Asset Class Navigation

Iron Ore 62% Fe, CFR North China (Platts) 保证金

开始时间 期末
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 09/03/2019 09/30/2019 612 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/01/2019 07/01/2019 1,561 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/02/2019 07/02/2019 1,636 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/03/2019 07/03/2019 1,717 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/04/2019 07/05/2019 1,806 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/08/2019 07/08/2019 1,908 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/09/2019 07/09/2019 2,017 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/10/2019 07/10/2019 2,147 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/11/2019 07/11/2019 2,290 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/12/2019 07/12/2019 2,454 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/15/2019 07/15/2019 2,641 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/16/2019 07/16/2019 2,863 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/17/2019 07/17/2019 3,122 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/18/2019 07/18/2019 3,435 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/19/2019 07/19/2019 3,817 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/22/2019 07/22/2019 3,817 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/23/2019 07/23/2019 3,817 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/24/2019 07/24/2019 3,817 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/25/2019 07/25/2019 3,816 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/26/2019 07/26/2019 3,815 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/29/2019 07/29/2019 3,814 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/30/2019 07/30/2019 3,812 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/31/2019 07/31/2019 3,806 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/01/2019 08/01/2019 1,386 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/02/2019 08/02/2019 1,385 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/05/2019 08/05/2019 1,385 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/06/2019 08/06/2019 1,385 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/07/2019 08/07/2019 1,385 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/08/2019 08/08/2019 1,385 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/09/2019 08/09/2019 1,384 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/12/2019 08/12/2019 1,384 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/13/2019 08/13/2019 1,384 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/14/2019 08/14/2019 1,383 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/15/2019 08/15/2019 1,383 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/16/2019 08/16/2019 1,382 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/19/2019 08/19/2019 1,381 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/20/2019 08/20/2019 1,380 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/21/2019 08/21/2019 1,379 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/22/2019 08/22/2019 1,378 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/23/2019 08/23/2019 1,376 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/27/2019 08/27/2019 1,369 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/28/2019 08/28/2019 1,363 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/29/2019 08/29/2019 1,349 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 08/30/2019 08/30/2019 1,309 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/02/2019 09/03/2019 937 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/04/2019 09/04/2019 937 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/05/2019 09/05/2019 937 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/06/2019 09/06/2019 937 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/09/2019 09/09/2019 938 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/10/2019 09/10/2019 938 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/11/2019 09/11/2019 938 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/12/2019 09/12/2019 939 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/13/2019 09/13/2019 939 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/16/2019 09/16/2019 940 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/17/2019 09/17/2019 940 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/18/2019 09/18/2019 941 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/19/2019 09/19/2019 942 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/20/2019 09/20/2019 943 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/23/2019 09/23/2019 945 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/24/2019 09/24/2019 947 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/25/2019 09/25/2019 951 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/26/2019 09/26/2019 957 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/27/2019 09/27/2019 969 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/30/2019 09/30/2019 1,005 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI NAPHTHA CAR CIF CRK SPD 100MT NCC 07/2019 07/2019 767 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI NAPHTHA CAR CIF CRK SPD 100MT NCC 08/2019 12/2022 1,000 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FUEL OIL CRK SPRD BALMO NFC 07/01/2019 07/31/2019 2,956 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FUEL OIL CRK SPRD BALMO NFC 08/01/2019 08/30/2019 4,400 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FO (PLATTS) V GF CO HSFO BAL NFG 07/01/2019 07/31/2019 873 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FO (PLATTS) V GF CO HSFO BAL NFG 08/01/2019 08/30/2019 1,300 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 07/2019 07/2019 1,387 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 08/2019 08/2019 1,386 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 09/2019 09/2019 937 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 10/2019 10/2019 1,005 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 11/2019 11/2019 1,005 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 12/2019 12/2019 1,076 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 01/2020 01/2020 1,079 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 02/2020 02/2020 652 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 03/2020 03/2020 647 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 04/2020 04/2020 645 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 05/2020 05/2020 638 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 06/2020 06/2020 652 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 07/2020 07/2020 1,090 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 08/2020 08/2020 1,081 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 09/2020 09/2020 943 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 10/2020 10/2020 936 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 11/2020 11/2020 929 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 12/2020 12/2020 975 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 01/2021 01/2021 1,433 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 02/2021 02/2021 1,422 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 03/2021 03/2021 1,411 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 04/2021 04/2021 1,400 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 05/2021 05/2021 1,390 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 06/2021 06/2021 1,393 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 07/2021 07/2021 1,569 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 08/2021 08/2021 1,562 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 09/2021 09/2021 1,550 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 10/2021 10/2021 1,538 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 11/2021 11/2021 1,525 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 12/2021 12/2021 1,519 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 01/2022 01/2022 1,513 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 02/2022 02/2022 1,507 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 03/2022 03/2022 1,500 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 04/2022 04/2022 1,494 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 05/2022 05/2022 1,488 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 06/2022 06/2022 1,482 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 07/2022 07/2022 1,475 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 08/2022 08/2022 1,469 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 09/2022 09/2022 1,463 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 10/2022 10/2022 1,457 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 11/2022 12/2022 1,451 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 01/2023 12/2023 5,722 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NEW YORK FUEL OIL 1% V. EURO 1% FO NYF 07/2019 07/2019 722 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NEW YORK FUEL OIL 1% V. EURO 1% FO NYF 08/2019 08/2019 1,500 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NEW YORK FUEL OIL 1% V. EURO 1% FO NYF 09/2019 06/2022 1,200 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY FO 1% VS EURO 1%FOB NWE BALMO NYG 07/01/2019 07/31/2019 1,075 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY FO 1% VS EURO 1%FOB NWE BALMO NYG 08/01/2019 08/30/2019 1,600 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 07/2019 07/2019 847 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 08/2019 08/2019 1,556 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 09/2019 09/2019 1,133 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 10/2019 10/2019 972 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 11/2019 11/2019 1,123 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 12/2019 12/2019 1,187 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 01/2020 01/2020 1,016 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 02/2020 02/2020 1,003 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 03/2020 03/2020 994 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 04/2020 04/2020 987 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 05/2020 05/2020 974 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 06/2020 06/2020 971 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 07/2020 07/2020 948 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 08/2020 08/2020 938 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 09/2020 09/2020 929 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 10/2020 10/2020 919 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 11/2020 11/2020 910 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 12/2020 12/2020 940 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 01/2021 01/2021 1,310 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 02/2021 02/2021 1,291 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 03/2021 03/2021 1,272 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 04/2021 04/2021 1,253 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 05/2021 05/2021 1,244 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 06/2021 06/2021 1,268 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 07/2021 07/2021 1,605 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 08/2021 08/2021 1,598 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 09/2021 09/2021 1,586 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 10/2021 10/2021 1,574 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 11/2021 11/2021 1,562 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 12/2021 12/2021 1,555 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 01/2022 01/2022 1,549 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 02/2022 02/2022 1,543 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 03/2022 03/2022 1,537 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 04/2022 04/2022 1,530 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 05/2022 05/2022 1,524 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 06/2022 06/2022 1,518 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE 180 FUEL OIL MINI WK FUT SDM 06/03/2019 06/24/2019 677 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SINGAPORE FUEL OIL 180CST CRK S SF1 07/2019 07/2019 5,241 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 07/2019 07/2019 9,512 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 07/01/2019 07/01/2019 14,544 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 07/02/2019 07/02/2019 15,237 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 07/03/2019 07/03/2019 15,998 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 07/05/2019 07/05/2019 16,841 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 07/08/2019 07/08/2019 17,776 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 07/09/2019 07/09/2019 18,821 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 07/10/2019 07/10/2019 19,998 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 07/11/2019 07/11/2019 21,331 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 07/12/2019 07/12/2019 22,856 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 07/15/2019 07/15/2019 24,612 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 07/16/2019 07/16/2019 26,664 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 07/17/2019 07/17/2019 29,088 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 07/18/2019 07/18/2019 31,997 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 07/19/2019 07/31/2019 35,552 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 08/01/2019 08/30/2019 4,240 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO SFB 09/03/2019 09/30/2019 2,650 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGS95 UNLDED VS SPORE 92 UNL SMU 07/2019 07/2019 168 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE MOGS95 UNLDED VS SPORE 92 UNL SMU 08/2019 06/2022 275 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE 380 FUEL OIL MINI WK SPRD FUT SMW 06/03/2019 06/24/2019 677 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE FUELOIL 180CST 6.35 DUBAI BLM STB 07/01/2019 07/31/2019 1,579 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE FUELOIL 180CST 6.35 DUBAI BLM STB 08/01/2019 09/30/2019 2,350 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE FUEL OIL 380CST 6.35 DUBAI CK STI 07/2019 07/2019 1,241 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE FUEL OIL 380CST 6.35 DUBAI CK STI 08/2019 06/2022 2,750 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE FUEL OIL 180CST 6.35 CK STR 07/2019 07/2019 1,219 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE FUEL OIL 180CST 6.35 CK STR 08/2019 06/2022 2,700 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE FUEL OIL 180CST 6.35 DUBAI CK STS 07/2019 07/2019 1,241 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SPORE FUEL OIL 180CST 6.35 DUBAI CK STS 08/2019 06/2022 2,550 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SINGPORE GASOIL V SINGAGSOL 500 PPM STZ 07/2019 07/2019 250 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SINGPORE GASOIL V SINGAGSOL 500 PPM STZ 08/2019 06/2022 225 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS URALS MED VS. DATED BRENT BALMO UMB 07/01/2019 07/24/2019 672 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS URALS MED VS. DATED BRENT BALMO UMB 08/01/2019 09/23/2019 1,000 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS URALS NORTH VS DATED BRENT BALMO UNB 07/01/2019 07/24/2019 672 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS URALS NORTH VS DATED BRENT BALMO UNB 08/01/2019 09/23/2019 1,000 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 07/2019 07/2019 10,411 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 08/2019 08/2019 8,772 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 09/2019 09/2019 6,039 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 10/2019 10/2019 5,353 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 11/2019 11/2019 5,336 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 12/2019 12/2019 5,320 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 01/2020 01/2020 7,738 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 02/2020 02/2020 6,429 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 03/2020 03/2020 6,409 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 04/2020 04/2020 6,388 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 05/2020 05/2020 6,367 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 06/2020 06/2020 6,346 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 07/2020 07/2020 7,167 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 08/2020 08/2020 7,142 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 09/2020 09/2020 9,486 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 10/2020 10/2020 9,453 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 11/2020 11/2020 9,419 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 12/2020 01/2021 9,353 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 02/2021 02/2021 9,286 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 03/2021 03/2021 9,219 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 04/2021 05/2021 9,153 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES XER 06/2021 06/2021 9,086 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS GAS EUROBOB (ARGUS) BALMO 7R 07/01/2019 07/01/2019 13,909 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS GAS EUROBOB (ARGUS) BALMO 7R 07/02/2019 07/02/2019 14,572 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS GAS EUROBOB (ARGUS) BALMO 7R 07/03/2019 07/03/2019 15,300 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS GAS EUROBOB (ARGUS) BALMO 7R 07/04/2019 07/05/2019 16,105 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS GAS EUROBOB (ARGUS) BALMO 7R 07/08/2019 07/08/2019 17,000 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS GAS EUROBOB (ARGUS) BALMO 7R 07/09/2019 07/09/2019 17,999 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS GAS EUROBOB (ARGUS) BALMO 7R 07/10/2019 07/10/2019 19,125 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS GAS EUROBOB (ARGUS) BALMO 7R 07/11/2019 07/11/2019 20,400 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS GAS EUROBOB (ARGUS) BALMO 7R 07/12/2019 07/12/2019 21,858 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS GAS EUROBOB (ARGUS) BALMO 7R 07/15/2019 07/15/2019 23,538 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS GAS EUROBOB (ARGUS) BALMO 7R 07/16/2019 07/16/2019 25,500 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS GAS EUROBOB (ARGUS) BALMO 7R 07/17/2019 07/17/2019 27,818 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS GAS EUROBOB (ARGUS) BALMO 7R 07/18/2019 07/18/2019 30,600 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS GAS EUROBOB (ARGUS) BALMO 7R 07/19/2019 07/31/2019 34,000 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS GAS EUROBOB (ARGUS) BALMO 7R 08/01/2019 09/30/2019 30,750 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS DATED BRENT(PLATTS) BALMO FUT DBB 07/01/2019 07/31/2019 2,688 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS DATED BRENT(PLATTS) BALMO FUT DBB 08/01/2019 09/30/2019 4,000 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUR3.5%FUEL OIL CARG FOB MED BALMO EFF 07/01/2019 07/31/2019 20,832 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUR3.5%FUEL OIL CARG FOB MED BALMO EFF 08/01/2019 09/30/2019 31,000 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUR 1%FUEL OIL CARG FOB MED(PLATTS) EFM 07/2019 07/2019 12,870 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUR 1%FUEL OIL CARG FOB MED(PLATTS) EFM 08/2019 12/2024 28,500 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EAST-WEST FUEL OIL PLT BALMO FUT EWB 07/01/2019 07/31/2019 4,032 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EAST-WEST FUEL OIL PLT BALMO FUT EWB 08/01/2019 09/30/2019 6,000 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS FAME 0 ARGUS BIODIESEL FOB RDA RED FBD 07/2019 06/2021 4,000 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 07/01/2019 07/01/2019 1,314 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 07/02/2019 07/02/2019 1,377 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 07/03/2019 07/03/2019 1,446 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 07/04/2019 07/05/2019 1,522 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 07/08/2019 07/08/2019 1,607 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 07/09/2019 07/09/2019 1,701 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 07/10/2019 07/10/2019 1,807 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 07/11/2019 07/11/2019 1,928 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 07/12/2019 07/12/2019 2,066 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 07/15/2019 07/15/2019 2,225 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 07/16/2019 07/16/2019 2,410 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 07/17/2019 07/17/2019 2,629 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 07/18/2019 07/18/2019 2,893 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 07/19/2019 07/19/2019 3,214 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 07/22/2019 07/22/2019 3,241 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 07/23/2019 07/23/2019 3,276 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 07/24/2019 07/24/2019 3,322 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 07/25/2019 07/25/2019 3,387 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 07/26/2019 07/26/2019 3,484 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 07/29/2019 07/29/2019 3,646 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 07/30/2019 07/30/2019 3,969 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 07/31/2019 07/31/2019 4,940 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 08/01/2019 08/01/2019 1,141 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 08/02/2019 08/02/2019 1,141 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 08/05/2019 08/05/2019 1,141 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 08/06/2019 08/06/2019 1,141 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 08/07/2019 08/07/2019 1,141 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 08/08/2019 08/08/2019 1,140 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 08/09/2019 08/09/2019 1,140 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 08/12/2019 08/23/2019 1,140 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 08/13/2019 08/13/2019 1,140 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 08/14/2019 08/14/2019 1,140 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 08/15/2019 08/15/2019 1,140 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 08/16/2019 08/16/2019 1,140 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 08/19/2019 08/19/2019 1,140 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 08/20/2019 08/20/2019 1,140 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 08/21/2019 08/21/2019 1,140 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 08/22/2019 08/22/2019 1,140 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 08/27/2019 08/27/2019 1,140 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 08/28/2019 08/28/2019 1,139 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 08/29/2019 08/29/2019 1,139 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 08/30/2019 08/30/2019 1,137 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 09/02/2019 09/03/2019 1,137 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 09/04/2019 09/04/2019 1,137 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 09/05/2019 09/05/2019 1,137 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 09/06/2019 09/06/2019 1,137 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 09/09/2019 09/09/2019 1,137 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 09/10/2019 09/10/2019 1,136 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 09/11/2019 09/11/2019 1,137 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 09/12/2019 09/12/2019 1,137 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 09/13/2019 09/13/2019 1,137 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 09/16/2019 09/16/2019 1,136 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 09/17/2019 09/17/2019 1,137 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 09/18/2019 09/18/2019 1,136 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 09/19/2019 09/19/2019 1,136 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 09/20/2019 09/20/2019 1,136 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 09/23/2019 09/23/2019 1,136 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 09/24/2019 09/24/2019 1,136 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 09/25/2019 09/25/2019 1,136 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 09/26/2019 09/26/2019 1,136 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 09/27/2019 09/27/2019 1,135 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 09/30/2019 09/30/2019 1,133 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 1% FUEL OIL PLATTS CIF BALMO FUT FOB 07/01/2019 07/31/2019 20,160 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 1% FUEL OIL PLATTS CIF BALMO FUT FOB 08/01/2019 09/30/2019 30,000 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 1% FUEL OIL PLATTS FOB BALMO FUT FOM 07/01/2019 07/31/2019 17,640 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 1% FUEL OIL PLATTS FOB BALMO FUT FOM 08/01/2019 09/30/2019 26,250 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE GASOIL 500 PPM (PLATTS) F GHS 07/2019 07/2019 1,716 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE JET KEROSENE FUT KS 07/2019 07/2019 1,580 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 07/01/2019 07/01/2019 13,909 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 07/02/2019 07/02/2019 14,572 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 07/03/2019 07/03/2019 15,300 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 07/04/2019 07/05/2019 16,105 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 07/08/2019 07/08/2019 17,000 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 07/09/2019 07/09/2019 17,999 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 07/10/2019 07/10/2019 19,125 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 07/11/2019 07/11/2019 20,400 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 07/12/2019 07/12/2019 21,858 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 07/15/2019 07/15/2019 23,538 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 07/16/2019 07/16/2019 25,500 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 07/17/2019 07/17/2019 27,818 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 07/18/2019 07/18/2019 30,600 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 07/19/2019 09/30/2019 34,000 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI GAS EUROBOB OXY NWE ARGS BALMO MEB 07/01/2019 07/01/2019 13,909 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI GAS EUROBOB OXY NWE ARGS BALMO MEB 07/02/2019 07/02/2019 14,572 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI GAS EUROBOB OXY NWE ARGS BALMO MEB 07/03/2019 07/03/2019 15,300 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI GAS EUROBOB OXY NWE ARGS BALMO MEB 07/04/2019 07/05/2019 16,105 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI GAS EUROBOB OXY NWE ARGS BALMO MEB 07/08/2019 07/08/2019 17,000 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI GAS EUROBOB OXY NWE ARGS BALMO MEB 07/09/2019 07/09/2019 17,999 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI GAS EUROBOB OXY NWE ARGS BALMO MEB 07/10/2019 07/10/2019 19,125 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI GAS EUROBOB OXY NWE ARGS BALMO MEB 07/11/2019 07/11/2019 20,400 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI GAS EUROBOB OXY NWE ARGS BALMO MEB 07/12/2019 07/12/2019 21,858 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI GAS EUROBOB OXY NWE ARGS BALMO MEB 07/15/2019 07/15/2019 23,538 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI GAS EUROBOB OXY NWE ARGS BALMO MEB 07/16/2019 07/16/2019 25,500 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI GAS EUROBOB OXY NWE ARGS BALMO MEB 07/17/2019 07/17/2019 27,818 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI GAS EUROBOB OXY NWE ARGS BALMO MEB 07/18/2019 07/18/2019 30,600 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI GAS EUROBOB OXY NWE ARGS BALMO MEB 07/19/2019 07/31/2019 34,000 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI GAS EUROBOB OXY NWE ARGS BALMO MEB 08/01/2019 09/30/2019 30,750 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI EURO NAPHTHA BALMO FUT MEN 07/01/2019 07/01/2019 13,909 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI EURO NAPHTHA BALMO FUT MEN 07/02/2019 07/02/2019 14,572 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI EURO NAPHTHA BALMO FUT MEN 07/03/2019 07/03/2019 15,300 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI EURO NAPHTHA BALMO FUT MEN 07/04/2019 07/05/2019 16,105 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI EURO NAPHTHA BALMO FUT MEN 07/08/2019 07/08/2019 17,000 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI EURO NAPHTHA BALMO FUT MEN 07/09/2019 07/09/2019 17,999 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI EURO NAPHTHA BALMO FUT MEN 07/10/2019 07/10/2019 19,125 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI EURO NAPHTHA BALMO FUT MEN 07/11/2019 07/11/2019 20,400 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI EURO NAPHTHA BALMO FUT MEN 07/12/2019 07/12/2019 21,858 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI EURO NAPHTHA BALMO FUT MEN 07/15/2019 07/15/2019 23,538 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI EURO NAPHTHA BALMO FUT MEN 07/16/2019 07/16/2019 25,500 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI EURO NAPHTHA BALMO FUT MEN 07/17/2019 07/17/2019 27,818 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI EURO NAPHTHA BALMO FUT MEN 07/18/2019 07/18/2019 30,600 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI EURO NAPHTHA BALMO FUT MEN 07/19/2019 09/30/2019 34,000 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS GULF COAST HSFO (PLATTS) FUTURES MF 07/2019 07/2019 1,674 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI 1% FUEL OIL CAR MED FUT MFD 07/2019 07/2019 1,287 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI 1% FUEL OIL CAR MED FUT MFD 08/2019 06/2022 2,850 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI SINGAPORE GASOIL 500 PPM (PLAT MGO 07/2019 07/2019 171 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI 3.5% FUEL OIL CAR MED FUT MMF 07/2019 07/2019 1,400 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI 3.5% FUEL OIL CAR MED FUT MMF 08/2019 06/2022 3,100 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI SINGAPORE GASOIL PLATS FUTURES MSG 07/2019 07/2019 149 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK 3% FUEL OIL BALMO FUT NYT 07/01/2019 07/31/2019 3,360 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK 3% FUEL OIL BALMO FUT NYT 08/01/2019 08/30/2019 5,000 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS RME BIODIESEL ARGUS FOB RDA RED CLP RBF 07/2019 06/2021 4,000 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE GASOIL FUT SG 07/2019 07/2019 1,490 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS SYNTHETI SINGAPORE JET KEROSENE FUT SKS 07/2019 07/2019 1,580 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS SYNTHETIC SINGAPORE GASOIL FUT SSG 07/2019 07/2019 1,490 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI EURO 1% FUEL OIL FOBRDM FUT T0 07/2019 07/2019 1,264 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPE 1% FUEL OIL RDAM CALFUT UH 07/2019 07/2019 12,645 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPE 3.5% FUEL OIL MED CALFUT UI 07/2019 07/2019 14,000 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPE 3.5% FUEL OIL MED CALFUT UI 08/2019 06/2022 31,000 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPE JET KERO NWE CALFUT UJ 07/2019 07/2019 28,000 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NY (ARGUS) VS. NY HRBR ULSD BALMO ULB 07/01/2019 07/31/2019 336 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NY (ARGUS) VS. NY HRBR ULSD BALMO ULB 08/01/2019 08/30/2019 500 USD 0.08
NYM COAL COAL API4 RCH BAY ARGS MCCLOSKY FU MFF 07/2019 07/2019 1,440 USD 0.075
NYM CRUDE OIL WTI MIDLAND (ARGUS) TRADE MONTH FUT WTI 09/2019 09/2019 3,050 USD 0.07
NYM CRUDE OIL WTS (ARGUS) FINANCIAL FUTURES WTS 08/2019 08/2019 2,900 USD 0.07
NYM CRUDE OIL SPREADS DATED BRENT VS. BRENT SECOND MO FUT 59 07/09/2019 10/21/2019 1,750 USD 0.07
NYM DME Products SINGAPORE FUEL OIL 380CST PLATT FUT DSE 07/2019 07/2019 15,354 USD 0.07
NYM DME Products DME OMAN CRUDE OIL OQ 06/2019 09/2019 3,800 USD 0.07
NYM DME Products OMAN CRUDE OIL TAM MARKER SYN OQ1 09/2019 09/2019 3,800 USD 0.07
NYM DME Products OMAN CRUDE OIL TAM FUT OQB 07/2019 09/2019 3,800 USD 0.07
NYM DME Products OMAN CRUDE FINANCIAL ZG 09/2019 09/2019 3,800 USD 0.07
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 09/2019 01/2020 2,600 USD 0.07
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS 1% FUEL OIL RDM VS 1% OIL NWE PLTS 33 07/2019 07/2019 1,400 USD 0.07
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS 1% FUEL OIL RDM VS 1% OIL NWE PLTS 33 08/2019 06/2022 1,000 USD 0.07
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SINGAPORE FUEL OIL 180CST CRK S SF1 08/2019 08/2019 9,500 USD 0.07
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 08/2019 08/2019 10,113 USD 0.07
NYM REFINED PRODUCTS PREMIUM UNLD 10P FOB MED FUT 3G 07/2019 07/2019 15,516 USD 0.07
NYM REFINED PRODUCTS LA CARB DIESEL (OPIS) LX 07/2019 07/2019 2,348 USD 0.07
NYM REFINED PRODUCTS GULF COAST ULSD CALENDAR FUT LY 07/2019 07/2019 3,750 USD 0.07
NYM REFINED PRODUCTS MICRO SINGAPORE FUEL OIL 380CST (PL MAF 07/2019 07/2019 12,376 USD 0.07
NYM REFINED PRODUCTS MINI SINGAPORE 380CST FUEL OIL FUT MTS 07/2019 07/2019 12,376 USD 0.07
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST FUEL OIL FUT SE 07/2019 07/2019 12,376 USD 0.07
NYM REFINED PRODUCTS MINI EURO 3.5% FUEL OIL FOB RDM FUT 0D 07/2019 07/2019 9,100 USD 0.065
NYM REFINED PRODUCTS MICRO EUROPEAN 3.5% FUEL OIL BARGES MEF 07/2019 07/2019 9,100 USD 0.065
NYM REFINED PRODUCTS EUROPE 3.5% FUEL OIL RDAM CALFUT UV 07/2019 07/2019 9,100 USD 0.065
NYM CRUDE OIL DAILY WTI CALENDAR FUT DCL 07/10/2019 08/30/2019 3,500 USD 0.06
NYM CRUDE OIL LOOP CRUDE OIL STORAGE FUTURES LPS 08/2019 08/2019 65 USD 0.06
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5MW PK FUT 4L 07/2019 07/2019 1,350 USD 0.06
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5MW PK FUT 4L 08/2019 08/2019 1,300 USD 0.06
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5MW PK FUT 4L 09/2019 10/2019 900 USD 0.06
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5MW PK FUT 4L 11/2019 12/2024 325 USD 0.06
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5MW O PK FUT 4M 07/2019 07/2019 120 USD 0.06
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5MW O PK FUT 4M 08/2019 08/2019 90 USD 0.06
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5MW O PK FUT 4M 09/2019 12/2024 23 USD 0.06
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE J 5MW D AH PK D3 10/2019 01/2020 400 USD 0.06
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE J 5MW D AH PK D3 02/2020 12/2024 150 USD 0.06
NYM METALS ASIAN IRON ORE FUTURES TIC 07/2019 07/2019 1,467 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 07/2019 07/2019 1,445 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 09/2019 09/2019 1,900 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 10/2019 05/2020 1,800 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 06/2020 12/2023 1,700 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST CBOB GAS A1 VS RBOB SPRD CBA 07/2019 07/2019 948 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST CBOB GAS A1 VS RBOB SPRD CBA 08/2019 08/2019 1,300 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST CBOB GAS A1 VS RBOB SPRD CBA 09/2019 06/2022 1,200 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST CBOB GAS A1(PLATTS CRK FUT CBC 07/2019 07/2019 1,354 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST CBOB GAS A1(PLATTS CRK FUT CBC 08/2019 06/2022 3,000 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST CBOB GAS A2 VS RBOB SRRD CRB 07/2019 07/2019 383 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST CBOB GAS A2 VS RBOB SRRD CRB 08/2019 08/2019 650 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST CBOB GAS A2 VS RBOB SRRD CRB 09/2019 06/2022 500 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2 V. RBOB BLMO GBB 07/01/2019 07/01/2019 1,109 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2 V. RBOB BLMO GBB 07/02/2019 07/02/2019 1,162 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2 V. RBOB BLMO GBB 07/03/2019 07/03/2019 1,220 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2 V. RBOB BLMO GBB 07/05/2019 07/05/2019 1,284 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2 V. RBOB BLMO GBB 07/08/2019 07/08/2019 1,356 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2 V. RBOB BLMO GBB 07/09/2019 07/09/2019 1,435 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2 V. RBOB BLMO GBB 07/10/2019 07/10/2019 1,525 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2 V. RBOB BLMO GBB 07/11/2019 07/11/2019 1,627 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2 V. RBOB BLMO GBB 07/12/2019 07/12/2019 1,743 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2 V. RBOB BLMO GBB 07/15/2019 07/15/2019 1,877 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2 V. RBOB BLMO GBB 07/16/2019 07/16/2019 2,034 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2 V. RBOB BLMO GBB 07/17/2019 07/17/2019 2,219 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2 V. RBOB BLMO GBB 07/18/2019 07/18/2019 2,441 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2 V. RBOB BLMO GBB 07/19/2019 07/31/2019 2,712 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2 V. RBOB BLMO GBB 08/01/2019 08/30/2019 1,912 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2(PLATTS) CRCK GCC 07/2019 07/2019 2,352 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2(PLATTS) CRCK GCC 08/2019 11/2019 3,082 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2(PLATTS) CRCK GCC 12/2019 12/2019 3,078 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2(PLATTS) CRCK GCC 01/2020 01/2020 3,066 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2(PLATTS) CRCK GCC 02/2020 02/2020 3,060 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2(PLATTS) CRCK GCC 03/2020 03/2020 3,052 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2(PLATTS) CRCK GCC 04/2020 04/2020 3,030 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2(PLATTS) CRCK GCC 05/2020 05/2020 3,007 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2(PLATTS) CRCK GCC 06/2020 06/2020 2,986 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2(PLATTS) CRCK GCC 07/2020 07/2020 2,961 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2(PLATTS) CRCK GCC 08/2020 08/2020 2,940 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2(PLATTS) CRCK GCC 09/2020 09/2020 2,918 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2(PLATTS) CRCK GCC 10/2020 10/2020 2,894 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2(PLATTS) CRCK GCC 11/2020 11/2020 2,874 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2(PLATTS) CRCK GCC 12/2020 12/2020 2,853 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2(PLATTS) CRCK GCC 01/2021 01/2021 2,837 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2(PLATTS) CRCK GCC 02/2021 02/2021 2,821 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2(PLATTS) CRCK GCC 03/2021 03/2021 2,812 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2(PLATTS) CRCK GCC 04/2021 04/2021 2,803 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2(PLATTS) CRCK GCC 05/2021 05/2021 2,783 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2(PLATTS) CRCK GCC 06/2021 06/2021 2,761 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2(PLATTS) CRCK GCC 07/2021 07/2021 2,736 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2(PLATTS) CRCK GCC 08/2021 08/2021 2,715 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2(PLATTS) CRCK GCC 09/2021 09/2021 2,692 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2(PLATTS) CRCK GCC 10/2021 10/2021 2,670 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2(PLATTS) CRCK GCC 11/2021 11/2021 2,648 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2(PLATTS) CRCK GCC 12/2021 12/2021 2,632 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2(PLATTS) CRCK GCC 01/2022 01/2022 2,624 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2(PLATTS) CRCK GCC 02/2022 02/2022 2,610 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2(PLATTS) CRCK GCC 03/2022 03/2022 2,603 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2(PLATTS) CRCK GCC 04/2022 04/2022 2,587 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2(PLATTS) CRCK GCC 05/2022 05/2022 2,581 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST UNL 87 GAS M2(PLATTS) CRCK GCC 06/2022 06/2022 2,565 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST CBOB GAS A2 PLTTS CRK FUT GCG 07/2019 07/2019 1,106 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF CST CBOB GAS A2 PLTTS CRK FUT GCG 08/2019 06/2022 2,450 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS G C UNL 87 M2 ARGUS V. RBOB FUT RBG 07/2019 07/2019 1,269 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS G C UNL 87 M2 ARGUS V. RBOB FUT RBG 08/2019 08/2019 2,295 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS G C UNL 87 M2 ARGUS V. RBOB FUT RBG 09/2019 09/2019 2,280 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS G C UNL 87 M2 ARGUS V. RBOB FUT RBG 10/2019 10/2019 2,272 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS G C UNL 87 M2 ARGUS V. RBOB FUT RBG 11/2019 11/2019 2,265 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS G C UNL 87 M2 ARGUS V. RBOB FUT RBG 12/2019 12/2019 2,257 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS G C UNL 87 M2 ARGUS V. RBOB FUT RBG 01/2020 01/2020 2,250 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS G C UNL 87 M2 ARGUS V. RBOB FUT RBG 02/2020 02/2020 2,242 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS G C UNL 87 M2 ARGUS V. RBOB FUT RBG 03/2020 03/2020 2,235 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS G C UNL 87 M2 ARGUS V. RBOB FUT RBG 04/2020 04/2020 2,227 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS G C UNL 87 M2 ARGUS V. RBOB FUT RBG 05/2020 05/2020 2,220 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS G C UNL 87 M2 ARGUS V. RBOB FUT RBG 06/2020 06/2020 2,212 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS G C UNL 87 M2 ARGUS V. RBOB FUT RBG 07/2020 07/2020 2,205 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS G C UNL 87 M2 ARGUS V. RBOB FUT RBG 08/2020 08/2020 2,197 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS G C UNL 87 M2 ARGUS V. RBOB FUT RBG 09/2020 09/2020 2,190 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS G C UNL 87 M2 ARGUS V. RBOB FUT RBG 10/2020 10/2020 2,182 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS G C UNL 87 M2 ARGUS V. RBOB FUT RBG 11/2020 11/2020 2,175 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS G C UNL 87 M2 ARGUS V. RBOB FUT RBG 12/2020 01/2021 2,160 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS G C UNL 87 M2 ARGUS V. RBOB FUT RBG 02/2021 02/2021 2,145 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS G C UNL 87 M2 ARGUS V. RBOB FUT RBG 03/2021 03/2021 2,130 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS G C UNL 87 M2 ARGUS V. RBOB FUT RBG 04/2021 05/2021 2,115 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS G C UNL 87 M2 ARGUS V. RBOB FUT RBG 06/2021 06/2021 2,100 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS G C UNL 87 M2 ARGUS V. RBOB FUT RBG 07/2021 06/2022 2,085 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD RVG 07/2019 07/2019 987 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD RVG 08/2019 08/2019 1,912 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD RVG 09/2019 09/2019 1,900 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD RVG 10/2019 10/2019 1,893 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD RVG 11/2019 11/2019 1,887 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD RVG 12/2019 12/2019 1,881 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD RVG 01/2020 01/2020 1,875 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD RVG 02/2020 02/2020 1,868 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD RVG 03/2020 03/2020 1,862 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD RVG 04/2020 04/2020 1,856 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD RVG 05/2020 05/2020 1,850 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD RVG 06/2020 06/2020 1,843 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD RVG 07/2020 07/2020 1,837 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD RVG 08/2020 08/2020 1,831 USD 0.06