Asset Class Navigation

Cash-settled Butter Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
08/2018

09/2018
08/2018

11/2018
1,600 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
08/2018

12/2018
08/2018

04/2019
1,450 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
08/2018

05/2019
08/2018

07/2020
1,425 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
09/2018

09/2018
11/2018

11/2018
1,150 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
09/2018

12/2018
11/2018

04/2019
1,150 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
09/2018

05/2019
11/2018

07/2020
1,625 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
12/2018

12/2018
04/2019

04/2019
1,150 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
12/2018

05/2019
04/2019

07/2020
1,475 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
12/2018

05/2019
04/2019

07/2020
1,475 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
05/2019

05/2019
07/2020

07/2020
1,150 USD