Asset Class Navigation

Cash-settled Butter Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
11/2018

01/2019
12/2018

03/2019
1,500 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
11/2018

04/2019
12/2018

08/2019
1,550 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
11/2018

09/2019
12/2018

11/2020
1,700 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
01/2019

01/2019
03/2019

03/2019
900 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
01/2019

04/2019
03/2019

08/2019
1,150 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
01/2019

09/2019
03/2019

11/2020
1,450 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
04/2019

04/2019
08/2019

08/2019
1,150 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
04/2019

09/2019
08/2019

11/2020
1,300 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
04/2019

09/2019
08/2019

11/2020
1,300 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
09/2019

09/2019
11/2020

11/2020
1,150 USD