Asset Class Navigation

Cash-settled Butter Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
11/2019

01/2020
12/2019

03/2020
1,500 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
11/2019

04/2020
12/2019

08/2020
1,350 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
11/2019

09/2020
12/2019

11/2021
1,225 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
01/2020

01/2020
03/2020

03/2020
700 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
01/2020

04/2020
03/2020

08/2020
1,150 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
01/2020

09/2020
03/2020

11/2021
1,725 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
04/2020

04/2020
08/2020

08/2020
950 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
04/2020

09/2020
08/2020

11/2021
1,375 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
04/2020

09/2020
08/2020

11/2021
1,375 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
09/2020

09/2020
11/2021

11/2021
1,150 USD