Asset Class Navigation

Cash-settled Butter Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
08/2019

09/2019
08/2019

11/2019
1,500 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
08/2019

12/2019
08/2019

04/2020
1,350 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
08/2019

05/2020
08/2019

07/2021
1,225 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
09/2019

09/2019
11/2019

11/2019
700 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
09/2019

12/2019
11/2019

04/2020
1,150 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
09/2019

05/2020
11/2019

07/2021
1,725 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
12/2019

12/2019
04/2020

04/2020
950 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
12/2019

05/2020
04/2020

07/2021
1,375 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
12/2019

05/2020
04/2020

07/2021
1,375 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
05/2020

05/2020
07/2021

07/2021
1,150 USD