Asset Class Navigation

Cash-settled Butter Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
07/2020

09/2020
08/2020

11/2020
2,515 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
07/2020

12/2020
08/2020

04/2021
1,915 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
07/2020

05/2021
08/2020

07/2022
2,000 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
09/2020

09/2020
11/2020

11/2020
1,280 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
09/2020

12/2020
11/2020

04/2021
1,900 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
09/2020

05/2021
11/2020

07/2022
2,800 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
12/2020

12/2020
04/2021

04/2021
1,560 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
12/2020

05/2021
04/2021

07/2022
2,400 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
05/2021

05/2021
07/2022

07/2022
1,800 USD