Asset Class Navigation

Cash-settled Butter Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
10/2018

11/2018
10/2018

01/2019
1,700 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
10/2018

02/2019
10/2018

06/2019
1,550 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
10/2018

07/2019
10/2018

09/2020
1,700 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
11/2018

11/2018
01/2019

01/2019
1,150 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
11/2018

02/2019
01/2019

06/2019
1,150 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
11/2018

07/2019
01/2019

09/2020
1,450 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
02/2019

02/2019
06/2019

06/2019
1,150 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
02/2019

07/2019
06/2019

09/2020
1,300 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
02/2019

07/2019
06/2019

09/2020
1,300 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
07/2019

07/2019
09/2020

09/2020
1,150 USD