IRON ORE 62% FE, CFR NORTH CHINA (PLATTS) - 保证金

开始时间 期末
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 12/06/2022 12/06/2022 6,421 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT BELIVIEU NAT GASOLINE BALMO R0 12/07/2022 12/30/2022 6,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI S1R 11/2022 12/2022 3,800 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI S1R 01/2023 01/2023 3,700 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI S1R 02/2023 08/2023 3,500 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI S1R 09/2023 11/2026 2,000 USD 0.025
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNT MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPI S7Q 11/2022 12/2022 6,800 USD 0.06
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNT MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPI S7Q 01/2023 01/2023 6,700 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNT MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPI S7Q 02/2023 02/2026 5,800 USD 0.03
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 11/2022 12/2022 3,800 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 01/2023 01/2023 3,700 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 02/2023 02/2023 3,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 03/2023 03/2023 3,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 04/2023 04/2023 3,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 05/2023 05/2023 2,800 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 06/2023 06/2023 2,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 07/2023 07/2023 2,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 08/2023 08/2023 2,300 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 09/2023 09/2023 2,200 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 10/2023 02/2024 2,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 03/2024 12/2026 1,900 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 11/2022 12/2022 2,200 USD 38.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 01/2023 01/2023 2,100 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 02/2023 02/2023 1,900 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 03/2023 03/2023 1,800 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 04/2023 04/2023 1,700 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 05/2023 05/2023 1,650 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 06/2023 06/2023 1,600 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 07/2023 07/2023 1,500 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 08/2023 08/2023 1,450 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 09/2023 09/2023 1,400 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 10/2023 10/2023 1,300 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 11/2023 11/2023 1,200 USD 22.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 12/2023 12/2023 1,100 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 01/2024 01/2024 1,050 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 02/2024 02/2024 1,000 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 03/2024 10/2024 950 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 11/2024 12/2026 900 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 11/2022 12/2022 4,600 USD 35.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 01/2023 01/2023 4,500 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 02/2023 02/2023 4,300 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 03/2023 03/2023 4,100 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 04/2023 04/2023 3,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 05/2023 05/2023 3,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 06/2023 06/2023 3,400 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 07/2023 07/2023 3,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 08/2023 09/2023 3,200 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 10/2023 11/2023 2,900 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 12/2023 12/2023 2,700 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 01/2024 01/2024 2,600 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 02/2024 02/2024 2,400 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 03/2024 12/2026 2,300 USD 20.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 11/2022 11/2022 % 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 12/2022 12/2022 46,774 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 01/2023 01/2023 50,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MNT BLVU NRML BUT(OPIS) VS EURO FUT TEF 02/2023 12/2025 35,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS CALENDAR FUT STRP SYNTHETIC 8P 01/2023 01/2023 14,832 USD 5.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS CALENDAR FUT STRP SYNTHETIC 8P 01/2024 01/2024 7,955 USD 5.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS CALENDAR FUT STRP SYNTHETIC 8P 01/2025 01/2025 7,005 USD 5.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS CALENDAR FUT STRP SYNTHETIC 8P 01/2026 01/2026 6,339 USD 5.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS CALENDAR FUT STRP SYNTHETIC 8P 01/2027 01/2033 6,300 USD 5.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS SUMMER FUT STRP SYNTHETIC 8R 04/2023 04/2023 6,913 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS SUMMER FUT STRP SYNTHETIC 8R 04/2024 04/2024 4,466 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS SUMMER FUT STRP SYNTHETIC 8R 04/2025 04/2025 4,003 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS SUMMER FUT STRP SYNTHETIC 8R 04/2026 04/2032 3,675 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS WINTER FUT STRP SYNTHETIC 8U 11/2023 11/2023 3,832 USD 0.1
NYM NATURAL GAS NAT GAS WINTER FUT STRP SYNTHETIC 8U 11/2024 11/2024 3,177 USD 0.1
NYM NATURAL GAS NAT GAS WINTER FUT STRP SYNTHETIC 8U 11/2025 11/2025 2,715 USD 0.1
NYM NATURAL GAS NAT GAS WINTER FUT STRP SYNTHETIC 8U 11/2026 11/2032 2,625 USD 0.1
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 11/2022 11/2022 6,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 12/2022 12/2022 7,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 01/2023 01/2023 8,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 02/2023 02/2023 7,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 03/2023 03/2023 5,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 04/2023 04/2023 1,025 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 05/2023 05/2023 605 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 06/2023 06/2023 1,455 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 07/2023 10/2023 1,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 08/2023 08/2023 1,405 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 09/2023 09/2023 1,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 11/2023 11/2023 2,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 5 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DE 12/2023 12/2023 2,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 11/2022 12/2022 % 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 01/2023 01/2023 1,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 02/2023 02/2023 3,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 03/2023 03/2023 4,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 04/2023 04/2023 525 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 05/2023 05/2023 205 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 06/2023 09/2023 155 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 08/2023 05/2026 125 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 10/2023 10/2023 955 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 11/2023 11/2023 270 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 12/2023 12/2023 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 01/2024 01/2024 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 02/2024 02/2024 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 03/2024 03/2024 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 04/2024 04/2024 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 05/2024 02/2026 175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 06/2024 10/2026 150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 10/2024 11/2024 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 02/2025 03/2027 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 03/2025 03/2025 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 04/2025 12/2026 140 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 06/2025 12/2027 100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 11/2025 11/2025 105 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 03/2026 03/2026 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 1 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DG 01/2027 01/2027 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 11/2022 11/2022 % 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 12/2022 12/2022 1,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 01/2023 01/2023 3,950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 02/2023 02/2023 6,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 03/2023 03/2023 5,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 04/2023 04/2023 675 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 05/2023 05/2023 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 06/2023 06/2023 405 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 07/2023 11/2023 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 08/2023 08/2023 205 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 09/2023 10/2023 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 12/2023 12/2023 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 11/2022 11/2022 7,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 12/2022 12/2022 8,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 01/2023 01/2023 8,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 02/2023 02/2023 7,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 03/2023 03/2023 5,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 04/2023 04/2023 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 05/2023 07/2023 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 08/2023 08/2023 1,455 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 09/2023 09/2023 1,555 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 10/2023 11/2023 2,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 6 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DM 12/2023 12/2023 2,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 11/2022 11/2022 1,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 12/2022 12/2022 3,950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 01/2023 01/2023 6,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 02/2023 02/2023 7,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 03/2023 03/2023 5,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 04/2023 04/2023 825 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 05/2023 05/2023 425 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 06/2023 06/2023 405 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 07/2023 07/2023 355 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 08/2023 08/2023 1,175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 09/2023 09/2023 1,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 10/2023 10/2023 1,250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 11/2023 11/2023 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 3 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURE DS 12/2023 12/2023 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 11/2022 01/2023 8,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 12/2022 02/2023 8,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 03/2023 03/2023 6,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 04/2023 12/2023 3,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 01/2024 01/2024 3,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 02/2024 02/2024 2,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 03/2024 03/2024 1,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 04/2024 05/2024 1,350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 06/2024 06/2024 1,450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 07/2024 03/2025 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 01/2025 09/2027 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 02/2025 10/2025 950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 04/2025 04/2025 1,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 05/2025 06/2027 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 06/2025 06/2025 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 07/2025 12/2027 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 01/2026 01/2026 750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 02/2026 07/2027 650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 03/2026 03/2026 825 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 10/2026 02/2027 625 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS 12 MO SYN SPRD NATURAL GAS FUTURES DZ 01/2027 01/2027 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 01/2023 01/2023 7,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 02/2023 03/2023 7,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 04/2023 04/2023 925 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 05/2023 05/2023 525 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 06/2023 06/2023 505 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 07/2023 09/2023 1,305 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 08/2023 03/2024 1,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 11/2023 11/2023 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 12/2023 12/2023 2,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 01/2024 01/2024 2,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 02/2024 02/2024 1,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 04/2024 11/2024 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 07/2024 08/2024 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 09/2024 06/2025 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 12/2024 04/2025 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 01/2025 01/2025 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 02/2025 02/2025 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 05/2025 10/2025 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 07/2025 08/2025 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 11/2025 12/2025 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 01/2023 01/2023 1,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 02/2023 02/2023 3,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 03/2023 03/2023 4,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 04/2023 04/2023 525 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 05/2023 05/2023 205 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 06/2023 09/2023 155 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 08/2023 05/2026 125 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 10/2023 10/2023 955 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 11/2023 11/2023 270 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 12/2023 12/2023 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 01/2024 01/2024 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 02/2024 02/2024 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 03/2024 03/2024 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 04/2024 04/2024 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 05/2024 02/2026 175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 06/2024 10/2026 150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 10/2024 11/2024 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 02/2025 02/2025 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 03/2025 03/2025 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 04/2025 12/2026 140 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 06/2025 11/2026 100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 11/2025 11/2025 105 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 03/2026 03/2026 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 01/2023 01/2023 3,950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 02/2023 02/2023 6,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 03/2023 03/2023 5,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 04/2023 04/2023 675 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 05/2023 05/2023 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 06/2023 06/2023 405 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 07/2023 05/2024 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 08/2023 08/2023 205 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 09/2023 10/2023 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 12/2023 02/2025 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 01/2024 01/2024 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 02/2024 02/2024 1,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 03/2024 03/2024 1,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 04/2024 01/2025 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 06/2024 09/2024 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 07/2024 12/2025 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 08/2024 08/2025 150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 10/2024 11/2024 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 03/2025 03/2025 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 04/2025 04/2025 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 11/2025 11/2025 175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 01/2023 01/2023 8,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 02/2023 02/2023 8,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 03/2023 03/2023 6,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 04/2023 12/2023 3,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 01/2024 01/2024 3,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 02/2024 02/2024 2,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 03/2024 03/2024 1,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 04/2024 05/2024 1,350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 06/2024 06/2024 1,450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 07/2024 03/2025 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 01/2025 11/2025 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 02/2025 10/2025 950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 04/2025 04/2025 1,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 05/2025 05/2025 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 06/2025 06/2025 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 07/2025 12/2025 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 01/2023 01/2023 8,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 02/2023 02/2023 7,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 03/2023 03/2023 5,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 04/2023 04/2023 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 05/2023 07/2023 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 08/2023 08/2023 1,455 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 09/2023 09/2023 1,555 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 10/2023 01/2024 2,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 12/2023 12/2023 2,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 02/2024 02/2024 2,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 03/2024 03/2024 1,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 04/2024 09/2025 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 11/2024 11/2024 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 12/2024 07/2025 650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 01/2025 01/2025 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 02/2025 02/2025 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 03/2025 10/2025 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 11/2025 11/2025 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 12/2025 12/2025 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 01/2023 01/2023 8,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 02/2023 02/2023 7,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 03/2023 03/2023 5,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 04/2023 04/2023 1,025 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 05/2023 05/2023 605 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 06/2023 06/2023 1,455 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 07/2023 10/2023 1,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 08/2023 08/2023 1,405 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 09/2023 09/2023 1,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 11/2023 01/2024 2,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 12/2023 12/2023 2,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 02/2024 02/2024 2,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 03/2024 03/2024 1,350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 04/2024 12/2025 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 08/2024 08/2024 375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 09/2024 09/2024 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 12/2024 04/2025 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 01/2025 01/2025 650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 02/2025 02/2025 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 05/2025 05/2025 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 06/2025 10/2025 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 07/2025 11/2025 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 08/2025 08/2025 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2023 01/2023 6,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 02/2023 02/2023 7,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 03/2023 03/2023 5,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2023 04/2023 825 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 05/2023 05/2023 425 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 06/2023 06/2023 405 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 07/2023 07/2023 355 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 08/2023 08/2023 1,175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 09/2023 09/2023 1,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 10/2023 03/2024 1,250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 11/2023 11/2023 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 12/2023 12/2023 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2024 01/2024 2,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 02/2024 02/2024 1,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2024 11/2024 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 05/2024 06/2024 375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 07/2024 07/2024 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 08/2024 12/2025 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 10/2024 10/2024 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 12/2024 03/2025 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2025 01/2025 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 02/2025 02/2025 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2025 06/2025 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 07/2025 08/2025 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 01/2023 01/2023 9,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 02/2023 02/2023 9,000 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 03/2023 03/2023 7,200 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2023 04/2023 4,400 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 05/2023 05/2023 4,200 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 06/2023 06/2023 4,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 07/2023 07/2023 3,900 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 08/2023 08/2023 3,800 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 09/2023 09/2023 3,750 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 10/2023 10/2023 3,600 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 11/2023 11/2023 3,300 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 12/2023 12/2023 3,175 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 01/2024 01/2024 3,050 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 02/2024 02/2024 3,000 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 03/2024 03/2024 2,800 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2024 02/2025 2,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 03/2025 03/2025 2,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2025 04/2025 2,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 05/2025 05/2025 2,350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 06/2025 11/2025 2,250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 12/2025 03/2026 2,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2026 12/2035 2,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 01/2023 01/2023 9,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 02/2023 02/2023 9,000 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 03/2023 03/2023 7,200 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2023 04/2023 4,400 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 05/2023 05/2023 4,200 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 06/2023 06/2023 4,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 07/2023 07/2023 3,900 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 08/2023 08/2023 3,800 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 09/2023 09/2023 3,750 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 10/2023 10/2023 3,600 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 11/2023 11/2023 3,300 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 12/2023 12/2023 3,175 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 01/2024 01/2024 3,050 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 02/2024 02/2024 3,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 03/2024 03/2024 2,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2024 02/2025 2,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 03/2025 03/2025 2,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2025 04/2025 2,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 05/2025 05/2025 2,350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 06/2025 11/2025 2,250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 12/2025 03/2026 2,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2026 12/2026 2,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HH TAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HHT 01/2023 01/2023 9,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS HH TAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HHT 02/2023 02/2023 9,000 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS HH TAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HHT 03/2023 03/2023 7,200 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 01/2023 01/2023 9,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 02/2023 02/2023 9,000 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 03/2023 03/2023 7,200 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2023 04/2023 4,400 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 05/2023 05/2023 4,200 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 06/2023 06/2023 4,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 07/2023 07/2023 3,900 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 08/2023 08/2023 3,800 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 09/2023 09/2023 3,750 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 10/2023 10/2023 3,600 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 11/2023 11/2023 3,300 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 12/2023 12/2023 3,175 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 01/2024 01/2024 3,050 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 02/2024 02/2024 3,000 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 03/2024 03/2024 2,800 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2024 02/2025 2,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 03/2025 03/2025 2,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2025 04/2025 2,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 05/2025 05/2025 2,350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 06/2025 11/2025 2,250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 12/2025 03/2026 2,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2026 12/2028 2,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 01/2023 01/2023 165,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 02/2023 02/2023 155,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 03/2023 07/2023 145,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 08/2023 07/2024 130,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 08/2024 12/2025 80,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 01/2023 02/2023 165,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 03/2023 03/2023 155,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 04/2023 09/2023 145,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 10/2023 12/2025 130,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 01/2023 01/2023 165,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 02/2023 02/2023 155,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 03/2023 07/2023 145,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 08/2023 07/2024 130,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 08/2024 12/2028 80,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 01/2023 01/2023 23,000,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 02/2023 02/2023 21,000,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 03/2023 07/2023 20,000,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 08/2023 07/2024 18,000,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 08/2024 12/2028 11,000,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS GULF COAST LNG EXPORT FUTURES LNG 11/13/2022 04/30/2023 90,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS GULF COAST LNG EXPORT FUTURES LNG 05/07/2023 12/29/2024 70,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 12/01/2022 12/08/2022 1,300 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 12/09/2022 12/12/2022 1,200 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 12/13/2022 01/31/2023 1,100 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 12/2022 01/2023 175,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 02/2023 03/2023 150,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 04/2023 12/2026 130,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2022 01/2023 9,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 02/2023 02/2023 9,000 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 03/2023 03/2023 7,200 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2023 04/2023 4,400 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 05/2023 05/2023 4,200 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 06/2023 06/2023 4,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 07/2023 07/2023 3,900 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 08/2023 08/2023 3,800 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 09/2023 09/2023 3,750 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 10/2023 10/2023 3,600 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2023 11/2023 3,300 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 12/2023 12/2023 3,175 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 01/2024 01/2024 3,050 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 02/2024 02/2024 3,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 03/2024 03/2024 2,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2024 02/2025 2,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 03/2025 03/2025 2,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2025 04/2025 2,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 05/2025 05/2025 2,350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 06/2025 11/2025 2,250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 12/2025 03/2026 2,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2026 12/2035 2,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 01/2023 01/2023 9,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 02/2023 02/2023 9,000 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 03/2023 03/2023 7,200 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 04/2023 04/2023 4,400 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 05/2023 05/2023 4,200 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 06/2023 06/2023 4,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 07/2023 07/2023 3,900 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 08/2023 08/2023 3,800 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 09/2023 09/2023 3,750 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 10/2023 10/2023 3,600 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 11/2023 11/2023 3,300 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 12/2023 12/2023 3,175 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 01/2023 01/2023 2,250 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 02/2023 02/2023 2,250 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 03/2023 03/2023 1,800 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2023 04/2023 1,100 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 05/2023 05/2023 1,050 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 06/2023 06/2023 1,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 07/2023 07/2023 975 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 08/2023 08/2023 950 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 09/2023 09/2023 937 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 10/2023 10/2023 900 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 11/2023 11/2023 825 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 12/2023 12/2023 793 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 01/2024 01/2024 762 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 02/2024 02/2024 750 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 03/2024 03/2024 700 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2024 02/2025 637 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 03/2025 03/2025 625 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2025 04/2025 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 05/2025 05/2025 587 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 06/2025 11/2025 562 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 12/2025 03/2026 537 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2026 12/2035 525 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 01/2023 01/2023 2,250 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 02/2023 02/2023 2,250 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 03/2023 03/2023 1,800 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2023 04/2023 1,100 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 05/2023 05/2023 1,050 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 06/2023 06/2023 1,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 07/2023 07/2023 975 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 08/2023 08/2023 950 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 09/2023 09/2023 937 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 10/2023 10/2023 900 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 11/2023 11/2023 825 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 12/2023 12/2023 793 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 01/2024 01/2024 762 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 02/2024 02/2024 750 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 03/2024 03/2024 700 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2024 02/2025 637 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 03/2025 03/2025 625 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2025 04/2025 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 05/2025 05/2025 587 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 06/2025 11/2025 562 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 12/2025 03/2026 537 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2026 10/2032 525 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 01/2023 01/2023 2,250 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 02/2023 02/2023 2,250 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 03/2023 03/2023 1,800 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 01/2023 01/2023 2,250 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 02/2023 02/2023 2,250 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 03/2023 03/2023 1,800 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2023 04/2023 1,100 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 05/2023 05/2023 1,050 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 06/2023 06/2023 1,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 07/2023 07/2023 975 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 08/2023 08/2023 950 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 09/2023 09/2023 937 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 10/2023 10/2023 900 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 11/2023 11/2023 825 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 12/2023 12/2023 793 USD 14.000%