Asset Class Navigation

Urea (Granular) FOB Egypt Margins

Start Period End Period
CBT AGRICULTURE UREA (GRANULAR) FOB EGYPT FUTURES UFE 07/2020 06/2021 3,500 USD 25.000%