HENRY HUB NATURAL GAS - 証拠金

適用開始 適用終了
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 09/2023 09/2023 2,700 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 10/2023 10/2023 2,500 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 11/2023 11/2023 2,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 12/2023 12/2023 2,300 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 01/2024 05/2024 2,200 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 06/2024 12/2026 2,100 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/01/2023 03/01/2023 478 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/02/2023 03/02/2023 500 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/03/2023 03/03/2023 523 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/06/2023 03/06/2023 550 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/07/2023 03/07/2023 579 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/08/2023 03/08/2023 611 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/09/2023 03/09/2023 646 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/10/2023 03/10/2023 687 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/13/2023 03/13/2023 733 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/14/2023 03/14/2023 785 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/15/2023 03/15/2023 846 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/16/2023 03/16/2023 916 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/17/2023 03/17/2023 999 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/20/2023 03/20/2023 1,100 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/21/2023 03/21/2023 1,222 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/22/2023 03/22/2023 1,375 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/23/2023 03/23/2023 1,571 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/24/2023 03/24/2023 1,833 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 03/27/2023 03/31/2023 2,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 04/03/2023 04/28/2023 2,100 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 03/2023 03/2023 1,709 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 04/2023 04/2023 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 05/2023 06/2023 4,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 07/2023 12/2027 3,500 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/01/2023 03/01/2023 1,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/02/2023 03/02/2023 1,045 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/03/2023 03/03/2023 1,095 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/06/2023 03/06/2023 1,150 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/07/2023 03/07/2023 1,210 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/08/2023 03/08/2023 1,277 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/09/2023 03/09/2023 1,352 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/10/2023 03/10/2023 1,437 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/13/2023 03/13/2023 1,533 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/14/2023 03/14/2023 1,642 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/15/2023 03/15/2023 1,769 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/16/2023 03/16/2023 1,916 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/17/2023 03/17/2023 2,090 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/20/2023 03/20/2023 2,300 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/21/2023 03/21/2023 2,555 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/22/2023 03/22/2023 2,875 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/23/2023 03/23/2023 3,285 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/24/2023 03/24/2023 3,833 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 03/27/2023 03/31/2023 4,600 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 04/03/2023 04/28/2023 4,500 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 03/2023 03/2023 1,383 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 04/2023 04/2023 3,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 05/2023 05/2023 3,700 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 06/2023 01/2024 3,400 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 02/2024 02/2025 2,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 03/2025 12/2027 2,400 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GASOLINE FUT 8L 03/2023 03/2023 3,016 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GASOLINE FUT 8L 04/2023 02/2026 8,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE FUT 8M 03/2023 03/2023 1,525 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE FUT 8M 04/2023 02/2026 3,800 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/01/2023 03/01/2023 847 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/02/2023 03/02/2023 886 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/03/2023 03/03/2023 928 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/06/2023 03/06/2023 975 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/07/2023 03/07/2023 1,026 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/08/2023 03/08/2023 1,083 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/09/2023 03/09/2023 1,146 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/10/2023 03/10/2023 1,218 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/13/2023 03/13/2023 1,299 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/14/2023 03/14/2023 1,392 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/15/2023 03/15/2023 1,499 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/16/2023 03/16/2023 1,625 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/17/2023 03/17/2023 1,772 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/20/2023 03/20/2023 1,950 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/21/2023 03/21/2023 2,166 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/22/2023 03/22/2023 2,437 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/23/2023 03/23/2023 2,785 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/24/2023 03/24/2023 3,249 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 03/27/2023 03/31/2023 3,900 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 04/03/2023 04/28/2023 3,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 04/2023 04/2023 56,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 05/2023 06/2023 51,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 07/2023 09/2023 45,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 10/2023 03/2027 40,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 03/2023 03/2023 846 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 04/2023 04/2023 3,800 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 05/2023 05/2023 3,700 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 06/2023 06/2023 3,500 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 07/2023 07/2023 3,100 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 08/2023 08/2023 2,900 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 09/2023 09/2023 2,700 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 10/2023 10/2023 2,500 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 11/2023 11/2023 2,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 12/2023 12/2023 2,300 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 01/2024 05/2024 2,200 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 06/2024 12/2027 2,100 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARG) BALMO BEB 03/01/2023 03/31/2023 33,507 USD 0.25
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARG) BALMO BEB 04/03/2023 05/31/2023 56,250 USD 0.25
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 03/2023 03/2023 15,967 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 04/2023 04/2023 45,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 05/2023 12/2026 35,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 03/2023 03/2023 477 USD 38.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 04/2023 04/2023 2,100 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 05/2023 05/2023 1,900 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 06/2023 06/2023 1,800 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 07/2023 07/2023 1,700 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 08/2023 08/2023 1,650 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 09/2023 09/2023 1,600 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 10/2023 10/2023 1,500 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 11/2023 11/2023 1,450 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 12/2023 12/2023 1,400 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 01/2024 01/2024 1,300 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 02/2024 02/2024 1,200 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 03/2024 03/2024 1,100 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 04/2024 04/2024 1,050 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 05/2024 12/2027 1,000 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU LDH PROPNE FUTURES C3D 03/15/2023 04/28/2023 3,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU BUTANE FUT C4D 03/15/2023 04/28/2023 4,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU NAT GAS FUT C5D 03/15/2023 04/28/2023 5,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE (OPIS) BALMO CBB 03/01/2023 03/31/2023 3,201 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE (OPIS) BALMO CBB 04/03/2023 04/28/2023 5,375 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GSOLINE (OPIS) BALMO CGB 03/01/2023 03/31/2023 6,329 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GSOLINE (OPIS) BALMO CGB 04/03/2023 04/28/2023 10,625 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPNE (OPIS) BALMO FUT CPB 03/01/2023 04/28/2023 4,875 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL CPP 03/2023 03/2023 677 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL CPP 04/2023 02/2027 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 03/2023 03/2023 998 USD 35.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 04/2023 04/2023 4,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 05/2023 05/2023 4,300 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 06/2023 06/2023 4,100 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 07/2023 07/2023 3,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 08/2023 08/2023 3,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 09/2023 09/2023 3,400 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 10/2023 10/2023 3,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 11/2023 12/2023 3,200 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 01/2024 02/2024 2,900 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 03/2024 03/2024 2,700 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 04/2024 04/2024 2,600 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 05/2024 05/2024 2,400 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 06/2024 12/2027 2,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE (PCW) BALMO FUT HPD 03/01/2023 03/31/2023 1,191 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE (PCW) BALMO FUT HPD 04/03/2023 04/28/2023 2,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 03/2023 03/2023 532 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 04/2023 02/2025 1,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE (PCW) BALMO FUT LEL 03/01/2023 03/31/2023 1,489 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE (PCW) BALMO FUT LEL 04/03/2023 04/28/2023 2,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 03/2023 03/2023 709 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 04/2023 02/2025 2,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 04/2023 04/2023 5,500 USD 0.12
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 05/2023 09/2023 5,000 USD 0.07
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 10/2023 03/2024 4,000 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 03/2023 03/2023 10,633 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 04/2023 04/2023 48,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 05/2023 06/2023 44,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 07/2023 09/2023 40,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 10/2023 02/2026 34,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 04/2023 04/2023 5,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 05/2023 06/2023 5,100 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 07/2023 09/2023 4,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 10/2023 03/2026 4,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE (OPIS PCW) BALM MBB 03/01/2023 03/31/2023 2,233 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE (OPIS PCW) BALM MBB 04/03/2023 04/28/2023 3,750 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE IN-WELL(OPIS P MBE 03/2023 03/2023 3,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE IN-WELL(OPIS P MBE 04/2023 12/2025 2,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 03/2023 03/2023 1,703 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 04/2023 04/2023 4,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 05/2023 12/2026 3,800 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE(OPIS PCW) FIN MBN 03/2023 03/2023 1,064 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE(OPIS PCW) FIN MBN 04/2023 12/2025 2,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 03/2023 03/2023 1,774 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 04/2023 04/2023 4,700 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 05/2023 12/2027 4,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 03/2023 03/2023 12,803 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 04/2023 04/2023 54,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 05/2023 06/2023 51,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 07/2023 09/2023 45,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 10/2023 12/2026 41,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ETHYLENE CFR NE ASIA (ICIS) FUTURES NA2 03/2023 12/2025 7,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPYLENE CFR NE ASIA (ICIS) FUTURE NA3 03/2023 12/2025 6,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT PGP 03/2023 03/2023 6,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT PGP 04/2023 12/2025 6,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 03/2023 03/2023 15,348 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 04/2023 04/2023 34,280 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 05/2023 05/2023 32,420 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 06/2023 06/2023 31,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 07/2023 07/2023 28,260 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 08/2023 08/2023 27,340 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 09/2023 09/2023 26,420 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 10/2023 10/2023 23,400 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 11/2023 11/2023 22,940 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 12/2023 12/2023 22,480 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 01/2024 05/2024 22,020 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 06/2024 02/2027 21,560 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 03/2027 03/2027 60,040 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 03/2023 03/2023 16,258 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 04/2023 04/2023 24,920 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 05/2023 06/2023 23,580 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 07/2023 09/2023 22,580 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 10/2023 11/2023 21,080 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 12/2023 02/2027 15,980 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 03/2027 03/2027 34,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 03/2023 03/2023 1,241 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 04/2023 12/2025 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP (PCW) BALMO FUT PPW 03/01/2023 03/31/2023 1,787 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP (PCW) BALMO FUT PPW 04/03/2023 04/28/2023 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 03/2023 03/2023 12,803 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 04/2023 04/2023 54,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 05/2023 06/2023 51,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 07/2023 09/2023 45,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 10/2023 12/2026 41,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/01/2023 03/01/2023 1,326 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/02/2023 03/02/2023 1,386 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/03/2023 03/03/2023 1,452 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/06/2023 03/06/2023 1,525 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/07/2023 03/07/2023 1,605 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/08/2023 03/08/2023 1,694 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/09/2023 03/09/2023 1,793 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/10/2023 03/10/2023 1,906 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/13/2023 03/13/2023 2,033 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/14/2023 03/14/2023 2,178 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/15/2023 03/15/2023 2,346 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/16/2023 03/16/2023 2,541 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/17/2023 03/17/2023 2,772 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/20/2023 03/20/2023 3,050 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/21/2023 03/21/2023 3,389 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/22/2023 03/22/2023 3,812 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/23/2023 03/23/2023 4,357 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/24/2023 03/24/2023 5,083 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 03/27/2023 03/31/2023 6,100 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 04/03/2023 04/28/2023 6,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI S1R 03/2023 03/2023 3,900 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI S1R 04/2023 04/2023 3,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI S1R 05/2023 11/2023 3,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI S1R 12/2023 02/2027 2,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNT MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPI S7Q 03/2023 03/2023 6,100 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNT MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPI S7Q 04/2023 04/2023 6,000 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNT MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPI S7Q 05/2023 12/2026 5,000 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 03/2023 03/2023 3,900 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 04/2023 04/2023 3,800 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 05/2023 05/2023 3,700 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 06/2023 06/2023 3,500 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 07/2023 07/2023 3,100 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 08/2023 08/2023 2,900 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 09/2023 09/2023 2,700 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 10/2023 10/2023 2,500 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 11/2023 11/2023 2,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 12/2023 12/2023 2,300 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 01/2024 05/2024 2,200 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 06/2024 12/2027 2,100 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 03/2023 03/2023 2,200 USD 38.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 04/2023 04/2023 2,100 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 05/2023 05/2023 1,900 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 06/2023 06/2023 1,800 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 07/2023 07/2023 1,700 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 08/2023 08/2023 1,650 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 09/2023 09/2023 1,600 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 10/2023 10/2023 1,500 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 11/2023 11/2023 1,450 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 12/2023 12/2023 1,400 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 01/2024 01/2024 1,300 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 02/2024 02/2024 1,200 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 03/2024 03/2024 1,100 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 04/2024 04/2024 1,050 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 05/2024 12/2027 1,000 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 03/2023 03/2023 4,600 USD 35.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 04/2023 04/2023 4,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 05/2023 05/2023 4,300 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 06/2023 06/2023 4,100 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 07/2023 07/2023 3,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 08/2023 08/2023 3,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 09/2023 09/2023 3,400 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 10/2023 10/2023 3,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 11/2023 12/2023 3,200 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 01/2024 02/2024 2,900 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 03/2024 03/2024 2,700 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 04/2024 04/2024 2,600 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 05/2024 05/2024 2,400 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 06/2024 12/2027 2,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 03/2023 03/2023 17,741 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 04/2023 04/2023 50,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 05/2023 12/2026 35,000 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/01/2023 03/01/2023 975 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/02/2023 03/02/2023 1,020 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/03/2023 03/03/2023 1,068 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/06/2023 03/06/2023 1,122 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/07/2023 03/07/2023 1,181 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/08/2023 03/08/2023 1,246 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/09/2023 03/09/2023 1,319 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/10/2023 03/10/2023 1,402 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/13/2023 03/13/2023 1,495 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/14/2023 03/14/2023 1,602 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/15/2023 03/15/2023 1,726 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/16/2023 03/16/2023 1,870 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/17/2023 03/17/2023 2,039 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/20/2023 03/20/2023 2,244 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/21/2023 03/21/2023 2,493 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/22/2023 03/22/2023 2,805 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/23/2023 03/23/2023 3,205 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/24/2023 03/24/2023 3,739 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 03/27/2023 03/31/2023 4,488 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/03/2023 04/03/2023 3,674 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/04/2023 04/04/2023 3,673 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/05/2023 04/05/2023 3,673 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/06/2023 04/06/2023 3,673 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/10/2023 04/10/2023 3,671 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/11/2023 04/11/2023 3,670 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/12/2023 04/12/2023 3,669 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/13/2023 04/13/2023 3,668 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/14/2023 04/14/2023 3,667 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/17/2023 04/17/2023 3,665 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/18/2023 04/18/2023 3,663 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/19/2023 04/19/2023 3,661 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/20/2023 04/20/2023 3,658 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 04/21/2023 04/28/2023 3,654 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/01/2023 03/01/2023 1,191 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/02/2023 03/02/2023 1,245 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/03/2023 03/03/2023 1,304 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/06/2023 03/06/2023 1,370 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/07/2023 03/07/2023 1,442 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/08/2023 03/08/2023 1,522 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/09/2023 03/09/2023 1,611 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/10/2023 03/10/2023 1,712 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/13/2023 03/13/2023 1,826 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/14/2023 03/14/2023 1,956 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/15/2023 03/15/2023 2,107 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/16/2023 03/16/2023 2,283 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/17/2023 03/17/2023 2,490 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/20/2023 03/20/2023 2,740 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/21/2023 03/21/2023 3,044 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/22/2023 03/22/2023 3,425 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/23/2023 03/23/2023 3,914 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/24/2023 03/24/2023 4,566 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 03/27/2023 03/31/2023 5,480 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/03/2023 04/03/2023 5,018 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/04/2023 04/04/2023 5,019 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/05/2023 04/05/2023 5,021 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/06/2023 04/06/2023 5,023 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/10/2023 04/10/2023 5,027 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/11/2023 04/11/2023 5,029 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/12/2023 04/12/2023 5,032 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/13/2023 04/13/2023 5,036 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/14/2023 04/14/2023 5,040 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/17/2023 04/17/2023 5,044 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/18/2023 04/18/2023 5,050 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/19/2023 04/19/2023 5,058 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/20/2023 04/20/2023 5,067 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 04/21/2023 04/28/2023 5,080 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 03/01/2023 03/01/2023 1,619 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 03/02/2023 03/02/2023 1,693 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 03/03/2023 03/03/2023 1,774 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 03/06/2023 03/06/2023 1,862 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 03/07/2023 03/07/2023 1,961 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 03/08/2023 03/08/2023 2,069 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 03/09/2023 03/09/2023 2,190 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 03/10/2023 03/10/2023 2,328 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 03/13/2023 03/13/2023 2,483 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 03/14/2023 03/14/2023 2,660 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 03/15/2023 03/15/2023 2,865 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 03/16/2023 03/16/2023 3,104 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 03/17/2023 03/17/2023 3,386 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 03/20/2023 03/20/2023 3,725 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 03/21/2023 03/21/2023 4,139 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 03/22/2023 03/22/2023 4,656 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 03/23/2023 03/23/2023 5,322 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 03/24/2023 03/24/2023 6,208 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 03/27/2023 03/31/2023 7,450 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS BALMO FUT 1L 04/03/2023 04/28/2023 480 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 03/01/2023 03/01/2023 821 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 03/02/2023 03/02/2023 859 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 03/03/2023 03/03/2023 900 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 03/06/2023 03/06/2023 945 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 03/07/2023 03/07/2023 994 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 03/08/2023 03/08/2023 1,050 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 03/09/2023 03/09/2023 1,111 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 03/10/2023 03/10/2023 1,181 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 03/13/2023 03/13/2023 1,259 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 03/14/2023 03/14/2023 1,349 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 03/15/2023 03/15/2023 1,453 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 03/16/2023 03/16/2023 1,575 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 03/17/2023 03/17/2023 1,718 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 03/20/2023 03/20/2023 1,890 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 03/21/2023 03/21/2023 2,100 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 03/22/2023 03/22/2023 2,362 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 03/23/2023 03/23/2023 2,700 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 03/24/2023 03/24/2023 3,149 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 03/27/2023 03/31/2023 3,780 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS BALMO FUT 1M 04/03/2023 04/28/2023 1,870 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 03/2023 03/2023 1,868 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 04/2023 04/2023 3,224 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 05/2023 05/2023 2,638 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 06/2023 06/2023 2,597 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 07/2023 07/2023 2,539 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 08/2023 08/2023 2,528 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 09/2023 09/2023 2,726 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 10/2023 10/2023 2,090 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 11/2023 11/2023 2,096 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 12/2023 12/2023 2,538 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 01/2024 01/2024 2,039 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 02/2024 02/2024 2,042 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 03/2024 03/2024 2,260 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 04/2024 04/2024 2,251 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 05/2024 05/2024 2,241 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 06/2024 06/2024 2,221 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 07/2024 07/2024 2,203 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 08/2024 08/2024 2,214 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 09/2024 09/2024 2,643 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 10/2024 10/2024 2,621 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 11/2024 11/2024 2,597 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT 1NB 12/2024 12/2024 2,574 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD DUBAI SPRD FUT 1ND 03/2023 03/2023 1,774 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGAS92 UNLD DUBAI SPRD FUT 1ND 04/2023 02/2024 5,000 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET AVIA FUEL(PLTT) FOB V. ICE 1V 03/2023 03/2023 14,258 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET AVIA FUEL(PLTT) FOB V. ICE 1V 04/2023 06/2023 18,500 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET AVIA FUEL(PLTT) FOB V. ICE 1V 07/2023 12/2025 10,000 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS 1% FUEL OIL RDM VS 1% OIL NWE PLTS 33 03/2023 03/2023 3,750 USD 0.07
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS 1% FUEL OIL RDM VS 1% OIL NWE PLTS 33 04/2023 04/2023 1,550 USD 0.07
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS 1% FUEL OIL RDM VS 1% OIL NWE PLTS 33 05/2023 02/2026 1,500 USD 0.07
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHICAGO UNL GAS PL VS RBOB SPR 3C 03/2023 03/2023 1,525 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHICAGO UNL GAS PL VS RBOB SPR 3C 04/2023 04/2023 4,300 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS CHICAGO UNL GAS PL VS RBOB SPR 3C 05/2023 02/2026 3,750 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ARGUS PROPANE FAR EAST INDEX VS. JA 3NA 03/2023 03/2023 16,544 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ARGUS PROPANE FAR EAST INDEX VS. JA 3NA 04/2023 04/2023 39,480 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ARGUS PROPANE FAR EAST INDEX VS. JA 3NA 05/2023 06/2023 37,800 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ARGUS PROPANE FAR EAST INDEX VS. JA 3NA 07/2023 08/2023 36,120 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ARGUS PROPANE FAR EAST INDEX VS. JA 3NA 09/2023 09/2023 32,340 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ARGUS PROPANE FAR EAST INDEX VS. JA 3NA 10/2023 12/2025 29,820 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ULSD 10P CRG CIF NW V ICE BL 3V 03/01/2023 03/31/2023 3,752 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS ULSD 10P CRG CIF NW V ICE BL 3V 04/03/2023 05/31/2023 5,900 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/01/2023 03/01/2023 1,628 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/02/2023 03/02/2023 1,702 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/03/2023 03/03/2023 1,783 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/06/2023 03/06/2023 1,876 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/07/2023 03/07/2023 1,971 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/08/2023 03/08/2023 2,084 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/09/2023 03/09/2023 2,205 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/10/2023 03/10/2023 2,345 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/13/2023 03/13/2023 2,499 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/14/2023 03/14/2023 2,675 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/15/2023 03/15/2023 2,882 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/16/2023 03/16/2023 3,123 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/17/2023 03/17/2023 3,410 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/20/2023 03/20/2023 3,752 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/21/2023 03/21/2023 4,167 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/22/2023 03/22/2023 4,690 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/23/2023 03/23/2023 5,360 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/24/2023 03/24/2023 6,252 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/27/2023 03/27/2023 7,504 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/28/2023 03/28/2023 7,501 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/29/2023 03/29/2023 7,497 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/30/2023 03/30/2023 7,489 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 03/31/2023 03/31/2023 7,464 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 04/03/2023 04/03/2023 2,357 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 04/04/2023 04/04/2023 2,357 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 04/05/2023 04/05/2023 2,357 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 04/06/2023 04/06/2023 2,357 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 04/11/2023 04/11/2023 2,356 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 04/12/2023 04/12/2023 2,356 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 04/13/2023 04/13/2023 2,356 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 04/14/2023 04/14/2023 2,356 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 04/17/2023 04/17/2023 2,355 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 04/18/2023 04/18/2023 2,355 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 04/19/2023 04/19/2023 2,354 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 04/20/2023 04/20/2023 2,353 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 04/21/2023 04/21/2023 2,352 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 04/24/2023 04/24/2023 2,351 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 04/25/2023 04/25/2023 2,349 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 04/26/2023 04/26/2023 2,345 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 04/27/2023 04/27/2023 2,338 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 04/28/2023 04/28/2023 2,317 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/02/2023 05/02/2023 2,191 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/03/2023 05/03/2023 2,190 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/04/2023 05/04/2023 2,189 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/05/2023 05/05/2023 2,188 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/09/2023 05/09/2023 2,186 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/10/2023 05/10/2023 2,185 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/11/2023 05/11/2023 2,183 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/12/2023 05/12/2023 2,181 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/15/2023 05/15/2023 2,179 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/16/2023 05/16/2023 2,177 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/17/2023 05/17/2023 2,173 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/18/2023 05/18/2023 2,169 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/19/2023 05/19/2023 2,164 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/22/2023 05/22/2023 2,158 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/23/2023 05/23/2023 2,149 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/24/2023 05/24/2023 2,137 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/25/2023 05/25/2023 2,119 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/26/2023 05/26/2023 2,089 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/30/2023 05/30/2023 2,029 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EUROP NAPHTHA PLATTS CRCK SPR BALMO 43 05/31/2023 05/31/2023 1,850 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 03/01/2023 03/01/2023 4,226 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 03/02/2023 03/02/2023 4,418 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 03/03/2023 03/03/2023 4,628 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 03/06/2023 03/06/2023 4,860 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 03/07/2023 03/07/2023 5,116 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 03/08/2023 03/08/2023 5,400 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 03/09/2023 03/09/2023 5,715 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 03/10/2023 03/10/2023 6,075 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 03/13/2023 03/13/2023 6,479 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 03/14/2023 03/14/2023 6,942 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL 4V 03/15/2023 03/15/2023 7,476 USD 0.025