Asset Class Navigation

Cash-settled Butter Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
01/2019

02/2019
01/2019

04/2019
1,450 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
01/2019

05/2019
01/2019

09/2019
1,500 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
01/2019

10/2019
01/2019

12/2020
1,650 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
02/2019

02/2019
04/2019

04/2019
900 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
02/2019

05/2019
04/2019

09/2019
1,150 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
02/2019

10/2019
04/2019

12/2020
1,450 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
05/2019

05/2019
09/2019

09/2019
1,150 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
05/2019

10/2019
09/2019

12/2020
1,300 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
05/2019

10/2019
09/2019

12/2020
1,300 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
10/2019

10/2019
12/2020

12/2020
1,150 USD