Asset Class Navigation

Japanese Yen 保證金

開始時間 期末
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 02/27/2020 03/19/2020 2,890 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 03/20/2020 04/16/2020 2,965 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 04/17/2020 05/20/2020 3,045 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 05/21/2020 06/18/2020 3,125 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 06/19/2020 07/21/2020 3,200 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 07/22/2020 08/20/2020 3,285 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 08/21/2020 11/19/2020 3,510 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 11/20/2020 02/18/2021 3,750 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 02/19/2021 02/18/2022 4,650 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 02/13/2020 03/19/2020 2,790 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 03/20/2020 04/17/2020 2,890 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 04/20/2020 05/18/2020 3,000 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 05/19/2020 06/18/2020 3,110 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 06/19/2020 07/15/2020 3,220 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 07/17/2020 08/17/2020 3,320 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 08/18/2020 11/13/2020 3,630 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 11/16/2020 02/11/2021 3,950 USD 0.05
CME OTC FX CHILEAN PESO FWD USDCLP 02/12/2021 02/18/2022 4,280 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 02/14/2020 02/26/2020 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 02/27/2020 03/19/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 03/20/2020 04/16/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 04/17/2020 05/20/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 05/21/2020 06/18/2020 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 06/19/2020 07/21/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 07/22/2020 08/20/2020 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 08/21/2020 11/19/2020 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 11/20/2020 02/18/2021 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 02/19/2021 02/18/2022 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 02/13/2020 02/26/2020 2,350 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 02/27/2020 03/18/2020 2,400 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 03/19/2020 04/16/2020 2,480 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 04/17/2020 05/20/2020 2,550 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 05/21/2020 06/17/2020 2,630 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 06/18/2020 07/21/2020 2,710 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 07/22/2020 08/20/2020 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 08/21/2020 11/19/2020 3,020 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 11/20/2020 02/18/2021 3,270 USD 0.05
CME OTC FX USD COLOMBIAN PESO USDCOP 02/19/2021 02/18/2022 4,400 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 02/14/2020 02/26/2020 2,270 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 02/27/2020 03/19/2020 2,285 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 03/20/2020 04/16/2020 2,310 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 04/17/2020 05/18/2020 2,340 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 05/19/2020 06/18/2020 2,365 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 06/19/2020 07/21/2020 2,390 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 07/22/2020 08/20/2020 2,420 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 08/21/2020 11/19/2020 2,500 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 11/20/2020 02/18/2021 2,570 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 02/19/2021 02/18/2022 2,920 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 02/14/2020 02/26/2020 2,640 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 02/27/2020 03/19/2020 2,710 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 03/20/2020 04/16/2020 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 04/17/2020 05/20/2020 2,900 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 05/21/2020 06/18/2020 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 06/19/2020 07/21/2020 3,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 07/22/2020 08/20/2020 3,200 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 08/21/2020 11/19/2020 3,470 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 11/20/2020 02/18/2021 3,770 USD 0.05
CME OTC FX USD/HFC HUNGARIAN FORINT USDHFC 02/19/2021 02/18/2022 4,900 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 02/14/2020 02/26/2020 3,070 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 02/27/2020 03/19/2020 3,170 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 03/20/2020 04/16/2020 3,300 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 04/17/2020 05/20/2020 3,440 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 05/21/2020 06/18/2020 3,580 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 06/19/2020 07/21/2020 3,720 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 07/22/2020 08/20/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 08/21/2020 11/19/2020 4,240 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 11/20/2020 02/18/2021 4,650 USD 0.05
CME OTC FX USD HONGKONG DOLLAR FWD USDHKC 02/19/2021 02/18/2022 6,200 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 02/14/2020 02/26/2020 2,070 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 02/27/2020 03/19/2020 2,130 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 03/20/2020 04/16/2020 2,210 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 04/17/2020 05/19/2020 2,300 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 05/20/2020 06/18/2020 2,380 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 06/19/2020 07/21/2020 2,460 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 07/22/2020 08/19/2020 2,550 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 08/21/2020 11/19/2020 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 11/20/2020 02/18/2021 3,100 USD 0.05
CME OTC FX USD INDONESIAN RUPIAH USDIDR 02/19/2021 02/18/2022 4,600 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 02/13/2020 02/26/2020 1,600 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 02/27/2020 03/19/2020 1,670 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 03/20/2020 04/16/2020 1,770 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 04/17/2020 05/20/2020 1,880 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 05/21/2020 06/18/2020 1,990 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 06/19/2020 07/21/2020 2,100 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 07/22/2020 08/20/2020 2,230 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 08/21/2020 11/19/2020 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 11/20/2020 02/17/2021 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD INDIAN RUPEE USDINR 02/18/2021 02/18/2022 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 02/14/2020 02/25/2020 2,190 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 02/26/2020 03/18/2020 2,290 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 03/19/2020 04/15/2020 2,435 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 04/16/2020 05/19/2020 2,585 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 05/20/2020 06/17/2020 2,735 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 06/18/2020 07/21/2020 2,885 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 07/22/2020 08/19/2020 3,035 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 08/20/2020 11/18/2020 3,460 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 11/19/2020 02/17/2021 3,910 USD 0.05
CME OTC FX USD/ISC ISRAELI SHEKEL USDISC 02/18/2021 02/18/2022 5,600 USD 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 02/14/2020 02/26/2020 1,900 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 02/27/2020 03/18/2020 1,950 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 03/19/2020 04/16/2020 2,000 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 04/17/2020 05/20/2020 2,070 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 05/21/2020 06/18/2020 2,130 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 06/19/2020 07/21/2020 2,200 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 07/22/2020 08/20/2020 2,260 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 08/21/2020 11/19/2020 2,430 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 11/20/2020 02/18/2021 2,620 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 02/19/2021 02/18/2022 3,320 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 02/14/2020 02/26/2020 1,900 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 02/27/2020 03/18/2020 1,950 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 03/19/2020 04/16/2020 2,000 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 04/17/2020 05/20/2020 2,070 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 05/21/2020 06/18/2020 2,130 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 06/19/2020 07/21/2020 2,200 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 07/22/2020 08/20/2020 2,260 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 08/21/2020 11/19/2020 2,430 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 11/20/2020 02/18/2021 2,620 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 02/19/2021 02/22/2022 3,320 JPY 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 02/14/2020 02/26/2020 1,990 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 02/27/2020 03/19/2020 2,040 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 03/20/2020 04/16/2020 2,110 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 04/17/2020 05/20/2020 2,180 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 05/21/2020 06/18/2020 2,250 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 06/19/2020 07/21/2020 2,320 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 07/22/2020 08/20/2020 2,400 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 08/21/2020 11/19/2020 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 11/20/2020 02/18/2021 2,800 USD 0.05
CME OTC FX USD KOREAN WON USDKRW 02/19/2021 02/18/2022 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 02/14/2020 02/26/2020 1,970 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 02/27/2020 03/19/2020 2,010 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 03/20/2020 04/16/2020 2,060 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 04/17/2020 05/20/2020 2,120 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 05/21/2020 06/18/2020 2,170 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 06/19/2020 07/21/2020 2,220 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 07/22/2020 08/20/2020 2,280 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 08/21/2020 11/19/2020 2,430 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 11/20/2020 02/18/2021 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 02/19/2021 02/18/2022 3,330 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 02/14/2020 02/26/2020 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 02/27/2020 03/19/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 03/20/2020 04/16/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 04/17/2020 05/19/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 05/20/2020 06/18/2020 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 06/19/2020 07/21/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 07/22/2020 08/20/2020 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 08/21/2020 11/19/2020 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 11/20/2020 02/18/2021 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 02/19/2021 02/18/2022 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 02/13/2020 02/26/2020 1,320 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 02/27/2020 03/19/2020 1,370 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 03/20/2020 04/16/2020 1,450 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 04/17/2020 05/20/2020 1,525 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 05/21/2020 06/18/2020 1,600 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 06/19/2020 07/21/2020 1,680 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 07/22/2020 08/20/2020 1,760 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 08/21/2020 11/19/2020 1,980 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 11/20/2020 02/18/2021 2,220 USD 0.05
CME OTC FX USD PERUVIAN SOL USDPEN 02/19/2021 02/18/2022 3,125 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 02/14/2020 02/27/2020 1,200 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 02/28/2020 03/20/2020 1,300 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 03/23/2020 04/17/2020 1,420 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 04/20/2020 05/21/2020 1,570 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 05/22/2020 06/19/2020 1,700 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 06/22/2020 07/22/2020 1,870 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 07/23/2020 08/20/2020 2,000 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 08/24/2020 11/20/2020 2,500 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 11/23/2020 02/19/2021 3,000 USD 0.05
CME OTC FX USD PHILIPPINE PESO USDPHP 02/22/2021 02/18/2022 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 02/14/2020 02/26/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 02/27/2020 03/19/2020 4,130 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 03/20/2020 04/16/2020 4,180 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 04/17/2020 05/20/2020 4,230 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 05/21/2020 06/18/2020 4,280 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 06/19/2020 07/21/2020 4,330 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 07/22/2020 08/20/2020 4,380 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 08/21/2020 11/19/2020 4,520 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 11/20/2020 02/18/2021 4,670 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 02/19/2021 02/18/2022 5,520 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 02/14/2020 02/27/2020 4,500 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 02/28/2020 03/20/2020 4,700 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 03/23/2020 04/17/2020 5,000 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 04/20/2020 05/21/2020 5,300 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 05/22/2020 06/19/2020 5,600 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 06/22/2020 07/22/2020 6,000 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 07/23/2020 08/21/2020 6,300 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 08/24/2020 11/20/2020 7,350 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 11/23/2020 02/19/2021 8,600 USD 0.05
CME OTC FX USD RUSSIAN RUBLE USDRUB 02/22/2021 02/18/2022 9,100 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 02/14/2020 02/26/2020 1,590 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 02/27/2020 03/19/2020 1,615 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 03/20/2020 04/16/2020 1,650 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 04/17/2020 05/20/2020 1,690 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 05/21/2020 06/18/2020 1,725 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 06/19/2020 07/21/2020 1,760 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 07/22/2020 08/20/2020 1,800 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 08/21/2020 11/19/2020 1,900 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 11/20/2020 02/18/2021 2,010 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 02/19/2021 02/18/2022 2,520 USD 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 02/14/2020 02/26/2020 6,850 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 02/27/2020 03/19/2020 6,860 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 03/20/2020 04/16/2020 6,870 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 04/17/2020 05/19/2020 6,875 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 05/20/2020 06/18/2020 6,885 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 06/19/2020 07/21/2020 6,895 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 07/22/2020 08/20/2020 6,900 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 08/21/2020 11/19/2020 6,925 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 11/20/2020 02/18/2021 6,950 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 02/19/2021 02/18/2022 7,100 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 02/14/2020 02/26/2020 6,850 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 02/27/2020 03/19/2020 6,860 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 03/20/2020 04/16/2020 6,870 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 04/17/2020 05/19/2020 6,875 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 05/20/2020 06/18/2020 6,885 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 06/19/2020 07/21/2020 6,895 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 07/22/2020 08/20/2020 6,900 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 08/21/2020 11/19/2020 6,925 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 11/20/2020 02/18/2021 6,950 CHF 0.05
CME OTC FX USD/CHF NY FIXING FWD USDSFN 02/19/2021 02/22/2022 7,100 CHF 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 02/14/2020 02/26/2020 3,230 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 02/27/2020 03/19/2020 3,260 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 03/20/2020 04/16/2020 3,300 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 04/17/2020 05/19/2020 3,340 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 05/20/2020 06/17/2020 3,380 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 06/18/2020 07/21/2020 3,420 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 07/22/2020 08/20/2020 3,465 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 08/21/2020 11/19/2020 3,580 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 11/20/2020 02/18/2021 3,700 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 02/19/2021 02/18/2022 4,250 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 02/14/2020 02/26/2020 2,950 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 02/27/2020 03/19/2020 3,050 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 03/20/2020 04/16/2020 3,175 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 04/17/2020 05/20/2020 3,310 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 05/21/2020 06/18/2020 3,450 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 06/19/2020 07/21/2020 3,585 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 07/22/2020 08/20/2020 3,720 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 08/21/2020 11/19/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 11/20/2020 02/18/2021 4,510 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 02/19/2021 02/18/2022 6,030 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 02/14/2020 02/26/2020 3,670 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 02/27/2020 03/19/2020 3,780 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 03/20/2020 04/16/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 04/17/2020 05/20/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 05/21/2020 06/18/2020 4,260 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 06/19/2020 07/21/2020 4,420 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 07/22/2020 08/20/2020 4,590 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 08/21/2020 11/19/2020 5,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 11/20/2020 02/18/2021 5,560 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 02/19/2021 02/18/2022 7,570 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 02/14/2020 02/25/2020 1,410 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 02/26/2020 03/19/2020 1,430 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 03/20/2020 04/16/2020 1,450 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 04/17/2020 05/20/2020 1,470 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 05/21/2020 06/18/2020 1,500 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 06/19/2020 07/21/2020 1,520 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 07/22/2020 08/20/2020 1,550 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 08/21/2020 11/19/2020 1,610 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 11/20/2020 02/18/2021 1,680 USD 0.05
CME OTC FX USD TAIWAN DOLLAR USDTWD 02/19/2021 02/18/2022 2,050 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 02/14/2020 02/26/2020 3,500 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 02/27/2020 03/19/2020 3,550 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 03/20/2020 04/16/2020 3,620 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 04/17/2020 05/20/2020 3,680 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 05/21/2020 06/18/2020 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 06/19/2020 07/21/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 07/22/2020 08/20/2020 3,870 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 08/21/2020 11/19/2020 4,050 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 11/20/2020 02/18/2021 4,240 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 02/19/2021 02/18/2022 5,000 USD 0.05
CME INTEREST RATES EURODOLLAR FUTURES ED 02/2020 05/2020 300 USD 35.000%
CME INTEREST RATES EURODOLLAR FUTURES ED 06/2020 08/2020 440 USD 30.000%
CME INTEREST RATES EURODOLLAR FUTURES ED 09/2020 09/2020 470 USD 25.000%
CME INTEREST RATES EURODOLLAR FUTURES ED 12/2020 03/2021 500 USD 20.000%
CME INTEREST RATES EURODOLLAR FUTURES ED 06/2021 06/2024 500 USD 17.000%
CME INTEREST RATES EURODOLLAR FUTURES ED 09/2024 12/2029 450 USD 17.000%
CME INTEREST RATES ONE MONTH EURODOLLAR FUTURES EM 02/2020 06/2020 300 USD 30.000%
CME INTEREST RATES ONE MONTH EURODOLLAR FUTURES EM 07/2020 02/2021 470 USD 30.000%
CME INTEREST RATES MPC SONIA FUTURES MPC 01/2020 03/2020 155 GBP 35.000%
CME INTEREST RATES MPC SONIA FUTURES MPC 05/2020 11/2020 180 GBP 35.000%
CME INTEREST RATES QUARTERLY IMM SONIA FUTURES SON 12/2019 03/2020 205 GBP 35.000%
CME INTEREST RATES QUARTERLY IMM SONIA FUTURES SON 06/2020 06/2020 255 GBP 35.000%
CME INTEREST RATES QUARTERLY IMM SONIA FUTURES SON 09/2020 09/2020 285 GBP 35.000%
CME INTEREST RATES QUARTERLY IMM SONIA FUTURES SON 12/2020 03/2021 315 GBP 30.000%
CME INTEREST RATES QUARTERLY IMM SONIA FUTURES SON 06/2021 09/2021 355 GBP 30.000%
CME INTEREST RATES QUARTERLY IMM SONIA FUTURES SON 12/2021 03/2023 385 GBP 25.000%
CME INTEREST RATES QUARTERLY IMM SONIA FUTURES SON 06/2023 09/2024 405 GBP 15.000%
CME INTEREST RATES 1 YR SYNTHETIC ED FUTURES SPREAD SPO 03/2020 03/2020 320 USD 10.000%
CME INTEREST RATES 1 YR SYNTHETIC ED FUTURES SPREAD SPO 06/2020 06/2020 210 USD 10.000%
CME INTEREST RATES 1 YR SYNTHETIC ED FUTURES SPREAD SPO 09/2020 09/2020 130 USD 10.000%
CME INTEREST RATES 1 YR SYNTHETIC ED FUTURES SPREAD SPO 12/2020 12/2020 120 USD 10.000%
CME INTEREST RATES ONE-MONTH SOFR FUTURES SR1 02/2020 04/2020 400 USD 8.000%
CME INTEREST RATES ONE-MONTH SOFR FUTURES SR1 05/2020 05/2020 440 USD 8.000%
CME INTEREST RATES ONE-MONTH SOFR FUTURES SR1 06/2020 06/2020 480 USD 8.000%
CME INTEREST RATES ONE-MONTH SOFR FUTURES SR1 07/2020 07/2020 560 USD 8.000%
CME INTEREST RATES ONE-MONTH SOFR FUTURES SR1 08/2020 02/2021 640 USD 8.000%
CME INTEREST RATES THREE-MONTH SOFR FUTURES SR3 12/2019 12/2019 300 USD 45.000%
CME INTEREST RATES THREE-MONTH SOFR FUTURES SR3 03/2020 03/2020 420 USD 40.000%
CME INTEREST RATES THREE-MONTH SOFR FUTURES SR3 06/2020 06/2020 530 USD 35.000%
CME INTEREST RATES THREE-MONTH SOFR FUTURES SR3 09/2020 12/2020 530 USD 30.000%
CME INTEREST RATES THREE-MONTH SOFR FUTURES SR3 03/2021 06/2029 530 USD 25.000%
CME FX AD/CD FUTURES AC 03/2020 06/2021 2,400 CAD 0.02
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES AD 02/2020 05/2020 1,100 USD 20.000%
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES AD 06/2020 12/2024 1,100 USD 15.000%
CME FX AD/JY FUTURES AJ 03/2020 06/2021 400,000 JPY 0.02
CME FX AD/NE CROSS RATE FUTURES AN 03/2020 06/2021 2,500 NZD 0.02
CME FX BPSF FUTURE BF 03/2020 06/2021 6,200 CHF 0.05
CME FX BRITISH POUND FUTURES BP 02/2020 05/2020 2,400 USD 35.000%
CME FX BRITISH POUND FUTURES BP 06/2020 12/2024 2,400 USD 25.000%
CME FX BRAZILIAN REAL FUTURES BR 03/2020 02/2021 1,150 USD 0.04
CME FX BRAZILIAN REAL FUTURES BR 03/2021 02/2022 1,400 USD 0.04
CME FX BRAZILIAN REAL FUTURES BR 03/2022 02/2025 1,550 USD 0.04
CME FX BPJY FUTURE BY 03/2020 06/2021 600,000 JPY 0.02
CME FX CANADIAN DOLLAR FUTURES C1 02/2020 06/2020 900 USD 20.000%
CME FX CANADIAN DOLLAR FUTURES C1 07/2020 12/2024 900 USD 15.000%
CME FX EC/AD CROSS RATE FUTURES CA 03/2020 06/2021 3,000 AUD 0.02
CME FX EC/CD CROSS RATE FUTURE CC 03/2020 06/2021 2,300 CAD 0.02
CME FX US DOLLARS/CHILEAN PESO FUTURES CHL 03/2020 12/2021 2,000 USD 0.07
CME FX CHILEAN PESO/US DOLLAR CLP/USD FUT CHP 03/2020 12/2021 4,400 USD 0.07
CME FX EC/NKR FUTURES CN 03/2020 06/2021 20,250 NOK 0.02
CME FX USD/CNH FUTURES CNH 02/2020 02/2021 12,500 CNH 0.08
CME FX USD/CNH FUTURES CNH 03/2021 03/2023 15,000 CNH 0.08
CME FX CD/JY FUTURES CY 03/2020 06/2021 360,000 JPY 0.02
CME FX CZECH KORUNA FUTURES CZ 03/2020 06/2021 4,200 USD 0.04
CME FX SWISS FRANC FUTURES E1 03/2020 09/2020 3,100 USD 15.000%
CME FX SWISS FRANC FUTURES E1 12/2020 12/2024 3,100 USD 14.000%
CME FX E-MINI EURO FX FUTURE E7 03/2020 03/2020 850 USD 22.000%
CME FX E-MINI EURO FX FUTURE E7 06/2020 06/2020 850 USD 15.000%
CME FX EURO FUTURE EC 02/2020 05/2020 1,700 USD 22.000%
CME FX EURO FUTURE EC 06/2020 12/2024 1,700 USD 15.000%
CME FX HUNGARIAN FORINT (USD) FUTURES FR 03/2020 06/2021 2,800 USD 0.04
CME FX ISRAELI SHEKEL FUTURES IS 03/2020 06/2021 4,800 USD 0.04
CME FX JAPANESE YEN FUTURES J1 02/2020 05/2020 2,150 USD 25.000%
CME FX JAPANESE YEN FUTURES J1 06/2020 12/2024 2,150 USD 18.000%
CME FX E-MINI J-YEN FUTURE J7 03/2020 03/2020 1,075 USD 25.000%
CME FX E-MINI J-YEN FUTURE J7 06/2020 06/2020 1,075 USD 18.000%
CME FX CZECH KORUNA/EURO CROSS RATE FUT K 03/2020 06/2021 1,600 EUR 0.03
CME FX EC/SKR CROSS RATE FUTURES KE 03/2020 06/2021 20,000 SEK 0.02
CME FX KOREAN WONU.S. DOLLAR FUTURE KRW 02/2020 09/2021 2,400 USD 0.04
CME FX MICRO AUD/USD FUTURES M6A 03/2020 03/2020 110 USD 20.000%
CME FX MICRO AUD/USD FUTURES M6A 06/2020 06/2020 110 USD 15.000%
CME FX MICRO GBP/USD FUTURES M6B 03/2020 03/2020 240 USD 35.000%
CME FX MICRO GBP/USD FUTURES M6B 06/2020 06/2020 240 USD 25.000%
CME FX MICRO EUR/USD FUTURES M6E 03/2020 03/2020 170 USD 22.000%
CME FX MICRO EUR/USD FUTURES M6E 06/2020 06/2020 170 USD 15.000%
CME FX MICRO CAD/USD FUTURES MCD 03/2020 06/2020 90 USD 20.000%
CME FX MICRO INR/USD FUTURE MIR 02/2020 01/2021 320 USD 0.08
CME FX MICRO JPY/USD MJY 03/2020 03/2020 215 USD 25.000%
CME FX MICRO JPY/USD MJY 06/2020 06/2020 215 USD 18.000%
CME FX MICRO USD/CNH FUTURES MNH 02/2020 02/2021 1,250 CNH 0.08
CME FX MEXICAN PESO FUTURES MP 02/2020 09/2021 1,100 USD 25.000%
CME FX MICRO CHF/USD FUTURES MSF 03/2020 06/2020 310 USD 15.000%
CME FX NEW ZEALAND FUTURES NE 03/2020 06/2021 1,100 USD 15.000%
CME FX POLISH ZLOTY FUTURES PZ 03/2020 06/2021 2,900 USD 0.04
CME FX HUNGARIAN FORINT/EUR CROSS RATE FUT R 03/2020 06/2021 1,300 EUR 0.03
CME FX AFRICAN RAND FUTURES RA 02/2020 03/2022 1,650 USD 0.04
CME FX EURO FX/SF FUTURES RF 03/2020 06/2021 2,500 CHF 0.03
CME FX U.S. DOLLARRENMINBI FUTURES RMB 02/2020 03/2023 2,300 USD 0.04
CME FX EURORENMINBI FUTURE RME 02/2020 09/2021 3,400 EUR 0.03
CME FX EURO FX/BP FUTURE RP 02/2020 06/2021 3,100 GBP 0.03
CME FX RU RUSSIAN RUBLE FUTURES RU 02/2020 02/2021 1,750 USD 0.06
CME FX RU RUSSIAN RUBLE FUTURES RU 03/2021 12/2021 1,950 USD 0.06
CME FX RU RUSSIAN RUBLE FUTURES RU 03/2022 12/2024 2,250 USD 0.06
CME FX EURO FX/JY FUTURE RY 03/2020 06/2021 280,000 JPY 0.03
CME FX SKR/USD CROSS RATE FUTURES SE 03/2020 06/2021 4,500 USD 0.02
CME FX INR/USD FUTURE SIR 02/2020 12/2021 1,600 USD 0.08
CME FX SFJY FUTURES SJ 03/2020 06/2021 700,000 JPY 0.02
CME FX TURKISH LIRA/US DOLLAR (TRY/USD) TRL 03/2020 06/2021 10,000 USD 45.000%
CME FX NKR/USD FUTURES UN 03/2020 06/2021 5,000 USD 0.02
CME FX POLISH ZLOTY/EURO CROSS RATE FUT Z 03/2020 06/2021 2,000 EUR 0.03
CME FX U.S. DOLLAR S.A. RAND FUTURES ZAR 02/2020 03/2022 75,000 ZAR 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 02/2020 04/2020 2,210 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 05/2020 07/2020 3,145 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 08/2020 10/2020 3,910 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 11/2020 01/2021 4,930 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 02/2021 04/2021 5,865 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 05/2021 07/2021 6,800 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 08/2021 10/2021 7,905 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 11/2021 01/2022 9,265 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 02/2022 04/2022 10,370 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 05/2022 07/2022 11,305 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 08/2022 10/2022 12,325 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 11/2022 01/2023 13,430 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 02/2023 07/2023 15,470 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 08/2023 01/2024 17,340 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 02/2024 07/2024 19,720 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 08/2024 01/2025 22,185 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 02/2025 07/2025 24,225 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 08/2025 01/2026 25,670 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 02/2026 07/2026 27,625 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 08/2026 01/2027 29,835 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 02/2027 07/2027 31,450 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 08/2027 01/2028 33,660 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 02/2028 07/2028 35,700 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 08/2028 01/2029 37,145 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 02/2029 07/2029 38,930 USD 0.07
CME ERIS Flex ERIS FUT Z00000 Z00000 08/2029 02/2030 40,035 USD 0.07
CME EQUITY INDEX SP 500 MATERIALS SEL SECTOR SYNTH 1BT 03/2020 03/2021 2,550 USD 0.035
CME EQUITY INDEX SP 500 ENERGY SLCT SEC SYNTHETIC 1ET 03/2020 03/2021 3,200 USD 0.035
CME EQUITY INDEX SP 500 FINANCIAL SLCT SEC SYNT 1FT 03/2020 03/2021 3,600 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX SP 500 - INDUSTRIAL SEL SECTOR SYNT 1IT 03/2020 03/2021 3,550 USD 0.035
CME EQUITY INDEX SP 500 TECHNOLOGY SECTOR SYNTH 1KT 03/2020 03/2021 4,100 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX SP 500 - CONS STAPLES SYNTHETIC 1PT 03/2020 03/2021 1,650 USD 0.035
CME EQUITY INDEX SP 500 UTILITIES SEL SECTOR SYNTH 1UT 03/2020 03/2021 1,700 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX SP 500 HEALTH CARE SECTOR SYNTHETIC 1VT 03/2020 03/2021 3,500 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI SP500 CONS DISCRET SYNTHETIC 1YT 03/2020 03/2021 5,000 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX EMINI RUSSELL 2000 GROWTH MARKER 2GI 03/2020 03/2021 1,000 USD 0.035
CME EQUITY INDEX BTIC ON EMINI RUSSELL 2000 GROWTH I 2GT 03/2020 03/2021 1,000 USD 0.035
CME EQUITY INDEX EMINI RUSSELL 2000 VALUE IND MARKER 2VI 03/2020 03/2021 1,500 USD 0.035
CME EQUITY INDEX BTIC ON EMINI RUSSELL 2000 VALUE IN 2VT 03/2020 03/2021 1,500 USD 0.035
CME EQUITY INDEX BTIC E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY BIT 03/2020 03/2021 9,250 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY FUTURES BQ 03/2020 03/2021 9,250 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX BITCOIN FUTURES BTC 02/2020 02/2020 15,865 USD 70.000%
CME EQUITY INDEX BITCOIN FUTURES BTC 03/2020 03/2020 16,104 USD 70.000%
CME EQUITY INDEX BITCOIN FUTURES BTC 04/2020 04/2020 16,278 USD 70.000%
CME EQUITY INDEX BITCOIN FUTURES BTC 05/2020 05/2020 16,443 USD 70.000%
CME EQUITY INDEX BITCOIN FUTURES BTC 06/2020 06/2020 16,542 USD 70.000%
CME EQUITY INDEX BITCOIN FUTURES BTC 07/2020 07/2020 16,707 USD 70.000%
CME EQUITY INDEX BITCOIN FUTURES BTC 12/2020 12/2020 17,325 USD 70.000%
CME EQUITY INDEX BITCOIN FUTURES BTC 12/2021 12/2021 18,645 USD 70.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI NASDAQ BIOTECH SYNT MARKER BTT 03/2020 03/2021 9,250 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX BTIC S&P CARRY ADJUSTED TOTAL RETRN CTB 03/2020 03/2021 3,310 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX S&P500 CARRY ADJUSTED RETURN MARKER CTM 03/2020 03/2021 3,310 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX S&P 500 ADJUSTED TOTAL RETURN INDEX CTR 03/2020 03/2021 3,310 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX FTSE DEVELOPED EUROPE INDEX FUTURES DVE 03/2020 03/2021 1,550 EUR 20.000%
CME EQUITY INDEX BTIC FTSE DEVELOPED EURO INDEX FUT DVT 03/2020 03/2021 2,600 EUR 20.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 ESG INDEX MARKE EGI 03/2020 03/2021 4,800 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON E-MINI S&P 500 ESG INDEX EGT 03/2020 03/2021 4,800 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX FTSE EMERGING INDEX FUTURES EI 03/2020 03/2021 2,400 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX BTIC FTSE EMERGING INDEX FUTURES EIT 03/2020 03/2021 2,000 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX BTIC E-MINI S&P MIDCAP 400 FUT EMT 03/2020 03/2021 7,900 USD 0.035
CME EQUITY INDEX E-MINI NIKKEI 225 YEN DENOMINATED ENY 03/2020 12/2020 102,000 JPY 35.000%
CME EQUITY INDEX FORWARD STARTING TACO EQ1 02/21/2020 05/15/2020 90 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 FUTURES ES 03/2020 03/2020 6,600 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 FUTURES ES 06/2020 06/2020 6,600 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 FUTURES ES 09/2020 03/2021 6,600 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX NEARBY MONTH FWD STARTING BTIC ES1 02/14/2020 03/13/2020 80 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX 2ND MONTH FWD STARTING BTIC ES2 02/14/2020 02/28/2020 170 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 ESG INDEX FUTURES ESG 03/2020 03/2021 4,800 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 FUTURES MARKER ESI 03/2020 03/2020 6,600 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 FUTURES MARKER ESI 06/2020 06/2020 6,600 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P 500 FUTURES MARKER ESI 09/2020 03/2021 6,600 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX TACO ON E-MINI S&P 500 FUTURES ESQ 03/2020 03/2020 6,600 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX TACO ON E-MINI S&P 500 FUTURES ESQ 06/2020 06/2020 6,600 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX TACO ON E-MINI S&P 500 FUTURES ESQ 09/2020 03/2021 6,600 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON E-MINI S&P 500 FUTURES EST 03/2020 03/2020 6,600 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON E-MINI S&P 500 FUTURES EST 06/2020 06/2020 6,600 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON E-MINI S&P 500 FUTURES EST 09/2020 03/2021 6,600 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI S&P MIDCAP 400 SYNT MARKER ETT 03/2020 03/2021 7,900 USD 0.035
CME EQUITY INDEX E-MINI FTSE 100 INDEX FUTURES FT1 03/2020 03/2021 2,300 GBP 35.000%
CME EQUITY INDEX EMINI FTSE CHINA 50 INDEX FUTURE FT5 03/2020 03/2021 1,850 USD 15.000%
CME EQUITY INDEX BTIC EMINI USD FTSE 100 INDEX FUT FTB 03/2020 03/2021 1,800 USD 15.000%
CME EQUITY INDEX BTIC EMINI FTSE CHINA 50 INDEX FTC 03/2020 03/2021 1,850 USD 15.000%
CME EQUITY INDEX EMINI FTSE 100 VALUE SYN MARKER FTI 03/2020 03/2021 2,300 GBP 35.000%
CME EQUITY INDEX BTIC EMINI FTSE 100 INDEX FUTURE FTT 03/2020 03/2021 2,300 GBP 35.000%
CME EQUITY INDEX EMINI USD FTSE 100 INDEX FUTURE FTU 03/2020 03/2021 1,800 USD 15.000%
CME EQUITY INDEX EMINI FTSE CHINA50 INDEX SYN MARKER FTY 03/2020 03/2021 1,850 USD 15.000%
CME EQUITY INDEX EMINI USD FTSE100 VALUE SYN MARKER FTZ 03/2020 03/2021 1,800 USD 15.000%
CME EQUITY INDEX USD-DENOMINATED IBOVESPA INDEX IBV 02/2020 10/2020 20,240 USD 15.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI IPOX 100 U.S. INDEX FUTURES IPO 03/2020 03/2021 1,300 USD 15.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON E-MINI IPOX 100 U.S. INDEX IPT 03/2020 03/2021 1,300 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX FUT M2K 03/2020 03/2020 320 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX FUT M2K 06/2020 03/2021 320 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX EMINI MIDCAP FUTURES ME 03/2020 03/2021 7,900 USD 0.035
CME EQUITY INDEX MICRO E-MINI S&P 500 FUTURES MES 03/2020 03/2020 660 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX MICRO E-MINI S&P 500 FUTURES MES 06/2020 06/2020 660 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX MICRO E-MINI S&P 500 FUTURES MES 09/2020 03/2021 660 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX MICRO E-MINI NASDAQ 100 FUTURE MNQ 03/2020 03/2020 750 USD 40.000%
CME EQUITY INDEX MICRO E-MINI NASDAQ 100 FUTURE MNQ 06/2020 03/2021 750 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX NIKKEI 225 YEN FUT N1 02/2020 12/2025 510,000 JPY 35.000%
CME EQUITY INDEX NASDAQ-100 TOT RETN INDEX MARKER N1M 03/2020 03/2020 4,600 USD 40.000%
CME EQUITY INDEX NASDAQ-100 TOT RETN INDEX MARKER N1M 06/2020 03/2021 4,600 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX NASDAQ-100 TOTAL RETURN INDEX FUT N1R 03/2020 03/2020 4,600 USD 40.000%
CME EQUITY INDEX NASDAQ-100 TOTAL RETURN INDEX FUT N1R 06/2020 03/2021 4,600 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON NASDAQ-100 TOT RETRN INDEX N1T 03/2020 03/2020 4,600 USD 40.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON NASDAQ-100 TOT RETRN INDEX N1T 06/2020 03/2021 4,600 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX YEN DENOMINATED NIKKEI MARKER NIM 02/2020 12/2025 510,000 JPY 35.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON YEN DENOMINATED NIKKEI FUT NIT 02/2020 12/2025 510,000 JPY 35.000%
CME EQUITY INDEX NIKKEI 225 DOLLAR FUTURES NK 03/2020 12/2025 5,100 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX NIKKEI STOCK AVERAGE FUTURES MARKER NKM 03/2020 12/2025 5,100 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON NIKKEI STOCK AVERAGE FUT NKT 03/2020 12/2025 5,100 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI NASDAQ 100 FUTURES NQ 03/2020 03/2020 7,500 USD 40.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI NASDAQ 100 FUTURES NQ 06/2020 03/2021 7,500 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI NASDAQ-100 FUTURES MARKER NQI 03/2020 03/2020 7,500 USD 40.000%
CME EQUITY INDEX E-MINI NASDAQ-100 FUTURES MARKER NQI 06/2020 03/2021 7,500 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON E-MINI NASDAQ-100 FUTURES NQT 03/2020 03/2020 7,500 USD 40.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON E-MINI NASDAQ-100 FUTURES NQT 06/2020 03/2021 7,500 USD 20.000%
CME EQUITY INDEX NASDAQ COMPOSITE FUTURES QN 03/2020 06/2020 7,200 USD 0.09
CME EQUITY INDEX BTIC ON RUSSL 1000 TOT RETURN FUT R1B 03/2020 03/2021 3,800 USD 0.05
CME EQUITY INDEX RUSS 1000 TOT RETURN INDEX MARKER R1M 03/2020 03/2021 3,800 USD 0.05
CME EQUITY INDEX RUSSELL 1000 TOTAL RETURN INDEX FUT R1R 03/2020 03/2021 3,800 USD 0.05
CME EQUITY INDEX BTIC EMINI RUSSELL1000 INDEX FUT R1T 03/2020 03/2021 3,200 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX EMINI RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUT R2G 03/2020 03/2021 1,000 USD 0.035
CME EQUITY INDEX RUSS 2000 TOT RETURN INDEX MARKER R2M 03/2020 03/2020 3,950 USD 40.000%
CME EQUITY INDEX RUSS 2000 TOT RETURN INDEX MARKER R2M 06/2020 03/2021 3,950 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX RUSSELL 2000 TOTAL RETURN INDEX FUT R2R 03/2020 03/2020 3,950 USD 40.000%
CME EQUITY INDEX RUSSELL 2000 TOTAL RETURN INDEX FUT R2R 06/2020 03/2021 3,950 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON RUSS 2000 TOT RETURN FUT R2T 03/2020 03/2020 3,950 USD 40.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON RUSS 2000 TOT RETURN FUT R2T 06/2020 03/2021 3,950 USD 25.000%
CME EQUITY INDEX EMINI RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUTU R2V 03/2020 03/2021 1,500 USD 0.035
CME EQUITY INDEX BTIC EMINI RUSSELL 1000 GROWTH FUT RGT 03/2020 03/2021 3,400 USD 35.000%
CME EQUITY INDEX BTIC ON EMINI RUSSELL 2000 INDEX FU RLT 03/2020 03/2020 3,200 USD 35.000%

日圓 /美元外匯期貨

芝商所日圓期貨提供世界第三大經濟體的風險敞口,同時為您提供機會防範貨幣風險,或者表達您對日本經濟的看法。

日圓代表亞洲貨幣基準,為日圓╱美元期貨創造強大而且具有流動性市場。

交易日圓的優勢

  • 在流動性充分的市場靈活交易
  • 中央清算產品的資本效率
  • 沿曲線提供完整和價差交易機會
  • 所有外匯產品提供保證金效率