Asset Class Navigation

Cash-settled Butter Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
09/2018

10/2018
09/2018

12/2018
1,700 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
09/2018

01/2019
09/2018

05/2019
1,550 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
09/2018

06/2019
09/2018

08/2020
1,700 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
10/2018

10/2018
12/2018

12/2018
1,150 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
10/2018

01/2019
12/2018

05/2019
1,150 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
10/2018

06/2019
12/2018

08/2020
1,450 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
01/2019

01/2019
05/2019

05/2019
1,150 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
01/2019

06/2019
05/2019

08/2020
1,300 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
01/2019

06/2019
05/2019

08/2020
1,300 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
06/2019

06/2019
08/2020

08/2020
1,150 USD