURE CHI 05/2020 02/2025 749 USD 0.01
CME REAL ESTATE COMP CITIES CSI HOUSING INDEX FUT CUS 05/2020 02/2025 999 USD 0.01
CME REAL ESTATE DENVER CSI HOUSING INDEX FUTURES DEN 05/2020 02/2025 749 USD 0.01
CME REAL ESTATE LAS VEGAS CSI HOUSING INDEX FUTURES LAV 05/2020 02/2025 1,499 USD 0.01
CME REAL ESTATE LOS ANGELES CSI HOUSING INDEX FUT LAX 05/2020 02/2025 1,000 USD 25.000%
CME REAL ESTATE MIAMI CSI HOUSING INDEX FUTURES MIA 05/2020 02/2025 1,499 USD 0.01
CME REAL ESTATE NEW YORK CSI HOUSING INDEX FUTURES NYM 05/2020 02/2025 800 USD 0.01
CME REAL ESTATE SAN DIEGO CSI HOUSING INDEX FUTURE SDG 05/2020 02/2025 1,499 USD 0.01
CME REAL ESTATE SAN FRANCISCO CSI HOUSING INDEX FUT SFR 05/2020 02/2025 1,499 USD 0.01
CME REAL ESTATE WASH DC CSI HOUSING INDEX FUTURES WDC 05/2020 02/2025 1,000 USD 0.01
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 03/2020 03/2023 15.0% 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 04/2020 04/2020 642 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 10/2020 02/2021 1,002 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 03/2021 04/2021 720 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 10/2021 10/2021 1,092 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 11/2021 12/2021 1,041 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 01/2022 01/2022 1,044 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 02/2022 02/2022 861 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 03/2022 03/2022 630 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 04/2022 04/2022 654 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 10/2022 10/2022 828 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 11/2022 11/2022 1,086 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 12/2022 01/2023 984 GBP 30
CME WEATHER LONDON MONTHLY HDD FUTURES D0 02/2023 02/2023 864 GBP 30
CME WEATHER LONDON HEATING SEASONAL STRIP FUTUR D0X 03/2020 03/2021 3.1% 25.000%
CME WEATHER LONDON HEATING SEASONAL STRIP FUTUR D0Z 02/2021 02/2021 3.1% 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 03/2020 03/2020 1,051 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 04/2020 04/2020 729 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 10/2020 02/2021 987 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 03/2021 04/2021 798 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 10/2021 10/2021 1,224 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 11/2021 11/2021 1,326 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 12/2021 12/2021 1,104 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 01/2022 01/2022 1,218 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 02/2022 02/2022 975 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 03/2022 03/2022 951 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 04/2022 04/2022 633 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 10/2022 10/2022 945 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 11/2022 02/2023 1,035 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HDD MONTHLY FUTURES D2 03/2023 03/2023 1,038 EUR 30.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HEATING SEASONAL STRIP FU D2X 03/2020 03/2021 3.8% 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM HEATING SEASONAL STRIP FU D2Z 02/2021 02/2021 799 EUR 25.000%
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 04/2020 10/2021 428 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 04/2022 04/2022 860 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 05/2022 05/2022 830 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 06/2022 06/2022 1,012 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 07/2022 07/2022 1,252 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 08/2022 08/2022 1,218 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 09/2022 09/2022 992 GBP 30
CME WEATHER LONDON CDD MONTHLY FUTURES G0 10/2022 10/2022 748 GBP 30
CME WEATHER LONDON COOLING SEASONAL STRIP FUTUR G0K 09/2020 09/2020 903 GBP 25.000%
CME WEATHER LONDON COOLING SEASONAL STRIP FUTUR G0N 08/2020 08/2020 420 GBP 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 04/2020 10/2021 243 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 04/2022 04/2022 329 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 05/2022 07/2022 560 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 08/2022 08/2022 555 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 09/2022 09/2022 453 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM MONTHLY CDD FUTURES G2 10/2022 10/2022 361 EUR 30
CME WEATHER AMSTERDAM COOLING SEASONAL STRIP FU G2K 09/2020 09/2020 801 EUR 25.000%
CME WEATHER AMSTERDAM COOLING SEASONAL STRIP FU G2N 08/2020 08/2020 373 EUR 25.000%
CME WEATHER TOKYO PACIFIC RIM INDEX FUT CAT G6 04/2020 04/2021 334,500 JPY 25.000%
CME WEATHER TOKYO PACIFIC RIM INDEX FUT CAT G6 05/2020 05/2021 460,500 JPY 25.000%
CME WEATHER TOKYO PACIFIC RIM INDEX FUT CAT G6 06/2020 06/2021 507,000 JPY 25.000%
CME WEATHER TOKYO PACIFIC RIM INDEX FUT CAT G6 07/2020 07/2021 625,500 JPY 25.000%
CME WEATHER TOKYO PACIFIC RIM INDEX FUT CAT G6 08/2020 08/2021 645,750 JPY 25.000%
CME WEATHER TOKYO PACIFIC RIM INDEX FUT CAT G6 09/2020 09/2021 540,750 JPY 25.000%
CME WEATHER TOKYO PACIFIC RIM INDEX FUT CAT G6 10/2020 10/2021 438,750 JPY 25.000%
CME WEATHER TOKYO PACIFIC RIM INDEX FUT CAT G6 11/2020 12/2020 30.0% 25.000%
CME WEATHER TOKYO PACIFIC RIM INDEX FUT CAT G6 01/2021 02/2021 134,250 JPY 25.000%
CME WEATHER TOKYO PACIFIC RIM INDEX FUT CAT G6 03/2021 03/2021 229,500 JPY 25.000%
CME WEATHER TOKYO PACIFIC RIM INDEX FUT CAT G6 11/2021 11/2021 303,000 JPY 25.000%
CME WEATHER TOKYO PACIFIC RIM INDEX FUT CAT G6 12/2021 12/2021 193,500 JPY 25.000%
CME WEATHER TOKYO CAT MAY-PACIFIC RIM SEASONAL G6K 09/2020 09/2020 4.0% 25.000%
CME WEATHER TOKYO CAT JUL-PACIFIC RIM SEASONAL G6N 08/2020 08/2020 4.0% 25.000%
CME WEATHER TOKYO CAT NOV-PACIFIC RIM SEASONAL G6X 03/2021 03/2021 4.0% 25.000%
CME WEATHER TOKYO CAT DEC-PACIFIC RIM SEASONAL G6Z 12/2020 02/2021 4.0% 25.000%
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 03/2020 03/2023 10.0% 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 04/2020 04/2020 40 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 10/2020 02/2021 100 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 03/2021 03/2021 76 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 04/2021 04/2021 46 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 10/2021 10/2021 28 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 11/2021 11/2021 464 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 12/2021 12/2021 916 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 01/2022 01/2022 910 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 02/2022 02/2022 976 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 03/2022 03/2022 324 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 04/2022 04/2022 32 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 10/2022 10/2022 150 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 11/2022 01/2023 600 USD 30
CME WEATHER H0 LAS VEGAS HDD FUTURES H0 02/2023 02/2023 650 USD 30
CME WEATHER LAS VEGAS HEATING SEASONAL STRIP FU H0X 03/2020 03/2021 4.5% 250
CME WEATHER LAS VEGAS HEATING SEASONAL STRIP FU H0Z 02/2021 02/2021 4.5% 250
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 03/2020 03/2020 810 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 04/2020 03/2023 500 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 10/2020 01/2021 495 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 12/2020 12/2020 2,695 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 02/2021 02/2021 2,345 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 03/2021 03/2021 1,550 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 10/2021 01/2022 1,540 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 12/2021 12/2021 2,615 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 02/2022 02/2022 2,340 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 03/2022 03/2022 1,575 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 04/2022 04/2022 410 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 10/2022 10/2022 2,480 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 11/2022 11/2022 2,265 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 12/2022 01/2023 2,305 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HDD FUTURE H1 02/2023 02/2023 1,385 USD 30
CME WEATHER ATLANTA HEATING SEASONAL STRIP FUTU H1X 03/2020 03/2021 4.9% 25.000%
CME WEATHER ATLANTA HEATING SEASONAL STRIP FUTU H1Z 02/2021 02/2021 4.9% 25.000%
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 03/2020 03/2023 13.5% 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 04/2020 04/2020 870 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 10/2020 11/2020 2,204 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 12/2020 12/2020 2,144 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 01/2021 01/2021 2,214 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 02/2021 02/2021 2,182 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 03/2021 03/2021 2,322 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 04/2021 04/2021 1,926 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 10/2021 01/2022 2,201 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 02/2022 02/2022 2,268 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 03/2022 03/2022 2,592 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 04/2022 04/2022 1,251 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 10/2022 10/2022 2,922 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 11/2022 11/2022 2,992 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 12/2022 01/2023 2,989 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HDD FUTURE H2 02/2023 02/2023 2,611 USD 30
CME WEATHER CHICAGO HEATING SEASONAL STRIP FUTU H2X 03/2020 03/2021 2.8% 25.000%
CME WEATHER CHICAGO HEATING SEASONAL STRIP FUTU H2Z 02/2021 02/2021 2.8% 25.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 03/2020 03/2023 15.0% 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 04/2020 04/2020 507 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 10/2020 11/2020 1,896 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 12/2020 12/2020 1,845 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 01/2021 01/2021 1,911 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 02/2021 02/2021 1,866 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 03/2021 03/2021 2,370 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 04/2021 04/2021 1,485 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 10/2021 01/2022 1,875 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 02/2022 02/2022 1,935 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 03/2022 03/2022 2,220 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 04/2022 04/2022 762 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 10/2022 10/2022 2,628 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 11/2022 01/2023 2,616 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HDD FUTURE H3 02/2023 02/2023 2,418 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI HEATING SEASONAL STRIP F H3X 03/2020 03/2021 3.4% 25.000%
CME WEATHER CINCINNATI HEATING SEASONAL STRIP F H3Z 02/2021 02/2021 3.4% 25.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 03/2020 03/2020 1,569 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 04/2020 04/2020 711 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 10/2020 11/2020 2,040 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 12/2020 12/2020 2,034 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 01/2021 01/2021 2,052 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 02/2021 02/2021 2,061 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 03/2021 03/2021 2,304 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 04/2021 04/2021 1,422 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 10/2021 02/2022 2,037 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 03/2022 03/2022 2,265 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 04/2022 04/2022 978 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 10/2022 10/2022 2,235 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 11/2022 11/2022 2,505 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 12/2022 01/2023 2,502 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 02/2023 02/2023 1,974 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HDD FUTURE H4 03/2023 03/2023 1,635 USD 30.000%
CME WEATHER NEW YORK HEATING SEASONAL STRIP FUT H4X 03/2020 03/2021 2.2% 25.000%
CME WEATHER NEW YORK HEATING SEASONAL STRIP FUT H4Z 02/2021 02/2021 2.2% 25.000%
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 03/2020 03/2020 617 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 04/2020 04/2020 77 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 10/2020 01/2022 1,052 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 12/2020 01/2021 951 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 02/2021 02/2021 1,061 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 03/2021 03/2021 576 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 04/2021 04/2021 749 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 02/2022 02/2022 999 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 03/2022 03/2022 1,584 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 04/2022 04/2022 356 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 10/2022 10/2022 730 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 11/2022 11/2022 2,031 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 12/2022 01/2023 2,026 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 02/2023 02/2023 908 USD 30
CME WEATHER H5 DALLAS HDD FUTURES H5 03/2023 03/2023 663 USD 30
CME WEATHER DALLAS HEATING SEASONAL STRIP FUTUR H5X 03/2020 03/2021 5.0% 25.000%
CME WEATHER DALLAS HEATING SEASONAL STRIP FUTUR H5Z 02/2021 02/2021 5.0% 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND HDD FUTURE H7 03/2020 10/2025 20.0% 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND HDD FUTURE H7 04/2020 04/2023 1,512 USD 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND HDD FUTURE H7 10/2020 10/2023 1,100 USD 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND HDD FUTURE H7 11/2020 11/2023 2,132 USD 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND HDD FUTURE H7 12/2020 12/2023 3,120 USD 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND HDD FUTURE H7 01/2021 01/2023 2,952 USD 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND HDD FUTURE H7 02/2021 02/2023 2,372 USD 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND HDD FUTURE H7 03/2021 03/2023 2,108 USD 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND HDD NOV STRIP H7X 03/2020 03/2021 4.0% 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND HDD DEC STRIP H7Z 12/2020 02/2021 4.0% 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 03/2020 03/2023 10.5% 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 04/2020 04/2020 24 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 10/2020 11/2020 2,008 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 12/2020 12/2021 2,817 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 01/2021 01/2022 3,180 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 02/2021 02/2022 2,796 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 03/2021 03/2021 2,073 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 04/2021 04/2021 1,737 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 10/2021 11/2021 2,004 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 03/2022 03/2022 2,411 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 04/2022 04/2022 1,187 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 10/2022 10/2022 1,911 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 11/2022 11/2022 2,178 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS HEATING SEASONAL STRIP HQX 03/2020 03/2021 3.5% 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS HEATING SEASONAL STRIP HQZ 02/2021 02/2021 3.5% 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 03/2020 03/2023 13.0% 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 04/2020 04/2020 492 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 10/2020 02/2021 455 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 03/2021 03/2021 448 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 04/2021 04/2021 367 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 10/2021 10/2021 84 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 11/2021 11/2021 861 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 12/2021 12/2021 1,308 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 01/2022 01/2022 1,194 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 02/2022 02/2022 1,261 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 03/2022 03/2022 908 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 04/2022 04/2022 292 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 10/2022 10/2022 237 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO HEATING SEASONAL STRIP F HSX 03/2020 03/2021 3.2% 250
CME WEATHER SACRAMENTO HEATING SEASONAL STRIP F HSZ 02/2021 02/2021 3.2% 250
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 04/2020 07/2020 747 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 05/2020 05/2020 468 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 08/2020 08/2020 792 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 09/2020 09/2020 666 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 10/2020 10/2020 270 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 04/2021 10/2021 271 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 04/2022 04/2022 257 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 05/2022 05/2022 268 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 06/2022 06/2022 890 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 07/2022 07/2022 1,172 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 08/2022 08/2022 1,182 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 09/2022 09/2022 728 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 10/2022 10/2022 163 USD 25.000%
CME WEATHER LAS VEGAS SEASONAL STRIP CDD K0K 09/2020 09/2020 1,500 USD 25.000%
CME WEATHER LAS VEGAS SEASONAL STRIP CDD FUTURE K0N 08/2020 08/2020 833 USD 25.000%
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 04/2020 07/2020 843 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 08/2020 08/2020 863 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 09/2020 09/2020 754 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 10/2020 10/2020 362 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 04/2021 10/2021 219 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 04/2022 04/2022 258 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 05/2022 05/2022 997 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 06/2022 06/2022 1,070 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 07/2022 07/2022 1,359 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 08/2022 08/2022 1,471 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 09/2022 09/2022 1,459 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 10/2022 10/2022 449 USD 30
CME WEATHER ATLANTA COOLING SEASONAL STRIP FUTU K1K 09/2020 09/2020 2,241 USD 25.000%
CME WEATHER ATLANTA COOLING SEASONAL STRIP FUTU K1N 08/2020 08/2020 1,033 USD 25.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 04/2020 07/2020 609 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 08/2020 08/2020 546 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 09/2020 09/2020 1,027 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 10/2020 10/2020 151 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 04/2021 10/2021 82 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 04/2022 04/2022 24 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 05/2022 05/2022 157 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 06/2022 06/2022 1,740 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 07/2022 07/2022 2,146 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 08/2022 08/2022 1,421 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 09/2022 09/2022 841 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 10/2022 10/2022 70 USD 30.000%
CME WEATHER CHICAGO COOLING SEASONAL STRIP FUTU K2K 09/2020 09/2020 1,832 USD 25.000%
CME WEATHER CHICAGO COOLING SEASONAL STRIP FUTU K2N 08/2020 08/2020 1,242 USD 25.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 04/2020 07/2020 973 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 08/2020 08/2020 935 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 09/2020 09/2020 820 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 10/2020 10/2020 269 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 04/2021 10/2021 160 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 04/2022 04/2022 32 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 05/2022 06/2022 1,997 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 07/2022 07/2022 2,183 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 08/2022 08/2022 2,208 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 09/2022 09/2022 2,004 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 10/2022 10/2022 340 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI COOLING SEASONAL STRIP F K3K 09/2020 09/2020 1,624 USD 25.000%
CME WEATHER CINCINNATI COOLING SEASONAL STRIP F K3N 08/2020 08/2020 803 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 04/2020 06/2020 956 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 07/2020 09/2022 960 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 08/2020 08/2020 912 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 09/2020 09/2020 1,037 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 10/2020 10/2020 447 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 04/2021 10/2021 159 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 04/2022 04/2022 927 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 05/2022 08/2022 970 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 10/2022 10/2022 140 USD 25.000%
CME WEATHER NEW YORK COOLING SEASONAL STRIP FUT K4K 09/2020 09/2020 1,398 USD 25.000%
CME WEATHER NEW YORK COOLING SEASONAL STRIP FUT K4N 08/2020 08/2020 904 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 04/2020 06/2020 900 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 07/2020 07/2020 1,350 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 08/2020 08/2020 1,382 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 09/2020 09/2020 934 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 10/2020 10/2020 408 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 04/2021 10/2021 360 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 04/2022 08/2022 912 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 09/2022 09/2022 1,118 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 10/2022 10/2022 338 USD 25.000%
CME WEATHER DALLAS COOLING SEASONAL STRIP FUTUR K5K 09/2020 09/2020 2,844 USD 25.000%
CME WEATHER DALLAS COOLING SEASONAL STRIP FUTUR K5N 08/2020 08/2020 1,503 USD 25.000%
CME WEATHER K7 PORTLAND CDD FUTURES K7 04/2020 04/2024 12 USD 25.000%
CME WEATHER K7 PORTLAND CDD FUTURES K7 05/2020 05/2024 80 USD 25.000%
CME WEATHER K7 PORTLAND CDD FUTURES K7 06/2020 06/2023 252 USD 25.000%
CME WEATHER K7 PORTLAND CDD FUTURES K7 07/2020 07/2023 716 USD 25.000%
CME WEATHER K7 PORTLAND CDD FUTURES K7 08/2020 08/2023 812 USD 25.000%
CME WEATHER K7 PORTLAND CDD FUTURES K7 09/2020 09/2023 296 USD 25.000%
CME WEATHER K7 PORTLAND CDD FUTURES K7 10/2020 10/2023 8 USD 25.000%
CME WEATHER K7 PORTLAND CDD FUTURES K7 06/2024 10/2025 20.0% 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND CDD MAY STRIP FUTURE K7K 09/2020 09/2020 4.0% 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND CDD JUL STRIP FUTURE K7N 08/2020 08/2020 4.0% 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 04/2020 10/2021 47 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 04/2022 10/2022 21.0% 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 05/2022 05/2022 80 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 06/2022 06/2022 651 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 07/2022 07/2022 1,349 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 08/2022 08/2022 786 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 09/2022 09/2022 471 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS COOLING SEASONAL STRIP KQK 09/2020 09/2020 1,382 USD 250
CME WEATHER MINNEAPOLIS COOLING SEASONAL STRIP KQN 08/2020 08/2020 884 USD 250
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 04/2020 07/2020 999 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 08/2020 08/2020 1,166 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 09/2020 09/2020 1,193 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 10/2020 10/2020 168 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 04/2021 10/2021 242 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 04/2022 04/2022 150 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 05/2022 07/2022 1,320 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 08/2022 08/2022 1,628 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 09/2022 09/2022 1,026 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 10/2022 10/2022 146 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO COOLING SEASONAL STRIP F KSK 09/2020 09/2020 1,400 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO COOLING SEASONAL STRIP F KSN 08/2020 08/2020 1,441 USD 25.000%
CMX METALS GOLD (ENHANCED DELIVERY) FUTURES 4GC 04/2020 05/2020 8,350 USD 40.000%
CMX METALS GOLD (ENHANCED DELIVERY) FUTURES 4GC 06/2020 06/2020 8,350 USD 35.000%
CMX METALS GOLD (ENHANCED DELIVERY) FUTURES 4GC 08/2020 08/2020 8,350 USD 30.000%
CMX METALS GOLD (ENHANCED DELIVERY) FUTURES 4GC 10/2020 02/2021 8,350 USD 26.000%
CMX METALS GOLD (ENHANCED DELIVERY) FUTURES 4GC 04/2021 12/2025 8,350 USD 25.000%
CMX METALS ALUMINUM A-380 ALLOY PLATTS FUTURES A38 04/2020 07/2020 2,100 USD 35.000%
CMX METALS ALUMINUM A-380 ALLOY PLATTS FUTURES A38 08/2020 12/2021 2,100 USD 20.000%
CMX METALS ALUMINIUM EURO PREM METAL BULLETIN AEP 04/2020 04/2020 250 USD 35.000%
CMX METALS ALUMINIUM EURO PREM METAL BULLETIN AEP 05/2020 03/2021 300 USD 25.000%
CMX METALS ALUMINIUM EURO PREM METAL BULLETIN AEP 04/2021 12/2022 300 USD 20.000%
CMX METALS ALUMINA FOB AUSTRALIA PLATT FUTURES ALA 03/2020 12/2022 5,500 USD 30.000%
CMX METALS ALUMINA FOB METAL BULLETIN FUTURES ALB 03/2020 12/2022 5,500 USD 30.000%
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 04/2020 07/2020 2,100 USD 30.000%
CMX METALS ALUMINUM FUTURES ALI 08/2020 03/2025 2,100 USD 20.000%
CMX METALS ALUMINUM MW TRANS PREM PLATTS FUT AUP 04/2020 04/2020 586 USD 30.000%
CMX METALS ALUMINUM MW TRANS PREM PLATTS FUT AUP 05/2020 03/2025 800 USD 30.000%
CMX METALS COPPER PREMIUM GRADE A CIF SHANGHAI CUP 03/2020 09/2021 300 USD 0.04
CMX METALS ALUMINIUM EURO PREM DUTY-PAID FUT EDP 04/2020 04/2020 450 USD 30.000%
CMX METALS ALUMINIUM EURO PREM DUTY-PAID FUT EDP 05/2020 12/2022 585 USD 30.000%
CMX METALS NORTH EURO HOT-ROLLED COIL STEEL EHR 03/2020 07/2020 375 EUR 35.000%
CMX METALS NORTH EURO HOT-ROLLED COIL STEEL EHR 08/2020 03/2021 375 EUR 20.000%
CMX METALS CLEARED OTC LONDON GOLD COLLATERAL GB 04/07/2020 06/07/2030 80 USD 0.04
CMX METALS CLEARED OTC LONDON GOLD FWD (CM) GBC 04/07/2020 04/08/2030 80 USD 0.04
CMX METALS COMEX 100 GOLD FUTURES GC 04/2020 05/2020 8,350 USD 40.000%
CMX METALS COMEX 100 GOLD FUTURES GC 06/2020 06/2020 8,350 USD 35.000%
CMX METALS COMEX 100 GOLD FUTURES GC 08/2020 08/2020 8,350 USD 30.000%
CMX METALS COMEX 100 GOLD FUTURES GC 10/2020 02/2021 8,350 USD 26.000%
CMX METALS COMEX 100 GOLD FUTURES GC 04/2021 12/2025 8,350 USD 25.000%
CMX METALS GOLD LONDON TAM FIRST PM GCD 06/2020 06/2020 8,350 USD 35.000%
CMX METALS GOLD KILO FUTURES GCK 04/2020 10/2020 2,200 USD 0.04