NIKKEI/YEN - 証拠金

NYM FREIGHT FREIGHT ROUTE LPG (BALTIC) FUTURES FLO 90 USD
NYM FREIGHT FREIGHT ROUTE TC5 (PLATTS) SWAP FUTURES TCF 35 USD
NYM FREIGHT FREIGHT ROUTE TC2 (BALTIC) SWAP FUTURES TCW 25 USD
NYM FREIGHT FREIGHT ROUTE TD3 (BALTIC) SWAP FUTURES TDT 15 USD