IRON ORE 62% FE, CFR NORTH CHINA (PLATTS) - 保证金

开始时间 期末
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2027 12/2033 1,175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 11/2021 02/2022 4,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 12/2021 01/2022 4,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 03/2022 03/2022 4,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 04/2022 04/2022 1,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 05/2022 02/2024 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 06/2022 10/2024 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 09/2022 09/2022 475 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 10/2022 10/2022 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 11/2022 01/2023 1,050 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 02/2023 02/2023 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 03/2023 03/2023 1,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 04/2023 12/2023 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 08/2023 08/2024 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 09/2023 05/2024 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 11/2023 11/2023 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 01/2024 01/2024 525 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 03/2024 03/2024 650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 04/2024 06/2024 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 09/2024 09/2024 375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 11/2021 02/2022 4,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 12/2021 01/2022 4,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 03/2022 03/2022 4,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 04/2022 04/2022 1,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 05/2022 05/2022 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 06/2022 10/2024 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 09/2022 02/2024 425 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 10/2022 10/2022 475 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 11/2022 01/2023 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 02/2023 02/2023 1,050 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 03/2023 03/2023 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 04/2023 01/2024 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 06/2023 06/2023 375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 07/2023 08/2024 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 09/2023 05/2024 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 11/2023 11/2023 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 03/2024 03/2024 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 04/2024 06/2024 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 11/2021 01/2023 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2022 01/2022 4,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 02/2022 02/2022 4,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 03/2022 03/2022 4,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2022 03/2023 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 05/2022 10/2024 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 06/2022 09/2024 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 08/2022 12/2023 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 09/2022 09/2022 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 10/2022 10/2022 375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 12/2022 02/2024 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 02/2023 02/2023 950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 06/2023 06/2023 190 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 07/2023 07/2023 175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2024 01/2024 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 03/2024 03/2024 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 07/2024 08/2024 170 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 11/2021 12/2021 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 01/2022 01/2022 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 02/2022 02/2022 4,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 03/2022 03/2022 4,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 04/2022 02/2023 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 05/2022 11/2023 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 06/2022 07/2024 150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 09/2022 09/2022 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 10/2022 10/2022 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 11/2022 10/2024 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 01/2023 01/2023 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 03/2023 03/2023 950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 06/2023 09/2023 140 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 02/2024 02/2024 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 03/2024 03/2024 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 06/2024 06/2024 175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 08/2024 09/2024 100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 11/2021 02/2022 5,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 12/2021 01/2022 5,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 03/2022 03/2022 5,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 04/2022 04/2022 1,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 05/2022 07/2022 1,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 06/2022 06/2022 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 08/2022 08/2022 1,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 09/2022 09/2022 1,250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 10/2022 02/2023 1,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 11/2022 01/2023 1,350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 03/2023 03/2023 1,450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 04/2023 04/2023 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 05/2023 04/2024 675 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 06/2023 06/2023 725 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 07/2023 09/2023 750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 08/2023 08/2023 650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 10/2023 01/2024 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 11/2023 11/2023 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 12/2023 12/2023 625 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 03/2024 03/2024 950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 05/2024 07/2024 475 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 08/2024 08/2024 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 09/2024 10/2024 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 11/2021 12/2021 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 01/2022 03/2024 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 02/2022 02/2022 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 03/2022 03/2022 4,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 04/2022 04/2022 750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 05/2022 05/2022 175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 06/2022 10/2025 100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 10/2022 10/2022 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 11/2022 07/2024 150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 02/2023 02/2023 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 03/2023 03/2023 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 04/2023 03/2025 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 05/2024 02/2025 140 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 10/2024 10/2024 125 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 11/2021 02/2023 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 12/2021 01/2022 4,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 02/2022 02/2022 4,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 03/2022 03/2022 4,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 04/2022 04/2022 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 05/2022 11/2023 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 06/2022 05/2024 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 07/2022 09/2024 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 09/2022 11/2022 375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 10/2022 10/2022 425 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 12/2022 01/2023 950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 03/2023 03/2023 1,050 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 04/2023 12/2023 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 06/2023 06/2024 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 10/2023 10/2023 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 01/2024 01/2024 475 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 02/2024 02/2024 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 03/2024 03/2024 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 07/2024 07/2024 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 08/2024 08/2024 175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 10/2024 10/2024 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS WINTER FUT STRP SYNTHETIC 8U 11/2021 11/2021 7,900 USD 0.1
NYM NATURAL GAS NAT GAS WINTER FUT STRP SYNTHETIC 8U 11/2022 11/2022 2,375 USD 0.1
NYM NATURAL GAS NAT GAS WINTER FUT STRP SYNTHETIC 8U 11/2023 11/2026 1,280 USD 0.1
NYM NATURAL GAS NAT GAS WINTER FUT STRP SYNTHETIC 8U 11/2027 11/2030 1,470 USD 0.1
NYM NATURAL GAS NAT GAS SUMMER FUT STRP SYNTHETIC 8R 04/2022 04/2022 3,665 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS SUMMER FUT STRP SYNTHETIC 8R 04/2023 04/2027 1,792 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS SUMMER FUT STRP SYNTHETIC 8R 04/2028 04/2031 2,058 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 09/2021 09/2021 % 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 10/2021 10/2021 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 11/2021 12/2021 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 01/2022 01/2022 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 02/2022 02/2022 4,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 03/2022 03/2022 4,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 04/2022 04/2022 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 05/2022 05/2022 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 06/2022 08/2022 150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 09/2022 09/2022 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 10/2022 10/2022 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS CALENDAR FUT STRP SYNTHETIC 8P 01/2022 01/2022 9,315 USD 5.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS CALENDAR FUT STRP SYNTHETIC 8P 01/2023 01/2023 3,729 USD 5.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS CALENDAR FUT STRP SYNTHETIC 8P 01/2024 01/2026 3,072 USD 5.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS CALENDAR FUT STRP SYNTHETIC 8P 01/2027 01/2027 3,148 USD 5.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS CALENDAR FUT STRP SYNTHETIC 8P 01/2028 01/2032 3,528 USD 5.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 10/2021 10/2021 1,366 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 11/2021 11/2021 1,819 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 12/2021 12/2021 1,614 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 01/2022 01/2022 1,593 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 02/2022 02/2022 1,498 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 03/2022 03/2022 1,498 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 04/2022 04/2022 1,621 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 05/2022 05/2022 1,607 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 06/2022 06/2022 1,594 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 07/2022 07/2022 1,584 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 08/2022 08/2022 1,567 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 09/2022 09/2022 1,544 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 10/2022 10/2022 1,447 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 11/2022 11/2022 1,435 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 12/2022 12/2022 1,426 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 01/2023 01/2023 1,418 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 02/2023 02/2023 1,409 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 03/2023 03/2023 1,408 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 04/2023 04/2023 1,552 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 05/2023 05/2023 1,543 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 06/2023 06/2023 1,533 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 07/2023 07/2023 1,524 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 08/2023 08/2023 1,514 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 09/2023 09/2023 1,520 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 10/2023 10/2023 1,803 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 11/2023 11/2023 1,792 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 12/2023 12/2023 1,779 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 01/2024 01/2024 1,769 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 02/2024 02/2024 1,757 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 03/2024 03/2024 1,746 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 04/2024 04/2024 1,734 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 05/2024 05/2024 1,723 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 06/2024 06/2024 1,711 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 07/2024 07/2024 1,700 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 08/2024 12/2024 1,694 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 01/2025 12/2025 7,256 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MTBE FOB SINGAPORE (PLATTS) FUTURES 1NM 10/2021 10/2021 1,935 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS MTBE FOB SINGAPORE (PLATTS) FUTURES 1NM 11/2021 09/2024 5,000 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL NRML BUTAN OPIS 3M 10/2021 09/2024 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL NONLDH PN OPIS 3P 10/2021 09/2025 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL LDH PROPAN OPIS 3N 10/2021 09/2025 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BLVU PHSCL ISOBUTANE OPIS 3L 10/2021 09/2024 5,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU PHSL NAT GAS OPIS 3R 10/2021 09/2024 5,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU PHSCL ETHANE OPIS 3Q 10/2021 09/2024 1,200 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 10/2021 10/2021 1,144 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 11/2021 11/2021 3,900 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 12/2021 12/2021 3,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 01/2022 01/2022 3,300 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 02/2022 03/2022 3,200 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 04/2022 04/2022 3,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 05/2022 05/2022 2,500 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 06/2022 06/2022 2,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 07/2022 07/2022 1,900 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 08/2022 12/2022 1,700 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 01/2023 12/2024 1,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU ETHYLENE(PCW) FIN FUT MBN 10/2021 10/2021 3,483 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU ETHYLENE(PCW) FIN FUT MBN 11/2021 12/2023 8,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 10/2021 10/2021 1,432 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 11/2021 11/2021 3,200 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) MNB 12/2021 12/2025 2,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 10/2021 10/2021 1,344 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 11/2021 11/2021 4,500 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS 7Q 12/2021 05/2026 4,000 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 10/2021 10/2021 1,393 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 11/2021 11/2021 3,400 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT MBL 12/2021 12/2024 2,600 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 10/2021 10/2021 1,241 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 11/2021 11/2021 3,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 12/2021 01/2022 2,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S 8I 02/2022 12/2025 2,400 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE IN-WELL(PCW) MBE 10/2021 10/2021 10,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELVIEU ETHYLENE IN-WELL(PCW) MBE 11/2021 12/2023 8,000 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 10/01/2021 10/01/2021 1,199 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 10/04/2021 10/04/2021 1,260 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 10/05/2021 10/05/2021 1,326 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 10/06/2021 10/06/2021 1,400 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 10/07/2021 10/07/2021 1,482 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 10/08/2021 10/08/2021 1,575 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 10/11/2021 10/11/2021 1,680 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 10/12/2021 10/12/2021 1,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 10/13/2021 10/13/2021 1,938 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 10/14/2021 10/14/2021 2,099 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 10/15/2021 10/15/2021 2,291 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 10/18/2021 10/18/2021 2,520 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 10/19/2021 10/19/2021 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 10/20/2021 10/20/2021 3,150 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 10/21/2021 10/29/2021 3,600 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM 8J 11/01/2021 11/30/2021 3,500 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 10/01/2021 10/01/2021 1,566 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 10/04/2021 10/04/2021 1,645 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 10/05/2021 10/05/2021 1,731 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 10/06/2021 10/06/2021 1,827 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 10/07/2021 10/07/2021 1,935 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 10/08/2021 10/08/2021 2,056 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 10/11/2021 10/11/2021 2,193 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 10/12/2021 10/12/2021 2,350 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 10/13/2021 10/13/2021 2,530 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 10/14/2021 10/14/2021 2,741 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 10/15/2021 10/15/2021 2,991 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 10/18/2021 10/18/2021 3,290 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 10/19/2021 10/19/2021 3,655 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 10/20/2021 10/20/2021 4,112 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 10/21/2021 10/29/2021 4,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 11/01/2021 11/30/2021 4,500 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 10/01/2021 10/01/2021 1,333 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 10/04/2021 10/04/2021 1,400 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 10/05/2021 10/05/2021 1,473 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 10/06/2021 10/06/2021 1,555 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 10/07/2021 10/07/2021 1,647 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 10/08/2021 10/08/2021 1,750 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 10/11/2021 10/11/2021 1,866 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 10/12/2021 10/12/2021 2,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 10/13/2021 10/13/2021 2,154 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 10/14/2021 10/14/2021 2,333 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 10/15/2021 10/15/2021 2,545 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 10/18/2021 10/18/2021 2,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 10/19/2021 10/19/2021 3,111 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 10/20/2021 10/20/2021 3,500 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 10/21/2021 10/29/2021 4,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO 8O 11/01/2021 11/30/2021 3,900 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 10/01/2021 10/01/2021 499 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 10/04/2021 10/04/2021 525 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 10/05/2021 10/05/2021 552 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 10/06/2021 10/06/2021 583 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 10/07/2021 10/07/2021 617 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 10/08/2021 10/08/2021 656 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 10/11/2021 10/11/2021 700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 10/12/2021 10/12/2021 750 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 10/13/2021 10/13/2021 807 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 10/14/2021 10/14/2021 874 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 10/15/2021 10/15/2021 954 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 10/18/2021 10/18/2021 1,050 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 10/19/2021 10/19/2021 1,166 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 10/20/2021 10/20/2021 1,312 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 10/21/2021 10/29/2021 1,500 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT 8C 11/01/2021 11/30/2021 1,400 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 10/2021 10/2021 24,688 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 11/2021 11/2021 29,100 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 12/2021 01/2022 26,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 02/2022 04/2022 23,900 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 05/2022 06/2022 22,400 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 07/2022 09/2025 15,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V PNF 10/2025 10/2025 28,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 10/2021 10/2021 23,968 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 11/2021 11/2021 29,100 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 12/2021 12/2021 27,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 01/2022 01/2022 25,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 02/2022 03/2022 22,700 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 04/2022 04/2022 21,900 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 05/2022 05/2022 18,400 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 06/2022 06/2022 18,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 07/2022 07/2022 16,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 08/2022 12/2022 15,200 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 01/2023 01/2025 14,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 02/2025 09/2025 14,400 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. PMF 10/2025 10/2025 46,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHYLENE FIN BALMO FUT MBB 10/01/2021 10/29/2021 5,443 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHYLENE FIN BALMO FUT MBB 11/01/2021 11/30/2021 8,750 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHYLENE EPC FUT MBH 10/2021 12/2023 9,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHYLENE EPC BALMO FUT MBJ 10/01/2021 10/29/2021 6,999 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHYLENE EPC BALMO FUT MBJ 11/01/2021 11/30/2021 11,250 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 10/2021 10/2021 429 USD 38.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 11/2021 11/2021 1,400 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 12/2021 12/2021 1,300 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 01/2022 02/2022 1,200 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 03/2022 03/2022 1,100 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 04/2022 04/2022 1,000 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 05/2022 05/2022 900 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 06/2022 06/2022 800 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 07/2022 09/2022 700 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 10/2022 12/2025 700 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS MOGAS92 UNLEADED (PLTS) BLM FUT 1P 10/01/2021 10/01/2021 1,933 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MOGAS92 UNLEADED (PLTS) BLM FUT 1P 10/04/2021 10/04/2021 2,030 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MOGAS92 UNLEADED (PLTS) BLM FUT 1P 10/05/2021 10/05/2021 2,136 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MOGAS92 UNLEADED (PLTS) BLM FUT 1P 10/06/2021 10/06/2021 2,255 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MOGAS92 UNLEADED (PLTS) BLM FUT 1P 10/07/2021 10/07/2021 2,388 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MOGAS92 UNLEADED (PLTS) BLM FUT 1P 10/08/2021 10/08/2021 2,537 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MOGAS92 UNLEADED (PLTS) BLM FUT 1P 10/11/2021 10/11/2021 2,706 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MOGAS92 UNLEADED (PLTS) BLM FUT 1P 10/12/2021 10/12/2021 2,900 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MOGAS92 UNLEADED (PLTS) BLM FUT 1P 10/13/2021 10/13/2021 3,123 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MOGAS92 UNLEADED (PLTS) BLM FUT 1P 10/14/2021 10/14/2021 3,383 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MOGAS92 UNLEADED (PLTS) BLM FUT 1P 10/15/2021 10/15/2021 3,691 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MOGAS92 UNLEADED (PLTS) BLM FUT 1P 10/18/2021 10/18/2021 4,060 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MOGAS92 UNLEADED (PLTS) BLM FUT 1P 10/19/2021 10/19/2021 4,511 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MOGAS92 UNLEADED (PLTS) BLM FUT 1P 10/20/2021 10/20/2021 5,075 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MOGAS92 UNLEADED (PLTS) BLM FUT 1P 10/21/2021 10/29/2021 5,800 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MOGAS92 UNLEADED (PLTS) BLM FUT 1P 11/01/2021 11/30/2021 5,700 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MOGAS92 UNLEADED (PLTS) BLM FUT 1P 12/01/2021 12/31/2021 5,500 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT 1N 10/2021 10/2021 1,658 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT 1N 11/2021 11/2021 5,700 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT 1N 12/2021 09/2024 5,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 10/2021 10/2021 19,354 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 11/2021 11/2021 50,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 12/2021 12/2024 35,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS MNI EUR3.5 FUEL OIL FOB RDM BALMOFU 0E 10/01/2021 10/01/2021 10,165 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MNI EUR3.5 FUEL OIL FOB RDM BALMOFU 0E 10/04/2021 10/04/2021 10,675 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MNI EUR3.5 FUEL OIL FOB RDM BALMOFU 0E 10/05/2021 10/05/2021 11,236 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MNI EUR3.5 FUEL OIL FOB RDM BALMOFU 0E 10/06/2021 10/06/2021 11,861 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MNI EUR3.5 FUEL OIL FOB RDM BALMOFU 0E 10/07/2021 10/07/2021 12,559 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MNI EUR3.5 FUEL OIL FOB RDM BALMOFU 0E 10/08/2021 10/08/2021 13,343 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MNI EUR3.5 FUEL OIL FOB RDM BALMOFU 0E 10/11/2021 10/11/2021 14,234 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MNI EUR3.5 FUEL OIL FOB RDM BALMOFU 0E 10/12/2021 10/12/2021 15,250 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MNI EUR3.5 FUEL OIL FOB RDM BALMOFU 0E 10/13/2021 10/13/2021 16,424 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MNI EUR3.5 FUEL OIL FOB RDM BALMOFU 0E 10/14/2021 10/14/2021 17,790 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MNI EUR3.5 FUEL OIL FOB RDM BALMOFU 0E 10/15/2021 10/15/2021 19,410 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MNI EUR3.5 FUEL OIL FOB RDM BALMOFU 0E 10/18/2021 10/18/2021 21,350 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MNI EUR3.5 FUEL OIL FOB RDM BALMOFU 0E 10/19/2021 10/19/2021 23,722 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MNI EUR3.5 FUEL OIL FOB RDM BALMOFU 0E 10/20/2021 10/20/2021 26,687 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MNI EUR3.5 FUEL OIL FOB RDM BALMOFU 0E 10/21/2021 10/29/2021 30,500 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MNI EUR3.5 FUEL OIL FOB RDM BALMOFU 0E 11/01/2021 11/30/2021 30,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MNI EUR3.5 FUEL OIL FOB RDM BALMOFU 0E 12/01/2021 12/31/2021 28,000 USD 0.025
NYM ELECTRICITY MISO MINNESOTA HUB PEAK CAL-DAY 5MW MNT 10/06/2021 10/22/2021 3,000 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO MINNESOTA HUB PEAK CAL-DAY 5MW MNT 10/25/2021 10/28/2021 2,500 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO MINNESOTA HUB PEAK CAL-DAY 5MW MNT 10/29/2021 11/30/2021 2,425 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO MINNESOTA HUB OFF-PEAK CAL 5MW MMR 10/07/2021 10/25/2021 175 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO MINNESOTA HUB OFF-PEAK CAL 5MW MMR 10/26/2021 11/30/2021 150 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO MICHIGAN HUB PEAK CAL-DAY 5 MW MCT 10/06/2021 10/22/2021 3,800 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO MICHIGAN HUB PEAK CAL-DAY 5 MW MCT 10/25/2021 10/28/2021 3,000 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO MICHIGAN HUB PEAK CAL-DAY 5 MW MCT 10/29/2021 11/30/2021 2,500 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO MICHIGAN HUB PEAK CAL-DAY 5 MW MMP 10/08/2021 10/26/2021 2,000 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO MICHIGAN HUB PEAK CAL-DAY 5 MW MMP 10/27/2021 11/01/2021 1,500 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO MICHIGAN HUB PEAK CAL-DAY 5 MW MMP 11/02/2021 11/30/2021 1,155 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO MICHIGAN HUB OFF-PEAK CAL 5 MW MMO 10/08/2021 10/26/2021 135 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO MICHIGAN HUB OFF-PEAK CAL 5 MW MMO 10/27/2021 11/01/2021 50 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO MICHIGAN HUB OFF-PEAK CAL 5 MW MMO 11/02/2021 11/30/2021 45 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO MICHIGAN HUB OFF-PEAK CAL 5 MW MRT 10/07/2021 10/25/2021 165 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO MICHIGAN HUB OFF-PEAK CAL 5 MW MRT 10/26/2021 11/30/2021 150 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO MICHIGAN HUB OF-PK DA MONTHLY HMO 10/2021 10/2021 14 USD 0.08
NYM ELECTRICITY MISO MICHIGAN HUB OF-PK DA MONTHLY HMO 11/2021 11/2021 25 USD 0.08
NYM ELECTRICITY MISO MICHIGAN HUB OF-PK DA MONTHLY HMO 12/2021 12/2026 15 USD 0.08
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB PEAK 5 MW STRP SYN 7EM 01/2022 01/2025 25,500 USD 25.000%
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB PEAK 5 MW STRP SYN 7EM 01/2023 01/2023 25,400 USD 25.000%
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB PEAK 5 MW STRP SYN 7EM 01/2024 01/2026 25,600 USD 25.000%
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME PK H3 11/2021 11/2021 400 USD 0.2
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME PK H3 12/2021 12/2021 300 USD 0.12
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME PK H3 01/2022 12/2026 100 USD 0.05
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME OFPK H4 11/2021 11/2021 15 USD 0.025
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME OFPK H4 12/2021 12/2021 12 USD 0.025
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME OFPK H4 01/2022 12/2026 7 USD 0.025
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB 5MW PK CAL-DAY RT PTD 10/06/2021 10/22/2021 3,300 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB 5MW PK CAL-DAY RT PTD 10/25/2021 10/29/2021 1,500 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB 5MW PK CAL-DAY RT PTD 11/01/2021 11/30/2021 1,250 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB 5MW PK CAL DAYHD PDD 10/07/2021 10/25/2021 2,400 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB 5MW PK CAL DAYHD PDD 10/26/2021 11/30/2021 1,300 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB 5MW OFPK CALDAY RT FTD 10/07/2021 10/25/2021 100 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB 5MW OFPK CALDAY RT FTD 10/26/2021 11/30/2021 40 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB 5MW OFPK CALDAY DA FAD 10/07/2021 10/25/2021 180 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB 5MW OFPK CALDAY DA FAD 10/26/2021 11/30/2021 100 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB 5MW D AH PK H5 11/2021 11/2021 415 USD 0.08
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB 5MW D AH PK H5 12/2021 12/2021 315 USD 0.08
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB 5MW D AH PK H5 01/2022 12/2026 110 USD 0.08
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB 5MW D AH O PK K2 11/2021 11/2021 16 USD 0.025
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB 5MW D AH O PK K2 12/2021 12/2021 13 USD 0.025
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB 5MW D AH O PK K2 01/2022 12/2026 8 USD 0.025
NYM ELECTRICITY MISO ILLINOIS HUB PEAK CAL-DAY 5 MW MIP 10/08/2021 10/26/2021 2,000 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO ILLINOIS HUB PEAK CAL-DAY 5 MW MIP 10/27/2021 11/01/2021 1,500 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO ILLINOIS HUB PEAK CAL-DAY 5 MW MIP 11/02/2021 11/30/2021 1,260 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO ILLINOIS HUB PEAK CAL-DAY 5 MW MTI 10/06/2021 10/22/2021 3,080 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO ILLINOIS HUB PEAK CAL-DAY 5 MW MTI 10/25/2021 10/28/2021 3,000 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO ILLINOIS HUB PEAK CAL-DAY 5 MW MTI 10/29/2021 11/30/2021 2,500 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO ILLINOIS HUB OFF-PEAK CAL 5 MW MOI 10/08/2021 10/26/2021 135 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO ILLINOIS HUB OFF-PEAK CAL 5 MW MOI 10/27/2021 11/01/2021 50 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO ILLINOIS HUB OFF-PEAK CAL 5 MW MOI 11/02/2021 11/30/2021 45 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO ILLINOIS HUB OFF-PEAK CAL 5 MW MRI 10/07/2021 10/25/2021 150 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO ILLINOIS HUB OFF-PEAK CAL 5 MW MRI 10/26/2021 11/30/2021 105 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MINNESOTA HUB PEAK MONTH FUT LM 09/2021 09/2021 % 0.05
NYM ELECTRICITY MINNESOTA HUB PEAK MONTH FUT LM 10/2021 10/2021 425 USD 0.05
NYM ELECTRICITY MINNESOTA HUB PEAK MONTH FUT LM 11/2021 03/2022 400 USD 0.05
NYM ELECTRICITY MINNESOTA HUB PEAK MONTH FUT LM 04/2022 12/2024 200 USD 0.05
NYM ELECTRICITY MINNESOTA OFF-PEAK MONTH FUT LJ 09/2021 09/2021 % 0.05
NYM ELECTRICITY MINNESOTA OFF-PEAK MONTH FUT LJ 10/2021 10/2021 19 USD 0.05
NYM ELECTRICITY MINNESOTA OFF-PEAK MONTH FUT LJ 11/2021 12/2024 10 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIGASOI 0.1%BRGSFOB ARA (P)VS.LOW MGB 10/2021 10/2021 2,265 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIGASOI 0.1%BRGSFOB ARA (P)VS.LOW MGB 11/2021 11/2021 4,555 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIGASOI 0.1%BRGSFOB ARA (P)VS.LOW MGB 12/2021 03/2022 4,515 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIGASOI 0.1%BRGSFOB ARA (P)VS.LOW MGB 04/2022 04/2022 4,446 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIGASOI 0.1%BRGSFOB ARA (P)VS.LOW MGB 05/2022 08/2022 4,410 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIGASOI 0.1%BRGSFOB ARA (P)VS.LOW MGB 09/2022 09/2022 4,210 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIGASOI 0.1%BRGSFOB ARA (P)VS.LOW MGB 10/2022 12/2023 4,130 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIEURDIESEL10 PPM BRGS ARA(P)VS.L MUD 10/2021 11/2021 260 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIEURDIESEL10 PPM BRGS ARA(P)VS.L MUD 12/2021 12/2021 210 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIEURDIESEL10 PPM BRGS ARA(P)VS.L MUD 01/2022 12/2023 140 USD 0.05
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 11/2021 11/2021 3,800 USD 0.12
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 12/2021 04/2022 3,000 USD 0.07
NYM NGL/PETROCHEMICALS MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT MAA 05/2022 10/2022 2,350 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MINI SINGP FUELOIL 180 BALMO FUT 5L 10/01/2021 10/29/2021 2,644 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MINI SINGP FUELOIL 180 BALMO FUT 5L 11/01/2021 12/31/2021 3,300 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MINI SINGP FUEL OIL 180CST FUTURES 0F 10/2021 10/2021 940 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MINI SINGP FUEL OIL 180CST FUTURES 0F 11/2021 11/2021 2,600 USD 0.03
NYM REFINED PRODUCTS MINI SINGP FUEL OIL 180CST FUTURES 0F 12/2021 04/2022 2,500 USD 0.02
NYM REFINED PRODUCTS MINI SINGP FUEL OIL 180CST FUTURES 0F 05/2022 12/2026 2,300 USD 0.02
NYM REFINED PRODUCTS MINI SINGAPORE GASOIL PLATS FUTURES MSG 10/2021 10/2021 154 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI SINGAPORE GASOIL PLATS FUTURES MSG 11/2021 03/2022 400 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MINI SINGAPORE GASOIL PLATS FUTURES MSG 04/2022 09/2023 360 USD 0.03
NYM REFINED PRODUCTS MINI SINGAPORE GASOIL 500 PPM (PLAT MGO 10/2021 10/2021 143 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI SINGAPORE GASOIL 500 PPM (PLAT MGO 11/2021 03/2022 370 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MINI SINGAPORE GASOIL 500 PPM (PLAT MGO 04/2022 12/2023 330 USD 0.03
NYM REFINED PRODUCTS MINI SINGAPORE FOB MARINE FUEL 0.5% S5M 10/2021 10/2021 1,354 USD 7.000%
NYM REFINED PRODUCTS MINI SINGAPORE FOB MARINE FUEL 0.5% S5M 11/2021 11/2021 3,500 USD 2.500%
NYM REFINED PRODUCTS MINI SINGAPORE FOB MARINE FUEL 0.5% S5M 12/2021 12/2024 3,400 USD 2.500%
NYM REFINED PRODUCTS MINI SINGAPORE FOB MAR FUEL 0.5% (P SBM 10/01/2021 10/22/2021 2,799 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS MINI SINGAPORE FOB MAR FUEL 0.5% (P SBM 11/01/2021 12/23/2021 4,500 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS MINI SINGAPORE 380CST FUEL OIL FUT MTS 10/2021 10/2021 8,580 USD 0.07
NYM REFINED PRODUCTS MINI SINGAPORE 380CST FUEL OIL FUT MTS 11/2021 11/2021 30,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MINI SINGAPORE 380CST FUEL OIL FUT MTS 12/2021 12/2021 29,500 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS MINI SINGAPORE 380CST FUEL OIL FUT MTS 01/2022 12/2026 29,000 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 10/01/2021 10/01/2021 1,234 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 10/04/2021 10/04/2021 1,297 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 10/05/2021 10/05/2021 1,364 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 10/06/2021 10/06/2021 1,437 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 10/07/2021 10/07/2021 1,523 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 10/08/2021 10/08/2021 1,619 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 10/11/2021 10/11/2021 1,727 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 10/12/2021 10/12/2021 1,853 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 10/13/2021 10/13/2021 1,994 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 10/14/2021 10/14/2021 2,161 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 10/15/2021 10/15/2021 2,357 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 10/18/2021 10/18/2021 2,595 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 10/19/2021 10/19/2021 2,880 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 10/20/2021 10/20/2021 3,244 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 10/21/2021 10/29/2021 3,707 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 11/01/2021 11/30/2021 926 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 12/01/2021 12/31/2021 1,013 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 10/2021 10/2021 10,592 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 11/2021 11/2021 9,131 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 12/2021 12/2021 9,997 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 01/2022 01/2022 7,242 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 02/2022 02/2022 7,175 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 03/2022 03/2022 7,109 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 04/2022 04/2022 11,328 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 05/2022 05/2022 6,446 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 06/2022 06/2022 6,413 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 07/2022 07/2022 6,380 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 08/2022 08/2022 6,346 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 09/2022 09/2022 6,313 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 10/2022 10/2022 7,302 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 11/2022 11/2022 7,261 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 12/2022 12/2022 7,011 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 01/2023 04/2023 6,844 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 05/2023 09/2024 6,678 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS MINI MID EAST NAPHTHA ARAB GULF MME 10/2021 10/2021 1,548 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS MINI MID EAST NAPHTHA ARAB GULF MME 11/2021 09/2022 4,000 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS MINI MID EAST NAPHTHA ARAB GF BALMO MNE 10/01/2021 10/29/2021 3,733 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS MINI MID EAST NAPHTHA ARAB GF BALMO MNE 11/01/2021 12/31/2021 6,000 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS MINI MID EAST HSFO 380 ARAB GULF MSE 10/2021 10/2021 735 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS MINI MID EAST HSFO 380 ARAB GULF MSE 11/2021 09/2022 1,900 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS MINI MID EAST HSFO 380 ARAB BALMO MHS 10/01/2021 10/29/2021 2,782 USD 20.000%