Asset Class Navigation

Cash-settled Butter Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
02/2020

03/2020
02/2020

05/2020
1,280 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
02/2020

06/2020
02/2020

10/2020
1,010 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
02/2020

11/2020
02/2020

01/2022
1,100 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
03/2020

03/2020
05/2020

05/2020
600 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
03/2020

06/2020
05/2020

10/2020
1,100 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
03/2020

11/2020
05/2020

01/2022
1,470 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
06/2020

06/2020
10/2020

10/2020
850 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
06/2020

11/2020
10/2020

01/2022
1,170 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
11/2020

11/2020
01/2022

01/2022
1,000 USD