Asset Class Navigation

Cash-settled Butter Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
11/2020

12/2020
11/2020

02/2021
2,300 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
11/2020

03/2021
11/2020

07/2021
2,580 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
11/2020

08/2021
11/2020

10/2022
2,140 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
12/2020

12/2020
02/2021

02/2021
1,280 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
12/2020

03/2021
02/2021

07/2021
1,820 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
12/2020

08/2021
02/2021

10/2022
2,720 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
03/2021

03/2021
07/2021

07/2021
1,560 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
03/2021

08/2021
07/2021

10/2022
2,400 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
08/2021

08/2021
10/2022

10/2022
1,800 USD