Asset Class Navigation

옥수수 증거금

Ratio Side 시작 기간 최종일 유지증거금
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
07/2020

09/2020
08/2020

11/2020
150 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

2

1
A

B

A
07/2020

09/2020

12/2020
08/2020

11/2020

02/2021
140 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
07/2020

12/2020
08/2020

02/2021
250 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
07/2020

03/2021
08/2020

04/2021
325 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
07/2020

05/2021
08/2020

06/2021
525 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
07/2020

07/2021
08/2020

08/2021
600 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
07/2020

09/2021
08/2020

11/2021
725 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
07/2020

12/2021
08/2020

02/2022
725 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
07/2020

03/2022
08/2020

04/2022
725 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
07/2020

05/2022
08/2020

06/2022
950 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
07/2020

07/2022
08/2020

12/2023
950 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
09/2020

12/2020
11/2020

02/2021
125 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

2

1
A

B

A
09/2020

12/2020

03/2021
11/2020

02/2021

04/2021
115 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
09/2020

03/2021
11/2020

04/2021
200 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
09/2020

05/2021
11/2020

06/2021
500 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
09/2020

07/2021
11/2020

08/2021
550 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
09/2020

09/2021
11/2020

11/2021
675 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
09/2020

12/2021
11/2020

02/2022
750 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
09/2020

03/2022
11/2020

04/2022
750 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
09/2020

05/2022
11/2020

06/2022
750 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
09/2020

07/2022
11/2020

12/2023
900 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

2

1
A

B

A
12/2020

03/2021

05/2021
02/2021

04/2021

06/2021
200 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
12/2020

03/2021
02/2021

04/2021
125 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
12/2020

05/2021
02/2021

06/2021
400 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
12/2020

07/2021
02/2021

08/2021
525 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
12/2020

09/2021
02/2021

11/2021
600 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
12/2020

12/2021
02/2021

02/2022
800 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
12/2020

03/2022
02/2021

04/2022
800 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
12/2020

05/2022
02/2021

06/2022
800 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
12/2020

07/2022
02/2021

12/2023
850 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
03/2021

05/2021
04/2021

06/2021
250 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

2

1
A

B

A
03/2021

05/2021

07/2021
04/2021

06/2021

08/2021
250 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
03/2021

07/2021
04/2021

08/2021
475 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
03/2021

09/2021
04/2021

11/2021
550 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
03/2021

12/2021
04/2021

02/2022
725 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
03/2021

03/2022
04/2021

04/2022
750 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
03/2021

05/2022
04/2021

06/2022
800 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
03/2021

07/2022
04/2021

12/2023
850 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
05/2021

07/2021
06/2021

08/2021
225 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

2

1
A

B

A
05/2021

07/2021

09/2021
06/2021

08/2021

11/2021
250 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
05/2021

09/2021
06/2021

11/2021
450 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
05/2021

12/2021
06/2021

02/2022
550 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
05/2021

03/2022
06/2021

04/2022
675 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
05/2021

05/2022
06/2021

06/2022
700 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
05/2021

07/2022
06/2021

12/2023
800 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
07/2021

09/2021
08/2021

11/2021
250 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

2

1
A

B

A
07/2021

09/2021

12/2021
08/2021

11/2021

02/2022
225 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
07/2021

12/2021
08/2021

02/2022
350 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
07/2021

03/2022
08/2021

04/2022
450 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
07/2021

05/2022
08/2021

06/2022
475 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
07/2021

07/2022
08/2021

12/2023
575 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
09/2021

12/2021
11/2021

02/2022
175 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

2

1
A

B

A
09/2021

12/2021

03/2022
11/2021

02/2022

04/2022
200 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
09/2021

03/2022
11/2021

04/2022
200 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
09/2021

05/2022
11/2021

06/2022
250 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
09/2021

07/2022
11/2021

12/2023
325 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
12/2021

03/2022
02/2022

04/2022
175 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

2

1
A

B

A
12/2021

03/2022

05/2022
02/2022

04/2022

06/2022
200 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
12/2021

05/2022
02/2022

06/2022
200 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
12/2021

07/2022
02/2022

12/2023
275 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
03/2022

05/2022
04/2022

06/2022
175 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

2

1
A

B

A
03/2022

05/2022

07/2022
04/2022

06/2022

12/2023
200 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
03/2022

07/2022
04/2022

12/2023
250 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
05/2022

07/2022
06/2022

12/2023
220 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
B

A
07/2022

07/2022
12/2023

12/2023
250 USD

옥수수

CME 그룹의 CBOT 옥수수 선물은 실물인도 계약으로서 옥수수 구매자와 판매자에게 리스크를 관리할 수 있는 효율적인 수단을 제공합니다. 미국은 옥수수의 세계 최대의 생산국 및 수출국 중 하나이기 때문에 미국의 옥수수 파종, 재배, 수확은 전세계 옥수수 시세에 큰 영향을 미칩니다.

옥수수 선물 거래의 이점

  • 가격발견
  • 옥수수 상품의 구매 및 판매와 관련된 가격 리스크의 관리
  • 여타 곡물, 유지종자, 축산물 및 에탄올 등 상품과의 차익거래 및 스프레드 거래 기회
  • 투명하고 풍부한 유동성을 갖춘 시장