IRON ORE 62% FE, CFR NORTH CHINA (PLATTS) - 保证金

开始时间 期末
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 03/2022 03/2022 6,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 04/2022 04/2022 2,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 05/2022 07/2022 1,750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 08/2022 08/2022 1,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 09/2022 01/2023 1,850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 02/2023 02/2023 1,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 03/2023 03/2023 1,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 04/2023 04/2023 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 05/2023 10/2024 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 06/2023 06/2023 675 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 07/2023 07/2023 725 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 08/2023 09/2024 750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 09/2023 09/2023 650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 12/2023 08/2024 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 01/2024 03/2024 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 06/2024 07/2024 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 11/2024 11/2024 625 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 12/2024 12/2024 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 12/2021 12/2021 7,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 01/2022 01/2022 1,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 02/2022 02/2022 5,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 03/2022 03/2022 5,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 04/2022 03/2023 950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 05/2022 04/2024 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 06/2022 08/2024 150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 09/2022 12/2022 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 10/2022 10/2022 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 01/2023 01/2023 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 02/2023 02/2023 1,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 05/2023 07/2024 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 06/2023 09/2023 140 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 02/2024 02/2024 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 03/2024 03/2024 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 06/2024 12/2024 175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 10/2024 10/2024 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 11/2024 11/2024 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 12/2021 12/2021 6,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2022 02/2022 5,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 03/2022 03/2022 5,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2022 04/2022 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 05/2022 12/2024 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 06/2022 08/2024 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 09/2022 09/2022 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 10/2022 10/2022 375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 11/2022 11/2022 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 12/2022 12/2022 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2023 01/2023 1,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 02/2023 02/2023 1,250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 03/2023 03/2023 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 05/2023 09/2024 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 06/2023 06/2023 190 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 07/2023 07/2023 175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2024 02/2024 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 03/2024 03/2024 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 10/2024 10/2024 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 11/2024 11/2024 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 12/2021 12/2021 2,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 01/2022 02/2022 6,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 03/2022 03/2022 5,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 04/2022 04/2022 1,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 05/2022 11/2024 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 06/2022 08/2024 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 09/2022 10/2024 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 10/2022 10/2022 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 11/2022 01/2023 1,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 02/2023 02/2023 1,350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 03/2023 03/2023 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 06/2023 12/2024 375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 07/2023 10/2023 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 09/2023 05/2024 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 11/2023 11/2023 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 01/2024 03/2024 650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 12/2021 12/2021 2,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 01/2022 02/2022 6,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 03/2022 03/2022 5,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 04/2022 02/2023 1,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 05/2022 11/2024 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 06/2022 12/2024 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 08/2022 10/2024 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 09/2022 09/2022 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 10/2022 10/2022 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 11/2022 01/2023 1,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 03/2023 03/2023 1,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 08/2023 08/2023 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 09/2023 09/2023 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 11/2023 11/2023 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 01/2024 03/2024 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2021 01/2022 7,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 02/2022 02/2022 7,000 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 03/2022 03/2022 6,500 USD 20.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2022 04/2022 3,000 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 05/2022 05/2022 2,200 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 06/2022 10/2022 2,150 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2022 12/2022 1,900 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 01/2023 03/2023 1,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2023 12/2027 1,125 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 01/2028 12/2034 1,175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 12/2021 01/2022 7,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 02/2022 02/2022 7,000 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 03/2022 03/2022 6,500 USD 20.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 04/2022 04/2022 3,000 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 05/2022 05/2022 2,200 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 06/2022 10/2022 2,150 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 11/2022 12/2022 1,900 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 11/29/2021 12/02/2021 320 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 12/03/2021 01/31/2022 310 GBP 0.08
NYM ELECTRICITY NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK P3 11/2021 11/2021 10 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK P3 12/2021 12/2021 45 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK P3 01/2022 02/2022 35 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK P3 03/2022 12/2026 20 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK P2 11/2021 11/2021 200 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK P2 12/2021 12/2021 1,200 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK P2 01/2022 03/2022 850 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK P2 04/2022 12/2026 250 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 12/2021 01/2022 65 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 02/2022 02/2022 60 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 03/2022 04/2022 55 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 05/2022 11/2022 35 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 12/2022 12/2027 30 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK U6 12/2021 01/2022 1,300 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK U6 02/2022 02/2022 1,200 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK U6 03/2022 05/2022 1,100 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK U6 06/2022 11/2022 500 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK U6 12/2022 12/2027 350 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH O EAK W2 11/2021 11/2021 8 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH O EAK W2 12/2021 12/2021 45 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH O EAK W2 01/2022 12/2026 30 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH PK P9 11/2021 11/2021 183 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH PK P9 12/2021 12/2021 1,000 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH PK P9 01/2022 02/2022 700 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH PK P9 03/2022 12/2026 225 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 11/2021 11/2021 7 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 12/2021 12/2021 30 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 01/2022 02/2022 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 03/2022 09/2022 13 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 10/2022 12/2026 10 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 11/2021 11/2021 125 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 12/2021 12/2021 750 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 01/2022 03/2022 450 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 04/2022 09/2022 220 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 10/2022 12/2026 150 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH O PK U3 11/2021 11/2021 8 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH O PK U3 12/2021 12/2026 40 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH PK U2 11/2021 11/2021 200 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH PK U2 12/2021 12/2021 1,000 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH PK U2 01/2022 12/2026 700 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHD ISLD 5MW D AH PK U4 11/2021 11/2021 200 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHD ISLD 5MW D AH PK U4 12/2021 12/2021 1,100 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHD ISLD 5MW D AH PK U4 01/2022 02/2022 700 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHD ISLD 5MW D AH PK U4 03/2022 12/2026 250 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHODE IL 5MW D AH O PK U5 11/2021 11/2021 8 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHODE IL 5MW D AH O PK U5 12/2021 12/2021 40 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHODE IL 5MW D AH O PK U5 01/2022 12/2026 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK P5 11/2021 11/2021 8 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK P5 12/2021 12/2021 40 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK P5 01/2022 02/2022 30 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK P5 03/2022 12/2026 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK P4 11/2021 12/2026 200 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK P4 12/2021 12/2021 1,200 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK P4 01/2022 02/2022 500 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNT MASS 5MW D AH O PK L9 11/2021 11/2021 8 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNT MASS 5MW D AH O PK L9 12/2021 12/2021 45 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNT MASS 5MW D AH O PK L9 01/2022 12/2026 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNTR M 5MW D AH PK R6 11/2021 11/2021 200 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNTR M 5MW D AH PK R6 12/2021 12/2021 1,100 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNTR M 5MW D AH PK R6 01/2022 03/2022 700 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNTR M 5MW D AH PK R6 04/2022 12/2026 250 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEW ENGLAND HUB PEAK DAILY CE 11/10/2021 12/03/2021 8,000 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NEW ENGLAND HUB PEAK DAILY CE 12/06/2021 01/31/2022 7,000 USD 0.05
NYM ETHANOL NEW YORK ETHANOL FUT EZ 11/2021 12/2021 7,650 USD 40.000%
NYM ETHANOL NEW YORK ETHANOL FUT EZ 01/2022 01/2022 7,100 USD 35.000%
NYM ETHANOL NEW YORK ETHANOL FUT EZ 02/2022 11/2024 6,300 USD 30.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NEW YORK FUEL OIL 1% V. EURO 1% FO NYF 11/2021 11/2021 % 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NEW YORK FUEL OIL 1% V. EURO 1% FO NYF 12/2021 12/2021 1,300 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NEW YORK FUEL OIL 1% V. EURO 1% FO NYF 01/2022 11/2024 1,200 USD 0.08
NYM ELECTRICITY NEW YORK HUB ZONE J PEAK DAILY JN 11/10/2021 01/31/2022 4,500 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK JET FUEL (PLATTS) FUT 1Q 11/2021 11/2024 3,150 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK ULSD (ARGUS) FUT 5Y 11/2021 11/2021 % 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK ULSD (ARGUS) FUT 5Y 12/2021 11/2024 5,000 USD 0.05
NYM NATURAL GAS NGPL LA NY 12/2021 12/2027 100 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/01/2021 11/01/2021 241 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/02/2021 11/02/2021 252 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/03/2021 11/03/2021 265 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/04/2021 11/04/2021 278 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/05/2021 11/05/2021 294 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/08/2021 11/08/2021 311 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/09/2021 11/09/2021 331 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/10/2021 11/10/2021 352 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/11/2021 11/11/2021 378 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/12/2021 11/12/2021 407 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/15/2021 11/15/2021 441 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/16/2021 11/16/2021 481 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/17/2021 11/17/2021 530 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/18/2021 11/18/2021 588 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/19/2021 11/19/2021 662 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/22/2021 11/22/2021 757 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/23/2021 11/23/2021 883 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/24/2021 11/24/2021 1,060 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/25/2021 11/25/2021 1,325 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/26/2021 11/26/2021 1,766 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/29/2021 11/29/2021 2,650 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/30/2021 11/30/2021 5,300 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/01/2021 12/01/2021 4,642 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/02/2021 12/02/2021 4,877 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/03/2021 12/03/2021 4,876 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/06/2021 12/06/2021 4,876 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/07/2021 12/07/2021 4,876 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/08/2021 12/08/2021 4,876 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/09/2021 12/09/2021 4,876 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/10/2021 12/10/2021 4,875 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/13/2021 12/13/2021 4,875 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/14/2021 12/14/2021 4,875 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/15/2021 12/15/2021 4,874 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/16/2021 12/16/2021 4,874 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/17/2021 12/17/2021 4,874 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/20/2021 12/20/2021 4,873 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/21/2021 12/21/2021 4,872 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/22/2021 12/22/2021 4,871 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/23/2021 12/23/2021 4,869 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/24/2021 12/24/2021 4,867 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/29/2021 12/29/2021 4,862 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/30/2021 12/31/2021 4,854 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/04/2022 01/04/2022 1,854 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/05/2022 01/05/2022 1,854 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/06/2022 01/06/2022 1,853 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/07/2022 01/07/2022 1,853 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/10/2022 01/10/2022 1,853 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/11/2022 01/11/2022 1,853 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/12/2022 01/12/2022 1,853 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/13/2022 01/13/2022 1,853 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/14/2022 01/14/2022 1,853 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/17/2022 01/17/2022 1,853 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/18/2022 01/18/2022 1,852 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/19/2022 01/19/2022 1,852 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/20/2022 01/20/2022 1,851 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/21/2022 01/21/2022 1,851 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/24/2022 01/24/2022 1,850 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/25/2022 01/25/2022 1,849 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/26/2022 01/26/2022 1,848 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/27/2022 01/27/2022 1,846 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/28/2022 01/28/2022 1,841 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 01/31/2022 01/31/2022 1,827 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/01/2022 02/01/2022 1,637 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/02/2022 02/02/2022 1,636 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/03/2022 02/03/2022 1,636 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/04/2022 02/04/2022 1,636 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/07/2022 02/07/2022 1,636 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/08/2022 02/08/2022 1,636 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/09/2022 02/09/2022 1,636 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/10/2022 02/10/2022 1,636 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/11/2022 02/11/2022 1,636 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/14/2022 02/14/2022 1,636 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/15/2022 02/15/2022 1,635 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/16/2022 02/16/2022 1,635 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/17/2022 02/17/2022 1,635 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/18/2022 02/18/2022 1,634 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/21/2022 02/21/2022 1,634 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/22/2022 02/22/2022 1,633 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/23/2022 02/23/2022 1,631 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/24/2022 02/24/2022 1,629 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/25/2022 02/25/2022 1,625 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/28/2022 02/28/2022 1,612 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NY (ARGUS) VS. NY HRBR ULSD BALMO ULB 11/01/2021 11/30/2021 % 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NY (ARGUS) VS. NY HRBR ULSD BALMO ULB 12/01/2021 12/31/2021 700 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FO (PLATTS) V GF CO HSFO BAL NFG 11/01/2021 11/30/2021 % 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FO (PLATTS) V GF CO HSFO BAL NFG 12/01/2021 12/31/2021 2,000 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FUEL OIL CRK SPRD BALMO NFC 11/01/2021 11/30/2021 % 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FUEL OIL CRK SPRD BALMO NFC 12/01/2021 12/31/2021 4,400 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NY BUCKEYE JET FUEL (PLATTS) FUTURE BUC 11/2021 11/2021 % 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY BUCKEYE JET FUEL (PLATTS) FUTURE BUC 12/2021 12/2024 4,800 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL V. NY HR BALMO JTB 11/01/2021 11/30/2021 % 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL V. NY HR BALMO JTB 12/01/2021 12/31/2021 1,750 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL VS NY HARB ULSD JET 11/2021 01/2022 1,400 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL VS NY HARB ULSD JET 02/2022 12/2024 1,400 USD 5.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY FO 1% VS EURO 1%FOB NWE BALMO NYG 11/01/2021 11/30/2021 % 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY FO 1% VS EURO 1%FOB NWE BALMO NYG 12/01/2021 12/31/2021 2,400 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR 1% FUEL OIL BALMO VK 11/01/2021 11/30/2021 % 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR 1% FUEL OIL BALMO VK 12/01/2021 12/31/2021 7,000 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 11/2021 11/2021 179 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 12/2021 12/2021 2,179 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 01/2022 01/2022 2,375 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 02/2022 02/2022 2,360 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 03/2022 03/2022 2,348 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 04/2022 04/2022 2,338 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 05/2022 05/2022 2,304 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 06/2022 06/2022 2,284 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 07/2022 07/2022 2,274 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 08/2022 08/2022 2,259 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 09/2022 09/2022 2,247 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 10/2022 10/2022 2,132 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 11/2022 11/2022 2,061 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 12/2022 12/2022 2,049 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 01/2023 01/2023 2,038 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 02/2023 02/2023 2,011 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 03/2023 03/2023 1,999 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 04/2023 04/2023 1,974 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 05/2023 05/2023 1,961 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 06/2023 06/2023 1,949 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 07/2023 07/2023 1,938 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 08/2023 08/2023 1,924 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 09/2023 09/2023 1,901 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 10/2023 12/2024 1,861 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 12/2023 11/2024 1,863 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR RESIDUAL FUEL 1.0% S FUT MM 11/2021 11/2021 % 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR RESIDUAL FUEL 1.0% S FUT MM 12/2021 12/2021 5,100 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR RESIDUAL FUEL 1.0% S FUT MM 01/2022 05/2022 5,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR RESIDUAL FUEL 1.0% S FUT MM 06/2022 03/2026 4,600 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR RESIDUAL FUEL CRACK FUT ML 11/2021 11/2021 % 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR RESIDUAL FUEL CRACK FUT ML 12/2021 12/2021 2,500 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR RESIDUAL FUEL CRACK FUT ML 01/2022 11/2024 2,300 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 11/2021 01/2022 5,950 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 02/2022 02/2022 5,900 USD 22.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 03/2022 03/2022 5,850 USD 17.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 04/2022 04/2022 5,800 USD 13.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 05/2022 06/2022 5,750 USD 13.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 07/2022 07/2022 5,750 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 08/2022 08/2022 5,700 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 09/2022 09/2022 5,650 USD 11.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 10/2022 10/2022 5,600 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 11/2022 11/2022 5,500 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 12/2022 12/2022 5,400 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 01/2023 01/2023 5,350 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 02/2023 02/2023 5,300 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 03/2023 03/2023 5,200 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 04/2023 04/2023 5,150 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 05/2023 05/2023 5,050 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 06/2023 06/2023 5,000 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 07/2023 07/2023 4,950 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 08/2023 08/2023 4,900 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 09/2023 09/2023 4,850 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 10/2023 10/2023 4,750 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 11/2023 01/2026 4,600 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 11/01/2021 11/30/2021 % 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 12/01/2021 12/01/2021 5,679 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 12/02/2021 12/31/2021 5,950 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 11/2021 11/2021 254 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 12/2021 12/2021 1,441 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 01/2022 01/2022 1,231 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 02/2022 02/2022 1,209 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 03/2022 03/2022 1,186 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 04/2022 04/2022 1,293 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 05/2022 05/2022 1,599 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 06/2022 06/2022 1,581 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 07/2022 07/2022 1,563 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 08/2022 08/2022 1,562 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 09/2022 09/2022 1,937 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 10/2022 10/2022 1,899 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 11/2022 11/2022 1,879 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 12/2022 12/2022 1,831 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 01/2023 01/2023 1,804 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 02/2023 02/2023 1,766 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 03/2023 03/2023 1,747 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 04/2023 04/2023 1,718 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 05/2023 05/2023 1,728 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 06/2023 06/2023 2,300 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 07/2023 07/2023 2,274 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 08/2023 08/2023 2,247 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 09/2023 09/2023 2,196 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 10/2023 10/2023 2,144 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 11/2023 11/2023 2,139 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 12/2023 12/2023 1,791 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 01/2024 01/2024 1,781 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 02/2024 02/2024 1,770 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 03/2024 03/2024 1,759 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 04/2024 04/2024 1,748 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 05/2024 05/2024 1,737 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 06/2024 06/2024 1,726 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 07/2024 07/2024 1,715 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 08/2024 08/2024 1,704 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 09/2024 09/2024 1,693 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 10/2024 10/2024 1,682 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 11/2024 11/2024 1,672 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 12/2021 01/2022 5,950 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 02/2022 02/2022 5,900 USD 22.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 03/2022 03/2022 5,850 USD 17.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 04/2022 04/2022 5,800 USD 13.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 05/2022 06/2022 5,750 USD 13.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 07/2022 07/2022 5,750 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 08/2022 08/2022 5,700 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 09/2022 09/2022 5,650 USD 11.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 10/2022 10/2022 5,600 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 11/2022 11/2022 5,500 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 12/2022 12/2022 5,400 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 01/2023 01/2023 5,350 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 02/2023 02/2023 5,300 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 03/2023 03/2023 5,200 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 04/2023 04/2023 5,150 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 05/2023 05/2023 5,050 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 06/2023 06/2023 5,000 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 07/2023 07/2023 4,950 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 08/2023 08/2023 4,900 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 09/2023 09/2023 4,850 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 10/2023 10/2023 4,750 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 11/2023 12/2024 4,600 USD 6.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/01/2021 11/01/2021 278 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/02/2021 11/02/2021 292 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/03/2021 11/03/2021 307 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/04/2021 11/04/2021 325 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/05/2021 11/05/2021 343 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/08/2021 11/08/2021 365 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/09/2021 11/09/2021 389 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/10/2021 11/10/2021 417 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/11/2021 11/11/2021 449 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/12/2021 11/12/2021 487 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/15/2021 11/15/2021 531 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/16/2021 11/16/2021 585 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/17/2021 11/17/2021 649 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/18/2021 11/18/2021 731 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/19/2021 11/19/2021 835 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/22/2021 11/22/2021 975 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/23/2021 11/23/2021 1,170 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/24/2021 11/24/2021 1,462 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/26/2021 11/26/2021 1,949 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/29/2021 11/29/2021 2,925 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/30/2021 11/30/2021 5,850 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/01/2021 12/01/2021 2,067 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/02/2021 12/02/2021 2,165 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/03/2021 12/03/2021 2,167 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/06/2021 12/06/2021 2,169 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/07/2021 12/07/2021 2,172 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/08/2021 12/08/2021 2,175 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/09/2021 12/09/2021 2,178 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/10/2021 12/10/2021 2,181 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/13/2021 12/13/2021 2,185 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/14/2021 12/14/2021 2,190 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/15/2021 12/15/2021 2,196 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/16/2021 12/16/2021 2,202 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/17/2021 12/17/2021 2,210 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/20/2021 12/20/2021 2,220 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/21/2021 12/31/2021 2,232 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 11/2021 11/2021 280 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 12/2021 12/2021 1,970 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 01/2022 01/2022 1,790 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 02/2022 02/2022 1,753 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 03/2022 03/2022 1,861 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 04/2022 04/2022 1,713 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 05/2022 05/2022 1,834 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 06/2022 06/2022 1,642 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 07/2022 07/2022 1,614 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 08/2022 08/2022 1,625 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 09/2022 09/2022 1,670 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 10/2022 10/2022 1,634 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 11/2022 11/2022 1,714 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 12/2022 12/2022 1,668 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 01/2023 01/2023 1,643 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 02/2023 02/2023 1,610 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 03/2023 03/2023 1,583 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 04/2023 04/2023 1,550 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 05/2023 05/2023 1,646 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 06/2023 06/2023 1,940 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 07/2023 07/2023 1,913 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 08/2023 08/2023 1,886 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 09/2023 09/2023 1,847 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 10/2023 10/2023 1,798 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 11/2023 11/2023 2,023 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 12/2023 12/2023 1,845 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 01/2024 01/2024 1,828 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 02/2024 02/2024 1,812 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 03/2024 03/2024 1,802 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 04/2024 04/2024 1,790 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 05/2024 05/2024 1,778 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 06/2024 06/2024 1,767 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 07/2024 07/2024 1,755 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 08/2024 08/2024 1,743 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 09/2024 09/2024 1,733 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 10/2024 12/2024 1,725 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 11/2021 11/2021 % 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 12/2021 12/2021 5,408 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 01/2022 01/2022 5,900 USD 22.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 02/2022 02/2022 5,850 USD 17.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 03/2022 03/2022 5,800 USD 13.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 04/2022 05/2022 5,750 USD 13.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 06/2022 06/2022 5,750 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 07/2022 07/2022 5,700 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 08/2022 08/2022 5,650 USD 11.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 09/2022 09/2022 5,600 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 10/2022 10/2022 5,500 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 11/2022 11/2022 5,400 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 12/2022 12/2022 5,350 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 01/2023 01/2023 5,300 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 02/2023 02/2023 5,200 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 03/2023 03/2023 5,150 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 04/2023 04/2023 5,050 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 05/2023 05/2023 5,000 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 06/2023 06/2023 4,950 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 07/2023 07/2023 4,900 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 08/2023 08/2023 4,850 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 09/2023 09/2023 4,750 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 10/2023 12/2024 4,600 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LNDN TRD MRK HOL 12/2021 01/2022 5,950 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LNDN TRD MRK HOL 02/2022 02/2022 5,900 USD 22.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LNDN TRD MRK HOL 03/2022 03/2022 5,850 USD 17.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 12/2021 01/2022 5,950 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 02/2022 02/2022 5,900 USD 22.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 03/2022 03/2022 5,850 USD 17.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 04/2022 04/2022 5,800 USD 13.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 05/2022 06/2022 5,750 USD 13.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 07/2022 07/2022 5,750 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 08/2022 08/2022 5,700 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 09/2022 09/2022 5,650 USD 11.000%