Asset Class Navigation

Henry Hub Natural Gas 증거금

Ratio Side 시작 기간 최종일 유지증거금
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

12/2021
02/2021

12/2021
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

01/2022
02/2021

01/2022
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

02/2022
02/2021

02/2022
610 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

03/2022
02/2021

03/2022
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

04/2022
02/2021

04/2022
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

05/2022
02/2021

05/2022
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

06/2022
02/2021

06/2022
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

07/2022
02/2021

07/2022
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

08/2022
02/2021

08/2022
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

09/2022
02/2021

09/2022
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

10/2022
02/2021

10/2022
710 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

11/2022
02/2021

11/2022
760 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

12/2022
02/2021

12/2022
770 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

01/2023
02/2021

01/2023
770 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

02/2023
02/2021

02/2023
770 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

03/2023
02/2021

03/2023
820 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

04/2023
02/2021

04/2023
910 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

05/2023
02/2021

05/2023
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

06/2023
02/2021

06/2023
720 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

07/2023
02/2021

07/2023
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

08/2023
02/2021

08/2023
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

09/2023
02/2021

09/2023
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

10/2023
02/2021

10/2023
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

11/2023
02/2021

11/2023
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

12/2023
02/2021

12/2023
1,020 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

01/2024
02/2021

01/2024
1,060 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

02/2024
02/2021

02/2024
1,070 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

03/2024
02/2021

03/2024
890 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

04/2024
02/2021

04/2024
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

05/2024
02/2021

05/2024
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

06/2024
02/2021

06/2024
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

07/2024
02/2021

07/2024
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

08/2024
02/2021

08/2024
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

09/2024
02/2021

09/2024
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

10/2024
02/2021

10/2024
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

11/2024
02/2021

11/2024
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

12/2024
02/2021

12/2024
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

01/2025
02/2021

01/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

02/2025
02/2021

02/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

03/2025
02/2021

03/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

04/2025
02/2021

04/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

05/2025
02/2021

05/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

06/2025
02/2021

06/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

07/2025
02/2021

07/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

08/2025
02/2021

08/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

09/2025
02/2021

09/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

10/2025
02/2021

10/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2021

11/2025
02/2021

12/2031
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
03/2021

04/2021

05/2021
03/2021

04/2021

05/2021
330 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

04/2021
03/2021

04/2021
330 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

05/2021
03/2021

05/2021
330 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

06/2021
03/2021

06/2021
330 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

07/2021
03/2021

07/2021
400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

08/2021
03/2021

08/2021
425 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

09/2021
03/2021

09/2021
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

10/2021
03/2021

10/2021
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

11/2021
03/2021

11/2021
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

12/2021
03/2021

12/2021
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

01/2022
03/2021

01/2022
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

02/2022
03/2021

02/2022
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

03/2022
03/2021

03/2022
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

04/2022
03/2021

04/2022
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

05/2022
03/2021

05/2022
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

06/2022
03/2021

06/2022
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

07/2022
03/2021

07/2022
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

08/2022
03/2021

08/2022
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

09/2022
03/2021

09/2022
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

10/2022
03/2021

10/2022
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

11/2022
03/2021

11/2022
760 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

12/2022
03/2021

12/2022
810 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

01/2023
03/2021

01/2023
820 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

02/2023
03/2021

02/2023
820 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

03/2023
03/2021

03/2023
820 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

04/2023
03/2021

04/2023
870 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

05/2023
03/2021

05/2023
960 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

06/2023
03/2021

06/2023
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

07/2023
03/2021

07/2023
770 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

08/2023
03/2021

08/2023
790 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

09/2023
03/2021

09/2023
830 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

10/2023
03/2021

10/2023
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

11/2023
03/2021

11/2023
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

12/2023
03/2021

12/2023
870 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

01/2024
03/2021

01/2024
890 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

02/2024
03/2021

02/2024
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

03/2024
03/2021

03/2024
910 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

04/2024
03/2021

04/2024
940 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

05/2024
03/2021

05/2024
950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

06/2024
03/2021

06/2024
970 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

07/2024
03/2021

07/2024
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

08/2024
03/2021

08/2024
1,030 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

09/2024
03/2021

09/2024
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

10/2024
03/2021

10/2024
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

11/2024
03/2021

11/2024
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

12/2024
03/2021

12/2024
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

01/2025
03/2021

01/2025
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

02/2025
03/2021

02/2025
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

03/2025
03/2021

03/2025
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

04/2025
03/2021

04/2025
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

05/2025
03/2021

05/2025
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

06/2025
03/2021

06/2025
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

07/2025
03/2021

07/2025
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

08/2025
03/2021

08/2025
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

09/2025
03/2021

09/2025
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

10/2025
03/2021

10/2025
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2021

11/2025
03/2021

12/2031
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
04/2021

05/2021

06/2021
04/2021

05/2021

06/2021
70 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

05/2021
04/2021

05/2021
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

06/2021
04/2021

06/2021
120 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

07/2021
04/2021

07/2021
140 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

08/2021
04/2021

08/2021
180 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

09/2021
04/2021

09/2021
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

10/2021
04/2021

10/2021
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

11/2021
04/2021

11/2021
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

12/2021
04/2021

12/2021
400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

01/2022
04/2021

01/2022
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

02/2022
04/2021

02/2022
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

03/2022
04/2021

03/2022
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

04/2022
04/2021

04/2022
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

05/2022
04/2021

05/2022
520 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

06/2022
04/2021

06/2022
520 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

07/2022
04/2021

07/2022
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

08/2022
04/2021

08/2022
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

09/2022
04/2021

09/2022
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

10/2022
04/2021

10/2022
560 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

11/2022
04/2021

11/2022
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

12/2022
04/2021

12/2022
610 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

01/2023
04/2021

01/2023
610 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

02/2023
04/2021

02/2023
610 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

03/2023
04/2021

03/2023
620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

04/2023
04/2021

04/2023
620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

05/2023
04/2021

05/2023
640 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

06/2023
04/2021

06/2023
680 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

07/2023
04/2021

07/2023
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

08/2023
04/2021

08/2023
720 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

09/2023
04/2021

09/2023
740 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

10/2023
04/2021

10/2023
780 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

11/2023
04/2021

11/2023
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

12/2023
04/2021

12/2023
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

01/2024
04/2021

01/2024
820 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

02/2024
04/2021

02/2024
840 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

03/2024
04/2021

03/2024
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

04/2024
04/2021

04/2024
860 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

05/2024
04/2021

05/2024
890 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

06/2024
04/2021

06/2024
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

07/2024
04/2021

07/2024
920 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

08/2024
04/2021

08/2024
950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

09/2024
04/2021

09/2024
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

10/2024
04/2021

10/2024
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

11/2024
04/2021

11/2024
1,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

12/2024
04/2021

12/2024
1,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

01/2025
04/2021

01/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

02/2025
04/2021

02/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

03/2025
04/2021

03/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

04/2025
04/2021

04/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

05/2025
04/2021

05/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

06/2025
04/2021

06/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

07/2025
04/2021

07/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

08/2025
04/2021

08/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

09/2025
04/2021

09/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

10/2025
04/2021

10/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2021

11/2025
04/2021

12/2031
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

06/2021
05/2021

06/2021
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
05/2021

06/2021

07/2021
05/2021

06/2021

07/2021
70 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

07/2021
05/2021

07/2021
120 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

08/2021
05/2021

08/2021
140 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

09/2021
05/2021

09/2021
180 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

10/2021
05/2021

10/2021
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

11/2021
05/2021

11/2021
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

12/2021
05/2021

12/2021
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

01/2022
05/2021

01/2022
325 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

02/2022
05/2021

02/2022
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

03/2022
05/2021

03/2022
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

04/2022
05/2021

04/2022
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

05/2022
05/2021

05/2022
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

06/2022
05/2021

06/2022
520 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

07/2022
05/2021

07/2022
520 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

08/2022
05/2021

08/2022
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

09/2022
05/2021

09/2022
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

10/2022
05/2021

10/2022
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

11/2022
05/2021

11/2022
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

12/2022
05/2021

12/2022
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

01/2023
05/2021

01/2023
610 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

02/2023
05/2021

02/2023
610 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

03/2023
05/2021

03/2023
610 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

04/2023
05/2021

04/2023
620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

05/2023
05/2021

05/2023
620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

06/2023
05/2021

06/2023
640 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

07/2023
05/2021

07/2023
680 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

08/2023
05/2021

08/2023
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

09/2023
05/2021

09/2023
720 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

10/2023
05/2021

10/2023
740 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

11/2023
05/2021

11/2023
780 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

12/2023
05/2021

12/2023
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

01/2024
05/2021

01/2024
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

02/2024
05/2021

02/2024
820 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

03/2024
05/2021

03/2024
840 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

04/2024
05/2021

04/2024
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

05/2024
05/2021

05/2024
860 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

06/2024
05/2021

06/2024
890 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

07/2024
05/2021

07/2024
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

08/2024
05/2021

08/2024
920 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

09/2024
05/2021

09/2024
950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

10/2024
05/2021

10/2024
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

11/2024
05/2021

11/2024
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

12/2024
05/2021

12/2024
1,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

01/2025
05/2021

01/2025
1,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

02/2025
05/2021

02/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

03/2025
05/2021

03/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

04/2025
05/2021

04/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

05/2025
05/2021

05/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

06/2025
05/2021

06/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

07/2025
05/2021

07/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

08/2025
05/2021

08/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

09/2025
05/2021

09/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

10/2025
05/2021

10/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2021

11/2025
05/2021

12/2031
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

07/2021
06/2021

07/2021
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
06/2021

07/2021

08/2021
06/2021

07/2021

08/2021
70 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

08/2021
06/2021

08/2021
120 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

09/2021
06/2021

09/2021
140 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

10/2021
06/2021

10/2021
180 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

11/2021
06/2021

11/2021
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

12/2021
06/2021

12/2021
325 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

01/2022
06/2021

01/2022
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

02/2022
06/2021

02/2022
325 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

03/2022
06/2021

03/2022
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

04/2022
06/2021

04/2022
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

05/2022
06/2021

05/2022
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

06/2022
06/2021

06/2022
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

07/2022
06/2021

07/2022
520 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

08/2022
06/2021

08/2022
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

09/2022
06/2021

09/2022
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

10/2022
06/2021

10/2022
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

11/2022
06/2021

11/2022
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

12/2022
06/2021

12/2022
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

01/2023
06/2021

01/2023
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

02/2023
06/2021

02/2023
610 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

03/2023
06/2021

03/2023
610 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

04/2023
06/2021

04/2023
610 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

05/2023
06/2021

05/2023
620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

06/2023
06/2021

06/2023
620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

07/2023
06/2021

07/2023
640 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

08/2023
06/2021

08/2023
680 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

09/2023
06/2021

09/2023
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

10/2023
06/2021

10/2023
720 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

11/2023
06/2021

11/2023
740 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

12/2023
06/2021

12/2023
780 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

01/2024
06/2021

01/2024
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

02/2024
06/2021

02/2024
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

03/2024
06/2021

03/2024
820 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

04/2024
06/2021

04/2024
840 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

05/2024
06/2021

05/2024
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

06/2024
06/2021

06/2024
860 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

07/2024
06/2021

07/2024
890 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

08/2024
06/2021

08/2024
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

09/2024
06/2021

09/2024
920 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

10/2024
06/2021

10/2024
950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

11/2024
06/2021

11/2024
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

12/2024
06/2021

12/2024
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

01/2025
06/2021

01/2025
1,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

02/2025
06/2021

02/2025
1,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

03/2025
06/2021

03/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

04/2025
06/2021

04/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

05/2025
06/2021

05/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

06/2025
06/2021

06/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

07/2025
06/2021

07/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

08/2025
06/2021

08/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

09/2025
06/2021

09/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

10/2025
06/2021

10/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2021

11/2025
06/2021

12/2031
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

08/2021
07/2021

08/2021
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
07/2021

08/2021

09/2021
07/2021

08/2021

09/2021
70 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

09/2021
07/2021

09/2021
120 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

10/2021
07/2021

10/2021
140 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

11/2021
07/2021

11/2021
180 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

12/2021
07/2021

12/2021
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

01/2022
07/2021

01/2022
325 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

02/2022
07/2021

02/2022
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

03/2022
07/2021

03/2022
325 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

04/2022
07/2021

04/2022
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

05/2022
07/2021

05/2022
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

06/2022
07/2021

06/2022
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

07/2022
07/2021

07/2022
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

08/2022
07/2021

08/2022
520 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

09/2022
07/2021

09/2022
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

10/2022
07/2021

10/2022
530 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

11/2022
07/2021

11/2022
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

12/2022
07/2021

12/2022
540 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

01/2023
07/2021

01/2023
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

02/2023
07/2021

02/2023
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

03/2023
07/2021

03/2023
610 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

04/2023
07/2021

04/2023
610 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

05/2023
07/2021

05/2023
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

06/2023
07/2021

06/2023
620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

07/2023
07/2021

07/2023
620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

08/2023
07/2021

08/2023
640 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

09/2023
07/2021

09/2023
680 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

10/2023
07/2021

10/2023
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

11/2023
07/2021

11/2023
720 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

12/2023
07/2021

12/2023
740 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

01/2024
07/2021

01/2024
780 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

02/2024
07/2021

02/2024
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

03/2024
07/2021

03/2024
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

04/2024
07/2021

04/2024
820 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

05/2024
07/2021

05/2024
840 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

06/2024
07/2021

06/2024
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

07/2024
07/2021

07/2024
860 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

08/2024
07/2021

08/2024
890 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

09/2024
07/2021

09/2024
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

10/2024
07/2021

10/2024
920 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

11/2024
07/2021

11/2024
950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

12/2024
07/2021

12/2024
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

01/2025
07/2021

01/2025
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

02/2025
07/2021

02/2025
1,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

03/2025
07/2021

03/2025
1,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

04/2025
07/2021

04/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

05/2025
07/2021

05/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

06/2025
07/2021

06/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

07/2025
07/2021

07/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

08/2025
07/2021

08/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

09/2025
07/2021

09/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

10/2025
07/2021

10/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2021

11/2025
07/2021

12/2031
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

09/2021
08/2021

09/2021
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
08/2021

09/2021

10/2021
08/2021

09/2021

10/2021
70 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

10/2021
08/2021

10/2021
120 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

11/2021
08/2021

11/2021
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

12/2021
08/2021

12/2021
180 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

01/2022
08/2021

01/2022
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

02/2022
08/2021

02/2022
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

03/2022
08/2021

03/2022
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

04/2022
08/2021

04/2022
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

05/2022
08/2021

05/2022
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

06/2022
08/2021

06/2022
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

07/2022
08/2021

07/2022
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

08/2022
08/2021

08/2022
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

09/2022
08/2021

09/2022
520 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

10/2022
08/2021

10/2022
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

11/2022
08/2021

11/2022
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

12/2022
08/2021

12/2022
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

01/2023
08/2021

01/2023
540 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

02/2023
08/2021

02/2023
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

03/2023
08/2021

03/2023
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

04/2023
08/2021

04/2023
610 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

05/2023
08/2021

05/2023
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

06/2023
08/2021

06/2023
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

07/2023
08/2021

07/2023
620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

08/2023
08/2021

08/2023
620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

09/2023
08/2021

09/2023
640 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

10/2023
08/2021

10/2023
680 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

11/2023
08/2021

11/2023
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

12/2023
08/2021

12/2023
720 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

01/2024
08/2021

01/2024
740 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

02/2024
08/2021

02/2024
780 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

03/2024
08/2021

03/2024
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

04/2024
08/2021

04/2024
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

05/2024
08/2021

05/2024
820 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

06/2024
08/2021

06/2024
840 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

07/2024
08/2021

07/2024
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

08/2024
08/2021

08/2024
860 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

09/2024
08/2021

09/2024
890 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

10/2024
08/2021

10/2024
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

11/2024
08/2021

11/2024
920 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

12/2024
08/2021

12/2024
950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

01/2025
08/2021

01/2025
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

02/2025
08/2021

02/2025
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

03/2025
08/2021

03/2025
1,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

04/2025
08/2021

04/2025
1,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

05/2025
08/2021

05/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

06/2025
08/2021

06/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

07/2025
08/2021

07/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

08/2025
08/2021

08/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

09/2025
08/2021

09/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

10/2025
08/2021

10/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2021

11/2025
08/2021

12/2031
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

10/2021
09/2021

10/2021
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
09/2021

10/2021

11/2021
09/2021

10/2021

11/2021
120 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

11/2021
09/2021

11/2021
120 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

12/2021
09/2021

12/2021
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

01/2022
09/2021

01/2022
180 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

02/2022
09/2021

02/2022
200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

03/2022
09/2021

03/2022
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

04/2022
09/2021

04/2022
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

05/2022
09/2021

05/2022
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

06/2022
09/2021

06/2022
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

07/2022
09/2021

07/2022
375 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

08/2022
09/2021

08/2022
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

09/2022
09/2021

09/2022
470 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

10/2022
09/2021

10/2022
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

11/2022
09/2021

11/2022
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

12/2022
09/2021

12/2022
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

01/2023
09/2021

01/2023
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

02/2023
09/2021

02/2023
540 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

03/2023
09/2021

03/2023
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

04/2023
09/2021

04/2023
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

05/2023
09/2021

05/2023
610 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

06/2023
09/2021

06/2023
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

07/2023
09/2021

07/2023
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

08/2023
09/2021

08/2023
620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

09/2023
09/2021

09/2023
620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

10/2023
09/2021

10/2023
640 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

11/2023
09/2021

11/2023
680 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

12/2023
09/2021

12/2023
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

01/2024
09/2021

01/2024
720 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

02/2024
09/2021

02/2024
740 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

03/2024
09/2021

03/2024
780 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

04/2024
09/2021

04/2024
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

05/2024
09/2021

05/2024
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

06/2024
09/2021

06/2024
820 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

07/2024
09/2021

07/2024
840 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

08/2024
09/2021

08/2024
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

09/2024
09/2021

09/2024
860 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

10/2024
09/2021

10/2024
890 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

11/2024
09/2021

11/2024
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

12/2024
09/2021

12/2024
920 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

01/2025
09/2021

01/2025
950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

02/2025
09/2021

02/2025
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

03/2025
09/2021

03/2025
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

04/2025
09/2021

04/2025
1,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

05/2025
09/2021

05/2025
1,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

06/2025
09/2021

06/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

07/2025
09/2021

07/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

08/2025
09/2021

08/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

09/2025
09/2021

09/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

10/2025
09/2021

10/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2021

11/2025
09/2021

12/2031
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
10/2021

11/2021

12/2021
10/2021

11/2021

12/2021
120 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

11/2021
10/2021

11/2021
120 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

12/2021
10/2021

12/2021
120 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

01/2022
10/2021

01/2022
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

02/2022
10/2021

02/2022
180 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

03/2022
10/2021

03/2022
200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

04/2022
10/2021

04/2022
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

05/2022
10/2021

05/2022
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

06/2022
10/2021

06/2022
275 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

07/2022
10/2021

07/2022
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

08/2022
10/2021

08/2022
375 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

09/2022
10/2021

09/2022
400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

10/2022
10/2021

10/2022
440 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

11/2022
10/2021

11/2022
460 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

12/2022
10/2021

12/2022
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

01/2023
10/2021

01/2023
480 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

02/2023
10/2021

02/2023
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

03/2023
10/2021

03/2023
540 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

04/2023
10/2021

04/2023
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

05/2023
10/2021

05/2023
580 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

06/2023
10/2021

06/2023
580 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

07/2023
10/2021

07/2023
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

08/2023
10/2021

08/2023
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

09/2023
10/2021

09/2023
620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

10/2023
10/2021

10/2023
620 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

11/2023
10/2021

11/2023
640 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

12/2023
10/2021

12/2023
680 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

01/2024
10/2021

01/2024
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

02/2024
10/2021

02/2024
720 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

03/2024
10/2021

03/2024
740 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

04/2024
10/2021

04/2024
780 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

05/2024
10/2021

05/2024
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

06/2024
10/2021

06/2024
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

07/2024
10/2021

07/2024
820 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

08/2024
10/2021

08/2024
840 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

09/2024
10/2021

09/2024
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

10/2024
10/2021

10/2024
860 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

11/2024
10/2021

11/2024
890 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

12/2024
10/2021

12/2024
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

01/2025
10/2021

01/2025
920 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

02/2025
10/2021

02/2025
950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

03/2025
10/2021

03/2025
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

04/2025
10/2021

04/2025
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

05/2025
10/2021

05/2025
1,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

06/2025
10/2021

06/2025
1,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

07/2025
10/2021

07/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

08/2025
10/2021

08/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

09/2025
10/2021

09/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

10/2025
10/2021

10/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2021

11/2025
10/2021

12/2031
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
11/2021

12/2021

01/2022
11/2021

12/2021

01/2022
70 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2021

12/2021
11/2021

12/2021
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2021

01/2022
11/2021

01/2022
120 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2021

02/2022
11/2021

02/2022
140 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2021

03/2022
11/2021

03/2022
180 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2021

04/2022
11/2021

04/2022
200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2021

05/2022
11/2021

05/2022
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2021

06/2022
11/2021

06/2022
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2021

07/2022
11/2021

07/2022
275 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2021

08/2022
11/2021

08/2022
275 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2021

09/2022
11/2021

09/2022
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2021

10/2022
11/2021

10/2022
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2021

11/2022
11/2021

11/2022
400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2021

12/2022
11/2021

12/2022
460 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2021

01/2023
11/2021

01/2023
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2021

02/2023
11/2021

02/2023
480 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2021

03/2023
11/2021

03/2023
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2021

04/2023
11/2021

04/2023
540 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2021

05/2023
11/2021

05/2023
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2021

06/2023
11/2021

06/2023
580 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2021

07/2023
11/2021

07/2023
580 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2021

08/2023
11/2021

08/2023
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2021

09/2023
11/2021

09/2023
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2021

10/2023
11/2021

10/2023
620 USD