Asset Class Navigation

Cash-settled Butter Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
10/2019

11/2019
10/2019

01/2020
1,500 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
10/2019

02/2020
10/2019

06/2020
1,350 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
10/2019

07/2020
10/2019

09/2021
1,225 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
11/2019

11/2019
01/2020

01/2020
700 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
11/2019

02/2020
01/2020

06/2020
1,150 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
11/2019

07/2020
01/2020

09/2021
1,725 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
02/2020

02/2020
06/2020

06/2020
950 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
02/2020

07/2020
06/2020

09/2021
1,375 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
02/2020

07/2020
06/2020

09/2021
1,375 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
07/2020

07/2020
09/2021

09/2021
1,150 USD