Asset Class Navigation

Cash-settled Butter Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
03/2019

04/2019
03/2019

06/2019
1,550 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
03/2019

07/2019
03/2019

11/2019
1,350 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
03/2019

12/2019
03/2019

02/2021
1,450 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
04/2019

04/2019
06/2019

06/2019
700 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
04/2019

07/2019
06/2019

11/2019
1,200 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
04/2019

12/2019
06/2019

02/2021
1,550 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
07/2019

07/2019
11/2019

11/2019
950 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
07/2019

12/2019
11/2019

02/2021
1,150 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
07/2019

12/2019
11/2019

02/2021
1,150 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
12/2019

12/2019
02/2021

02/2021
1,150 USD