Asset Class Navigation

Japanese Yen 증거금

시작 기간 최종일
CME WEATHER CME-PORTLAND HDD FUTURE H7 03/2020 03/2023 2,108 USD 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND HDD FUTURE H7 04/2020 04/2023 1,512 USD 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND HDD FUTURE H7 10/2020 10/2023 1,100 USD 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND HDD FUTURE H7 11/2020 11/2023 2,132 USD 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND HDD FUTURE H7 12/2020 12/2023 3,120 USD 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND HDD FUTURE H7 01/2021 01/2023 2,952 USD 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND HDD FUTURE H7 02/2021 02/2023 2,372 USD 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND HDD FUTURE H7 01/2024 10/2025 20.0% 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND HDD NOV STRIP H7X 03/2020 03/2020 4.0% 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND HDD DEC STRIP H7Z 12/2020 02/2021 4.0% 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 03/2020 03/2020 1,048 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 04/2020 04/2020 24 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 10/2020 11/2020 2,008 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 12/2020 12/2021 2,817 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 01/2021 01/2022 3,180 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 02/2021 02/2022 2,796 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 03/2021 03/2021 2,073 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 04/2021 04/2021 1,737 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 10/2021 11/2021 2,004 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 03/2022 03/2022 2,411 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 04/2022 04/2022 1,187 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 10/2022 10/2022 1,911 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 11/2022 11/2022 2,178 USD 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES HQ 12/2022 02/2023 10.5% 30
CME WEATHER MINNEAPOLIS HEATING SEASONAL STRIP HQX 03/2020 03/2020 4,550 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS HEATING SEASONAL STRIP HQZ 02/2021 02/2021 3.5% 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 03/2020 03/2020 744 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 04/2020 04/2020 492 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 10/2020 02/2021 455 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 03/2021 03/2021 448 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 04/2021 04/2021 367 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 10/2021 10/2021 84 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 11/2021 11/2021 861 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 12/2021 12/2021 1,308 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 01/2022 01/2022 1,194 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 02/2022 02/2022 1,261 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 03/2022 03/2022 908 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 04/2022 04/2022 292 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 10/2022 10/2022 237 USD 30
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES HS 11/2022 02/2023 13.0% 30
CME WEATHER SACRAMENTO HEATING SEASONAL STRIP F HSX 03/2020 03/2020 1,362 USD 250
CME WEATHER SACRAMENTO HEATING SEASONAL STRIP F HSZ 02/2021 02/2021 3.2% 250
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 04/2020 07/2020 747 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 08/2020 08/2020 792 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 09/2020 09/2020 666 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 10/2020 10/2020 270 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 04/2021 10/2021 271 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 04/2022 04/2022 257 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 05/2022 05/2022 268 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 06/2022 06/2022 890 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 07/2022 07/2022 1,172 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 08/2022 08/2022 1,182 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 09/2022 09/2022 728 USD 25.000%
CME WEATHER K0 LAS VEGAS CDD FUTURES K0 10/2022 10/2022 163 USD 25.000%
CME WEATHER LAS VEGAS SEASONAL STRIP CDD K0K 09/2020 09/2020 1,500 USD 25.000%
CME WEATHER LAS VEGAS SEASONAL STRIP CDD FUTURE K0N 08/2020 08/2020 833 USD 25.000%
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 04/2020 07/2020 843 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 08/2020 08/2020 863 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 09/2020 09/2020 754 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 10/2020 10/2020 362 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 04/2021 10/2021 219 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 04/2022 04/2022 258 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 05/2022 05/2022 997 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 06/2022 06/2022 1,070 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 07/2022 07/2022 1,359 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 08/2022 08/2022 1,471 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 09/2022 09/2022 1,459 USD 30
CME WEATHER K1 ATLANTA CDD FUTURES K1 10/2022 10/2022 449 USD 30
CME WEATHER ATLANTA COOLING SEASONAL STRIP FUTU K1K 09/2020 09/2020 2,241 USD 25.000%
CME WEATHER ATLANTA COOLING SEASONAL STRIP FUTU K1N 08/2020 08/2020 1,033 USD 25.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 04/2020 07/2020 609 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 08/2020 08/2020 546 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 09/2020 09/2020 1,027 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 10/2020 10/2020 151 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 04/2021 10/2021 82 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 04/2022 04/2022 24 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 05/2022 05/2022 157 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 06/2022 06/2022 1,740 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 07/2022 07/2022 2,146 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 08/2022 08/2022 1,421 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 09/2022 09/2022 841 USD 30.000%
CME WEATHER K2 CHICAGO CDD FUTURES K2 10/2022 10/2022 70 USD 30.000%
CME WEATHER CHICAGO COOLING SEASONAL STRIP FUTU K2K 09/2020 09/2020 1,832 USD 25.000%
CME WEATHER CHICAGO COOLING SEASONAL STRIP FUTU K2N 08/2020 08/2020 1,242 USD 25.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 04/2020 07/2020 973 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 08/2020 08/2020 935 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 09/2020 09/2020 820 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 10/2020 10/2020 269 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 04/2021 10/2021 160 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 04/2022 04/2022 32 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 05/2022 06/2022 1,997 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 07/2022 07/2022 2,183 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 08/2022 08/2022 2,208 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 09/2022 09/2022 2,004 USD 30.000%
CME WEATHER K3 CINCINNATI CDD FUTURES K3 10/2022 10/2022 340 USD 30.000%
CME WEATHER CINCINNATI COOLING SEASONAL STRIP F K3K 09/2020 09/2020 1,624 USD 25.000%
CME WEATHER CINCINNATI COOLING SEASONAL STRIP F K3N 08/2020 08/2020 803 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 04/2020 06/2020 956 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 07/2020 09/2022 960 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 08/2020 08/2020 912 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 09/2020 09/2020 1,037 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 10/2020 10/2020 447 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 04/2021 10/2021 159 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 04/2022 04/2022 927 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 05/2022 08/2022 970 USD 25.000%
CME WEATHER K4 NEW YORK CDD FUTURES K4 10/2022 10/2022 140 USD 25.000%
CME WEATHER NEW YORK COOLING SEASONAL STRIP FUT K4K 09/2020 09/2020 1,398 USD 25.000%
CME WEATHER NEW YORK COOLING SEASONAL STRIP FUT K4N 08/2020 08/2020 904 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 04/2020 06/2020 900 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 07/2020 07/2020 1,350 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 08/2020 08/2020 1,382 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 09/2020 09/2020 934 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 10/2020 10/2020 408 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 04/2021 10/2021 360 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 04/2022 08/2022 912 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 09/2022 09/2022 1,118 USD 25.000%
CME WEATHER K5 DALLAS CDD FUTURES K5 10/2022 10/2022 338 USD 25.000%
CME WEATHER DALLAS COOLING SEASONAL STRIP FUTUR K5K 09/2020 09/2020 2,844 USD 25.000%
CME WEATHER DALLAS COOLING SEASONAL STRIP FUTUR K5N 08/2020 08/2020 1,503 USD 25.000%
CME WEATHER K7 PORTLAND CDD FUTURES K7 04/2020 04/2024 12 USD 25.000%
CME WEATHER K7 PORTLAND CDD FUTURES K7 05/2020 05/2024 80 USD 25.000%
CME WEATHER K7 PORTLAND CDD FUTURES K7 06/2020 06/2023 252 USD 25.000%
CME WEATHER K7 PORTLAND CDD FUTURES K7 07/2020 07/2023 716 USD 25.000%
CME WEATHER K7 PORTLAND CDD FUTURES K7 08/2020 08/2023 812 USD 25.000%
CME WEATHER K7 PORTLAND CDD FUTURES K7 09/2020 09/2023 296 USD 25.000%
CME WEATHER K7 PORTLAND CDD FUTURES K7 10/2020 10/2023 8 USD 25.000%
CME WEATHER K7 PORTLAND CDD FUTURES K7 06/2024 10/2025 20.0% 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND CDD MAY STRIP FUTURE K7K 09/2020 09/2020 4.0% 25.000%
CME WEATHER CME-PORTLAND CDD JUL STRIP FUTURE K7N 08/2020 08/2020 4.0% 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 04/2020 10/2021 47 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 04/2022 10/2022 21.0% 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 05/2022 05/2022 80 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 06/2022 06/2022 651 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 07/2022 07/2022 1,349 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 08/2022 08/2022 786 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES KQ 09/2022 09/2022 471 USD 25.000%
CME WEATHER MINNEAPOLIS COOLING SEASONAL STRIP KQK 09/2020 09/2020 1,382 USD 250
CME WEATHER MINNEAPOLIS COOLING SEASONAL STRIP KQN 08/2020 08/2020 884 USD 250
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 04/2020 07/2020 999 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 08/2020 08/2020 1,166 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 09/2020 09/2020 1,193 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 10/2020 10/2020 168 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 04/2021 10/2021 242 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 04/2022 04/2022 150 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 05/2022 07/2022 1,320 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 08/2022 08/2022 1,628 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 09/2022 09/2022 1,026 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES KS 10/2022 10/2022 146 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO COOLING SEASONAL STRIP F KSK 09/2020 09/2020 1,400 USD 25.000%
CME WEATHER SACRAMENTO COOLING SEASONAL STRIP F KSN 08/2020 08/2020 1,441 USD 25.000%

일본 엔

CME 일본엔/미국달러(JPY/USD) 선물은 일본 경제에 대한 여러분의 투자 의견을 대변할 수 있으며 해당 통화의 리스크 관리 도구로 활용 할 수 있습니다.

일본엔/미국달러 선물거래의 이점

  • 유동성이 풍부한 시장
  • 자본효율적인 중앙집중 청산 방식의 상품
  • 만기곡선 전반에 대한 아웃라이트 및 스프레드 거래 기회 제공
  • CME그룹 통화 상품군 전체에 걸친 증거금 상쇄 혜택