Asset Class Navigation

Urea (Granular) FOB US Gulf Swaps Margins

Start Period End Period
CBT AGRICULTURE UREA (GRANULAR) FOB U.S. GULF SWAP UFN 10/2019 03/2020 1,400 USD 0.06