Asset Class Navigation

Urea (Granular) FOB Egypt Margins

Start Period End Period
CBT AGRICULTURE UREA (GRANULAR) FOB EGYPT FUTURES UFE 11/2020 11/2021 3,000 USD 25.000%