Asset Class Navigation

Henry Hub Natural Gas 증거금

Ratio Side 시작 기간 최종일 유지증거금
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

12/2018
11/2018

12/2018
475 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
09/2018

12/2018

01/2019
11/2018

12/2018

01/2019
400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

01/2019
11/2018

01/2019
650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

02/2019
11/2018

02/2019
775 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

03/2019
11/2018

03/2019
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

04/2019
11/2018

04/2019
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

05/2019
11/2018

05/2019
1,175 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

06/2019
11/2018

06/2019
1,225 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

07/2019
11/2018

07/2019
1,250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

08/2019
11/2018

08/2019
1,275 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

09/2019
11/2018

09/2019
1,300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

10/2019
11/2018

10/2019
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

11/2019
11/2018

11/2019
1,400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

12/2019
11/2018

12/2019
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

01/2020
11/2018

01/2020
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

02/2020
11/2018

02/2020
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

03/2020
11/2018

03/2020
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

04/2020
11/2018

04/2020
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

05/2020
11/2018

05/2020
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

06/2020
11/2018

06/2020
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

07/2020
11/2018

07/2020
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

08/2020
11/2018

08/2020
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

09/2020
11/2018

09/2020
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

10/2020
11/2018

10/2020
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

11/2020
11/2018

11/2020
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

12/2020
11/2018

12/2020
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

01/2021
11/2018

01/2021
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

02/2021
11/2018

02/2021
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

03/2021
11/2018

03/2021
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

04/2021
11/2018

04/2021
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

05/2021
11/2018

05/2021
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

06/2021
11/2018

06/2021
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

07/2021
11/2018

07/2021
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

08/2021
11/2018

08/2021
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

09/2021
11/2018

09/2021
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

10/2021
11/2018

10/2021
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

11/2021
11/2018

11/2021
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

12/2021
11/2018

12/2021
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

01/2022
11/2018

01/2022
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

02/2022
11/2018

02/2022
1,720 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

03/2022
11/2018

03/2022
1,720 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

04/2022
11/2018

04/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

05/2022
11/2018

05/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

06/2022
11/2018

06/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

07/2022
11/2018

07/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

08/2022
11/2018

08/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

09/2022
11/2018

09/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

10/2022
11/2018

10/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

11/2022
11/2018

11/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

12/2022
11/2018

12/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

01/2023
11/2018

01/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

02/2023
11/2018

02/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

03/2023
11/2018

03/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

04/2023
11/2018

04/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

05/2023
11/2018

05/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

06/2023
11/2018

06/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

07/2023
11/2018

07/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

08/2023
11/2018

08/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

09/2023
11/2018

09/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

10/2023
11/2018

10/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

11/2023
11/2018

11/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

12/2023
11/2018

12/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

01/2024
11/2018

01/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

02/2024
11/2018

02/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

03/2024
11/2018

03/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

04/2024
11/2018

04/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

05/2024
11/2018

05/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

06/2024
11/2018

06/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

07/2024
11/2018

07/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

08/2024
11/2018

08/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

09/2024
11/2018

09/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

10/2024
11/2018

10/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

11/2024
11/2018

12/2030
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
12/2018

01/2019

02/2019
12/2018

01/2019

02/2019
310 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

01/2019
12/2018

01/2019
425 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

02/2019
12/2018

02/2019
420 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

03/2019
12/2018

03/2019
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

04/2019
12/2018

04/2019
930 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

05/2019
12/2018

05/2019
1,025 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

06/2019
12/2018

06/2019
1,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

07/2019
12/2018

07/2019
1,075 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

08/2019
12/2018

08/2019
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

09/2019
12/2018

09/2019
1,125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

10/2019
12/2018

10/2019
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

11/2019
12/2018

11/2019
1,175 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

12/2019
12/2018

12/2019
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

01/2020
12/2018

01/2020
1,225 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

02/2020
12/2018

02/2020
1,250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

03/2020
12/2018

03/2020
1,275 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

04/2020
12/2018

04/2020
1,300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

05/2020
12/2018

05/2020
1,325 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

06/2020
12/2018

06/2020
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

07/2020
12/2018

07/2020
1,375 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

08/2020
12/2018

08/2020
1,400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

09/2020
12/2018

09/2020
1,425 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

10/2020
12/2018

10/2020
1,450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

11/2020
12/2018

11/2020
1,475 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

12/2020
12/2018

12/2020
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

01/2021
12/2018

01/2021
1,525 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

02/2021
12/2018

02/2021
1,550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

03/2021
12/2018

03/2021
1,575 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

04/2021
12/2018

04/2021
1,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

05/2021
12/2018

05/2021
1,625 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

06/2021
12/2018

06/2021
1,650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

07/2021
12/2018

07/2021
1,675 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

08/2021
12/2018

08/2021
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

09/2021
12/2018

09/2021
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

10/2021
12/2018

10/2021
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

11/2021
12/2018

11/2021
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

12/2021
12/2018

12/2021
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

01/2022
12/2018

01/2022
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

02/2022
12/2018

02/2022
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

03/2022
12/2018

03/2022
1,720 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

04/2022
12/2018

04/2022
1,720 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

05/2022
12/2018

05/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

06/2022
12/2018

06/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

07/2022
12/2018

07/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

08/2022
12/2018

08/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

09/2022
12/2018

09/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

10/2022
12/2018

10/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

11/2022
12/2018

11/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

12/2022
12/2018

12/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

01/2023
12/2018

01/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

02/2023
12/2018

02/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

03/2023
12/2018

03/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

04/2023
12/2018

04/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

05/2023
12/2018

05/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

06/2023
12/2018

06/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

07/2023
12/2018

07/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

08/2023
12/2018

08/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

09/2023
12/2018

09/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

10/2023
12/2018

10/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

11/2023
12/2018

11/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

12/2023
12/2018

12/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

01/2024
12/2018

01/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

02/2024
12/2018

02/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

03/2024
12/2018

03/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

04/2024
12/2018

04/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

05/2024
12/2018

05/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

06/2024
12/2018

06/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

07/2024
12/2018

07/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

08/2024
12/2018

08/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

09/2024
12/2018

09/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

10/2024
12/2018

10/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2018

11/2024
12/2018

12/2030
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
01/2019

02/2019

03/2019
01/2019

02/2019

03/2019
310 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

02/2019
01/2019

02/2019
425 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

03/2019
01/2019

03/2019
650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

04/2019
01/2019

04/2019
855 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

05/2019
01/2019

05/2019
875 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

06/2019
01/2019

06/2019
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

07/2019
01/2019

07/2019
925 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

08/2019
01/2019

08/2019
950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

09/2019
01/2019

09/2019
975 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

10/2019
01/2019

10/2019
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

11/2019
01/2019

11/2019
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

12/2019
01/2019

12/2019
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

01/2020
01/2019

01/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

02/2020
01/2019

02/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

03/2020
01/2019

03/2020
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

04/2020
01/2019

04/2020
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

05/2020
01/2019

05/2020
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

06/2020
01/2019

06/2020
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

07/2020
01/2019

07/2020
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

08/2020
01/2019

08/2020
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

09/2020
01/2019

09/2020
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

10/2020
01/2019

10/2020
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

11/2020
01/2019

11/2020
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

12/2020
01/2019

12/2020
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

01/2021
01/2019

01/2021
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

02/2021
01/2019

02/2021
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

03/2021
01/2019

03/2021
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

04/2021
01/2019

04/2021
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

05/2021
01/2019

05/2021
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

06/2021
01/2019

06/2021
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

07/2021
01/2019

07/2021
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

08/2021
01/2019

08/2021
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

09/2021
01/2019

09/2021
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

10/2021
01/2019

10/2021
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

11/2021
01/2019

11/2021
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

12/2021
01/2019

12/2021
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

01/2022
01/2019

01/2022
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

02/2022
01/2019

02/2022
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

03/2022
01/2019

03/2022
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

04/2022
01/2019

04/2022
1,720 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

05/2022
01/2019

05/2022
1,720 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

06/2022
01/2019

06/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

07/2022
01/2019

07/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

08/2022
01/2019

08/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

09/2022
01/2019

09/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

10/2022
01/2019

10/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

11/2022
01/2019

11/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

12/2022
01/2019

12/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

01/2023
01/2019

01/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

02/2023
01/2019

02/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

03/2023
01/2019

03/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

04/2023
01/2019

04/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

05/2023
01/2019

05/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

06/2023
01/2019

06/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

07/2023
01/2019

07/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

08/2023
01/2019

08/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

09/2023
01/2019

09/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

10/2023
01/2019

10/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

11/2023
01/2019

11/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

12/2023
01/2019

12/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

01/2024
01/2019

01/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

02/2024
01/2019

02/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

03/2024
01/2019

03/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

04/2024
01/2019

04/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

05/2024
01/2019

05/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

06/2024
01/2019

06/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

07/2024
01/2019

07/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

08/2024
01/2019

08/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

09/2024
01/2019

09/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

10/2024
01/2019

10/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2019

11/2024
01/2019

12/2030
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
02/2019

03/2019

04/2019
02/2019

03/2019

04/2019
530 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

03/2019
02/2019

03/2019
425 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

04/2019
02/2019

04/2019
755 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

05/2019
02/2019

05/2019
775 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

06/2019
02/2019

06/2019
820 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

07/2019
02/2019

07/2019
845 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

08/2019
02/2019

08/2019
875 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

09/2019
02/2019

09/2019
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

10/2019
02/2019

10/2019
925 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

11/2019
02/2019

11/2019
950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

12/2019
02/2019

12/2019
975 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

01/2020
02/2019

01/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

02/2020
02/2019

02/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

03/2020
02/2019

03/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

04/2020
02/2019

04/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

05/2020
02/2019

05/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

06/2020
02/2019

06/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

07/2020
02/2019

07/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

08/2020
02/2019

08/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

09/2020
02/2019

09/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

10/2020
02/2019

10/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

11/2020
02/2019

11/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

12/2020
02/2019

12/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

01/2021
02/2019

01/2021
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

02/2021
02/2019

02/2021
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

03/2021
02/2019

03/2021
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

04/2021
02/2019

04/2021
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

05/2021
02/2019

05/2021
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

06/2021
02/2019

06/2021
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

07/2021
02/2019

07/2021
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

08/2021
02/2019

08/2021
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

09/2021
02/2019

09/2021
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

10/2021
02/2019

10/2021
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

11/2021
02/2019

11/2021
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

12/2021
02/2019

12/2021
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

01/2022
02/2019

01/2022
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

02/2022
02/2019

02/2022
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

03/2022
02/2019

03/2022
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

04/2022
02/2019

04/2022
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

05/2022
02/2019

05/2022
1,720 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

06/2022
02/2019

06/2022
1,720 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

07/2022
02/2019

07/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

08/2022
02/2019

08/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

09/2022
02/2019

09/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

10/2022
02/2019

10/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

11/2022
02/2019

11/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

12/2022
02/2019

12/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

01/2023
02/2019

01/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

02/2023
02/2019

02/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

03/2023
02/2019

03/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

04/2023
02/2019

04/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

05/2023
02/2019

05/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

06/2023
02/2019

06/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

07/2023
02/2019

07/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

08/2023
02/2019

08/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

09/2023
02/2019

09/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

10/2023
02/2019

10/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

11/2023
02/2019

11/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

12/2023
02/2019

12/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

01/2024
02/2019

01/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

02/2024
02/2019

02/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

03/2024
02/2019

03/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

04/2024
02/2019

04/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

05/2024
02/2019

05/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

06/2024
02/2019

06/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

07/2024
02/2019

07/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

08/2024
02/2019

08/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

09/2024
02/2019

09/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

10/2024
02/2019

10/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2019

11/2024
02/2019

12/2030
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
03/2019

04/2019

05/2019
03/2019

04/2019

05/2019
605 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

04/2019
03/2019

04/2019
625 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

05/2019
03/2019

05/2019
650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

06/2019
03/2019

06/2019
675 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

07/2019
03/2019

07/2019
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

08/2019
03/2019

08/2019
725 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

09/2019
03/2019

09/2019
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

10/2019
03/2019

10/2019
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

11/2019
03/2019

11/2019
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

12/2019
03/2019

12/2019
775 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

01/2020
03/2019

01/2020
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

02/2020
03/2019

02/2020
825 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

03/2020
03/2019

03/2020
910 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

04/2020
03/2019

04/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

05/2020
03/2019

05/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

06/2020
03/2019

06/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

07/2020
03/2019

07/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

08/2020
03/2019

08/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

09/2020
03/2019

09/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

10/2020
03/2019

10/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

11/2020
03/2019

11/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

12/2020
03/2019

12/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

01/2021
03/2019

01/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

02/2021
03/2019

02/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

03/2021
03/2019

03/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

04/2021
03/2019

04/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

05/2021
03/2019

05/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

06/2021
03/2019

06/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

07/2021
03/2019

07/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

08/2021
03/2019

08/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

09/2021
03/2019

09/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

10/2021
03/2019

10/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

11/2021
03/2019

11/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

12/2021
03/2019

12/2021
1,010 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

01/2022
03/2019

01/2022
1,020 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

02/2022
03/2019

02/2022
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

03/2022
03/2019

03/2022
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

04/2022
03/2019

04/2022
1,110 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

05/2022
03/2019

05/2022
1,110 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

06/2022
03/2019

06/2022
1,720 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

07/2022
03/2019

07/2022
1,720 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

08/2022
03/2019

08/2022
1,730 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

09/2022
03/2019

09/2022
1,730 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

10/2022
03/2019

10/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

11/2022
03/2019

11/2022
1,760 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

12/2022
03/2019

12/2022
1,760 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

01/2023
03/2019

01/2023
1,760 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

02/2023
03/2019

02/2023
1,780 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

03/2023
03/2019

03/2023
1,890 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

04/2023
03/2019

04/2023
1,890 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

05/2023
03/2019

05/2023
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

06/2023
03/2019

06/2023
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

07/2023
03/2019

07/2023
1,910 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

08/2023
03/2019

08/2023
1,920 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

09/2023
03/2019

09/2023
1,920 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

10/2023
03/2019

10/2023
1,930 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

11/2023
03/2019

11/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

12/2023
03/2019

12/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

01/2024
03/2019

01/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

02/2024
03/2019

02/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

03/2024
03/2019

03/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

04/2024
03/2019

04/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

05/2024
03/2019

05/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

06/2024
03/2019

06/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

07/2024
03/2019

07/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

08/2024
03/2019

08/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

09/2024
03/2019

09/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

10/2024
03/2019

10/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2019

11/2024
03/2019

12/2030
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
04/2019

05/2019

06/2019
04/2019

05/2019

06/2019
70 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

05/2019
04/2019

05/2019
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

06/2019
04/2019

06/2019
180 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

07/2019
04/2019

07/2019
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

08/2019
04/2019

08/2019
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

09/2019
04/2019

09/2019
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

10/2019
04/2019

10/2019
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

11/2019
04/2019

11/2019
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

12/2019
04/2019

12/2019
675 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

01/2020
04/2019

01/2020
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

02/2020
04/2019

02/2020
725 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

03/2020
04/2019

03/2020
780 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

04/2020
04/2019

04/2020
910 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

05/2020
04/2019

05/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

06/2020
04/2019

06/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

07/2020
04/2019

07/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

08/2020
04/2019

08/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

09/2020
04/2019

09/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

10/2020
04/2019

10/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

11/2020
04/2019

11/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

12/2020
04/2019

12/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

01/2021
04/2019

01/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

02/2021
04/2019

02/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

03/2021
04/2019

03/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

04/2021
04/2019

04/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

05/2021
04/2019

05/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

06/2021
04/2019

06/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

07/2021
04/2019

07/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

08/2021
04/2019

08/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

09/2021
04/2019

09/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

10/2021
04/2019

10/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

11/2021
04/2019

11/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

12/2021
04/2019

12/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

01/2022
04/2019

01/2022
1,010 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

02/2022
04/2019

02/2022
1,020 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

03/2022
04/2019

03/2022
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

04/2022
04/2019

04/2022
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

05/2022
04/2019

05/2022
1,110 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

06/2022
04/2019

06/2022
1,110 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

07/2022
04/2019

07/2022
1,720 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

08/2022
04/2019

08/2022
1,720 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

09/2022
04/2019

09/2022
1,730 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

10/2022
04/2019

10/2022
1,730 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

11/2022
04/2019

11/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

12/2022
04/2019

12/2022
1,760 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

01/2023
04/2019

01/2023
1,760 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

02/2023
04/2019

02/2023
1,760 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

03/2023
04/2019

03/2023
1,780 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

04/2023
04/2019

04/2023
1,890 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

05/2023
04/2019

05/2023
1,890 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

06/2023
04/2019

06/2023
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

07/2023
04/2019

07/2023
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

08/2023
04/2019

08/2023
1,910 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

09/2023
04/2019

09/2023
1,920 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

10/2023
04/2019

10/2023
1,920 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

11/2023
04/2019

11/2023
1,930 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

12/2023
04/2019

12/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

01/2024
04/2019

01/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

02/2024
04/2019

02/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

03/2024
04/2019

03/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

04/2024
04/2019

04/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

05/2024
04/2019

05/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

06/2024
04/2019

06/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

07/2024
04/2019

07/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

08/2024
04/2019

08/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

09/2024
04/2019

09/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

10/2024
04/2019

10/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2019

11/2024
04/2019

12/2030
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
05/2019

06/2019

07/2019
05/2019

06/2019

07/2019
70 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

06/2019
05/2019

06/2019
90 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

07/2019
05/2019

07/2019
180 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

08/2019
05/2019

08/2019
200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

09/2019
05/2019

09/2019
200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

10/2019
05/2019

10/2019
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

11/2019
05/2019

11/2019
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

12/2019
05/2019

12/2019
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

01/2020
05/2019

01/2020
675 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

02/2020
05/2019

02/2020
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

03/2020
05/2019

03/2020
725 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

04/2020
05/2019

04/2020
780 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

05/2020
05/2019

05/2020
910 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

06/2020
05/2019

06/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

07/2020
05/2019

07/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

08/2020
05/2019

08/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

09/2020
05/2019

09/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

10/2020
05/2019

10/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

11/2020
05/2019

11/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

12/2020
05/2019

12/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

01/2021
05/2019

01/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

02/2021
05/2019

02/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

03/2021
05/2019

03/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

04/2021
05/2019

04/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

05/2021
05/2019

05/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

06/2021
05/2019

06/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

07/2021
05/2019

07/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

08/2021
05/2019

08/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

09/2021
05/2019

09/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

10/2021
05/2019

10/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

11/2021
05/2019

11/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

12/2021
05/2019

12/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

01/2022
05/2019

01/2022
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

02/2022
05/2019

02/2022
1,010 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

03/2022
05/2019

03/2022
1,020 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

04/2022
05/2019

04/2022
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

05/2022
05/2019

05/2022
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

06/2022
05/2019

06/2022
1,110 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

07/2022
05/2019

07/2022
1,110 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

08/2022
05/2019

08/2022
1,720 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

09/2022
05/2019

09/2022
1,720 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

10/2022
05/2019

10/2022
1,730 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

11/2022
05/2019

11/2022
1,730 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

12/2022
05/2019

12/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

01/2023
05/2019

01/2023
1,760 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

02/2023
05/2019

02/2023
1,760 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

03/2023
05/2019

03/2023
1,760 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

04/2023
05/2019

04/2023
1,780 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

05/2023
05/2019

05/2023
1,890 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

06/2023
05/2019

06/2023
1,890 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

07/2023
05/2019

07/2023
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

08/2023
05/2019

08/2023
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

09/2023
05/2019

09/2023
1,910 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

10/2023
05/2019

10/2023
1,920 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

11/2023
05/2019

11/2023
1,920 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

12/2023
05/2019

12/2023
1,930 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

01/2024
05/2019

01/2024
1,940 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

02/2024
05/2019

02/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

03/2024
05/2019

03/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

04/2024
05/2019

04/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

05/2024
05/2019

05/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

06/2024
05/2019

06/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

07/2024
05/2019

07/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

08/2024
05/2019

08/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

09/2024
05/2019

09/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

10/2024
05/2019

10/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2019

11/2024
05/2019

12/2030
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
06/2019

07/2019

08/2019
06/2019

07/2019

08/2019
70 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2019

07/2019
06/2019

07/2019
70 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2019

08/2019
06/2019

08/2019
140 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2019

09/2019
06/2019

09/2019
200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2019

10/2019
06/2019

10/2019
200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2019

11/2019
06/2019

11/2019
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2019

12/2019
06/2019

12/2019
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2019

01/2020
06/2019

01/2020
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2019

02/2020
06/2019

02/2020
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2019

03/2020
06/2019

03/2020
400 USD