Asset Class Navigation

Cash-settled Butter Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
03/2020

05/2020
04/2020

07/2020
2,840 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
03/2020

08/2020
04/2020

12/2020
2,760 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
03/2020

01/2021
04/2020

03/2022
2,760 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
05/2020

05/2020
07/2020

07/2020
900 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
05/2020

08/2020
07/2020

12/2020
1,220 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
05/2020

01/2021
07/2020

03/2022
2,010 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
08/2020

08/2020
12/2020

12/2020
1,000 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
08/2020

01/2021
12/2020

03/2022
2,000 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
01/2021

01/2021
03/2022

03/2022
1,800 USD