Asset Class Navigation

Iron Ore 62% Fe, CFR North China (Platts) 保证金

开始时间 期末
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 09/2022 09/2022 2,273 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 10/2022 10/2022 2,247 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 11/2022 11/2022 2,198 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 12/2022 12/2022 2,172 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 01/2023 01/2023 2,148 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 02/2023 02/2023 2,123 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 03/2023 12/2026 2,100 USD 8.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 11/2020 11/2020 960 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 12/2020 12/2020 2,800 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX MAE 01/2021 10/2023 2,400 USD 20.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 11/2020 11/2020 591 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 12/2020 12/2020 2,561 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 01/2021 01/2021 1,342 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 02/2021 02/2021 1,333 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 03/2021 03/2021 1,329 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 04/2021 04/2021 1,455 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 05/2021 05/2021 1,351 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 06/2021 06/2021 846 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 07/2021 07/2021 832 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 08/2021 08/2021 817 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 09/2021 09/2021 804 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 10/2021 10/2021 803 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 11/2021 11/2021 985 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 12/2021 12/2021 976 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 01/2022 01/2022 869 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 02/2022 02/2022 865 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 03/2022 03/2022 860 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 04/2022 04/2022 856 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 05/2022 05/2022 852 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 06/2022 06/2022 848 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 07/2022 07/2022 843 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 08/2022 08/2022 839 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 09/2022 09/2022 835 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 10/2022 10/2022 842 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 11/2022 11/2022 1,064 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 12/2022 12/2022 1,058 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 01/2023 01/2023 1,053 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 02/2023 02/2023 1,048 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 03/2023 10/2023 1,042 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 380CST VS 3.5% FUEL OIL FUT MSB 11/2020 11/2020 6,200 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 380CST VS 3.5% FUEL OIL FUT MSB 12/2020 12/2020 7,315 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 380CST VS 3.5% FUEL OIL FUT MSB 01/2021 01/2021 5,760 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 380CST VS 3.5% FUEL OIL FUT MSB 02/2021 05/2021 5,680 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 380CST VS 3.5% FUEL OIL FUT MSB 06/2021 08/2021 2,840 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 380CST VS 3.5% FUEL OIL FUT MSB 09/2021 11/2021 2,640 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 380CST VS 3.5% FUEL OIL FUT MSB 12/2021 12/2023 2,970 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 11/2020 11/2020 640 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 12/2020 12/2020 1,232 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 01/2021 01/2021 1,051 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 02/2021 02/2021 1,042 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 03/2021 03/2021 1,036 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 04/2021 04/2021 1,089 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 05/2021 05/2021 1,192 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 06/2021 06/2021 999 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 07/2021 07/2021 981 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 08/2021 08/2021 963 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 09/2021 09/2021 879 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 10/2021 10/2021 868 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 11/2021 11/2021 992 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 12/2021 12/2021 836 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 01/2022 01/2022 832 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 02/2022 02/2022 828 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 03/2022 03/2022 823 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 04/2022 04/2022 825 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 05/2022 05/2022 956 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 06/2022 06/2022 951 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 07/2022 07/2022 946 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 08/2022 08/2022 941 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 09/2022 09/2022 936 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 10/2022 10/2022 936 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 11/2022 11/2022 1,056 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 12/2022 12/2022 1,050 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 01/2023 01/2023 1,045 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 02/2023 02/2023 1,039 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 03/2023 12/2023 1,033 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI 3.5% FUEL OIL CAR MED FUT MMF 11/2020 11/2020 750 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI 3.5% FUEL OIL CAR MED FUT MMF 12/2020 10/2023 2,500 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 1% FUEL OIL CARGO CRACK MNS 11/2020 12/2020 1,460 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 1% FUEL OIL CARGO CRACK MNS 01/2021 12/2021 1,143 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI 1% FUEL OIL CAR MED FUT MFD 11/2020 11/2020 885 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI 1% FUEL OIL CAR MED FUT MFD 12/2020 10/2023 2,950 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINEUR1%FUEL OIL CRGO FOB NWE BALM0 0C 11/02/2020 11/30/2020 2,190 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MINEUR1%FUEL OIL CRGO FOB NWE BALM0 0C 12/01/2020 01/29/2021 4,000 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN ULSD 10PPM CRGS CIF NWE VS GSL MGN 11/2020 11/2020 200 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN ULSD 10PPM CRGS CIF NWE VS GSL MGN 12/2020 12/2020 140 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN ULSD 10PPM CRGS CIF NWE VS GSL MGN 01/2021 02/2021 77 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN ULSD 10PPM CRGS CIF NWE VS GSL MGN 03/2021 12/2022 52 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN ULSD 10PPM CRGOS CIF MED VS GSL UCM 11/2020 11/2020 75 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN ULSD 10PPM CRGOS CIF MED VS GSL UCM 12/2020 12/2022 150 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MIN SPORE FUELOIL380CST(PLTS) BALMO MTB 11/02/2020 11/02/2020 5,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MIN SPORE FUELOIL380CST(PLTS) BALMO MTB 11/03/2020 11/03/2020 5,264 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MIN SPORE FUELOIL380CST(PLTS) BALMO MTB 11/04/2020 11/04/2020 5,556 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MIN SPORE FUELOIL380CST(PLTS) BALMO MTB 11/05/2020 11/05/2020 5,880 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MIN SPORE FUELOIL380CST(PLTS) BALMO MTB 11/06/2020 11/06/2020 6,250 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MIN SPORE FUELOIL380CST(PLTS) BALMO MTB 11/09/2020 11/09/2020 6,666 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MIN SPORE FUELOIL380CST(PLTS) BALMO MTB 11/10/2020 11/10/2020 7,142 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MIN SPORE FUELOIL380CST(PLTS) BALMO MTB 11/11/2020 11/11/2020 7,692 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MIN SPORE FUELOIL380CST(PLTS) BALMO MTB 11/12/2020 11/12/2020 8,334 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MIN SPORE FUELOIL380CST(PLTS) BALMO MTB 11/13/2020 11/13/2020 9,090 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MIN SPORE FUELOIL380CST(PLTS) BALMO MTB 11/16/2020 11/16/2020 10,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MIN SPORE FUELOIL380CST(PLTS) BALMO MTB 11/17/2020 11/17/2020 11,112 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MIN SPORE FUELOIL380CST(PLTS) BALMO MTB 11/18/2020 11/18/2020 12,500 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MIN SPORE FUELOIL380CST(PLTS) BALMO MTB 11/19/2020 11/19/2020 14,286 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MIN SPORE FUELOIL380CST(PLTS) BALMO MTB 11/20/2020 11/20/2020 16,666 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MIN SPORE FUELOIL380CST(PLTS) BALMO MTB 11/23/2020 11/30/2020 20,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MIN SPORE FUELOIL380CST(PLTS) BALMO MTB 12/01/2020 12/31/2020 19,500 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MIN SPORE FUELOIL380CST(PLTS) BALMO MTB 01/04/2021 01/29/2021 18,500 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN JETKERO CRGOS CIF NWE VS GASOIL MJC 11/2020 11/2020 330 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN JETKERO CRGOS CIF NWE VS GASOIL MJC 12/2020 12/2020 900 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN JETKERO CRGOS CIF NWE VS GASOIL MJC 01/2021 04/2021 750 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN JETKERO CRGOS CIF NWE VS GASOIL MJC 05/2021 12/2022 500 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MIN JAPAN C&F NAPHTHA PLATTS FUT MJN 11/2020 11/2020 720 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MIN JAPAN C&F NAPHTHA PLATTS FUT MJN 12/2020 10/2023 2,250 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN GSL .1% PLTS CRGS CIFNWE VS GSL MGF 11/2020 11/2020 1,272 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN GSL .1% PLTS CRGS CIFNWE VS GSL MGF 12/2020 12/2020 3,638 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN GSL .1% PLTS CRGS CIFNWE VS GSL MGF 01/2021 04/2021 3,605 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN GSL .1% PLTS CRGS CIFNWE VS GSL MGF 05/2021 05/2021 3,445 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN GSL .1% PLTS CRGS CIFNWE VS GSL MGF 06/2021 09/2021 3,360 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN GSL .1% PLTS CRGS CIFNWE VS GSL MGF 10/2021 10/2021 3,266 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN GSL .1% PLTS CRGS CIFNWE VS GSL MGF 11/2021 12/2022 3,220 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MIN EURO NPHTHA CIF NWE FUT MNC 11/2020 11/2020 5,200 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MIN EURO NPHTHA CIF NWE FUT MNC 12/2020 10/2023 25,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MIN EUR 1% FUEL OIL CRGO FOBNWE FUT 0B 11/2020 11/2020 800 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MIN EUR 1% FUEL OIL CRGO FOBNWE FUT 0B 12/2020 12/2024 3,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 12/2020 12/2020 3,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 01/2021 02/2021 3,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT MAS 03/2021 11/2023 2,800 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS MIN 1% FUEL OIL CIF CARGOES FUTURES MFP 11/2020 11/2020 645 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MIN 1% FUEL OIL CIF CARGOES FUTURES MFP 12/2020 12/2022 2,150 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN JET KERO BRGES FOB RDAM VS GSL MJB 11/2020 11/2020 135 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN JET KERO BRGES FOB RDAM VS GSL MJB 12/2020 12/2020 450 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN JET KERO BRGES FOB RDAM VS GSL MJB 01/2021 12/2022 425 USD 0.05
NYM ELECTRICITY MIDWEST ISO MICHIGAN HUB 5MW PEAK C HMW 11/2020 11/2020 406 USD 0.08
NYM ELECTRICITY MIDWEST ISO MICHIGAN HUB 5MW PEAK C HMW 12/2020 12/2020 650 USD 0.08
NYM ELECTRICITY MIDWEST ISO MICHIGAN HUB 5MW PEAK C HMW 01/2021 02/2021 420 USD 0.08
NYM ELECTRICITY MIDWEST ISO MICHIGAN HUB 5MW PEAK C HMW 03/2021 12/2025 200 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MIDDLE EAST GASOIL ARAB GULF MPE 11/2020 11/2020 1,200 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS MIDDLE EAST GASOIL ARAB GULF MPE 12/2020 04/2021 3,750 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS MIDDLE EAST GASOIL ARAB GULF MPE 05/2021 10/2021 3,600 USD 20.000%
NYM ELECTRICITY MID-COLUMBIA DAY AHEAD PEAK FIX PRI MDC 12/2020 12/2020 600 USD 0.08
NYM ELECTRICITY MID-COLUMBIA DAY AHEAD PEAK FIX PRI MDC 01/2021 02/2021 500 USD 0.08
NYM ELECTRICITY MID-COLUMBIA DAY AHEAD PEAK FIX PRI MDC 03/2021 10/2021 450 USD 0.08
NYM ELECTRICITY MID-COLUMBIA DAY AHEAD PEAK FIX PRI MDC 11/2021 12/2025 200 USD 0.08
NYM ELECTRICITY MID-COLUMBIA DAY AHEAD OFF PEAK FIX OMC 12/2020 12/2020 30 USD 0.08
NYM ELECTRICITY MID-COLUMBIA DAY AHEAD OFF PEAK FIX OMC 01/2021 03/2021 20 USD 0.08
NYM ELECTRICITY MID-COLUMBIA DAY AHEAD OFF PEAK FIX OMC 04/2021 12/2025 15 USD 0.08
NYM ELECTRICITY MID-COLMBIA DAYAHEAD PEAK DAILY FIX MDA 11/11/2020 11/21/2020 1,500 USD 0.08
NYM ELECTRICITY MID-COLMBIA DAYAHEAD PEAK DAILY FIX MDA 11/23/2020 12/31/2020 1,000 USD 0.08
NYM ELECTRICITY MID-COLMBA DAY-AHEAD OFF-PEAK DAILY MXO 11/11/2020 12/31/2020 20 USD 0.08
NYM ELECTRICITY MID IND TRAN SO IL HUB5MW PEAK 4Q 11/2020 11/2020 326 USD 0.05
NYM ELECTRICITY MID IND TRAN SO IL HUB5MW PEAK 4Q 12/2020 12/2020 500 USD 0.05
NYM ELECTRICITY MID IND TRAN SO IL HUB5MW PEAK 4Q 01/2021 12/2025 200 USD 0.05
NYM ELECTRICITY MID IND TRAN SO IL HUB5MW OFFP 4R 11/2020 11/2020 14 USD 0.05
NYM ELECTRICITY MID IND TRAN SO IL HUB5MW OFFP 4R 12/2020 12/2020 20 USD 0.05
NYM ELECTRICITY MID IND TRAN SO IL HUB5MW OFFP 4R 01/2021 12/2025 10 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MID EAST GASOIL ARAB GULF BALMO MBS 11/02/2020 11/30/2020 2,601 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS MID EAST GASOIL ARAB GULF BALMO MBS 12/01/2020 01/29/2021 4,750 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS MICRO SINGAPORE FUEL OIL 380CST (PL MAF 11/2020 11/2020 4,000 USD 0.07
NYM REFINED PRODUCTS MICRO SINGAPORE FUEL OIL 380CST (PL MAF 12/2020 12/2020 19,500 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MICRO SINGAPORE FUEL OIL 380CST (PL MAF 01/2021 01/2021 18,500 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MICRO SINGAPORE FUEL OIL 380CST (PL MAF 02/2021 12/2025 18,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MICRO SINGAPORE FOB MARINE FUEL 0.5 S5O 11/2020 11/2020 81 USD 7.000%
NYM REFINED PRODUCTS MICRO SINGAPORE FOB MARINE FUEL 0.5 S5O 12/2020 12/2020 270 USD 2.500%
NYM REFINED PRODUCTS MICRO SINGAPORE FOB MARINE FUEL 0.5 S5O 01/2021 12/2023 260 USD 2.500%
NYM METALS MICRO PALLADIUM FUTURES PAM 11/2020 11/2020 3,000 USD 30.000%
NYM METALS MICRO PALLADIUM FUTURES PAM 12/2020 12/2020 2,850 USD 30.000%
NYM METALS MICRO PALLADIUM FUTURES PAM 01/2021 12/2021 2,800 USD 30.000%
NYM REFINED PRODUCTS MICRO GASOIL 0.1% BARGES FOB ARA (P M1B 11/2020 10/2023 380 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MICRO EUROPEAN 3.5% FUEL OIL BARGES MEF 11/2020 11/2020 4,000 USD 0.065
NYM REFINED PRODUCTS MICRO EUROPEAN 3.5% FUEL OIL BARGES MEF 12/2020 12/2020 19,000 USD 0.045
NYM REFINED PRODUCTS MICRO EUROPEAN 3.5% FUEL OIL BARGES MEF 01/2021 08/2021 17,500 USD 0.045
NYM REFINED PRODUCTS MICRO EUROPEAN 3.5% FUEL OIL BARGES MEF 09/2021 12/2025 15,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MICRO EURO MARINE 0.5% FO BARGES R5O 11/2020 11/2020 87 USD 7.000%
NYM REFINED PRODUCTS MICRO EURO MARINE 0.5% FO BARGES R5O 12/2020 12/2020 290 USD 2.500%
NYM REFINED PRODUCTS MICRO EURO MARINE 0.5% FO BARGES R5O 01/2021 12/2023 270 USD 2.500%
NYM REFINED PRODUCTS MICRO EURO 3.5% FO CAR MED PLATTS M35 11/2020 11/2020 75 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MICRO EURO 3.5% FO CAR MED PLATTS M35 12/2020 10/2023 250 USD 0.08
NYM COAL MICRO COAL FOB NEWCASTLE FUT M5F 11/2020 11/2020 45 USD 0.08
NYM COAL MICRO COAL FOB NEWCASTLE FUT M5F 12/2020 12/2021 40 USD 0.08
NYM ELECTRICITY MICHIGAN HUB PK 5 MW FUT HM 11/2020 11/2020 420 USD 0.05
NYM ELECTRICITY MICHIGAN HUB PK 5 MW FUT HM 12/2020 12/2020 600 USD 0.05
NYM ELECTRICITY MICHIGAN HUB PK 5 MW FUT HM 01/2021 12/2025 200 USD 0.05
NYM ELECTRICITY MICHIGAN HUB OFF-PK 5MW MONTH FUT HJ 11/2020 11/2020 10 USD 0.025
NYM ELECTRICITY MICHIGAN HUB OFF-PK 5MW MONTH FUT HJ 12/2020 12/2020 10 USD 0.025
NYM ELECTRICITY MICHIGAN HUB OFF-PK 5MW MONTH FUT HJ 01/2021 12/2025 8 USD 0.025
NYM ETHANOL METHANOL T2 FOB RDAM (ICIS) FUTURES MT2 11/2020 11/2020 1,800 EUR 25.000%
NYM ETHANOL METHANOL T2 FOB RDAM (ICIS) FUTURES MT2 12/2020 12/2021 1,750 EUR 25.000%
NYM ETHANOL METHANOL FOBHOUSTON (ARGUS) MTH 11/2020 11/2020 4,800 USD 25.000%
NYM ETHANOL METHANOL FOBHOUSTON (ARGUS) MTH 12/2020 12/2021 4,200 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL MARS(ARGUS) CALENDAR FUT MX 11/2020 11/2020 930 USD 0.05
NYM CRUDE OIL MARS(ARGUS) CALENDAR FUT MX 12/2020 12/2025 3,100 USD 0.05
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS VS. DUBAI TRADE MONTH FUT MDR 12/2020 12/2020 338 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS VS. DUBAI TRADE MONTH FUT MDR 01/2021 06/2021 1,500 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS VS. DUBAI TRADE MONTH FUT MDR 07/2021 12/2023 1,500 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS VS. DUBAI CAL MONTH FUT MDM 11/2020 11/2020 450 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS VS. DUBAI CAL MONTH FUT MDM 12/2020 05/2021 1,500 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS VS. DUBAI CAL MONTH FUT MDM 06/2021 12/2023 1,500 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS VS. BRENT TRADE MONTH FUT MBM 12/2020 12/2020 406 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS VS. BRENT TRADE MONTH FUT MBM 01/2021 06/2021 1,800 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS VS. BRENT TRADE MONTH FUT MBM 07/2021 12/2023 1,800 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS VS. BRENT CAL MONTH FUT MAB 11/2020 11/2020 540 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS VS. BRENT CAL MONTH FUT MAB 12/2020 05/2021 1,800 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS VS. BRENT CAL MONTH FUT MAB 06/2021 12/2023 1,800 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS (ARGUS) V WTI TRD MTH FUT YV 12/2020 12/2020 395 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS (ARGUS) V WTI TRD MTH FUT YV 01/2021 06/2021 1,600 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS (ARGUS) V WTI TRD MTH FUT YV 07/2021 12/2025 1,000 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS (ARGUS) V WTI FUT YX 11/2020 11/2020 525 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS (ARGUS) V WTI FUT YX 12/2020 05/2021 1,600 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS (ARGUS) V WTI FUT YX 06/2021 12/2025 1,000 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL MARS (ARGUS) TRADE MONTH FUT MO 12/2020 12/2020 700 USD 0.05
NYM CRUDE OIL MARS (ARGUS) TRADE MONTH FUT MO 01/2021 12/2025 3,100 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 11/2020 11/2020 7,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR 51 12/2020 11/2023 25,000 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS LOS ANGELES CARB GASOLINE FUT MH 11/2020 11/2020 2,025 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS LOS ANGELES CARB GASOLINE FUT MH 12/2020 10/2023 6,750 USD 0.025
NYM CRUDE OIL LOOP GULF COAST SOUR CRUDE OIL MB 10/2020 12/2023 5,000 USD 0.05
NYM CRUDE OIL LOOP CRUDE OIL STORAGE FUTURES LPS 12/2020 01/2021 620 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL LOOP CRUDE OIL STORAGE FUTURES LPS 02/2021 03/2021 800 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL LOOP CRUDE OIL STORAGE FUTURES LPS 04/2021 04/2021 500 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL LOOP CRUDE OIL STORAGE FUTURES LPS 05/2021 03/2022 350 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 01/2021 01/2021 4,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 02/2021 02/2021 3,600 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 03/2021 12/2023 3,500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 12/2020 02/2021 4,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 03/2021 05/2021 3,500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 06/2021 12/2023 3,250 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 12/2020 05/2021 3,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 06/2021 12/2026 2,900 USD 25.000%
NYM FREIGHT LNG FREIGHT ROUTE BLNG3(BALTIC) FUT BF3 11/2020 05/2021 14,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT LNG FREIGHT ROUTE BLNG3(BALTIC) FUT BF3 06/2021 12/2022 13,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT LNG FREIGHT ROUTE BLNG2 (BALTIC) FU BF2 11/2020 12/2022 14,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT LNG FREIGHT ROUTE BLNG1 (BALTIC) FU BF1 11/2020 05/2021 14,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT LNG FREIGHT ROUTE BLNG1 (BALTIC) FU BF1 06/2021 12/2022 13,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG DES JAPAN (RIM) FUTURES JNG 12/2020 12/2020 % 0.08
NYM NATURAL GAS LNG DES JAPAN (RIM) FUTURES JNG 01/2021 01/2021 4,000 USD 0.08
NYM NATURAL GAS LNG DES JAPAN (RIM) FUTURES JNG 02/2021 12/2024 5,000 USD 0.08
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) VS. WTI BALMO FUT LWB 11/02/2020 11/30/2020 1,369 USD 0.05
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) VS. WTI BALMO FUT LWB 12/01/2020 12/31/2020 2,500 USD 0.05
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) VS. BRENT CRUDE OIL FIN LLR 11/2020 11/2020 450 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) VS. BRENT CRUDE OIL FIN LLR 12/2020 01/2021 1,000 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) VS. BRENT CRUDE OIL FIN LLR 02/2021 04/2023 750 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) VS. BRENT BALMO FUT LBB 11/02/2020 11/30/2020 1,369 USD 0.05
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) VS. BRENT BALMO FUT LBB 12/01/2020 12/31/2020 2,500 USD 0.05
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 11/2020 11/2020 312 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 12/2020 12/2020 1,508 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 01/2021 01/2021 1,397 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 02/2021 02/2021 1,347 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 03/2021 03/2021 1,290 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 04/2021 04/2021 1,262 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 05/2021 05/2021 1,224 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 06/2021 06/2021 1,207 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 07/2021 07/2021 1,196 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 08/2021 08/2021 1,186 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 09/2021 09/2021 1,176 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 10/2021 10/2021 1,166 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 11/2021 11/2021 1,154 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 12/2021 12/2021 1,136 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 01/2022 01/2022 1,126 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 02/2022 02/2022 1,118 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 03/2022 03/2022 1,106 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 04/2022 04/2022 1,096 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 05/2022 05/2022 1,087 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 06/2022 06/2022 1,076 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 07/2022 07/2022 1,068 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 08/2022 08/2022 1,061 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 09/2022 09/2022 1,053 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 10/2022 10/2022 1,046 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 11/2022 11/2022 1,038 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 12/2022 12/2022 1,033 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 01/2023 01/2023 1,028 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 02/2023 02/2023 1,023 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 03/2023 03/2023 1,018 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 04/2023 04/2023 1,013 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 05/2023 05/2023 1,008 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 06/2023 06/2023 1,003 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 07/2023 07/2023 998 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 08/2023 08/2023 993 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 09/2023 09/2023 988 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 10/2023 10/2023 983 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 11/2023 12/2025 980 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL LLS (ARGUS) CALENDAR FUT XA 11/2020 11/2020 3,050 USD 0.05
NYM CRUDE OIL LLS (ARGUS) CALENDAR FUT XA 12/2020 04/2021 3,000 USD 0.05
NYM CRUDE OIL LLS (ARGUS) CALENDAR FUT XA 05/2021 12/2025 2,900 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 11/2020 11/2020 600 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT LPE 12/2020 10/2022 2,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE (PCW) BALMO FUT LEL 11/02/2020 11/30/2020 1,369 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS LLDPE (PCW) BALMO FUT LEL 12/01/2020 12/31/2020 2,500 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS LL JET (OPIS) FUT LL 11/2020 10/2023 4,000 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 11/2020 11/2020 960 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 12/2020 12/2020 2,765 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 01/2021 01/2021 2,747 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 02/2021 02/2021 2,712 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 03/2021 03/2021 2,677 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 04/2021 04/2021 2,660 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 05/2021 05/2021 2,642 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 06/2021 06/2021 2,616 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 07/2021 07/2021 2,598 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 08/2021 08/2021 2,590 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 09/2021 09/2021 2,581 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 10/2021 10/2021 2,572 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 11/2021 11/2021 2,563 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 12/2021 12/2021 2,555 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 01/2022 01/2022 2,546 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 02/2022 02/2022 2,537 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 03/2022 03/2022 2,528 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 04/2022 04/2022 2,520 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 05/2022 05/2022 2,511 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 06/2022 06/2022 2,502 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 07/2022 07/2022 2,493 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 08/2022 12/2022 2,485 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT FL(PLATTS) VS.NY HRBR ULSD FU MQ 11/2020 11/2020 720 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT FL(PLATTS) VS.NY HRBR ULSD FU MQ 12/2020 12/2022 2,400 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA CARBOB GASOLINE(OPIS)FUT JL 11/2020 12/2020 4,500 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA CARBOB GASOLINE(OPIS)FUT JL 01/2021 10/2023 3,000 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA CARBD (OPIS) VS. NY HRBR ULSD KL 11/2020 11/2020 1,260 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA CARBD (OPIS) VS. NY HRBR ULSD KL 12/2020 12/2022 3,500 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS LA CARB DIESEL (OPIS) LX 11/2020 11/2020 2,040 USD 0.07
NYM REFINED PRODUCTS LA CARB DIESEL (OPIS) LX 12/2020 04/2021 6,800 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS LA CARB DIESEL (OPIS) LX 05/2021 10/2023 6,600 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/02/2020 11/02/2020 4,620 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/03/2020 11/03/2020 4,863 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/04/2020 11/04/2020 5,133 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/05/2020 11/05/2020 5,433 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/06/2020 11/06/2020 5,775 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/09/2020 11/09/2020 6,159 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/10/2020 11/10/2020 6,599 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/11/2020 11/11/2020 7,107 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/12/2020 11/12/2020 7,700 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/13/2020 11/13/2020 8,399 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/16/2020 11/16/2020 9,240 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/17/2020 11/17/2020 10,267 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/18/2020 11/18/2020 11,550 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/19/2020 11/19/2020 13,200 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/20/2020 11/20/2020 15,399 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 11/23/2020 11/30/2020 18,480 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 12/01/2020 12/01/2020 2,748 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 12/02/2020 12/02/2020 2,746 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 12/03/2020 12/03/2020 2,743 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 12/04/2020 12/04/2020 2,740 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 12/07/2020 12/07/2020 2,737 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 12/08/2020 12/08/2020 2,733 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 12/09/2020 12/09/2020 2,729 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL CRG CIF NEW V ICE BLM 6X 12/10/2020 01/29/2021 2,725 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 11/02/2020 11/02/2020 7,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 11/03/2020 11/03/2020 7,369 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 11/04/2020 11/04/2020 7,778 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 11/05/2020 11/05/2020 8,232 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 11/06/2020 11/06/2020 8,750 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 11/09/2020 11/09/2020 9,332 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 11/10/2020 11/10/2020 9,998 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 11/11/2020 11/11/2020 10,768 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 11/12/2020 11/12/2020 11,667 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 11/13/2020 11/13/2020 12,726 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 11/16/2020 11/16/2020 14,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 11/17/2020 11/17/2020 15,556 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 11/18/2020 11/18/2020 17,500 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 11/19/2020 11/19/2020 20,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 11/20/2020 11/20/2020 23,332 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 11/23/2020 01/29/2021 28,000 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL BRG FOB RDM V ICE BLM 9Q 11/02/2020 11/30/2020 3,724 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET FUEL BRG FOB RDM V ICE BLM 9Q 12/01/2020 01/29/2021 6,800 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL BARGES RDAM BALMO X9 11/02/2020 11/30/2020 16,979 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL BARGES RDAM BALMO X9 12/01/2020 01/29/2021 31,000 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET CIF NWE VS ICE JC 11/2020 11/2020 3,300 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET CIF NWE VS ICE JC 12/2020 12/2020 9,000 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET CIF NWE VS ICE JC 01/2021 04/2021 7,500 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET CIF NWE VS ICE JC 05/2021 12/2022 5,000 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET BARGES VS. ICE GASOIL FUT JR 11/2020 11/2020 1,350 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET BARGES VS. ICE GASOIL FUT JR 12/2020 12/2020 4,500 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET BARGES VS. ICE GASOIL FUT JR 01/2021 12/2022 4,250 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET AVIA FUEL(PLTT) FOB V. ICE 1V 11/2020 11/2020 2,333 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET AVIA FUEL(PLTT) FOB V. ICE 1V 12/2020 02/2021 4,600 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET AVIA FUEL(PLTT) FOB V. ICE 1V 03/2021 12/2022 3,400 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS JET AVIA FUEL(PLTT) CRGS FOB M 1T 11/2020 11/2020 14,466 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS JET AVIA FUEL(PLTT) CRGS FOB M 1T 12/2020 10/2023 31,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6 11/02/2020 11/30/2020 28,349 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6 12/01/2020 01/29/2021 41,500 USD 0.05
NYM CRUDE OIL JAPAN CRUDE COCKTAIL (DETAILED) FUT JCC 09/2020 09/2020 1,733 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL JAPAN CRUDE COCKTAIL (DETAILED) FUT JCC 10/2020 12/2020 6,500 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL JAPAN CRUDE COCKTAIL (DETAILED) FUT JCC 01/2021 11/2025 6,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS JAPAN C&F NAPHTHA FUT JA 11/2020 11/2020 7,200 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JAPAN C&F NAPHTHA FUT JA 12/2020 10/2023 22,500 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA DUBAI (PLATTS) CR JNC 11/2020 11/2020 450 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA DUBAI (PLATTS) CR JNC 12/2020 12/2021 1,300 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA CRACK SPREAD JB 11/2020 11/2020 450 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA CRACK SPREAD JB 12/2020 10/2023 1,500 USD 0.05
NYM ELECTRICITY ITALIAN POWER PEAKLOAD GME CAL FUT ITP 11/2020 12/2020 1,250 EUR 0.08
NYM ELECTRICITY ITALIAN POWER PEAKLOAD GME CAL FUT ITP 01/2021 01/2021 1,150 EUR 0.08
NYM ELECTRICITY ITALIAN POWER PEAKLOAD GME CAL FUT ITP 02/2021 07/2021 1,100 EUR 0.08
NYM ELECTRICITY ITALIAN POWER PEAKLOAD GME CAL FUT ITP 08/2021 12/2022 780 EUR 0.08
NYM ELECTRICITY ITALIAN POWER BASELOAD GME CAL FUT ITB 11/2020 12/2020 2,500 EUR 0.08
NYM ELECTRICITY ITALIAN POWER BASELOAD GME CAL FUT ITB 01/2021 01/2021 2,400 EUR 0.08
NYM ELECTRICITY ITALIAN POWER BASELOAD GME CAL FUT ITB 02/2021 07/2021 2,200 EUR 0.08
NYM ELECTRICITY ITALIAN POWER BASELOAD GME CAL FUT ITB 08/2021 12/2022 1,500 EUR 0.08
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENGLND WC MASS ZN PK FUT NWP 11/10/2020 12/02/2020 3,000 USD 0.2
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENGLND WC MASS ZN PK FUT NWP 12/03/2020 12/31/2020 2,500 USD 0.2
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENGLND SE MASS ZN PK FUT NSP 11/10/2020 12/02/2020 2,600 USD 0.2
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENGLND SE MASS ZN PK FUT NSP 12/03/2020 12/31/2020 2,500 USD 0.2
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENGLND RHOD ISLND ZN PK FUT NRP 11/10/2020 12/02/2020 2,850 USD 0.2
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENGLND RHOD ISLND ZN PK FUT NRP 12/03/2020 12/31/2020 2,500 USD 0.2
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENGLND NHAMP ZN PK DA FUT NHP 11/10/2020 12/02/2020 4,000 USD 0.2
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENGLND NHAMP ZN PK DA FUT NHP 12/03/2020 12/31/2020 3,500 USD 0.2
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENGLND NE MASS ZN PK FUT NNP 11/10/2020 12/02/2020 3,800 USD 0.2
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENGLND NE MASS ZN PK FUT NNP 12/03/2020 12/31/2020 3,000 USD 0.2
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENGLND MAINE ZN PEAK FUT NMP 11/10/2020 12/02/2020 3,650 USD 0.2
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENGLND MAINE ZN PEAK FUT NMP 12/03/2020 12/31/2020 3,000 USD 0.2
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENGLAND CONN ZN PEAK DA FUT NTP 11/10/2020 12/02/2020 2,850 USD 0.2
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENGLAND CONN ZN PEAK DA FUT NTP 12/03/2020 12/31/2020 2,500 USD 0.2
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENG WC MASS ZONE OP FUT NWO 11/10/2020 12/02/2020 150 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENG WC MASS ZONE OP FUT NWO 12/03/2020 12/31/2020 120 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENG SE MASS ZONE OP 5MW DA NSO 11/10/2020 12/02/2020 150 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENG SE MASS ZONE OP 5MW DA NSO 12/03/2020 12/31/2020 120 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENG RHDE ISLND ZNE OFFPEAK NRO 11/10/2020 12/02/2020 150 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENG RHDE ISLND ZNE OFFPEAK NRO 12/03/2020 12/31/2020 120 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENG NEW HAMPSHIRE ZONE OP NHO 11/10/2020 12/02/2020 150 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENG NEW HAMPSHIRE ZONE OP NHO 12/03/2020 12/31/2020 120 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENG NE MASSACHUSETTS OP FUT NEO 11/10/2020 12/02/2020 150 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENG NE MASSACHUSETTS OP FUT NEO 12/03/2020 12/31/2020 120 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENG MASS HUB DA OP DAILY IDO 11/10/2020 11/27/2020 240 USD 0.2
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENG MASS HUB DA OP DAILY IDO 11/28/2020 12/31/2020 70 USD 0.2
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENG MASS HUB DA OP DAILY NCO 11/10/2020 12/02/2020 160 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENG MASS HUB DA OP DAILY NCO 12/03/2020 12/31/2020 120 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENG MAINE ZONE OP 5MW FUT NMO 11/10/2020 12/02/2020 150 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENG MAINE ZONE OP 5MW FUT NMO 12/03/2020 12/31/2020 120 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY ISO NE CAL FUT STRP SYNTH NES 01/2021 01/2021 63,650 USD 0.25
NYM ELECTRICITY ISO NE CAL FUT STRP SYNTH NES 01/2022 01/2022 38,250 USD 0.25
NYM ELECTRICITY ISO NE CAL FUT STRP SYNTH NES 01/2023 01/2023 38,100 USD 0.25
NYM ENVIRONMENTAL IN DELIVERY MONTH EUA FUTURES 6T 11/2020 11/2020 2,300 EUR 35.000%
NYM ENVIRONMENTAL IN DELIVERY MONTH EUA FUTURES 6T 12/2020 12/2025 2,300 EUR 15.000%
NYM ELECTRICITY ILLINOIS OFF-PEAK MONTH FUT OJ 11/2020 11/2020 21 USD 0.05
NYM ELECTRICITY ILLINOIS OFF-PEAK MONTH FUT OJ 12/2020 04/2021 20 USD 0.05
NYM ELECTRICITY ILLINOIS OFF-PEAK MONTH FUT OJ 05/2021 12/2023 12 USD 0.05
NYM ELECTRICITY ILLINOIS HUB PEAK MONTH FUT OM 11/2020 11/2020 420 USD 0.05
NYM ELECTRICITY ILLINOIS HUB PEAK MONTH FUT OM 12/2020 04/2021 400 USD 0.05
NYM ELECTRICITY ILLINOIS HUB PEAK MONTH FUT OM 05/2021 12/2025 200 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS ICE GASOIL BALMO FUT U9 11/02/2020 11/02/2020 7,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS ICE GASOIL BALMO FUT U9 11/03/2020 11/03/2020 7,369 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS ICE GASOIL BALMO FUT U9 11/04/2020 11/04/2020 7,778 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS ICE GASOIL BALMO FUT U9 11/05/2020 11/05/2020 8,232 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS ICE GASOIL BALMO FUT U9 11/06/2020 11/06/2020 8,750 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS ICE GASOIL BALMO FUT U9 11/09/2020 11/09/2020 9,332 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS ICE GASOIL BALMO FUT U9 11/10/2020 11/10/2020 9,998 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS ICE GASOIL BALMO FUT U9 11/11/2020 11/11/2020 10,768 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS ICE GASOIL BALMO FUT U9 11/12/2020 11/12/2020 11,667 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS ICE GASOIL BALMO FUT U9 11/13/2020 11/13/2020 12,726 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS ICE GASOIL BALMO FUT U9 11/16/2020 11/16/2020 14,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS ICE GASOIL BALMO FUT U9 11/17/2020 11/17/2020 15,556 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS ICE GASOIL BALMO FUT U9 11/18/2020 11/18/2020 17,500 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS ICE GASOIL BALMO FUT U9 11/19/2020 11/19/2020 20,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS ICE GASOIL BALMO FUT U9 11/20/2020 11/20/2020 23,332 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS ICE GASOIL BALMO FUT U9 11/23/2020 11/30/2020 28,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS ICE GASOIL BALMO FUT U9 12/01/2020 12/01/2020 26,977 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS ICE GASOIL BALMO FUT U9 12/02/2020 12/02/2020 26,928 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS ICE GASOIL BALMO FUT U9 12/03/2020 12/03/2020 26,875 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS ICE GASOIL BALMO FUT U9 12/04/2020 12/04/2020 26,815 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS ICE GASOIL BALMO FUT U9 12/07/2020 12/07/2020 26,750 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS ICE GASOIL BALMO FUT U9 12/08/2020 12/08/2020 26,676 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS ICE GASOIL BALMO FUT U9 12/09/2020 12/09/2020 26,593 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS ICE GASOIL BALMO FUT U9 12/10/2020 01/29/2021 26,500 USD 0.05
NYM CRUDE OIL ICE BRENT-EURO DENOMINATED CAL FUT IBE 11/2020 11/2020 930 EUR 0.11
NYM CRUDE OIL ICE BRENT-EURO DENOMINATED CAL FUT IBE 12/2020 02/2021 3,100 EUR 0.04
NYM CRUDE OIL ICE BRENT-EURO DENOMINATED CAL FUT IBE 03/2021 12/2028 3,100 EUR 0.025
NYM CRUDE OIL SPREADS ICE BRENT DUBAI FUT DB 11/2020 12/2020 700 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS ICE BRENT DUBAI FUT DB 01/2021 06/2021 550 USD 20.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS ICE BRENT DUBAI FUT DB 07/2021 12/2025 400 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 11/2020 11/2020 3,600 USD 40.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 12/2020 12/2020 3,600 USD 38.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 01/2021 01/2021 3,600 USD 36.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 02/2021 02/2021 3,400 USD 33.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 03/2021 03/2021 3,350 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 04/2021 04/2021 3,300 USD 24.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 05/2021 05/2021 3,250 USD 24.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 06/2021 06/2021 3,200 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 07/2021 07/2021 3,150 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 08/2021 08/2021 3,050 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 09/2021 09/2021 2,950 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 10/2021 10/2021 2,850 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 11/2021 11/2021 2,750 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 12/2021 12/2021 2,650 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 01/2022 01/2022 2,550 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 02/2022 02/2022 2,500 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 03/2022 03/2022 2,475 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 04/2022 04/2022 2,450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HOUSTON SHIP CHANNEL BASIS FUT NH 12/2020 12/2020 355 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HOUSTON SHIP CHANNEL BASIS FUT NH 01/2021 12/2021 250 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 01/2021 01/2021 2,639 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 02/2021 02/2021 2,436 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 03/2021 03/2021 2,276 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 04/2021 04/2021 2,262 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 05/2021 05/2021 2,247 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 06/2021 06/2021 2,233 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 07/2021 07/2021 2,218 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 08/2021 08/2021 2,189 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 09/2021 09/2021 2,088 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 10/2021 10/2021 2,059 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 11/2021 11/2021 2,030 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 12/2021 12/2021 2,001 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 01/2022 01/2022 1,972 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 02/2022 02/2022 1,957 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 03/2022 03/2022 1,950 USD 25.000%