Asset Class Navigation

Class III Milk Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
03/2020

04/2020
03/2020

04/2020
520 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
04/2020

05/2020
04/2020

05/2020
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
05/2020

06/2020
05/2020

06/2020
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
06/2020

07/2020
06/2020

07/2020
1,080 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
07/2020

08/2020
07/2020

08/2020
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
08/2020

09/2020
08/2020

09/2020
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
09/2020

10/2020
09/2020

10/2020
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
10/2020

11/2020
10/2020

11/2020
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
11/2020

12/2020
11/2020

12/2020
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
12/2020

01/2021
12/2020

01/2021
440 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
01/2021

02/2021
01/2021

02/2021
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
02/2021

03/2021
02/2021

03/2021
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
03/2021

04/2021
03/2021

04/2021
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
04/2021

05/2021
04/2021

05/2021
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
05/2021

06/2021
05/2021

06/2021
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
06/2021

07/2021
06/2021

07/2021
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
07/2021

08/2021
07/2021

08/2021
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
08/2021

09/2021
08/2021

09/2021
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
09/2021

10/2021
09/2021

10/2021
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
10/2021

11/2021
10/2021

11/2021
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
11/2021

12/2021
11/2021

12/2021
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
12/2021

01/2022
12/2021

01/2022
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
02/2020

03/2020
02/2020

06/2020
1,400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
02/2020

07/2020
02/2020

01/2022
500 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
B

A
03/2020

03/2020
06/2020

06/2020
1,000 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
03/2020

07/2020
06/2020

01/2022
1,305 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
B

A
07/2020

07/2020
01/2022

01/2022
400 USD