Asset Class Navigation

Class III Milk Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
10/2020

11/2020
10/2020

11/2020
1,410 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
11/2020

12/2020
11/2020

12/2020
1,300 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
12/2020

01/2021
12/2020

01/2021
990 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
01/2021

02/2021
01/2021

02/2021
2,400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
02/2021

03/2021
02/2021

03/2021
990 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
03/2021

04/2021
03/2021

04/2021
990 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
04/2021

05/2021
04/2021

05/2021
990 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
05/2021

06/2021
05/2021

06/2021
990 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
06/2021

07/2021
06/2021

07/2021
990 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
07/2021

08/2021
07/2021

08/2021
1,490 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
08/2021

09/2021
08/2021

09/2021
990 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
09/2021

10/2021
09/2021

10/2021
990 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
10/2021

11/2021
10/2021

11/2021
990 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
11/2021

12/2021
11/2021

12/2021
1,090 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
12/2021

01/2022
12/2021

01/2022
990 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
01/2022

02/2022
01/2022

02/2022
990 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
02/2022

03/2022
02/2022

03/2022
990 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
03/2022

04/2022
03/2022

04/2022
990 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
04/2022

05/2022
04/2022

05/2022
990 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
05/2022

06/2022
05/2022

06/2022
990 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
06/2022

07/2022
06/2022

07/2022
990 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
07/2022

08/2022
07/2022

08/2022
990 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
09/2020

10/2020
09/2020

01/2021
2,200 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
09/2020

02/2021
09/2020

08/2022
1,200 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
B

A
10/2020

10/2020
01/2021

01/2021
2,500 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
10/2020

02/2021
01/2021

08/2022
2,700 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
B

A
02/2021

02/2021
08/2022

08/2022
1,500 USD