Asset Class Navigation

Urea (Granular) FOB US Gulf Margins

Start Period End Period
CBT AGRICULTURE UREA (GRANULAR) FOB US GULF FUTURES UFV 02/2020 07/2020 1,400 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE UREA (GRANULAR) FOB US GULF FUTURES UFV 08/2020 01/2021 1,800 USD 25.000%