Asset Class Navigation

Gold 保证金

开始时间 期末 维持
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

11/2019
10/2019

11/2019
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

12/2019
10/2019

01/2020
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

02/2020
10/2019

03/2020
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

04/2020
10/2019

05/2020
216 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

06/2020
10/2019

07/2020
252 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

08/2020
10/2019

09/2020
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

10/2020
10/2019

11/2020
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

12/2020
10/2019

01/2021
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

02/2021
10/2019

03/2021
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

04/2021
10/2019

05/2021
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

06/2021
10/2019

07/2021
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

08/2021
10/2019

11/2021
420 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

12/2021
10/2019

05/2022
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

06/2022
10/2019

11/2022
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

12/2022
10/2019

05/2023
1,040 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

06/2023
10/2019

11/2023
1,320 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

12/2023
10/2019

05/2024
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

06/2024
10/2019

11/2024
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2019

12/2024
10/2019

06/2025
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

12/2019
11/2019

01/2020
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

02/2020
11/2019

03/2020
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

04/2020
11/2019

05/2020
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

06/2020
11/2019

07/2020
216 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

08/2020
11/2019

09/2020
252 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

10/2020
11/2019

11/2020
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

12/2020
11/2019

01/2021
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

02/2021
11/2019

03/2021
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

04/2021
11/2019

05/2021
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

06/2021
11/2019

07/2021
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

08/2021
11/2019

11/2021
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

12/2021
11/2019

05/2022
420 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

06/2022
11/2019

11/2022
700 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

12/2022
11/2019

05/2023
1,050 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

06/2023
11/2019

11/2023
1,400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

12/2023
11/2019

05/2024
1,800 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

06/2024
11/2019

11/2024
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
11/2019

12/2024
11/2019

06/2025
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

02/2020
01/2020

03/2020
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

04/2020
01/2020

05/2020
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

06/2020
01/2020

07/2020
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

08/2020
01/2020

09/2020
216 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

10/2020
01/2020

11/2020
252 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

12/2020
01/2020

01/2021
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

02/2021
01/2020

03/2021
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

04/2021
01/2020

05/2021
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

06/2021
01/2020

07/2021
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

08/2021
01/2020

11/2021
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

12/2021
01/2020

05/2022
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

06/2022
01/2020

11/2022
625 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

12/2022
01/2020

05/2023
1,037 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

06/2023
01/2020

11/2023
1,400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

12/2023
01/2020

05/2024
1,800 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

06/2024
01/2020

11/2024
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2019

12/2024
01/2020

06/2025
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

04/2020
03/2020

05/2020
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

06/2020
03/2020

07/2020
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

08/2020
03/2020

09/2020
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

10/2020
03/2020

11/2020
216 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

12/2020
03/2020

01/2021
252 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

02/2021
03/2020

03/2021
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

04/2021
03/2020

05/2021
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

06/2021
03/2020

07/2021
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

08/2021
03/2020

11/2021
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

12/2021
03/2020

05/2022
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

06/2022
03/2020

11/2022
620 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

12/2022
03/2020

05/2023
940 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

06/2023
03/2020

11/2023
1,320 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

12/2023
03/2020

05/2024
1,800 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

06/2024
03/2020

11/2024
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2020

12/2024
03/2020

06/2025
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

06/2020
05/2020

07/2020
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

08/2020
05/2020

09/2020
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

10/2020
05/2020

11/2020
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

12/2020
05/2020

01/2021
216 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

02/2021
05/2020

03/2021
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

04/2021
05/2020

05/2021
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

06/2021
05/2020

07/2021
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

08/2021
05/2020

11/2021
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

12/2021
05/2020

05/2022
440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

06/2022
05/2020

11/2022
625 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

12/2022
05/2020

05/2023
940 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

06/2023
05/2020

11/2023
1,110 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

12/2023
05/2020

05/2024
1,800 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

06/2024
05/2020

11/2024
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2020

12/2024
05/2020

06/2025
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

08/2020
07/2020

09/2020
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

10/2020
07/2020

11/2020
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

12/2020
07/2020

01/2021
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

02/2021
07/2020

03/2021
216 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

04/2021
07/2020

05/2021
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

06/2021
07/2020

07/2021
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

08/2021
07/2020

11/2021
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

12/2021
07/2020

05/2022
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

06/2022
07/2020

11/2022
625 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

12/2022
07/2020

05/2023
940 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

06/2023
07/2020

11/2023
1,110 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

12/2023
07/2020

05/2024
1,500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

06/2024
07/2020

11/2024
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2020

12/2024
07/2020

06/2025
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

10/2020
09/2020

11/2020
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

12/2020
09/2020

01/2021
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

02/2021
09/2020

03/2021
180 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

04/2021
09/2020

05/2021
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

06/2021
09/2020

07/2021
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

08/2021
09/2020

11/2021
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

12/2021
09/2020

05/2022
400 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

06/2022
09/2020

11/2022
625 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

12/2022
09/2020

05/2023
940 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

06/2023
09/2020

11/2023
1,110 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

12/2023
09/2020

05/2024
1,500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

06/2024
09/2020

11/2024
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2020

12/2024
09/2020

06/2025
2,000 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

12/2020
11/2020

01/2021
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

02/2021
11/2020

03/2021
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

04/2021
11/2020

05/2021
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

06/2021
11/2020

07/2021
288 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

08/2021
11/2020

11/2021
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

12/2021
11/2020

05/2022
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

06/2022
11/2020

11/2022
625 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

12/2022
11/2020

05/2023
940 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

06/2023
11/2020

11/2023
1,110 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

12/2023
11/2020

05/2024
1,500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

06/2024
11/2020

11/2024
1,620 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
10/2020

12/2024
11/2020

06/2025
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

02/2021
01/2021

03/2021
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

04/2021
01/2021

05/2021
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

06/2021
01/2021

07/2021
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

08/2021
01/2021

11/2021
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

12/2021
01/2021

05/2022
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

06/2022
01/2021

11/2022
625 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

12/2022
01/2021

05/2023
940 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

06/2023
01/2021

11/2023
1,110 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

12/2023
01/2021

05/2024
1,440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

06/2024
01/2021

11/2024
1,620 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2020

12/2024
01/2021

06/2025
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2021

04/2021
03/2021

05/2021
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2021

06/2021
03/2021

07/2021
225 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2021

08/2021
03/2021

11/2021
280 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2021

12/2021
03/2021

05/2022
324 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2021

06/2022
03/2021

11/2022
540 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2021

12/2022
03/2021

05/2023
940 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2021

06/2023
03/2021

11/2023
1,110 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2021

12/2023
03/2021

05/2024
1,440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2021

06/2024
03/2021

11/2024
1,560 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
02/2021

12/2024
03/2021

06/2025
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2021

06/2021
05/2021

07/2021
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2021

08/2021
05/2021

11/2021
280 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2021

12/2021
05/2021

05/2022
280 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2021

06/2022
05/2021

11/2022
540 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2021

12/2022
05/2021

05/2023
720 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2021

06/2023
05/2021

11/2023
1,008 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2021

12/2023
05/2021

05/2024
1,320 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2021

06/2024
05/2021

11/2024
1,560 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
04/2021

12/2024
05/2021

06/2025
1,680 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

08/2021
07/2021

11/2021
144 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

12/2021
07/2021

05/2022
280 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

06/2022
07/2021

11/2022
432 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

12/2022
07/2021

05/2023
720 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

06/2023
07/2021

11/2023
1,008 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

12/2023
07/2021

05/2024
1,260 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

06/2024
07/2021

11/2024
1,380 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2021

12/2024
07/2021

06/2025
1,620 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2021

12/2021
11/2021

05/2022
280 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2021

06/2022
11/2021

11/2022
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2021

12/2022
11/2021

05/2023
720 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2021

06/2023
11/2021

11/2023
960 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2021

12/2023
11/2021

05/2024
1,200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2021

06/2024
11/2021

11/2024
1,380 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
08/2021

12/2024
11/2021

06/2025
1,500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2021

06/2022
05/2022

11/2022
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2021

12/2022
05/2022

05/2023
750 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2021

06/2023
05/2022

11/2023
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2021

12/2023
05/2022

05/2024
1,200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2021

06/2024
05/2022

11/2024
1,440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2021

12/2024
05/2022

06/2025
1,500 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2022

12/2022
11/2022

05/2023
360 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2022

06/2023
11/2022

11/2023
750 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2022

12/2023
11/2022

05/2024
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2022

06/2024
11/2022

11/2024
1,200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2022

12/2024
11/2022

06/2025
1,440 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2022

06/2023
05/2023

11/2023
648 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2022

12/2023
05/2023

05/2024
750 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2022

06/2024
05/2023

11/2024
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2022

12/2024
05/2023

06/2025
1,200 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2023

12/2023
11/2023

05/2024
648 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2023

06/2024
11/2023

11/2024
750 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2023

12/2024
11/2023

06/2025
900 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2023

06/2024
05/2024

11/2024
720 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
12/2023

12/2024
05/2024

06/2025
750 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
A

B
06/2024

12/2024
11/2024

06/2025
720 USD
CMX METALS GOLD FUTURES GC 1

1
B

A
12/2024

12/2024
06/2025

06/2025
1,680 USD

黄金期货

COMEX黄金期货(交易代码:GC)代表世界领先的黄金价格基准期货合约。该合约具有卓越的流动性,日交易量接近2700万盎司。

黄金期货的用途很多:分散投资组合、在存在不确定性的时期投资于被广泛视作避险的资产、对冲通胀以及甚至是用作货币。

黄金期货使得如今参与对世界事件非常敏感的黄金市场变得十分容易,这些事件几乎在所有市场情况下都会带来机会。

交易黄金的优势

  • 出色的流动性
  • 交易执行具有弹性
  • ≥ 80%的保证金冲抵 - 在一个市场从事金属投资组合的全部交易,可以降低总保证金要求。
  • 实物交割
  • 控制庞大的名义价值合约只需相对较小的资金量
  • 确保获得综合60%的长期、40%的短期资本收益待遇