HENRY HUB NATURAL GAS - 証拠金

Ratio Side 適用開始 適用終了 維持
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2025

07/2027
07/2025

07/2027
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2025

08/2027
07/2025

08/2027
1,550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2025

09/2027
07/2025

09/2027
1,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2025

10/2027
07/2025

10/2027
1,650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2025

11/2027
07/2025

11/2027
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2025

12/2027
07/2025

12/2027
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2025

01/2028
07/2025

01/2028
1,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2025

02/2028
07/2025

02/2028
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2025

03/2028
07/2025

03/2028
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2025

04/2028
07/2025

04/2028
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2025

05/2028
07/2025

05/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2025

06/2028
07/2025

06/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2025

07/2028
07/2025

07/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2025

08/2028
07/2025

08/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2025

09/2028
07/2025

09/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2025

10/2028
07/2025

10/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2025

11/2028
07/2025

11/2028
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2025

12/2028
07/2025

12/2028
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2025

01/2029
07/2025

01/2029
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2025

02/2029
07/2025

02/2029
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2025

03/2029
07/2025

03/2029
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2025

04/2029
07/2025

04/2029
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2025

05/2029
07/2025

05/2029
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2025

06/2029
07/2025

06/2029
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2025

07/2029
07/2025

12/2035
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

09/2025
08/2025

09/2025
175 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
08/2025

09/2025

10/2025
08/2025

09/2025

10/2025
105 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

10/2025
08/2025

10/2025
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

11/2025
08/2025

11/2025
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

12/2025
08/2025

12/2025
400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

01/2026
08/2025

01/2026
400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

02/2026
08/2025

02/2026
650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

03/2026
08/2025

03/2026
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

04/2026
08/2025

04/2026
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

05/2026
08/2025

05/2026
950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

06/2026
08/2025

06/2026
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

07/2026
08/2025

07/2026
1,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

08/2026
08/2025

08/2026
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

09/2026
08/2025

09/2026
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

10/2026
08/2025

10/2026
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

11/2026
08/2025

11/2026
1,250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

12/2026
08/2025

12/2026
1,300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

01/2027
08/2025

01/2027
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

02/2027
08/2025

02/2027
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

03/2027
08/2025

03/2027
1,450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

04/2027
08/2025

04/2027
1,300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

05/2027
08/2025

05/2027
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

06/2027
08/2025

06/2027
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

07/2027
08/2025

07/2027
1,450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

08/2027
08/2025

08/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

09/2027
08/2025

09/2027
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

10/2027
08/2025

10/2027
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

11/2027
08/2025

11/2027
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

12/2027
08/2025

12/2027
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

01/2028
08/2025

01/2028
1,950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

02/2028
08/2025

02/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

03/2028
08/2025

03/2028
1,850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

04/2028
08/2025

04/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

05/2028
08/2025

05/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

06/2028
08/2025

06/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

07/2028
08/2025

07/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

08/2028
08/2025

08/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

09/2028
08/2025

09/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

10/2028
08/2025

10/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

11/2028
08/2025

11/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

12/2028
08/2025

12/2028
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

01/2029
08/2025

01/2029
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

02/2029
08/2025

02/2029
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

03/2029
08/2025

03/2029
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

04/2029
08/2025

04/2029
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

05/2029
08/2025

05/2029
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

06/2029
08/2025

06/2029
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2025

07/2029
08/2025

12/2035
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

10/2025
09/2025

10/2025
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
09/2025

10/2025

11/2025
09/2025

10/2025

11/2025
105 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

11/2025
09/2025

11/2025
200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

12/2025
09/2025

12/2025
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

01/2026
09/2025

01/2026
400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

02/2026
09/2025

02/2026
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

03/2026
09/2025

03/2026
650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

04/2026
09/2025

04/2026
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

05/2026
09/2025

05/2026
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

06/2026
09/2025

06/2026
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

07/2026
09/2025

07/2026
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

08/2026
09/2025

08/2026
950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

09/2026
09/2025

09/2026
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

10/2026
09/2025

10/2026
1,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

11/2026
09/2025

11/2026
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

12/2026
09/2025

12/2026
1,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

01/2027
09/2025

01/2027
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

02/2027
09/2025

02/2027
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

03/2027
09/2025

03/2027
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

04/2027
09/2025

04/2027
1,250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

05/2027
09/2025

05/2027
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

06/2027
09/2025

06/2027
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

07/2027
09/2025

07/2027
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

08/2027
09/2025

08/2027
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

09/2027
09/2025

09/2027
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

10/2027
09/2025

10/2027
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

11/2027
09/2025

11/2027
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

12/2027
09/2025

12/2027
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

01/2028
09/2025

01/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

02/2028
09/2025

02/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

03/2028
09/2025

03/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

04/2028
09/2025

04/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

05/2028
09/2025

05/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

06/2028
09/2025

06/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

07/2028
09/2025

07/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

08/2028
09/2025

08/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

09/2028
09/2025

09/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

10/2028
09/2025

10/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

11/2028
09/2025

11/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

12/2028
09/2025

12/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

01/2029
09/2025

01/2029
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

02/2029
09/2025

02/2029
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

03/2029
09/2025

03/2029
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

04/2029
09/2025

04/2029
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

05/2029
09/2025

05/2029
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

06/2029
09/2025

06/2029
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2025

07/2029
09/2025

12/2035
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

11/2025
10/2025

11/2025
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
10/2025

11/2025

12/2025
10/2025

11/2025

12/2025
105 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

12/2025
10/2025

12/2025
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

01/2026
10/2025

01/2026
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

02/2026
10/2025

02/2026
400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

03/2026
10/2025

03/2026
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

04/2026
10/2025

04/2026
650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

05/2026
10/2025

05/2026
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

06/2026
10/2025

06/2026
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

07/2026
10/2025

07/2026
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

08/2026
10/2025

08/2026
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

09/2026
10/2025

09/2026
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

10/2026
10/2025

10/2026
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

11/2026
10/2025

11/2026
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

12/2026
10/2025

12/2026
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

01/2027
10/2025

01/2027
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

02/2027
10/2025

02/2027
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

03/2027
10/2025

03/2027
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

04/2027
10/2025

04/2027
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

05/2027
10/2025

05/2027
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

06/2027
10/2025

06/2027
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

07/2027
10/2025

07/2027
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

08/2027
10/2025

08/2027
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

09/2027
10/2025

09/2027
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

10/2027
10/2025

10/2027
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

11/2027
10/2025

11/2027
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

12/2027
10/2025

12/2027
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

01/2028
10/2025

01/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

02/2028
10/2025

02/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

03/2028
10/2025

03/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

04/2028
10/2025

04/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

05/2028
10/2025

05/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

06/2028
10/2025

06/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

07/2028
10/2025

07/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

08/2028
10/2025

08/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

09/2028
10/2025

09/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

10/2028
10/2025

10/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

11/2028
10/2025

11/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

12/2028
10/2025

12/2028
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

01/2029
10/2025

01/2029
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

02/2029
10/2025

02/2029
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

03/2029
10/2025

03/2029
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

04/2029
10/2025

04/2029
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

05/2029
10/2025

05/2029
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

06/2029
10/2025

06/2029
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2025

07/2029
10/2025

12/2035
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
11/2025

12/2025

01/2026
11/2025

12/2025

01/2026
105 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

12/2025
11/2025

12/2025
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

01/2026
11/2025

01/2026
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

02/2026
11/2025

02/2026
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

03/2026
11/2025

03/2026
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

04/2026
11/2025

04/2026
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

05/2026
11/2025

05/2026
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

06/2026
11/2025

06/2026
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

07/2026
11/2025

07/2026
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

08/2026
11/2025

08/2026
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

09/2026
11/2025

09/2026
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

10/2026
11/2025

10/2026
650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

11/2026
11/2025

11/2026
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

12/2026
11/2025

12/2026
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

01/2027
11/2025

01/2027
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

02/2027
11/2025

02/2027
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

03/2027
11/2025

03/2027
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

04/2027
11/2025

04/2027
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

05/2027
11/2025

05/2027
1,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

06/2027
11/2025

06/2027
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

07/2027
11/2025

07/2027
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

08/2027
11/2025

08/2027
1,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

09/2027
11/2025

09/2027
1,250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

10/2027
11/2025

10/2027
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

11/2027
11/2025

11/2027
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

12/2027
11/2025

12/2027
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

01/2028
11/2025

01/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

02/2028
11/2025

02/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

03/2028
11/2025

03/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

04/2028
11/2025

04/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

05/2028
11/2025

05/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

06/2028
11/2025

06/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

07/2028
11/2025

07/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

08/2028
11/2025

08/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

09/2028
11/2025

09/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

10/2028
11/2025

10/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

11/2028
11/2025

11/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

12/2028
11/2025

12/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

01/2029
11/2025

01/2029
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

02/2029
11/2025

02/2029
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

03/2029
11/2025

03/2029
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

04/2029
11/2025

04/2029
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

05/2029
11/2025

05/2029
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

06/2029
11/2025

06/2029
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
11/2025

07/2029
11/2025

12/2035
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

01/2026
12/2025

01/2026
225 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
12/2025

01/2026

02/2026
12/2025

01/2026

02/2026
105 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

02/2026
12/2025

02/2026
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

03/2026
12/2025

03/2026
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

04/2026
12/2025

04/2026
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

05/2026
12/2025

05/2026
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

06/2026
12/2025

06/2026
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

07/2026
12/2025

07/2026
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

08/2026
12/2025

08/2026
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

09/2026
12/2025

09/2026
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

10/2026
12/2025

10/2026
650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

11/2026
12/2025

11/2026
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

12/2026
12/2025

12/2026
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

01/2027
12/2025

01/2027
950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

02/2027
12/2025

02/2027
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

03/2027
12/2025

03/2027
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

04/2027
12/2025

04/2027
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

05/2027
12/2025

05/2027
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

06/2027
12/2025

06/2027
1,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

07/2027
12/2025

07/2027
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

08/2027
12/2025

08/2027
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

09/2027
12/2025

09/2027
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

10/2027
12/2025

10/2027
1,250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

11/2027
12/2025

11/2027
1,300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

12/2027
12/2025

12/2027
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

01/2028
12/2025

01/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

02/2028
12/2025

02/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

03/2028
12/2025

03/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

04/2028
12/2025

04/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

05/2028
12/2025

05/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

06/2028
12/2025

06/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

07/2028
12/2025

07/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

08/2028
12/2025

08/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

09/2028
12/2025

09/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

10/2028
12/2025

10/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

11/2028
12/2025

11/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

12/2028
12/2025

12/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

01/2029
12/2025

01/2029
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

02/2029
12/2025

02/2029
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

03/2029
12/2025

03/2029
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

04/2029
12/2025

04/2029
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

05/2029
12/2025

05/2029
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

06/2029
12/2025

06/2029
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
12/2025

07/2029
12/2025

12/2035
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

02/2026
01/2026

02/2026
175 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
01/2026

02/2026

03/2026
01/2026

02/2026

03/2026
105 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

03/2026
01/2026

03/2026
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

04/2026
01/2026

04/2026
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

05/2026
01/2026

05/2026
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

06/2026
01/2026

06/2026
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

07/2026
01/2026

07/2026
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

08/2026
01/2026

08/2026
650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

09/2026
01/2026

09/2026
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

10/2026
01/2026

10/2026
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

11/2026
01/2026

11/2026
650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

12/2026
01/2026

12/2026
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

01/2027
01/2026

01/2027
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

02/2027
01/2026

02/2027
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

03/2027
01/2026

03/2027
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

04/2027
01/2026

04/2027
1,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

05/2027
01/2026

05/2027
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

06/2027
01/2026

06/2027
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

07/2027
01/2026

07/2027
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

08/2027
01/2026

08/2027
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

09/2027
01/2026

09/2027
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

10/2027
01/2026

10/2027
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

11/2027
01/2026

11/2027
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

12/2027
01/2026

12/2027
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

01/2028
01/2026

01/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

02/2028
01/2026

02/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

03/2028
01/2026

03/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

04/2028
01/2026

04/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

05/2028
01/2026

05/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

06/2028
01/2026

06/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

07/2028
01/2026

07/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

08/2028
01/2026

08/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

09/2028
01/2026

09/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

10/2028
01/2026

10/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

11/2028
01/2026

11/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

12/2028
01/2026

12/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

01/2029
01/2026

01/2029
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

02/2029
01/2026

02/2029
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

03/2029
01/2026

03/2029
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

04/2029
01/2026

04/2029
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

05/2029
01/2026

05/2029
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

06/2029
01/2026

06/2029
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2026

07/2029
01/2026

12/2035
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

03/2026
02/2026

03/2026
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
02/2026

03/2026

04/2026
02/2026

03/2026

04/2026
105 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

04/2026
02/2026

04/2026
400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

05/2026
02/2026

05/2026
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

06/2026
02/2026

06/2026
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

07/2026
02/2026

07/2026
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

08/2026
02/2026

08/2026
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

09/2026
02/2026

09/2026
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

10/2026
02/2026

10/2026
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

11/2026
02/2026

11/2026
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

12/2026
02/2026

12/2026
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

01/2027
02/2026

01/2027
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

02/2027
02/2026

02/2027
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

03/2027
02/2026

03/2027
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

04/2027
02/2026

04/2027
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

05/2027
02/2026

05/2027
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

06/2027
02/2026

06/2027
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

07/2027
02/2026

07/2027
950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

08/2027
02/2026

08/2027
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

09/2027
02/2026

09/2027
1,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

10/2027
02/2026

10/2027
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

11/2027
02/2026

11/2027
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

12/2027
02/2026

12/2027
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

01/2028
02/2026

01/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

02/2028
02/2026

02/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

03/2028
02/2026

03/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

04/2028
02/2026

04/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

05/2028
02/2026

05/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

06/2028
02/2026

06/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

07/2028
02/2026

07/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

08/2028
02/2026

08/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

09/2028
02/2026

09/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

10/2028
02/2026

10/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

11/2028
02/2026

11/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

12/2028
02/2026

12/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

01/2029
02/2026

01/2029
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

02/2029
02/2026

02/2029
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

03/2029
02/2026

03/2029
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

04/2029
02/2026

04/2029
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

05/2029
02/2026

05/2029
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

06/2029
02/2026

06/2029
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
02/2026

07/2029
02/2026

12/2035
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

04/2026
03/2026

04/2026
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
03/2026

04/2026

05/2026
03/2026

04/2026

05/2026
105 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

05/2026
03/2026

05/2026
400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

06/2026
03/2026

06/2026
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

07/2026
03/2026

07/2026
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

08/2026
03/2026

08/2026
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

09/2026
03/2026

09/2026
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

10/2026
03/2026

10/2026
650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

11/2026
03/2026

11/2026
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

12/2026
03/2026

12/2026
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

01/2027
03/2026

01/2027
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

02/2027
03/2026

02/2027
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

03/2027
03/2026

03/2027
950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

04/2027
03/2026

04/2027
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

05/2027
03/2026

05/2027
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

06/2027
03/2026

06/2027
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

07/2027
03/2026

07/2027
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

08/2027
03/2026

08/2027
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

09/2027
03/2026

09/2027
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

10/2027
03/2026

10/2027
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

11/2027
03/2026

11/2027
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

12/2027
03/2026

12/2027
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

01/2028
03/2026

01/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

02/2028
03/2026

02/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

03/2028
03/2026

03/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

04/2028
03/2026

04/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

05/2028
03/2026

05/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

06/2028
03/2026

06/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

07/2028
03/2026

07/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

08/2028
03/2026

08/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

09/2028
03/2026

09/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

10/2028
03/2026

10/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

11/2028
03/2026

11/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

12/2028
03/2026

12/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

01/2029
03/2026

01/2029
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

02/2029
03/2026

02/2029
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

03/2029
03/2026

03/2029
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

04/2029
03/2026

04/2029
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

05/2029
03/2026

05/2029
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

06/2029
03/2026

06/2029
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
03/2026

07/2029
03/2026

12/2035
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

05/2026
04/2026

05/2026
175 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
04/2026

05/2026

06/2026
04/2026

05/2026

06/2026
105 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

06/2026
04/2026

06/2026
200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

07/2026
04/2026

07/2026
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

08/2026
04/2026

08/2026
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

09/2026
04/2026

09/2026
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

10/2026
04/2026

10/2026
650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

11/2026
04/2026

11/2026
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

12/2026
04/2026

12/2026
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

01/2027
04/2026

01/2027
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

02/2027
04/2026

02/2027
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

03/2027
04/2026

03/2027
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

04/2027
04/2026

04/2027
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

05/2027
04/2026

05/2027
950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

06/2027
04/2026

06/2027
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

07/2027
04/2026

07/2027
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

08/2027
04/2026

08/2027
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

09/2027
04/2026

09/2027
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

10/2027
04/2026

10/2027
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

11/2027
04/2026

11/2027
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

12/2027
04/2026

12/2027
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

01/2028
04/2026

01/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

02/2028
04/2026

02/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

03/2028
04/2026

03/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

04/2028
04/2026

04/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

05/2028
04/2026

05/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

06/2028
04/2026

06/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

07/2028
04/2026

07/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

08/2028
04/2026

08/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

09/2028
04/2026

09/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

10/2028
04/2026

10/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

11/2028
04/2026

11/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

12/2028
04/2026

12/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

01/2029
04/2026

01/2029
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

02/2029
04/2026

02/2029
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

03/2029
04/2026

03/2029
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

04/2029
04/2026

04/2029
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

05/2029
04/2026

05/2029
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

06/2029
04/2026

06/2029
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2026

07/2029
04/2026

12/2035
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

06/2026
05/2026

06/2026
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
05/2026

06/2026

07/2026
05/2026

06/2026

07/2026
105 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

07/2026
05/2026

07/2026
175 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

08/2026
05/2026

08/2026
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

09/2026
05/2026

09/2026
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

10/2026
05/2026

10/2026
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

11/2026
05/2026

11/2026
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

12/2026
05/2026

12/2026
650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

01/2027
05/2026

01/2027
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

02/2027
05/2026

02/2027
860 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

03/2027
05/2026

03/2027
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

04/2027
05/2026

04/2027
950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

05/2027
05/2026

05/2027
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

06/2027
05/2026

06/2027
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

07/2027
05/2026

07/2027
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

08/2027
05/2026

08/2027
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

09/2027
05/2026

09/2027
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

10/2027
05/2026

10/2027
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

11/2027
05/2026

11/2027
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

12/2027
05/2026

12/2027
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

01/2028
05/2026

01/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

02/2028
05/2026

02/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

03/2028
05/2026

03/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

04/2028
05/2026

04/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

05/2028
05/2026

05/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

06/2028
05/2026

06/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

07/2028
05/2026

07/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

08/2028
05/2026

08/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

09/2028
05/2026

09/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

10/2028
05/2026

10/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

11/2028
05/2026

11/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

12/2028
05/2026

12/2028
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

01/2029
05/2026

01/2029
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

02/2029
05/2026

02/2029
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

03/2029
05/2026

03/2029
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

04/2029
05/2026

04/2029
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

05/2029
05/2026

05/2029
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

06/2029
05/2026

06/2029
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2026

07/2029
05/2026

12/2035
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
06/2026

07/2026

08/2026
06/2026

07/2026

08/2026
105 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

07/2026
06/2026

07/2026
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

08/2026
06/2026

08/2026
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

09/2026
06/2026

09/2026
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

10/2026
06/2026

10/2026
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

11/2026
06/2026

11/2026
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

12/2026
06/2026

12/2026
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

01/2027
06/2026

01/2027
650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

02/2027
06/2026

02/2027
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

03/2027
06/2026

03/2027
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

04/2027
06/2026

04/2027
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

05/2027
06/2026

05/2027
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

06/2027
06/2026

06/2027
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

07/2027
06/2026

07/2027
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

08/2027
06/2026

08/2027
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

09/2027
06/2026

09/2027
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

10/2027
06/2026

10/2027
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

11/2027
06/2026

11/2027
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

12/2027
06/2026

12/2027
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

01/2028
06/2026

01/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

02/2028
06/2026

02/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

03/2028
06/2026

03/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

04/2028
06/2026

04/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

05/2028
06/2026

05/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

06/2028
06/2026

06/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

07/2028
06/2026

07/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

08/2028
06/2026

08/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

09/2028
06/2026

09/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

10/2028
06/2026

10/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

11/2028
06/2026

11/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

12/2028
06/2026

12/2028
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

01/2029
06/2026

01/2029
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

02/2029
06/2026

02/2029
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

03/2029
06/2026

03/2029
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

04/2029
06/2026

04/2029
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

05/2029
06/2026

05/2029
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

06/2029
06/2026

06/2029
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2026

07/2029
06/2026

12/2035
1,250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
07/2026

08/2026

09/2026
07/2026

08/2026

09/2026
105 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2026

08/2026
07/2026

08/2026
100 USD