Asset Class Navigation

Soybean 증거금

Ratio Side 시작 기간 최종일 유지증거금
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

2

1
A

B

A
01/2019

03/2019

05/2019
02/2019

04/2019

06/2019
300 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
01/2019

03/2019
02/2019

04/2019
375 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
01/2019

05/2019
02/2019

06/2019
405 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
01/2019

07/2019
02/2019

07/2019
465 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
01/2019

08/2019
02/2019

08/2019
525 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
01/2019

09/2019
02/2019

10/2019
600 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
01/2019

11/2019
02/2019

12/2019
650 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
01/2019

01/2020
02/2019

02/2020
700 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
01/2019

03/2020
02/2019

04/2020
750 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
01/2019

05/2020
02/2019

06/2020
775 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
01/2019

07/2020
02/2019

07/2020
800 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
01/2019

08/2020
02/2019

08/2020
850 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
01/2019

09/2020
02/2019

10/2020
950 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
01/2019

11/2020
02/2019

12/2020
950 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
01/2019

01/2021
02/2019

11/2022
1,000 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

2

1
A

B

A
03/2019

05/2019

07/2019
04/2019

06/2019

07/2019
265 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
03/2019

05/2019
04/2019

06/2019
325 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
03/2019

07/2019
04/2019

07/2019
405 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
03/2019

08/2019
04/2019

08/2019
465 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
03/2019

09/2019
04/2019

10/2019
525 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
03/2019

11/2019
04/2019

12/2019
600 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
03/2019

01/2020
04/2019

02/2020
650 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
03/2019

03/2020
04/2019

04/2020
700 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
03/2019

05/2020
04/2019

06/2020
750 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
03/2019

07/2020
04/2019

07/2020
775 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
03/2019

08/2020
04/2019

08/2020
800 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
03/2019

09/2020
04/2019

10/2020
850 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
03/2019

11/2020
04/2019

12/2020
950 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
03/2019

01/2021
04/2019

11/2022
950 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

2

1
A

B

A
05/2019

07/2019

08/2019
06/2019

07/2019

08/2019
265 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
05/2019

07/2019
06/2019

07/2019
325 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
05/2019

08/2019
06/2019

08/2019
405 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
05/2019

09/2019
06/2019

10/2019
465 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
05/2019

11/2019
06/2019

12/2019
525 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
05/2019

01/2020
06/2019

02/2020
600 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
05/2019

03/2020
06/2019

04/2020
650 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
05/2019

05/2020
06/2019

06/2020
700 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
05/2019

07/2020
06/2019

07/2020
750 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
05/2019

08/2020
06/2019

08/2020
775 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
05/2019

09/2020
06/2019

10/2020
800 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
05/2019

11/2020
06/2019

12/2020
850 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
05/2019

01/2021
06/2019

11/2022
950 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
07/2019

08/2019
07/2019

08/2019
325 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

2

1
A

B

A
07/2019

08/2019

09/2019
07/2019

08/2019

10/2019
265 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
07/2019

09/2019
07/2019

10/2019
405 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
07/2019

11/2019
07/2019

12/2019
465 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
07/2019

01/2020
07/2019

02/2020
525 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
07/2019

03/2020
07/2019

04/2020
600 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
07/2019

05/2020
07/2019

06/2020
650 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
07/2019

07/2020
07/2019

07/2020
700 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
07/2019

08/2020
07/2019

08/2020
750 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
07/2019

09/2020
07/2019

10/2020
775 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
07/2019

11/2020
07/2019

12/2020
800 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
07/2019

01/2021
07/2019

11/2022
850 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

2

1
A

B

A
08/2019

09/2019

11/2019
08/2019

10/2019

12/2019
265 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
08/2019

09/2019
08/2019

10/2019
325 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
08/2019

11/2019
08/2019

12/2019
405 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
08/2019

01/2020
08/2019

02/2020
465 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
08/2019

03/2020
08/2019

04/2020
500 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
08/2019

05/2020
08/2019

06/2020
600 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
08/2019

07/2020
08/2019

07/2020
650 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
08/2019

08/2020
08/2019

08/2020
700 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
08/2019

09/2020
08/2019

10/2020
750 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
08/2019

11/2020
08/2019

12/2020
775 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
08/2019

01/2021
08/2019

11/2022
800 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

2

1
A

B

A
09/2019

11/2019

01/2020
10/2019

12/2019

02/2020
265 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
09/2019

11/2019
10/2019

12/2019
325 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
09/2019

01/2020
10/2019

02/2020
405 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
09/2019

03/2020
10/2019

04/2020
465 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
09/2019

05/2020
10/2019

06/2020
500 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
09/2019

07/2020
10/2019

07/2020
600 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
09/2019

08/2020
10/2019

08/2020
650 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
09/2019

09/2020
10/2019

10/2020
700 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
09/2019

11/2020
10/2019

12/2020
750 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
09/2019

01/2021
10/2019

11/2022
775 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
11/2019

01/2020
12/2019

02/2020
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

2

1
A

B

A
11/2019

01/2020

03/2020
12/2019

02/2020

04/2020
265 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
11/2019

03/2020
12/2019

04/2020
375 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
11/2019

05/2020
12/2019

06/2020
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
11/2019

07/2020
12/2019

07/2020
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
11/2019

08/2020
12/2019

08/2020
600 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
11/2019

09/2020
12/2019

10/2020
650 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
11/2019

11/2020
12/2019

12/2020
700 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
11/2019

01/2021
12/2019

11/2022
750 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
01/2020

03/2020
02/2020

04/2020
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

2

1
A

B

A
01/2020

03/2020

05/2020
02/2020

04/2020

06/2020
265 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
01/2020

05/2020
02/2020

06/2020
375 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
01/2020

07/2020
02/2020

07/2020
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
01/2020

08/2020
02/2020

08/2020
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
01/2020

09/2020
02/2020

10/2020
600 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
01/2020

11/2020
02/2020

12/2020
650 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
01/2020

01/2021
02/2020

11/2022
700 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
03/2020

05/2020
04/2020

06/2020
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

2

1
A

B

A
03/2020

05/2020

07/2020
04/2020

06/2020

07/2020
265 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
03/2020

07/2020
04/2020

07/2020
375 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
03/2020

08/2020
04/2020

08/2020
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
03/2020

09/2020
04/2020

10/2020
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
03/2020

11/2020
04/2020

12/2020
600 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
03/2020

01/2021
04/2020

11/2022
650 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

2

1
A

B

A
05/2020

07/2020

08/2020
06/2020

07/2020

08/2020
265 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
05/2020

07/2020
06/2020

07/2020
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
05/2020

08/2020
06/2020

08/2020
375 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
05/2020

09/2020
06/2020

10/2020
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
05/2020

11/2020
06/2020

12/2020
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
05/2020

01/2021
06/2020

11/2022
600 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

2

1
A

B

A
07/2020

08/2020

09/2020
07/2020

08/2020

10/2020
265 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
07/2020

08/2020
07/2020

08/2020
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
07/2020

09/2020
07/2020

10/2020
375 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
07/2020

11/2020
07/2020

12/2020
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
07/2020

01/2021
07/2020

11/2022
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

2

1
A

B

A
08/2020

09/2020

11/2020
08/2020

10/2020

12/2020
265 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
08/2020

09/2020
08/2020

10/2020
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
08/2020

11/2020
08/2020

12/2020
375 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
08/2020

01/2021
08/2020

11/2022
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

2

1
A

B

A
09/2020

11/2020

01/2021
10/2020

12/2020

11/2022
265 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
09/2020

11/2020
10/2020

12/2020
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
09/2020

01/2021
10/2020

11/2022
375 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
11/2020

01/2021
12/2020

11/2022
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
B

A
01/2021

01/2021
11/2022

11/2022
400 USD

대두

CME 그룹의 CBOT 대두 선물은 실물인도 계약으로서 대두 구매자 및 판매자에게 리스크를 관리할 수 있는 효율적인 수단을 제공합니다. 미국은 대두의 세계 최대 생산국 및 수출국 중의 하나이기 때문에 미국의 대두 파종, 재배, 수확은 전세계 대두 시세에 큰 영향을 미칩니다.

대두 선물거래의 이점

  •  가격발견
  •  대두 상품 구매 및 판매와 관련된 가격 리스크의 관리
  •  기타 곡물, 유지종자, 축산물 및 에탄올 등 상품과의 차익거래 및 스프레드 거래 기회
  •  투명하고 풍부한 유동성을 갖춘 시장