Asset Class Navigation

Cash-settled Butter Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
06/2019

07/2019
06/2019

09/2019
1,500 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
06/2019

10/2019
06/2019

02/2020
1,350 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
06/2019

03/2020
06/2019

05/2021
1,300 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
07/2019

07/2019
09/2019

09/2019
700 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
07/2019

10/2019
09/2019

02/2020
1,150 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
07/2019

03/2020
09/2019

05/2021
1,650 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
10/2019

10/2019
02/2020

02/2020
950 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
10/2019

03/2020
02/2020

05/2021
1,300 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
10/2019

03/2020
02/2020

05/2021
1,300 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
03/2020

03/2020
05/2021

05/2021
1,150 USD