Asset Class Navigation

Cash-settled Butter Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
07/2019

08/2019
07/2019

10/2019
1,500 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
07/2019

11/2019
07/2019

03/2020
1,350 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
07/2019

04/2020
07/2019

06/2021
1,300 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
08/2019

08/2019
10/2019

10/2019
700 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
08/2019

11/2019
10/2019

03/2020
1,150 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
08/2019

04/2020
10/2019

06/2021
1,650 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
11/2019

11/2019
03/2020

03/2020
950 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
11/2019

04/2020
03/2020

06/2021
1,300 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
11/2019

04/2020
03/2020

06/2021
1,300 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
04/2020

04/2020
06/2021

06/2021
1,150 USD