IRON ORE 62% FE, CFR NORTH CHINA (PLATTS) - 保证金

开始时间 期末
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 02/2025 02/2025 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 03/2025 03/2025 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 04/2025 12/2026 140 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 06/2025 11/2026 100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 11/2025 11/2025 105 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 03/2026 03/2026 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 12/2022 12/2022 9,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 01/2023 01/2023 3,950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 02/2023 02/2023 6,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 03/2023 03/2023 5,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 04/2023 04/2023 675 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 05/2023 05/2023 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 06/2023 06/2023 405 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 07/2023 05/2024 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 08/2023 08/2023 205 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 09/2023 10/2023 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 12/2023 02/2025 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 01/2024 01/2024 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 02/2024 02/2024 1,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 03/2024 03/2024 1,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 04/2024 01/2025 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 06/2024 09/2024 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 07/2024 12/2025 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 08/2024 08/2025 150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 10/2024 11/2024 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 03/2025 03/2025 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 04/2025 04/2025 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 11/2025 11/2025 175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 12/2022 12/2022 3,175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 01/2023 01/2023 8,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 02/2023 02/2023 8,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 03/2023 03/2023 6,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 04/2023 12/2023 3,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 01/2024 01/2024 3,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 02/2024 02/2024 2,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 03/2024 03/2024 1,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 04/2024 05/2024 1,350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 06/2024 06/2024 1,450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 07/2024 03/2025 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 01/2025 11/2025 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 02/2025 10/2025 950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 04/2025 04/2025 1,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 05/2025 05/2025 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 06/2025 06/2025 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 07/2025 12/2025 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 12/2022 12/2022 4,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 01/2023 01/2023 8,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 02/2023 02/2023 7,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 03/2023 03/2023 5,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 04/2023 04/2023 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 05/2023 07/2023 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 08/2023 08/2023 1,455 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 09/2023 09/2023 1,555 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 10/2023 01/2024 2,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 12/2023 12/2023 2,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 02/2024 02/2024 2,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 03/2024 03/2024 1,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 04/2024 09/2025 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 11/2024 11/2024 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 12/2024 07/2025 650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 01/2025 01/2025 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 02/2025 02/2025 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 03/2025 10/2025 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 11/2025 11/2025 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 12/2025 12/2025 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 12/2022 12/2022 4,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 01/2023 01/2023 8,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 02/2023 02/2023 7,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 03/2023 03/2023 5,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 04/2023 04/2023 1,025 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 05/2023 05/2023 605 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 06/2023 06/2023 1,455 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 07/2023 10/2023 1,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 08/2023 08/2023 1,405 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 09/2023 09/2023 1,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 11/2023 01/2024 2,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 12/2023 12/2023 2,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 02/2024 02/2024 2,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 03/2024 03/2024 1,350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 04/2024 12/2025 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 08/2024 08/2024 375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 09/2024 09/2024 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 12/2024 04/2025 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 01/2025 01/2025 650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 02/2025 02/2025 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 05/2025 05/2025 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 06/2025 10/2025 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 07/2025 11/2025 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 08/2025 08/2025 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 12/2022 12/2022 7,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2023 01/2023 6,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 02/2023 02/2023 7,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 03/2023 03/2023 5,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2023 04/2023 825 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 05/2023 05/2023 425 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 06/2023 06/2023 405 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 07/2023 07/2023 355 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 08/2023 08/2023 1,175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 09/2023 09/2023 1,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 10/2023 03/2024 1,250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 11/2023 11/2023 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 12/2023 12/2023 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2024 01/2024 2,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 02/2024 02/2024 1,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2024 11/2024 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 05/2024 06/2024 375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 07/2024 07/2024 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 08/2024 12/2025 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 10/2024 10/2024 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 12/2024 03/2025 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2025 01/2025 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 02/2025 02/2025 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2025 06/2025 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 07/2025 08/2025 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 12/2022 01/2023 9,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 02/2023 02/2023 9,000 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 03/2023 03/2023 7,200 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2023 04/2023 4,400 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 05/2023 05/2023 4,200 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 06/2023 06/2023 4,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 07/2023 07/2023 3,900 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 08/2023 08/2023 3,800 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 09/2023 09/2023 3,750 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 10/2023 10/2023 3,600 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 11/2023 11/2023 3,300 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 12/2023 12/2023 3,175 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 01/2024 01/2024 3,050 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 02/2024 02/2024 3,000 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 03/2024 03/2024 2,800 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2024 02/2025 2,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 03/2025 03/2025 2,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2025 04/2025 2,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 05/2025 05/2025 2,350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 06/2025 11/2025 2,250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 12/2025 03/2026 2,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2026 12/2035 2,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 12/2022 01/2023 9,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 02/2023 02/2023 9,000 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 03/2023 03/2023 7,200 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2023 04/2023 4,400 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 05/2023 05/2023 4,200 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 06/2023 06/2023 4,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 07/2023 07/2023 3,900 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 08/2023 08/2023 3,800 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 09/2023 09/2023 3,750 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 10/2023 10/2023 3,600 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 11/2023 11/2023 3,300 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 12/2023 12/2023 3,175 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 01/2024 01/2024 3,050 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 02/2024 02/2024 3,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 03/2024 03/2024 2,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2024 02/2025 2,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 03/2025 03/2025 2,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2025 04/2025 2,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 05/2025 05/2025 2,350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 06/2025 11/2025 2,250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 12/2025 03/2026 2,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2026 12/2026 2,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HH TAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HHT 12/2022 01/2023 9,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS HH TAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HHT 02/2023 02/2023 9,000 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS HH TAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HHT 03/2023 03/2023 7,200 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 12/2022 01/2023 9,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 02/2023 02/2023 9,000 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 03/2023 03/2023 7,200 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2023 04/2023 4,400 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 05/2023 05/2023 4,200 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 06/2023 06/2023 4,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 07/2023 07/2023 3,900 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 08/2023 08/2023 3,800 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 09/2023 09/2023 3,750 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 10/2023 10/2023 3,600 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 11/2023 11/2023 3,300 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 12/2023 12/2023 3,175 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 01/2024 01/2024 3,050 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 02/2024 02/2024 3,000 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 03/2024 03/2024 2,800 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2024 02/2025 2,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 03/2025 03/2025 2,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2025 04/2025 2,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 05/2025 05/2025 2,350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 06/2025 11/2025 2,250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 12/2025 03/2026 2,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2026 12/2028 2,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 01/2023 01/2023 165,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 02/2023 02/2023 155,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 03/2023 07/2023 145,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 08/2023 07/2024 130,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 08/2024 12/2025 80,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 01/2023 02/2023 165,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 03/2023 03/2023 155,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 04/2023 09/2023 145,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 10/2023 12/2025 130,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 01/2023 01/2023 165,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 02/2023 02/2023 155,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 03/2023 07/2023 145,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 08/2023 07/2024 130,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 08/2024 12/2028 80,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 01/2023 01/2023 23,000,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 02/2023 02/2023 21,000,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 03/2023 07/2023 20,000,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 08/2023 07/2024 18,000,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 08/2024 12/2028 11,000,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS GULF COAST LNG EXPORT FUTURES LNG 11/13/2022 03/26/2023 90,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS GULF COAST LNG EXPORT FUTURES LNG 04/02/2023 12/29/2024 70,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 11/29/2022 12/04/2022 1,300 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 12/05/2022 12/08/2022 1,200 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 12/09/2022 01/31/2023 1,100 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 12/2022 01/2023 175,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 02/2023 03/2023 150,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 04/2023 12/2026 130,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2022 01/2023 9,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 02/2023 02/2023 9,000 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 03/2023 03/2023 7,200 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2023 04/2023 4,400 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 05/2023 05/2023 4,200 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 06/2023 06/2023 4,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 07/2023 07/2023 3,900 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 08/2023 08/2023 3,800 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 09/2023 09/2023 3,750 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 10/2023 10/2023 3,600 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2023 11/2023 3,300 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 12/2023 12/2023 3,175 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 01/2024 01/2024 3,050 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 02/2024 02/2024 3,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 03/2024 03/2024 2,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2024 02/2025 2,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 03/2025 03/2025 2,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2025 04/2025 2,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 05/2025 05/2025 2,350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 06/2025 11/2025 2,250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 12/2025 03/2026 2,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2026 12/2035 2,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 12/2022 01/2023 9,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 02/2023 02/2023 9,000 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 03/2023 03/2023 7,200 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 04/2023 04/2023 4,400 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 05/2023 05/2023 4,200 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 06/2023 06/2023 4,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 07/2023 07/2023 3,900 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 08/2023 08/2023 3,800 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 09/2023 09/2023 3,750 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 10/2023 10/2023 3,600 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 11/2023 11/2023 3,300 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 12/2023 12/2023 3,175 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 12/2022 01/2023 2,250 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 02/2023 02/2023 2,250 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 03/2023 03/2023 1,800 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2023 04/2023 1,100 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 05/2023 05/2023 1,050 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 06/2023 06/2023 1,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 07/2023 07/2023 975 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 08/2023 08/2023 950 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 09/2023 09/2023 937 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 10/2023 10/2023 900 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 11/2023 11/2023 825 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 12/2023 12/2023 793 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 01/2024 01/2024 762 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 02/2024 02/2024 750 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 03/2024 03/2024 700 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2024 02/2025 637 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 03/2025 03/2025 625 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2025 04/2025 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 05/2025 05/2025 587 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 06/2025 11/2025 562 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 12/2025 03/2026 537 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2026 12/2035 525 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 12/2022 01/2023 2,250 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 02/2023 02/2023 2,250 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 03/2023 03/2023 1,800 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2023 04/2023 1,100 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 05/2023 05/2023 1,050 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 06/2023 06/2023 1,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 07/2023 07/2023 975 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 08/2023 08/2023 950 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 09/2023 09/2023 937 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 10/2023 10/2023 900 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 11/2023 11/2023 825 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 12/2023 12/2023 793 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 01/2024 01/2024 762 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 02/2024 02/2024 750 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 03/2024 03/2024 700 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2024 02/2025 637 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 03/2025 03/2025 625 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2025 04/2025 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 05/2025 05/2025 587 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 06/2025 11/2025 562 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 12/2025 03/2026 537 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2026 10/2032 525 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 12/2022 01/2023 2,250 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 02/2023 02/2023 2,250 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 03/2023 03/2023 1,800 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 01/2023 01/2023 2,250 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 02/2023 02/2023 2,250 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 03/2023 03/2023 1,800 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2023 04/2023 1,100 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 05/2023 05/2023 1,050 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 06/2023 06/2023 1,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 07/2023 07/2023 975 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 08/2023 08/2023 950 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 09/2023 09/2023 937 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 10/2023 10/2023 900 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 11/2023 11/2023 825 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 12/2023 12/2023 793 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 01/2024 01/2024 762 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 02/2024 02/2024 750 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 03/2024 03/2024 700 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2024 02/2025 637 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 03/2025 03/2025 625 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2025 04/2025 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 05/2025 05/2025 587 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 06/2025 11/2025 562 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 12/2025 03/2026 537 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2026 12/2035 525 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS LNG NW EUROPE MARKER (PLATTS) FUT NWM 01/2023 01/2023 160,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG NW EUROPE MARKER (PLATTS) FUT NWM 02/2023 02/2023 150,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG NW EUROPE MARKER (PLATTS) FUT NWM 03/2023 07/2023 140,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG NW EUROPE MARKER (PLATTS) FUT NWM 08/2023 07/2024 125,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG NW EUROPE MARKER (PLATTS) FUT NWM 08/2024 12/2028 75,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NGPL LA NY 12/2022 12/2028 100 USD 0.05
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 12/2022 01/2023 7,250 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 02/2023 02/2023 6,250 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE NYP 03/2023 12/2026 6,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 12/2022 01/2023 2,250 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 02/2023 02/2023 2,250 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 03/2023 03/2023 1,800 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2023 04/2023 1,100 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 05/2023 05/2023 1,050 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 06/2023 06/2023 1,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 07/2023 07/2023 975 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 08/2023 08/2023 950 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 09/2023 09/2023 937 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 10/2023 10/2023 900 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 11/2023 11/2023 825 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 12/2023 12/2023 793 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 01/2024 01/2024 762 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 02/2024 02/2024 750 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 03/2024 03/2024 700 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2024 02/2025 637 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 03/2025 03/2025 625 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2025 04/2025 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 05/2025 05/2025 587 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 06/2025 11/2025 562 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 12/2025 03/2026 537 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2026 12/2028 525 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS (USD/MMBTU) TFU 12/2022 01/2023 200,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS (USD/MMBTU) TFU 02/2023 03/2023 185,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS (USD/MMBTU) TFU 04/2023 06/2024 180,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS (USD/MMBTU) TFU 07/2024 12/2028 140,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 12/2022 01/2023 7,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 02/2023 02/2023 6,000 USD 0.04
NYM NATURAL GAS HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE THD 03/2023 12/2026 5,500 USD 0.04
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 12/2022 12/2022 % 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 01/2023 06/2024 200,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 07/2024 12/2028 140,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 11/29/2022 12/04/2022 1,800 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 12/05/2022 12/15/2022 1,700 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS DAILY FUTURES TTD 12/16/2022 01/31/2023 1,400 EUR 0.08
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 12/2022 01/2023 200,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 02/2023 03/2023 185,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 04/2023 06/2024 180,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 07/2024 12/2026 140,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 12/2022 02/2023 50,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 03/2023 06/2024 47,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 07/2024 12/2033 35,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN CAL M TTG 12/2022 03/2023 50,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN CAL M TTG 04/2023 06/2024 47,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN CAL M TTG 07/2024 12/2028 35,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 12/2022 12/2022 46,666 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 01/2023 01/2023 50,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 02/2023 11/2023 47,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 12/2023 12/2028 35,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 12/2022 01/2023 41,000 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 02/2023 03/2023 37,000 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 04/2023 04/2023 35,000 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 05/2023 12/2028 33,000 GBP 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 11/2022 11/2022 % 35.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 12/2022 12/2022 4,163 USD 35.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 01/2023 01/2023 4,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 02/2023 02/2023 4,300 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 03/2023 03/2023 4,100 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 04/2023 04/2023 3,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 05/2023 05/2023 3,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 06/2023 06/2023 3,400 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 07/2023 07/2023 3,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 08/2023 09/2023 3,200 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 10/2023 11/2023 2,900 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 12/2023 12/2023 2,700 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 01/2024 01/2024 2,600 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 02/2024 02/2024 2,400 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 113 BUTANE 5 DECIMAL 113 03/2024 12/2026 2,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 11/2022 11/2022 % 38.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 12/2022 12/2022 1,991 USD 38.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 01/2023 01/2023 2,100 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 02/2023 02/2023 1,900 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 03/2023 03/2023 1,800 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 04/2023 04/2023 1,700 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 05/2023 05/2023 1,650 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 06/2023 06/2023 1,600 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 07/2023 07/2023 1,500 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 08/2023 08/2023 1,450 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 09/2023 09/2023 1,400 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 10/2023 10/2023 1,300 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 11/2023 11/2023 1,200 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 12/2023 12/2023 1,100 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 01/2024 01/2024 1,050 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 02/2024 02/2024 1,000 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 03/2024 10/2024 950 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 114 MONT BELVIE ETHANE OPIS 114 11/2024 12/2026 900 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 115 ARGUS PROPAN FAR EST IDX 115 11/2022 11/2022 % 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 115 ARGUS PROPAN FAR EST IDX 115 12/2022 12/2022 44,345 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 115 ARGUS PROPAN FAR EST IDX 115 01/2023 01/2023 48,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 115 ARGUS PROPAN FAR EST IDX 115 02/2023 03/2023 44,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 115 ARGUS PROPAN FAR EST IDX 115 04/2023 06/2023 40,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 115 ARGUS PROPAN FAR EST IDX 115 07/2023 11/2026 34,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 117 PROPANE NON LDH MT BELVIE 117 11/2022 11/2022 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 117 PROPANE NON LDH MT BELVIE 117 12/2022 12/2022 3,439 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 117 PROPANE NON LDH MT BELVIE 117 01/2023 01/2023 3,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 117 PROPANE NON LDH MT BELVIE 117 02/2023 08/2023 3,500 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 117 PROPANE NON LDH MT BELVIE 117 09/2023 11/2026 2,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 119 MT BELVIEU NAT GAS 5 D. O 119 11/2022 11/2022 % 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 119 MT BELVIEU NAT GAS 5 D. O 119 12/2022 12/2022 6,154 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 119 MT BELVIEU NAT GAS 5 D. O 119 01/2023 01/2023 6,700 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 119 MT BELVIEU NAT GAS 5 D. O 119 02/2023 02/2026 5,800 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTH 119 MT BELVIEU NAT GAS 5 D. O 119 03/2026 07/2027 580 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 11/2022 11/2022 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 12/2022 12/2022 3,439 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 01/2023 01/2023 3,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 02/2023 08/2023 3,500 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BELVIEU 1R 09/2023 11/2026 2,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 11/01/2022 11/30/2022 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 12/01/2022 12/01/2022 3,438 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 12/02/2022 12/02/2022 3,610 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE NON LDH MT BLV BALMO 1S 12/05/2022 12/30/2022 3,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 11/01/2022 11/30/2022 - 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 12/01/2022 12/01/2022 44,335 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 12/02/2022 12/02/2022 46,550 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 12/05/2022 12/30/2022 49,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 01/03/2023 01/31/2023 48,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PRPNE FAR EAST INDX BALMO FUT 22 02/01/2023 02/28/2023 44,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 11/01/2022 11/30/2022 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 12/01/2022 12/01/2022 53,100 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 12/02/2022 12/02/2022 55,896 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 12/05/2022 12/30/2022 59,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 01/03/2023 01/31/2023 54,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS EURO PROPNE CIFARA ARGUS BALMO FUT 32 02/01/2023 02/28/2023 51,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL ISOBUTANE OPIS 3L 11/2022 11/2025 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL NRML BUTAN OPIS 3M 11/2022 11/2025 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL LDH PROPAN OPIS 3N 11/2022 11/2026 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL NONLDH PN OPIS 3P 11/2022 11/2026 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU PHSCL ETHANE OPIS 3Q 11/2022 11/2025 1,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU PHSL NAT GAS OPIS 3R 11/2022 11/2025 5,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 11/2022 11/2022 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 12/2022 12/2022 25,041 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 01/2023 01/2023 35,920 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 02/2023 02/2023 34,410 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 03/2023 03/2023 33,490 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 04/2023 04/2023 29,550 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 05/2023 05/2023 28,630 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 06/2023 06/2023 27,710 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 07/2023 07/2023 25,390 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 08/2023 08/2023 24,930 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 09/2023 09/2023 24,470 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 10/2023 02/2024 23,550 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 03/2024 12/2025 23,090 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 11/2022 11/2022 % 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 12/2022 12/2022 44,345 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 01/2023 01/2023 48,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 02/2023 03/2023 44,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 04/2023 06/2023 40,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT 7E 07/2023 11/2026 34,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 11/2022 11/2022 % 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 12/2022 12/2022 6,154 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 01/2023 01/2023 6,700 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 02/2023 07/2027 5,800 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 11/2022 11/2022 % 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 12/2022 12/2022 3,439 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 01/2023 01/2023 3,700 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 02/2023 02/2023 3,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 03/2023 03/2023 3,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 04/2023 04/2023 3,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 05/2023 05/2023 2,800 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 06/2023 06/2023 2,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 07/2023 07/2023 2,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 08/2023 08/2023 2,300 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 09/2023 09/2023 2,200 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 10/2023 02/2024 2,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 03/2024 12/2025 1,900 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 11/01/2022 11/30/2022 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 12/01/2022 12/01/2022 1,990 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 12/02/2022 12/02/2022 2,090 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 12/05/2022 12/30/2022 2,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 11/2022 11/2022 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 12/2022 12/2022 6,300 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 01/2023 01/2023 6,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 02/2023 03/2023 4,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 04/2023 12/2026 4,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 11/01/2022 11/30/2022 % 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 12/01/2022 12/01/2022 4,162 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 12/02/2022 12/02/2022 4,370 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 12/05/2022 12/30/2022 4,600 USD 0.025