Asset Class Navigation

Gold Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 1280.0 +4.7 1275.3 1284.5 1275.8 303,451 1365.3 / 1185.3 13:22:37 CT
21 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
06:59:15 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 2175.0 - - 899.70 - - 0 No Limit / 0.10 18:28:56 CT
20 Nov 2017
06:59:15 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 2200.0 - - 924.70 - - 0 No Limit / 0.10 18:28:47 CT
20 Nov 2017
06:59:15 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 2225.0 - - 949.70 - - 0 No Limit / 0.10 18:28:39 CT
20 Nov 2017
06:59:15 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 2250.0 - - 974.70 - - 0 No Limit / 0.10 18:28:18 CT
20 Nov 2017
06:59:15 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 2275.0 - - 999.70 - - 0 No Limit / 0.10 18:28:27 CT
20 Nov 2017
06:59:15 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 2300.0 - - 1024.70 - - 0 No Limit / 0.10 18:28:52 CT
20 Nov 2017
06:59:15 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 2325.0 - - 1049.70 - - 0 No Limit / 0.10 18:29:14 CT
20 Nov 2017
06:59:15 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 2350.0 - - 1074.70 - - 0 No Limit / 0.10 18:28:28 CT
20 Nov 2017
06:59:15 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 2400.0 - - 1124.70 - - 0 No Limit / 0.10 18:28:49 CT
20 Nov 2017
06:59:15 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 2500.0 - - 1224.70 - - 0 No Limit / 0.10 18:29:19 CT
20 Nov 2017