IRON ORE 62% FE, CFR NORTH CHINA (PLATTS) - 保证金

开始时间 期末
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 05/2022 05/2022 550 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 06/2022 10/2022 537 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 11/2022 03/2023 475 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2023 12/2027 281 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 01/2028 12/2034 293 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 12/2021 01/2022 1,750 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 02/2022 02/2022 1,750 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 03/2022 03/2022 1,625 USD 20.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2022 04/2022 750 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 05/2022 05/2022 550 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 06/2022 10/2022 537 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 11/2022 03/2023 475 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2023 12/2027 281 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 01/2028 10/2031 293 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 12/2021 01/2022 1,750 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 02/2022 02/2022 1,750 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 03/2022 03/2022 1,625 USD 20.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 12/2021 01/2022 1,750 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 02/2022 02/2022 1,750 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 03/2022 03/2022 1,625 USD 20.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2022 04/2022 750 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 05/2022 05/2022 550 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 06/2022 10/2022 537 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 11/2022 03/2023 475 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2023 12/2027 281 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 01/2028 12/2034 293 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NGPL LA NY 12/2021 12/2026 100 USD 0.05
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 12/2021 12/2021 7,250 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 01/2022 01/2022 6,250 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 02/2022 12/2025 6,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 12/2021 01/2022 1,750 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 02/2022 02/2022 1,750 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 03/2022 03/2022 1,625 USD 20.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2022 04/2022 750 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 05/2022 05/2022 550 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 06/2022 10/2022 537 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 11/2022 03/2023 475 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2023 12/2027 281 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 12/2021 12/2021 7,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 01/2022 01/2022 6,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 02/2022 12/2025 5,500 USD 0.04
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 12/2021 12/2021 4,566 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 01/2022 03/2022 68,500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 04/2022 04/2022 23,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 05/2022 01/2023 17,900 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 02/2023 12/2027 11,600 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 11/23/2021 12/05/2021 320 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 12/06/2021 12/12/2021 310 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 12/13/2021 12/31/2021 300 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 12/2021 03/2022 68,500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 04/2022 04/2022 23,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 05/2022 01/2023 17,900 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 02/2023 12/2025 11,600 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 11/2021 04/2022 15,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 05/2022 05/2022 5,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 06/2022 02/2023 3,850 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 03/2023 12/2032 2,500 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN CAL M TTG 12/2021 03/2022 15,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN CAL M TTG 04/2022 04/2022 5,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN CAL M TTG 05/2022 01/2023 3,850 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN CAL M TTG 02/2023 12/2027 2,900 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 11/2021 11/2021 612 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 12/2021 03/2022 15,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 04/2022 04/2022 5,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 05/2022 12/2022 3,850 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 01/2023 12/2027 2,900 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 11/2021 04/2022 15,000 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 05/2022 12/2027 4,000 GBP 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 11/2021 11/2021 192 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 12/2021 12/2021 3,900 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 01/2022 07/2022 3,500 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 08/2022 10/2025 1,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 11/01/2021 11/01/2021 380 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 11/02/2021 11/02/2021 400 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 11/03/2021 11/03/2021 421 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 11/04/2021 11/04/2021 444 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 11/05/2021 11/05/2021 470 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 11/08/2021 11/08/2021 500 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 11/09/2021 11/09/2021 533 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 11/10/2021 11/10/2021 571 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 11/11/2021 11/11/2021 615 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 11/12/2021 11/12/2021 666 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 11/15/2021 11/15/2021 726 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 11/16/2021 11/16/2021 800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 11/17/2021 11/17/2021 888 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 11/18/2021 11/18/2021 1,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 11/19/2021 11/19/2021 1,142 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 11/22/2021 11/22/2021 1,333 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 11/23/2021 11/23/2021 1,600 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 11/24/2021 11/24/2021 2,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 11/26/2021 11/26/2021 2,666 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 11/29/2021 11/30/2021 4,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 12/01/2021 12/31/2021 3,900 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 11/01/2021 11/01/2021 5,045 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 11/02/2021 11/02/2021 5,300 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 11/03/2021 11/03/2021 5,580 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 11/05/2021 11/05/2021 5,888 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 11/08/2021 11/08/2021 6,232 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 11/09/2021 11/09/2021 6,625 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 11/10/2021 11/10/2021 7,064 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 11/11/2021 11/11/2021 7,573 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 11/12/2021 11/12/2021 8,151 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 11/15/2021 11/15/2021 8,835 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 11/16/2021 11/16/2021 9,630 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 11/17/2021 11/17/2021 10,600 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 11/18/2021 11/18/2021 11,776 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 11/19/2021 11/19/2021 13,250 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 11/22/2021 11/22/2021 15,142 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 11/23/2021 11/23/2021 17,664 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 11/24/2021 11/24/2021 21,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 11/25/2021 11/25/2021 26,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 11/26/2021 11/26/2021 35,335 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 11/29/2021 11/30/2021 53,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 12/01/2021 12/31/2021 48,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 01/03/2022 01/31/2022 45,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 11/01/2021 11/01/2021 4,812 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 11/02/2021 11/02/2021 5,045 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 11/03/2021 11/03/2021 5,300 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 11/04/2021 11/04/2021 5,580 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 11/05/2021 11/05/2021 5,888 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 11/08/2021 11/08/2021 6,232 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 11/09/2021 11/09/2021 6,625 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 11/10/2021 11/10/2021 7,064 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 11/11/2021 11/11/2021 7,573 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 11/12/2021 11/12/2021 8,151 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 11/15/2021 11/15/2021 8,835 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 11/16/2021 11/16/2021 9,630 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 11/17/2021 11/17/2021 10,600 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 11/18/2021 11/18/2021 11,776 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 11/19/2021 11/19/2021 13,250 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 11/22/2021 11/22/2021 15,142 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 11/23/2021 11/23/2021 17,664 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 11/24/2021 11/24/2021 21,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 11/25/2021 11/25/2021 26,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 11/26/2021 11/26/2021 35,335 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 11/29/2021 11/30/2021 53,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 12/01/2021 12/31/2021 48,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 01/04/2022 01/31/2022 42,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL ISOBUTANE OPIS 3L 11/2021 11/2024 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL NRML BUTAN OPIS 3M 11/2021 11/2024 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL LDH PROPAN OPIS 3N 11/2021 11/2025 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL NONLDH PN OPIS 3P 11/2021 11/2025 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU PHSCL ETHANE OPIS 3Q 11/2021 11/2024 1,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU PHSL NAT GAS OPIS 3R 11/2021 11/2024 5,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 11/2021 11/2021 4,644 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 12/2021 12/2021 30,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 01/2022 01/2022 27,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 02/2022 02/2022 25,800 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 03/2022 04/2022 23,300 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 05/2022 05/2022 22,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 06/2022 06/2022 19,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 07/2022 07/2022 18,600 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 08/2022 08/2022 16,600 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 09/2022 01/2023 15,800 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 02/2023 11/2024 15,400 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 11/2021 11/2021 2,544 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 12/2021 12/2021 48,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 01/2022 02/2022 45,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 03/2022 05/2022 38,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 06/2022 10/2025 30,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 11/2021 11/2021 225 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 12/2021 12/2021 4,500 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 01/2022 06/2026 4,000 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 11/2021 11/2021 192 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 12/2021 12/2021 3,900 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 01/2022 01/2022 3,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 02/2022 02/2022 3,300 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 03/2022 04/2022 3,200 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 05/2022 05/2022 3,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 06/2022 06/2022 2,500 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 07/2022 07/2022 2,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 08/2022 08/2022 1,900 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 09/2022 01/2023 1,700 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 02/2023 12/2024 1,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 11/01/2021 11/01/2021 152 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 11/02/2021 11/02/2021 160 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 11/03/2021 11/03/2021 168 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 11/04/2021 11/04/2021 177 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 11/05/2021 11/05/2021 188 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 11/08/2021 11/08/2021 200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 11/09/2021 11/09/2021 213 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 11/10/2021 11/10/2021 228 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 11/11/2021 11/11/2021 246 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 11/12/2021 11/12/2021 266 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 11/15/2021 11/15/2021 290 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 11/16/2021 11/16/2021 320 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 11/17/2021 11/17/2021 355 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 11/18/2021 11/18/2021 400 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 11/19/2021 11/19/2021 457 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 11/22/2021 11/22/2021 533 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 11/23/2021 11/23/2021 640 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 11/24/2021 11/24/2021 800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 11/26/2021 11/26/2021 1,066 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 11/29/2021 11/30/2021 1,600 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 12/01/2021 12/31/2021 1,500 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 11/2021 11/2021 253 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 12/2021 12/2021 3,500 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 01/2022 02/2022 3,300 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 03/2022 12/2025 2,400 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 11/01/2021 11/01/2021 352 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 11/02/2021 11/02/2021 370 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 11/03/2021 11/03/2021 389 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 11/04/2021 11/04/2021 411 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 11/05/2021 11/05/2021 435 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 11/08/2021 11/08/2021 462 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 11/09/2021 11/09/2021 493 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 11/10/2021 11/10/2021 528 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 11/11/2021 11/11/2021 569 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 11/12/2021 11/12/2021 616 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 11/15/2021 11/15/2021 672 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 11/16/2021 11/16/2021 740 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 11/17/2021 11/17/2021 822 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 11/18/2021 11/18/2021 925 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 11/19/2021 11/19/2021 1,057 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 11/22/2021 11/22/2021 1,233 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 11/23/2021 11/23/2021 1,480 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 11/24/2021 11/24/2021 1,850 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 11/26/2021 11/26/2021 2,466 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 11/29/2021 11/30/2021 3,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 12/01/2021 12/31/2021 3,600 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 11/2021 11/2021 400 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 12/2021 12/2021 3,900 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 01/2022 01/2022 3,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 02/2022 09/2022 3,300 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 10/2022 10/2023 1,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 11/2023 12/2025 1,700 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GASOLINE FUT 8L 11/2021 11/2021 400 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GASOLINE FUT 8L 12/2021 10/2024 4,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE FUT 8M 11/2021 11/2021 440 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE FUT 8M 12/2021 10/2024 3,700 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 11/01/2021 11/01/2021 380 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 11/02/2021 11/02/2021 400 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 11/03/2021 11/03/2021 421 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 11/04/2021 11/04/2021 444 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 11/05/2021 11/05/2021 470 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 11/08/2021 11/08/2021 500 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 11/09/2021 11/09/2021 533 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 11/10/2021 11/10/2021 571 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 11/11/2021 11/11/2021 615 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 11/12/2021 11/12/2021 666 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 11/15/2021 11/15/2021 726 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 11/16/2021 11/16/2021 800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 11/17/2021 11/17/2021 888 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 11/18/2021 11/18/2021 1,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 11/19/2021 11/19/2021 1,142 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 11/22/2021 11/22/2021 1,333 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 11/23/2021 11/23/2021 1,600 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 11/24/2021 11/24/2021 2,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 11/26/2021 11/26/2021 2,666 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 11/29/2021 11/30/2021 4,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 12/01/2021 12/31/2021 3,900 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 12/2021 12/2021 53,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 01/2022 02/2022 45,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 03/2022 05/2022 38,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 06/2022 11/2025 30,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 11/2021 11/2021 192 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 12/2021 12/2021 3,900 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 01/2022 01/2022 3,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 02/2022 02/2022 3,300 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 03/2022 04/2022 3,200 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 05/2022 05/2022 3,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 06/2022 06/2022 2,500 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 07/2022 07/2022 2,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 08/2022 08/2022 1,900 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 09/2022 01/2023 1,700 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 02/2023 02/2025 1,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 03/2025 12/2025 1,500 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARG) BALMO BEB 11/01/2021 11/30/2021 17,787 USD 0.25
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARG) BALMO BEB 12/01/2021 01/31/2022 56,250 USD 0.25
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 11/2021 11/2021 4,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 12/2021 12/2021 45,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 01/2022 12/2024 35,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 11/2021 11/2021 76 USD 38.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 12/2021 12/2021 1,500 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 01/2022 01/2022 1,400 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 02/2022 03/2022 1,300 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 04/2022 04/2022 1,100 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 05/2022 05/2022 1,000 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 06/2022 06/2022 900 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 07/2022 07/2022 800 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 08/2022 10/2022 700 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 11/2022 12/2025 700 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU LDH PROPNE FUTURES C3D 11/17/2021 12/31/2021 3,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU BUTANE FUT C4D 11/17/2021 12/31/2021 4,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS DLY MT BELVIEU NAT GAS FUT C5D 11/17/2021 12/31/2021 5,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE (OPIS) BALMO CBB 11/01/2021 11/30/2021 1,739 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NORMAL BUTANE (OPIS) BALMO CBB 12/01/2021 12/31/2021 5,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GSOLINE (OPIS) BALMO CGB 11/01/2021 11/30/2021 1,581 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY NAT GSOLINE (OPIS) BALMO CGB 12/01/2021 12/31/2021 5,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPNE (OPIS) BALMO FUT CPB 11/01/2021 12/31/2021 5,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL CPP 11/2021 11/2021 96 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL CPP 12/2021 11/2025 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 11/2021 11/2021 177 USD 35.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 12/2021 12/2021 3,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 01/2022 01/2022 3,400 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 02/2022 02/2022 3,200 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 03/2022 03/2022 2,700 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 04/2022 04/2022 2,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 05/2022 05/2022 2,500 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 06/2022 06/2022 2,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 07/2022 08/2022 2,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 09/2022 01/2023 1,800 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 02/2023 04/2023 1,700 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 05/2023 12/2025 1,600 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE (PCW) BALMO FUT HPD 11/01/2021 11/30/2021 632 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE (PCW) BALMO FUT HPD 12/01/2021 12/31/2021 2,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 11/2021 11/2021 150 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 12/2021 10/2023 1,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE (PCW) BALMO FUT LEL 11/01/2021 11/30/2021 790 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE (PCW) BALMO FUT LEL 12/01/2021 12/31/2021 2,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 11/2021 11/2021 200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 12/2021 10/2023 2,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 12/2021 12/2021 3,800 USD 0.12
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 01/2022 05/2022 3,000 USD 0.07
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 06/2022 11/2022 2,350 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 11/2021 11/2021 2,544 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 12/2021 12/2021 48,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 01/2022 02/2022 45,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 03/2022 05/2022 38,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 06/2022 10/2024 30,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 12/2021 12/2021 5,300 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 01/2022 02/2022 4,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 03/2022 05/2022 3,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 06/2022 11/2024 3,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHYLENE FIN BALMO FUT MBB 11/01/2021 11/30/2021 2,766 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHYLENE FIN BALMO FUT MBB 12/01/2021 12/31/2021 8,750 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE IN-WELL(PCW) MBE 11/2021 11/2021 10,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE IN-WELL(PCW) MBE 12/2021 12/2023 8,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHYLENE EPC FUT MBH 11/2021 12/2023 9,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHYLENE EPC BALMO FUT MBJ 11/01/2021 11/30/2021 3,557 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHYLENE EPC BALMO FUT MBJ 12/01/2021 12/31/2021 11,250 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 11/2021 11/2021 400 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 12/2021 12/2021 3,800 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 01/2022 12/2024 3,600 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU ETHYLENE(PCW) FIN FUT MBN 11/2021 11/2021 900 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU ETHYLENE(PCW) FIN FUT MBN 12/2021 12/2023 8,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 11/2021 11/2021 400 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 12/2021 12/2021 3,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 01/2022 12/2025 3,300 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 11/2021 11/2021 2,544 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 12/2021 12/2021 48,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 01/2022 02/2022 42,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 03/2022 05/2022 35,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT MPS 06/2022 12/2024 30,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT PGP 11/2021 11/2021 10,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT PGP 12/2021 12/2023 9,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 11/2021 11/2021 4,700 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 12/2021 12/2021 30,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 01/2022 01/2022 27,900 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 02/2022 02/2022 26,700 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 03/2022 04/2022 24,200 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 05/2022 05/2022 23,400 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 06/2022 06/2022 19,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 07/2022 07/2022 18,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 08/2022 08/2022 16,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 09/2022 01/2023 15,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 02/2023 02/2025 15,400 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 03/2025 10/2025 15,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 11/2025 11/2025 48,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 11/2021 11/2021 4,755 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 12/2021 11/2025 30,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 01/2022 02/2022 27,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 03/2022 05/2022 25,400 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 06/2022 07/2022 23,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 08/2022 10/2025 16,200 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 11/2021 11/2021 350 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP POLYPROPYLENE(PCW) CAL FUT PPP 12/2021 12/2023 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP (PCW) BALMO FUT PPW 11/01/2021 11/30/2021 948 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PP (PCW) BALMO FUT PPW 12/01/2021 12/31/2021 3,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 11/2021 11/2021 2,544 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 12/2021 12/2021 48,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 01/2022 02/2022 42,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 03/2022 05/2022 35,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPANE CIF ARA FUT PS 06/2022 12/2024 30,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 11/01/2021 11/01/2021 447 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 11/02/2021 11/02/2021 470 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 11/03/2021 11/03/2021 494 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 11/04/2021 11/04/2021 522 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 11/05/2021 11/05/2021 552 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 11/08/2021 11/08/2021 587 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 11/09/2021 11/09/2021 626 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 11/10/2021 11/10/2021 671 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 11/11/2021 11/11/2021 722 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 11/12/2021 11/12/2021 783 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 11/15/2021 11/15/2021 853 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 11/16/2021 11/16/2021 940 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 11/17/2021 11/17/2021 1,044 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 11/18/2021 11/18/2021 1,175 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 11/19/2021 11/19/2021 1,342 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 11/22/2021 11/22/2021 1,566 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 11/23/2021 11/23/2021 1,880 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 11/24/2021 11/24/2021 2,350 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 11/26/2021 11/26/2021 3,133 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 11/29/2021 11/30/2021 4,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 12/01/2021 12/31/2021 4,500 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI S1R 11/2021 11/2021 4,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI S1R 12/2021 12/2021 3,900 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI S1R 01/2022 07/2022 3,500 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI S1R 08/2022 10/2025 1,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNT MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPI S7Q 11/2021 11/2021 4,700 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNT MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPI S7Q 12/2021 12/2021 4,500 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNT MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPI S7Q 01/2022 02/2026 4,000 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 11/2021 11/2021 4,000 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 12/2021 12/2021 3,900 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 01/2022 01/2022 3,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 02/2022 02/2022 3,300 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 03/2022 04/2022 3,200 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 05/2022 05/2022 3,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 06/2022 06/2022 2,500 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 07/2022 07/2022 2,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 08/2022 08/2022 1,900 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 09/2022 01/2023 1,700 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 02/2023 02/2025 1,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 03/2025 12/2025 1,500 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 11/2021 11/2021 1,600 USD 38.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 12/2021 12/2021 1,500 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 01/2022 01/2022 1,400 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 02/2022 03/2022 1,300 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 04/2022 04/2022 1,100 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 05/2022 05/2022 1,000 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 06/2022 06/2022 900 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 07/2022 07/2022 800 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 08/2022 10/2022 700 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 11/2022 12/2025 700 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 11/2021 11/2021 3,700 USD 35.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 12/2021 12/2021 3,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 01/2022 01/2022 3,400 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 02/2022 02/2022 3,200 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 03/2022 03/2022 2,700 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 04/2022 04/2022 2,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 05/2022 05/2022 2,500 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 06/2022 06/2022 2,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 07/2022 08/2022 2,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 09/2022 01/2023 1,800 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 02/2023 04/2023 1,700 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 05/2023 12/2025 1,600 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 11/2021 11/2021 5,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 12/2021 12/2021 50,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 01/2022 12/2024 35,000 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/01/2021 11/01/2021 218 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/02/2021 11/02/2021 229 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/03/2021 11/03/2021 242 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/04/2021 11/04/2021 255 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/05/2021 11/05/2021 270 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/08/2021 11/08/2021 287 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/09/2021 11/09/2021 306 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/10/2021 11/10/2021 328 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/11/2021 11/11/2021 353 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/12/2021 11/12/2021 383 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/15/2021 11/15/2021 417 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/16/2021 11/16/2021 459 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/17/2021 11/17/2021 510 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/18/2021 11/18/2021 574 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/19/2021 11/19/2021 656 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/22/2021 11/22/2021 766 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/23/2021 11/23/2021 919 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/24/2021 11/24/2021 1,149 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/26/2021 11/26/2021 1,532 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 11/29/2021 11/30/2021 2,299 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 12/01/2021 12/01/2021 1,897 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 12/02/2021 12/02/2021 1,893 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 12/03/2021 12/03/2021 1,889 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 12/06/2021 12/06/2021 1,884 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 12/07/2021 12/07/2021 1,879 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 12/08/2021 12/08/2021 1,874 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 12/09/2021 12/09/2021 1,867 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 12/10/2021 12/10/2021 1,860 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 12/13/2021 12/13/2021 1,852 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 12/14/2021 12/14/2021 1,842 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 12/15/2021 12/15/2021 1,831 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 12/16/2021 12/16/2021 1,818 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 12/17/2021 12/17/2021 1,802 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 12/20/2021 12/20/2021 1,783 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB CRACK SPREAD BALMO FUT 1E 12/21/2021 12/31/2021 1,759 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/01/2021 11/01/2021 175 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/02/2021 11/02/2021 184 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/03/2021 11/03/2021 194 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/04/2021 11/04/2021 204 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/05/2021 11/05/2021 216 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/08/2021 11/08/2021 230 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/09/2021 11/09/2021 245 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/10/2021 11/10/2021 263 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/11/2021 11/11/2021 283 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/12/2021 11/12/2021 307 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/15/2021 11/15/2021 335 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/16/2021 11/16/2021 369 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/17/2021 11/17/2021 409 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/18/2021 11/18/2021 461 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/19/2021 11/19/2021 527 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/22/2021 11/22/2021 614 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/23/2021 11/23/2021 738 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/24/2021 11/24/2021 922 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/26/2021 11/26/2021 1,230 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 11/29/2021 11/30/2021 1,845 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/01/2021 12/01/2021 1,722 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/02/2021 12/02/2021 1,716 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/03/2021 12/03/2021 1,710 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/06/2021 12/06/2021 1,703 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/07/2021 12/07/2021 1,696 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 12/08/2021 12/08/2021 1,688 USD 0.05