Asset Class Navigation

E-mini Natural Gas 증거금

Ratio Side 시작 기간 최종일 유지증거금
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

11/2019
10/2019

11/2019
47 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

2

1
A

B

A
10/2019

11/2019

12/2019
10/2019

11/2019

12/2019
56 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

12/2019
10/2019

12/2019
69 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

01/2020
10/2019

01/2020
81 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

02/2020
10/2019

02/2020
94 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

03/2020
10/2019

03/2020
106 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

04/2020
10/2019

04/2020
65 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

05/2020
10/2019

05/2020
65 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

06/2020
10/2019

06/2020
65 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

07/2020
10/2019

07/2020
65 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

08/2020
10/2019

08/2020
70 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

09/2020
10/2019

09/2020
109 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

10/2020
10/2019

10/2020
120 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

11/2020
10/2019

11/2020
138 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

12/2020
10/2019

12/2020
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

01/2021
10/2019

01/2021
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

02/2021
10/2019

02/2021
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

03/2021
10/2019

03/2021
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

04/2021
10/2019

04/2021
127 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

05/2021
10/2019

05/2021
127 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

06/2021
10/2019

06/2021
127 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

07/2021
10/2019

07/2021
127 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

08/2021
10/2019

08/2021
127 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

09/2021
10/2019

09/2021
127 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

10/2021
10/2019

10/2021
127 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

11/2021
10/2019

11/2021
131 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

12/2021
10/2019

12/2021
131 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

01/2022
10/2019

01/2022
131 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

02/2022
10/2019

02/2022
131 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

03/2022
10/2019

03/2022
131 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

04/2022
10/2019

04/2022
119 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

05/2022
10/2019

05/2022
119 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

06/2022
10/2019

06/2022
119 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

07/2022
10/2019

07/2022
119 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

08/2022
10/2019

08/2022
119 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

09/2022
10/2019

09/2022
119 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

10/2022
10/2019

10/2022
119 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

11/2022
10/2019

11/2022
122 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

12/2022
10/2019

12/2022
122 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

01/2023
10/2019

01/2023
122 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

02/2023
10/2019

02/2023
122 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

03/2023
10/2019

03/2023
122 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

04/2023
10/2019

04/2023
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

05/2023
10/2019

05/2023
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

06/2023
10/2019

06/2023
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

07/2023
10/2019

07/2023
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

08/2023
10/2019

08/2023
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

09/2023
10/2019

09/2023
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

10/2023
10/2019

10/2023
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

11/2023
10/2019

11/2023
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

12/2023
10/2019

12/2023
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

01/2024
10/2019

01/2024
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

02/2024
10/2019

02/2024
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

03/2024
10/2019

03/2024
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

04/2024
10/2019

04/2024
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

05/2024
10/2019

05/2024
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

06/2024
10/2019

06/2024
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

07/2024
10/2019

07/2024
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

08/2024
10/2019

08/2024
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

09/2024
10/2019

09/2024
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

10/2024
10/2019

10/2024
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

11/2024
10/2019

11/2024
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

12/2024
10/2019

12/2024
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

01/2025
10/2019

01/2025
166 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

02/2025
10/2019

02/2025
166 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

03/2025
10/2019

03/2025
166 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

04/2025
10/2019

04/2025
166 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

05/2025
10/2019

05/2025
166 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

06/2025
10/2019

06/2025
166 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

07/2025
10/2019

07/2025
166 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

08/2025
10/2019

08/2025
166 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

09/2025
10/2019

09/2025
166 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2019

10/2025
10/2019

12/2031
166 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

12/2019
11/2019

12/2019
53 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

2

1
A

B

A
11/2019

12/2019

01/2020
11/2019

12/2019

01/2020
66 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

01/2020
11/2019

01/2020
66 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

02/2020
11/2019

02/2020
78 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

03/2020
11/2019

03/2020
91 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

04/2020
11/2019

04/2020
67 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

05/2020
11/2019

05/2020
73 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

06/2020
11/2019

06/2020
80 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

07/2020
11/2019

07/2020
86 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

08/2020
11/2019

08/2020
93 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

09/2020
11/2019

09/2020
98 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

10/2020
11/2019

10/2020
111 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

11/2020
11/2019

11/2020
128 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

12/2020
11/2019

12/2020
141 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

01/2021
11/2019

01/2021
153 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

02/2021
11/2019

02/2021
166 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

03/2021
11/2019

03/2021
178 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

04/2021
11/2019

04/2021
155 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

05/2021
11/2019

05/2021
155 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

06/2021
11/2019

06/2021
155 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

07/2021
11/2019

07/2021
155 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

08/2021
11/2019

08/2021
155 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

09/2021
11/2019

09/2021
155 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

10/2021
11/2019

10/2021
155 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

11/2021
11/2019

11/2021
159 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

12/2021
11/2019

12/2021
159 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

01/2022
11/2019

01/2022
159 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

02/2022
11/2019

02/2022
159 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

03/2022
11/2019

03/2022
159 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

04/2022
11/2019

04/2022
147 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

05/2022
11/2019

05/2022
147 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

06/2022
11/2019

06/2022
147 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

07/2022
11/2019

07/2022
147 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

08/2022
11/2019

08/2022
147 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

09/2022
11/2019

09/2022
147 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

10/2022
11/2019

10/2022
147 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

11/2022
11/2019

11/2022
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

12/2022
11/2019

12/2022
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

01/2023
11/2019

01/2023
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

02/2023
11/2019

02/2023
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

03/2023
11/2019

03/2023
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

04/2023
11/2019

04/2023
153 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

05/2023
11/2019

05/2023
153 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

06/2023
11/2019

06/2023
153 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

07/2023
11/2019

07/2023
153 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

08/2023
11/2019

08/2023
153 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

09/2023
11/2019

09/2023
153 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

10/2023
11/2019

10/2023
153 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

11/2023
11/2019

11/2023
153 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

12/2023
11/2019

12/2023
153 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

01/2024
11/2019

01/2024
153 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

02/2024
11/2019

02/2024
153 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

03/2024
11/2019

03/2024
153 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

04/2024
11/2019

04/2024
153 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

05/2024
11/2019

05/2024
153 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

06/2024
11/2019

06/2024
153 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

07/2024
11/2019

07/2024
153 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

08/2024
11/2019

08/2024
153 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

09/2024
11/2019

09/2024
153 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

10/2024
11/2019

10/2024
153 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

11/2024
11/2019

11/2024
153 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

12/2024
11/2019

12/2024
153 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

01/2025
11/2019

01/2025
194 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

02/2025
11/2019

02/2025
194 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

03/2025
11/2019

03/2025
194 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

04/2025
11/2019

04/2025
194 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

05/2025
11/2019

05/2025
194 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

06/2025
11/2019

06/2025
194 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

07/2025
11/2019

07/2025
194 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

08/2025
11/2019

08/2025
194 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

09/2025
11/2019

09/2025
194 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2019

10/2025
11/2019

12/2031
194 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

2

1
A

B

A
12/2019

01/2020

02/2020
12/2019

01/2020

02/2020
62 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

01/2020
12/2019

01/2020
62 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

02/2020
12/2019

02/2020
75 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

03/2020
12/2019

03/2020
88 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

04/2020
12/2019

04/2020
70 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

05/2020
12/2019

05/2020
77 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

06/2020
12/2019

06/2020
83 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

07/2020
12/2019

07/2020
89 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

08/2020
12/2019

08/2020
95 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

09/2020
12/2019

09/2020
103 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

10/2020
12/2019

10/2020
108 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

11/2020
12/2019

11/2020
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

12/2020
12/2019

12/2020
138 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

01/2021
12/2019

01/2021
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

02/2021
12/2019

02/2021
162 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

03/2021
12/2019

03/2021
175 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

04/2021
12/2019

04/2021
164 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

05/2021
12/2019

05/2021
164 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

06/2021
12/2019

06/2021
164 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

07/2021
12/2019

07/2021
164 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

08/2021
12/2019

08/2021
164 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

09/2021
12/2019

09/2021
164 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

10/2021
12/2019

10/2021
164 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

11/2021
12/2019

11/2021
169 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

12/2021
12/2019

12/2021
169 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

01/2022
12/2019

01/2022
169 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

02/2022
12/2019

02/2022
169 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

03/2022
12/2019

03/2022
169 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

04/2022
12/2019

04/2022
157 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

05/2022
12/2019

05/2022
157 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

06/2022
12/2019

06/2022
157 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

07/2022
12/2019

07/2022
157 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

08/2022
12/2019

08/2022
157 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

09/2022
12/2019

09/2022
157 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

10/2022
12/2019

10/2022
157 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

11/2022
12/2019

11/2022
159 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

12/2022
12/2019

12/2022
159 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

01/2023
12/2019

01/2023
159 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

02/2023
12/2019

02/2023
159 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

03/2023
12/2019

03/2023
159 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

04/2023
12/2019

04/2023
162 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

05/2023
12/2019

05/2023
162 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

06/2023
12/2019

06/2023
162 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

07/2023
12/2019

07/2023
162 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

08/2023
12/2019

08/2023
162 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

09/2023
12/2019

09/2023
162 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

10/2023
12/2019

10/2023
162 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

11/2023
12/2019

11/2023
162 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

12/2023
12/2019

12/2023
162 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

01/2024
12/2019

01/2024
162 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

02/2024
12/2019

02/2024
162 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

03/2024
12/2019

03/2024
162 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

04/2024
12/2019

04/2024
162 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

05/2024
12/2019

05/2024
162 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

06/2024
12/2019

06/2024
162 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

07/2024
12/2019

07/2024
162 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

08/2024
12/2019

08/2024
162 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

09/2024
12/2019

09/2024
162 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

10/2024
12/2019

10/2024
162 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

11/2024
12/2019

11/2024
162 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

12/2024
12/2019

12/2024
162 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

01/2025
12/2019

01/2025
204 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

02/2025
12/2019

02/2025
204 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

03/2025
12/2019

03/2025
204 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

04/2025
12/2019

04/2025
204 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

05/2025
12/2019

05/2025
204 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

06/2025
12/2019

06/2025
204 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

07/2025
12/2019

07/2025
204 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

08/2025
12/2019

08/2025
204 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

09/2025
12/2019

09/2025
204 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2019

10/2025
12/2019

12/2031
204 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

02/2020
01/2020

02/2020
45 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

2

1
A

B

A
01/2020

02/2020

03/2020
01/2020

02/2020

03/2020
62 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

03/2020
01/2020

03/2020
75 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

04/2020
01/2020

04/2020
64 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

05/2020
01/2020

05/2020
70 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

06/2020
01/2020

06/2020
77 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

07/2020
01/2020

07/2020
83 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

08/2020
01/2020

08/2020
89 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

09/2020
01/2020

09/2020
95 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

10/2020
01/2020

10/2020
103 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

11/2020
01/2020

11/2020
112 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

12/2020
01/2020

12/2020
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

01/2021
01/2020

01/2021
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

02/2021
01/2020

02/2021
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

03/2021
01/2020

03/2021
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

04/2021
01/2020

04/2021
102 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

05/2021
01/2020

05/2021
102 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

06/2021
01/2020

06/2021
102 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

07/2021
01/2020

07/2021
102 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

08/2021
01/2020

08/2021
102 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

09/2021
01/2020

09/2021
102 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

10/2021
01/2020

10/2021
114 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

11/2021
01/2020

11/2021
131 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

12/2021
01/2020

12/2021
144 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

01/2022
01/2020

01/2022
156 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

02/2022
01/2020

02/2022
156 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

03/2022
01/2020

03/2022
156 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

04/2022
01/2020

04/2022
144 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

05/2022
01/2020

05/2022
144 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

06/2022
01/2020

06/2022
144 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

07/2022
01/2020

07/2022
144 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

08/2022
01/2020

08/2022
144 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

09/2022
01/2020

09/2022
144 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

10/2022
01/2020

10/2022
144 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

11/2022
01/2020

11/2022
147 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

12/2022
01/2020

12/2022
147 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

01/2023
01/2020

01/2023
147 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

02/2023
01/2020

02/2023
147 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

03/2023
01/2020

03/2023
147 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

04/2023
01/2020

04/2023
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

05/2023
01/2020

05/2023
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

06/2023
01/2020

06/2023
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

07/2023
01/2020

07/2023
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

08/2023
01/2020

08/2023
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

09/2023
01/2020

09/2023
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

10/2023
01/2020

10/2023
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

11/2023
01/2020

11/2023
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

12/2023
01/2020

12/2023
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

01/2024
01/2020

01/2024
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

02/2024
01/2020

02/2024
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

03/2024
01/2020

03/2024
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

04/2024
01/2020

04/2024
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

05/2024
01/2020

05/2024
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

06/2024
01/2020

06/2024
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

07/2024
01/2020

07/2024
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

08/2024
01/2020

08/2024
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

09/2024
01/2020

09/2024
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

10/2024
01/2020

10/2024
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

11/2024
01/2020

11/2024
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

12/2024
01/2020

12/2024
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

01/2025
01/2020

01/2025
191 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

02/2025
01/2020

02/2025
191 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

03/2025
01/2020

03/2025
191 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

04/2025
01/2020

04/2025
191 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

05/2025
01/2020

05/2025
191 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

06/2025
01/2020

06/2025
191 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

07/2025
01/2020

07/2025
191 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

08/2025
01/2020

08/2025
191 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

09/2025
01/2020

09/2025
191 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2020

10/2025
01/2020

12/2031
191 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

2

1
A

B

A
02/2020

03/2020

04/2020
02/2020

03/2020

04/2020
53 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

03/2020
02/2020

03/2020
45 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

04/2020
02/2020

04/2020
58 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

05/2020
02/2020

05/2020
64 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

06/2020
02/2020

06/2020
70 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

07/2020
02/2020

07/2020
77 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

08/2020
02/2020

08/2020
83 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

09/2020
02/2020

09/2020
89 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

10/2020
02/2020

10/2020
95 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

11/2020
02/2020

11/2020
108 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

12/2020
02/2020

12/2020
112 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

01/2021
02/2020

01/2021
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

02/2021
02/2020

02/2021
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

03/2021
02/2020

03/2021
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

04/2021
02/2020

04/2021
102 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

05/2021
02/2020

05/2021
102 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

06/2021
02/2020

06/2021
102 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

07/2021
02/2020

07/2021
102 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

08/2021
02/2020

08/2021
102 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

09/2021
02/2020

09/2021
102 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

10/2021
02/2020

10/2021
102 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

11/2021
02/2020

11/2021
106 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

12/2021
02/2020

12/2021
106 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

01/2022
02/2020

01/2022
106 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

02/2022
02/2020

02/2022
106 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

03/2022
02/2020

03/2022
106 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

04/2022
02/2020

04/2022
94 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

05/2022
02/2020

05/2022
94 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

06/2022
02/2020

06/2022
94 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

07/2022
02/2020

07/2022
94 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

08/2022
02/2020

08/2022
94 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

09/2022
02/2020

09/2022
94 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

10/2022
02/2020

10/2022
94 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

11/2022
02/2020

11/2022
97 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

12/2022
02/2020

12/2022
97 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

01/2023
02/2020

01/2023
97 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

02/2023
02/2020

02/2023
97 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

03/2023
02/2020

03/2023
97 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

04/2023
02/2020

04/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

05/2023
02/2020

05/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

06/2023
02/2020

06/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

07/2023
02/2020

07/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

08/2023
02/2020

08/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

09/2023
02/2020

09/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

10/2023
02/2020

10/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

11/2023
02/2020

11/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

12/2023
02/2020

12/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

01/2024
02/2020

01/2024
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

02/2024
02/2020

02/2024
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

03/2024
02/2020

03/2024
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

04/2024
02/2020

04/2024
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

05/2024
02/2020

05/2024
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

06/2024
02/2020

06/2024
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

07/2024
02/2020

07/2024
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

08/2024
02/2020

08/2024
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

09/2024
02/2020

09/2024
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

10/2024
02/2020

10/2024
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

11/2024
02/2020

11/2024
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

12/2024
02/2020

12/2024
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

01/2025
02/2020

01/2025
141 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

02/2025
02/2020

02/2025
141 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

03/2025
02/2020

03/2025
141 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

04/2025
02/2020

04/2025
141 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

05/2025
02/2020

05/2025
141 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

06/2025
02/2020

06/2025
141 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

07/2025
02/2020

07/2025
141 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

08/2025
02/2020

08/2025
141 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

09/2025
02/2020

09/2025
141 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2020

10/2025
02/2020

12/2031
141 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

2

1
A

B

A
03/2020

04/2020

05/2020
03/2020

04/2020

05/2020
53 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

04/2020
03/2020

04/2020
53 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

05/2020
03/2020

05/2020
58 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

06/2020
03/2020

06/2020
64 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

07/2020
03/2020

07/2020
70 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

08/2020
03/2020

08/2020
77 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

09/2020
03/2020

09/2020
83 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

10/2020
03/2020

10/2020
89 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

11/2020
03/2020

11/2020
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

12/2020
03/2020

12/2020
108 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

01/2021
03/2020

01/2021
112 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

02/2021
03/2020

02/2021
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

03/2021
03/2020

03/2021
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

04/2021
03/2020

04/2021
102 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

05/2021
03/2020

05/2021
102 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

06/2021
03/2020

06/2021
102 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

07/2021
03/2020

07/2021
102 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

08/2021
03/2020

08/2021
102 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

09/2021
03/2020

09/2021
102 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

10/2021
03/2020

10/2021
102 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

11/2021
03/2020

11/2021
106 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

12/2021
03/2020

12/2021
106 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

01/2022
03/2020

01/2022
106 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

02/2022
03/2020

02/2022
106 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

03/2022
03/2020

03/2022
106 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

04/2022
03/2020

04/2022
94 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

05/2022
03/2020

05/2022
94 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

06/2022
03/2020

06/2022
94 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

07/2022
03/2020

07/2022
94 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

08/2022
03/2020

08/2022
94 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

09/2022
03/2020

09/2022
94 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

10/2022
03/2020

10/2022
94 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

11/2022
03/2020

11/2022
97 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

12/2022
03/2020

12/2022
97 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

01/2023
03/2020

01/2023
97 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

02/2023
03/2020

02/2023
97 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

03/2023
03/2020

03/2023
97 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

04/2023
03/2020

04/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

05/2023
03/2020

05/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

06/2023
03/2020

06/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

07/2023
03/2020

07/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

08/2023
03/2020

08/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

09/2023
03/2020

09/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

10/2023
03/2020

10/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

11/2023
03/2020

11/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

12/2023
03/2020

12/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

01/2024
03/2020

01/2024
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

02/2024
03/2020

02/2024
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

03/2024
03/2020

03/2024
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

04/2024
03/2020

04/2024
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

05/2024
03/2020

05/2024
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

06/2024
03/2020

06/2024
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

07/2024
03/2020

07/2024
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

08/2024
03/2020

08/2024
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

09/2024
03/2020

09/2024
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

10/2024
03/2020

10/2024
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

11/2024
03/2020

11/2024
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

12/2024
03/2020

12/2024
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

01/2025
03/2020

01/2025
141 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

02/2025
03/2020

02/2025
141 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

03/2025
03/2020

03/2025
141 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

04/2025
03/2020

04/2025
141 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

05/2025
03/2020

05/2025
141 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

06/2025
03/2020

06/2025
141 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

07/2025
03/2020

07/2025
141 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

08/2025
03/2020

08/2025
141 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

09/2025
03/2020

09/2025
141 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
03/2020

10/2025
03/2020

12/2031
141 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

05/2020
04/2020

05/2020
30 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

2

1
A

B

A
04/2020

05/2020

06/2020
04/2020

05/2020

06/2020
38 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

06/2020
04/2020

06/2020
35 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

07/2020
04/2020

07/2020
44 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

08/2020
04/2020

08/2020
62 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

09/2020
04/2020

09/2020
88 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

10/2020
04/2020

10/2020
94 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

11/2020
04/2020

11/2020
95 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

12/2020
04/2020

12/2020
95 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

01/2021
04/2020

01/2021
108 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

02/2021
04/2020

02/2021
177 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

03/2021
04/2020

03/2021
190 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

04/2021
04/2020

04/2021
209 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

05/2021
04/2020

05/2021
156 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

06/2021
04/2020

06/2021
156 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

07/2021
04/2020

07/2021
156 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

08/2021
04/2020

08/2021
156 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

09/2021
04/2020

09/2021
156 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

10/2021
04/2020

10/2021
156 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

11/2021
04/2020

11/2021
166 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

12/2021
04/2020

12/2021
166 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

01/2022
04/2020

01/2022
176 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

02/2022
04/2020

02/2022
181 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

03/2022
04/2020

03/2022
191 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

04/2022
04/2020

04/2022
179 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

05/2022
04/2020

05/2022
179 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

06/2022
04/2020

06/2022
201 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

07/2022
04/2020

07/2022
249 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

08/2022
04/2020

08/2022
249 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

09/2022
04/2020

09/2022
249 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

10/2022
04/2020

10/2022
249 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

11/2022
04/2020

11/2022
252 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

12/2022
04/2020

12/2022
252 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

01/2023
04/2020

01/2023
252 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

02/2023
04/2020

02/2023
252 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

03/2023
04/2020

03/2023
252 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

04/2023
04/2020

04/2023
254 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

05/2023
04/2020

05/2023
254 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

06/2023
04/2020

06/2023
254 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

07/2023
04/2020

07/2023
254 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

08/2023
04/2020

08/2023
254 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

09/2023
04/2020

09/2023
254 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

10/2023
04/2020

10/2023
254 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

11/2023
04/2020

11/2023
254 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

12/2023
04/2020

12/2023
254 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

01/2024
04/2020

01/2024
254 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

02/2024
04/2020

02/2024
254 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

03/2024
04/2020

03/2024
254 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

04/2024
04/2020

04/2024
254 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

05/2024
04/2020

05/2024
254 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

06/2024
04/2020

06/2024
254 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

07/2024
04/2020

07/2024
254 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

08/2024
04/2020

08/2024
254 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

09/2024
04/2020

09/2024
254 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

10/2024
04/2020

10/2024
254 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

11/2024
04/2020

11/2024
254 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

12/2024
04/2020

12/2024
254 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

01/2025
04/2020

01/2025
296 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

02/2025
04/2020

02/2025
296 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

03/2025
04/2020

03/2025
296 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

04/2025
04/2020

04/2025
296 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

05/2025
04/2020

05/2025
296 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

06/2025
04/2020

06/2025
296 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

07/2025
04/2020

07/2025
296 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

08/2025
04/2020

08/2025
296 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

09/2025
04/2020

09/2025
296 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
04/2020

10/2025
04/2020

12/2031
296 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
05/2020

06/2020
05/2020

06/2020
30 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

2

1
A

B

A
05/2020

06/2020

07/2020
05/2020

06/2020

07/2020
38 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
05/2020

07/2020
05/2020

07/2020
35 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
05/2020

08/2020
05/2020

08/2020
44 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
05/2020

09/2020
05/2020

09/2020
62 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
05/2020

10/2020
05/2020

10/2020
88 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
05/2020

11/2020
05/2020

11/2020
89 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
05/2020

12/2020
05/2020

12/2020
95 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
05/2020

01/2021
05/2020

01/2021
95 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
05/2020

02/2021
05/2020

02/2021
108 USD