Asset Class Navigation

Cash-settled Butter Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
05/2019

06/2019
05/2019

08/2019
1,500 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
05/2019

09/2019
05/2019

01/2020
1,350 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
05/2019

02/2020
05/2019

04/2021
1,300 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
06/2019

06/2019
08/2019

08/2019
700 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
06/2019

09/2019
08/2019

01/2020
1,150 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
06/2019

02/2020
08/2019

04/2021
1,650 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
09/2019

09/2019
01/2020

01/2020
950 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
09/2019

02/2020
01/2020

04/2021
1,300 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
09/2019

02/2020
01/2020

04/2021
1,300 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
02/2020

02/2020
04/2021

04/2021
1,150 USD