IRON ORE 62% FE, CFR NORTH CHINA (PLATTS) - 保证金

开始时间 期末 维持
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

02/2026
07/2024

02/2026
3,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

03/2026
07/2024

03/2026
3,950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

04/2026
07/2024

04/2026
3,950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

05/2026
07/2024

05/2026
4,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

06/2026
07/2024

06/2026
4,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

07/2026
07/2024

07/2026
4,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

08/2026
07/2024

08/2026
4,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

09/2026
07/2024

09/2026
4,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

10/2026
07/2024

10/2026
4,250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

11/2026
07/2024

11/2026
4,300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

12/2026
07/2024

12/2026
4,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

01/2027
07/2024

01/2027
4,400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

02/2027
07/2024

02/2027
4,450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

03/2027
07/2024

03/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

04/2027
07/2024

04/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

05/2027
07/2024

05/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

06/2027
07/2024

06/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

07/2027
07/2024

07/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

08/2027
07/2024

08/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

09/2027
07/2024

09/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

10/2027
07/2024

10/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

11/2027
07/2024

11/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

12/2027
07/2024

12/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

01/2028
07/2024

01/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

02/2028
07/2024

02/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

03/2028
07/2024

03/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

04/2028
07/2024

04/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

05/2028
07/2024

05/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

06/2028
07/2024

06/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

07/2028
07/2024

07/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

08/2028
07/2024

08/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

09/2028
07/2024

09/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

10/2028
07/2024

10/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
07/2024

11/2028
07/2024

12/2034
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

2

1
A

B

A
08/2024

09/2024

10/2024
08/2024

09/2024

10/2024
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

09/2024
08/2024

09/2024
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

10/2024
08/2024

10/2024
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

11/2024
08/2024

11/2024
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

12/2024
08/2024

12/2024
325 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

01/2025
08/2024

01/2025
375 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

02/2025
08/2024

02/2025
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

03/2025
08/2024

03/2025
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

04/2025
08/2024

04/2025
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

05/2025
08/2024

05/2025
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

06/2025
08/2024

06/2025
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

07/2025
08/2024

07/2025
950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

08/2025
08/2024

08/2025
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

09/2025
08/2024

09/2025
1,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

10/2025
08/2024

10/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

11/2025
08/2024

11/2025
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

12/2025
08/2024

12/2025
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

01/2026
08/2024

01/2026
3,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

02/2026
08/2024

02/2026
3,850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

03/2026
08/2024

03/2026
3,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

04/2026
08/2024

04/2026
3,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

05/2026
08/2024

05/2026
3,950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

06/2026
08/2024

06/2026
4,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

07/2026
08/2024

07/2026
4,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

08/2026
08/2024

08/2026
4,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

09/2026
08/2024

09/2026
4,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

10/2026
08/2024

10/2026
4,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

11/2026
08/2024

11/2026
4,250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

12/2026
08/2024

12/2026
4,300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

01/2027
08/2024

01/2027
4,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

02/2027
08/2024

02/2027
4,400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

03/2027
08/2024

03/2027
4,450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

04/2027
08/2024

04/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

05/2027
08/2024

05/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

06/2027
08/2024

06/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

07/2027
08/2024

07/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

08/2027
08/2024

08/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

09/2027
08/2024

09/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

10/2027
08/2024

10/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

11/2027
08/2024

11/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

12/2027
08/2024

12/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

01/2028
08/2024

01/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

02/2028
08/2024

02/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

03/2028
08/2024

03/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

04/2028
08/2024

04/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

05/2028
08/2024

05/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

06/2028
08/2024

06/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

07/2028
08/2024

07/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

08/2028
08/2024

08/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

09/2028
08/2024

09/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

10/2028
08/2024

10/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
08/2024

11/2028
08/2024

12/2034
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

2

1
A

B

A
09/2024

10/2024

11/2024
09/2024

10/2024

11/2024
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

10/2024
09/2024

10/2024
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

11/2024
09/2024

11/2024
225 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

12/2024
09/2024

12/2024
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

01/2025
09/2024

01/2025
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

02/2025
09/2024

02/2025
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

03/2025
09/2024

03/2025
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

04/2025
09/2024

04/2025
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

05/2025
09/2024

05/2025
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

06/2025
09/2024

06/2025
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

07/2025
09/2024

07/2025
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

08/2025
09/2024

08/2025
950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

09/2025
09/2024

09/2025
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

10/2025
09/2024

10/2025
1,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

11/2025
09/2024

11/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

12/2025
09/2024

12/2025
1,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

01/2026
09/2024

01/2026
3,750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

02/2026
09/2024

02/2026
3,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

03/2026
09/2024

03/2026
3,850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

04/2026
09/2024

04/2026
3,850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

05/2026
09/2024

05/2026
3,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

06/2026
09/2024

06/2026
3,950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

07/2026
09/2024

07/2026
4,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

08/2026
09/2024

08/2026
4,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

09/2026
09/2024

09/2026
4,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

10/2026
09/2024

10/2026
4,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

11/2026
09/2024

11/2026
4,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

12/2026
09/2024

12/2026
4,250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

01/2027
09/2024

01/2027
4,300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

02/2027
09/2024

02/2027
4,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

03/2027
09/2024

03/2027
4,400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

04/2027
09/2024

04/2027
4,450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

05/2027
09/2024

05/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

06/2027
09/2024

06/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

07/2027
09/2024

07/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

08/2027
09/2024

08/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

09/2027
09/2024

09/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

10/2027
09/2024

10/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

11/2027
09/2024

11/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

12/2027
09/2024

12/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

01/2028
09/2024

01/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

02/2028
09/2024

02/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

03/2028
09/2024

03/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

04/2028
09/2024

04/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

05/2028
09/2024

05/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

06/2028
09/2024

06/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

07/2028
09/2024

07/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

08/2028
09/2024

08/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

09/2028
09/2024

09/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

10/2028
09/2024

10/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
09/2024

11/2028
09/2024

12/2034
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

2

1
A

B

A
10/2024

11/2024

12/2024
10/2024

11/2024

12/2024
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

11/2024
10/2024

11/2024
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

12/2024
10/2024

12/2024
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

01/2025
10/2024

01/2025
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

02/2025
10/2024

02/2025
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

03/2025
10/2024

03/2025
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

04/2025
10/2024

04/2025
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

05/2025
10/2024

05/2025
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

06/2025
10/2024

06/2025
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

07/2025
10/2024

07/2025
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

08/2025
10/2024

08/2025
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

09/2025
10/2024

09/2025
950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

10/2025
10/2024

10/2025
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

11/2025
10/2024

11/2025
1,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

12/2025
10/2024

12/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

01/2026
10/2024

01/2026
3,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

02/2026
10/2024

02/2026
3,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

03/2026
10/2024

03/2026
3,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

04/2026
10/2024

04/2026
3,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

05/2026
10/2024

05/2026
3,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

06/2026
10/2024

06/2026
3,950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

07/2026
10/2024

07/2026
4,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

08/2026
10/2024

08/2026
4,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

09/2026
10/2024

09/2026
4,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

10/2026
10/2024

10/2026
4,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

11/2026
10/2024

11/2026
4,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

12/2026
10/2024

12/2026
4,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

01/2027
10/2024

01/2027
4,250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

02/2027
10/2024

02/2027
4,300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

03/2027
10/2024

03/2027
4,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

04/2027
10/2024

04/2027
4,400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

05/2027
10/2024

05/2027
4,450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

06/2027
10/2024

06/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

07/2027
10/2024

07/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

08/2027
10/2024

08/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

09/2027
10/2024

09/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

10/2027
10/2024

10/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

11/2027
10/2024

11/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

12/2027
10/2024

12/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

01/2028
10/2024

01/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

02/2028
10/2024

02/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

03/2028
10/2024

03/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

04/2028
10/2024

04/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

05/2028
10/2024

05/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

06/2028
10/2024

06/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

07/2028
10/2024

07/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

08/2028
10/2024

08/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

09/2028
10/2024

09/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

10/2028
10/2024

10/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
10/2024

11/2028
10/2024

12/2034
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

2

1
A

B

A
11/2024

12/2024

01/2025
11/2024

12/2024

01/2025
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

12/2024
11/2024

12/2024
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

01/2025
11/2024

01/2025
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

02/2025
11/2024

02/2025
400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

03/2025
11/2024

03/2025
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

04/2025
11/2024

04/2025
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

05/2025
11/2024

05/2025
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

06/2025
11/2024

06/2025
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

07/2025
11/2024

07/2025
650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

08/2025
11/2024

08/2025
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

09/2025
11/2024

09/2025
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

10/2025
11/2024

10/2025
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

11/2025
11/2024

11/2025
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

12/2025
11/2024

12/2025
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

01/2026
11/2024

01/2026
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

02/2026
11/2024

02/2026
3,650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

03/2026
11/2024

03/2026
3,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

04/2026
11/2024

04/2026
3,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

05/2026
11/2024

05/2026
3,750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

06/2026
11/2024

06/2026
3,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

07/2026
11/2024

07/2026
3,850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

08/2026
11/2024

08/2026
3,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

09/2026
11/2024

09/2026
3,950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

10/2026
11/2024

10/2026
4,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

11/2026
11/2024

11/2026
4,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

12/2026
11/2024

12/2026
4,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

01/2027
11/2024

01/2027
4,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

02/2027
11/2024

02/2027
4,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

03/2027
11/2024

03/2027
4,250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

04/2027
11/2024

04/2027
4,300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

05/2027
11/2024

05/2027
4,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

06/2027
11/2024

06/2027
4,400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

07/2027
11/2024

07/2027
4,450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

08/2027
11/2024

08/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

09/2027
11/2024

09/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

10/2027
11/2024

10/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

11/2027
11/2024

11/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

12/2027
11/2024

12/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

01/2028
11/2024

01/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

02/2028
11/2024

02/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

03/2028
11/2024

03/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

04/2028
11/2024

04/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

05/2028
11/2024

05/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

06/2028
11/2024

06/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

07/2028
11/2024

07/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

08/2028
11/2024

08/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

09/2028
11/2024

09/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

10/2028
11/2024

10/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
11/2024

11/2028
11/2024

12/2034
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

01/2025
12/2024

01/2025
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

2

1
A

B

A
12/2024

01/2025

02/2025
12/2024

01/2025

02/2025
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

02/2025
12/2024

02/2025
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

03/2025
12/2024

03/2025
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

04/2025
12/2024

04/2025
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

05/2025
12/2024

05/2025
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

06/2025
12/2024

06/2025
650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

07/2025
12/2024

07/2025
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

08/2025
12/2024

08/2025
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

09/2025
12/2024

09/2025
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

10/2025
12/2024

10/2025
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

11/2025
12/2024

11/2025
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

12/2025
12/2024

12/2025
950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

01/2026
12/2024

01/2026
3,550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

02/2026
12/2024

02/2026
3,550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

03/2026
12/2024

03/2026
3,650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

04/2026
12/2024

04/2026
3,650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

05/2026
12/2024

05/2026
3,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

06/2026
12/2024

06/2026
3,750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

07/2026
12/2024

07/2026
3,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

08/2026
12/2024

08/2026
3,850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

09/2026
12/2024

09/2026
3,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

10/2026
12/2024

10/2026
3,950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

11/2026
12/2024

11/2026
4,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

12/2026
12/2024

12/2026
4,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

01/2027
12/2024

01/2027
4,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

02/2027
12/2024

02/2027
4,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

03/2027
12/2024

03/2027
4,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

04/2027
12/2024

04/2027
4,250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

05/2027
12/2024

05/2027
4,300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

06/2027
12/2024

06/2027
4,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

07/2027
12/2024

07/2027
4,400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

08/2027
12/2024

08/2027
4,450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

09/2027
12/2024

09/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

10/2027
12/2024

10/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

11/2027
12/2024

11/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

12/2027
12/2024

12/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

01/2028
12/2024

01/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

02/2028
12/2024

02/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

03/2028
12/2024

03/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

04/2028
12/2024

04/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

05/2028
12/2024

05/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

06/2028
12/2024

06/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

07/2028
12/2024

07/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

08/2028
12/2024

08/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

09/2028
12/2024

09/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

10/2028
12/2024

10/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
12/2024

11/2028
12/2024

12/2034
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

02/2025
01/2025

02/2025
175 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

2

1
A

B

A
01/2025

02/2025

03/2025
01/2025

02/2025

03/2025
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

03/2025
01/2025

03/2025
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

04/2025
01/2025

04/2025
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

05/2025
01/2025

05/2025
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

06/2025
01/2025

06/2025
650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

07/2025
01/2025

07/2025
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

08/2025
01/2025

08/2025
750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

09/2025
01/2025

09/2025
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

10/2025
01/2025

10/2025
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

11/2025
01/2025

11/2025
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

12/2025
01/2025

12/2025
950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

01/2026
01/2025

01/2026
3,550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

02/2026
01/2025

02/2026
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

03/2026
01/2025

03/2026
3,550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

04/2026
01/2025

04/2026
3,550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

05/2026
01/2025

05/2026
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

06/2026
01/2025

06/2026
3,650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

07/2026
01/2025

07/2026
3,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

08/2026
01/2025

08/2026
3,750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

09/2026
01/2025

09/2026
3,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

10/2026
01/2025

10/2026
3,850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

11/2026
01/2025

11/2026
3,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

12/2026
01/2025

12/2026
3,950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

01/2027
01/2025

01/2027
4,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

02/2027
01/2025

02/2027
4,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

03/2027
01/2025

03/2027
4,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

04/2027
01/2025

04/2027
4,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

05/2027
01/2025

05/2027
4,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

06/2027
01/2025

06/2027
4,250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

07/2027
01/2025

07/2027
4,300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

08/2027
01/2025

08/2027
4,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

09/2027
01/2025

09/2027
4,400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

10/2027
01/2025

10/2027
4,450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

11/2027
01/2025

11/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

12/2027
01/2025

12/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

01/2028
01/2025

01/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

02/2028
01/2025

02/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

03/2028
01/2025

03/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

04/2028
01/2025

04/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

05/2028
01/2025

05/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

06/2028
01/2025

06/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

07/2028
01/2025

07/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

08/2028
01/2025

08/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

09/2028
01/2025

09/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

10/2028
01/2025

10/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
01/2025

11/2028
01/2025

12/2034
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

2

1
A

B

A
02/2025

03/2025

04/2025
02/2025

03/2025

04/2025
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

03/2025
02/2025

03/2025
225 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

04/2025
02/2025

04/2025
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

05/2025
02/2025

05/2025
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

06/2025
02/2025

06/2025
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

07/2025
02/2025

07/2025
800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

08/2025
02/2025

08/2025
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

09/2025
02/2025

09/2025
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

10/2025
02/2025

10/2025
950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

11/2025
02/2025

11/2025
850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

12/2025
02/2025

12/2025
1,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

01/2026
02/2025

01/2026
3,650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

02/2026
02/2025

02/2026
3,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

03/2026
02/2025

03/2026
3,750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

04/2026
02/2025

04/2026
3,750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

05/2026
02/2025

05/2026
3,650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

06/2026
02/2025

06/2026
3,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

07/2026
02/2025

07/2026
3,750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

08/2026
02/2025

08/2026
3,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

09/2026
02/2025

09/2026
3,850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

10/2026
02/2025

10/2026
3,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

11/2026
02/2025

11/2026
3,950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

12/2026
02/2025

12/2026
4,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

01/2027
02/2025

01/2027
4,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

02/2027
02/2025

02/2027
4,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

03/2027
02/2025

03/2027
4,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

04/2027
02/2025

04/2027
4,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

05/2027
02/2025

05/2027
4,250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

06/2027
02/2025

06/2027
4,300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

07/2027
02/2025

07/2027
4,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

08/2027
02/2025

08/2027
4,400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

09/2027
02/2025

09/2027
4,450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

10/2027
02/2025

10/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

11/2027
02/2025

11/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

12/2027
02/2025

12/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

01/2028
02/2025

01/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

02/2028
02/2025

02/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

03/2028
02/2025

03/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

04/2028
02/2025

04/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

05/2028
02/2025

05/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

06/2028
02/2025

06/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

07/2028
02/2025

07/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

08/2028
02/2025

08/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

09/2028
02/2025

09/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

10/2028
02/2025

10/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
02/2025

11/2028
02/2025

12/2034
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

2

1
A

B

A
03/2025

04/2025

05/2025
03/2025

04/2025

05/2025
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

04/2025
03/2025

04/2025
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

05/2025
03/2025

05/2025
400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

06/2025
03/2025

06/2025
450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

07/2025
03/2025

07/2025
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

08/2025
03/2025

08/2025
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

09/2025
03/2025

09/2025
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

10/2025
03/2025

10/2025
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

11/2025
03/2025

11/2025
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

12/2025
03/2025

12/2025
650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

01/2026
03/2025

01/2026
3,150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

02/2026
03/2025

02/2026
3,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

03/2026
03/2025

03/2026
3,250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

04/2026
03/2025

04/2026
3,250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

05/2026
03/2025

05/2026
3,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

06/2026
03/2025

06/2026
3,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

07/2026
03/2025

07/2026
3,850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

08/2026
03/2025

08/2026
3,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

09/2026
03/2025

09/2026
3,550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

10/2026
03/2025

10/2026
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

11/2026
03/2025

11/2026
3,650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

12/2026
03/2025

12/2026
4,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

01/2027
03/2025

01/2027
3,750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

02/2027
03/2025

02/2027
4,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

03/2027
03/2025

03/2027
4,250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

04/2027
03/2025

04/2027
4,300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

05/2027
03/2025

05/2027
3,950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

06/2027
03/2025

06/2027
4,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

07/2027
03/2025

07/2027
4,050 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

08/2027
03/2025

08/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

09/2027
03/2025

09/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

10/2027
03/2025

10/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

11/2027
03/2025

11/2027
4,250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

12/2027
03/2025

12/2027
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

01/2028
03/2025

01/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

02/2028
03/2025

02/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

03/2028
03/2025

03/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

04/2028
03/2025

04/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

05/2028
03/2025

05/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

06/2028
03/2025

06/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

07/2028
03/2025

07/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

08/2028
03/2025

08/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

09/2028
03/2025

09/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

10/2028
03/2025

10/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
03/2025

11/2028
03/2025

12/2034
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

2

1
A

B

A
04/2025

05/2025

06/2025
04/2025

05/2025

06/2025
105 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

05/2025
04/2025

05/2025
140 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

06/2025
04/2025

06/2025
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

07/2025
04/2025

07/2025
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

08/2025
04/2025

08/2025
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

09/2025
04/2025

09/2025
600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

10/2025
04/2025

10/2025
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

11/2025
04/2025

11/2025
650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

12/2025
04/2025

12/2025
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

01/2026
04/2025

01/2026
3,300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

02/2026
04/2025

02/2026
3,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

03/2026
04/2025

03/2026
3,400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

04/2026
04/2025

04/2026
3,400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

05/2026
04/2025

05/2026
3,450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

06/2026
04/2025

06/2026
3,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

07/2026
04/2025

07/2026
3,400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

08/2026
04/2025

08/2026
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

09/2026
04/2025

09/2026
3,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

10/2026
04/2025

10/2026
3,550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

11/2026
04/2025

11/2026
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

12/2026
04/2025

12/2026
3,650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

01/2027
04/2025

01/2027
3,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

02/2027
04/2025

02/2027
3,750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

03/2027
04/2025

03/2027
3,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

04/2027
04/2025

04/2027
3,850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

05/2027
04/2025

05/2027
3,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

06/2027
04/2025

06/2027
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

07/2027
04/2025

07/2027
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

08/2027
04/2025

08/2027
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

09/2027
04/2025

09/2027
4,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

10/2027
04/2025

10/2027
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

11/2027
04/2025

11/2027
4,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

12/2027
04/2025

12/2027
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

01/2028
04/2025

01/2028
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

02/2028
04/2025

02/2028
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

03/2028
04/2025

03/2028
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

04/2028
04/2025

04/2028
4,450 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

05/2028
04/2025

05/2028
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

06/2028
04/2025

06/2028
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

07/2028
04/2025

07/2028
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

08/2028
04/2025

08/2028
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

09/2028
04/2025

09/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

10/2028
04/2025

10/2028
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
04/2025

11/2028
04/2025

12/2034
4,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

2

1
A

B

A
05/2025

06/2025

07/2025
05/2025

06/2025

07/2025
105 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2025

06/2025
05/2025

06/2025
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2025

07/2025
05/2025

07/2025
200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2025

08/2025
05/2025

08/2025
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2025

09/2025
05/2025

09/2025
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2025

10/2025
05/2025

10/2025
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2025

11/2025
05/2025

11/2025
650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2025

12/2025
05/2025

12/2025
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2025

01/2026
05/2025

01/2026
3,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2025

02/2026
05/2025

02/2026
3,250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2025

03/2026
05/2025

03/2026
3,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2025

04/2026
05/2025

04/2026
3,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2025

05/2026
05/2025

05/2026
3,300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2025

06/2026
05/2025

06/2026
3,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2025

07/2026
05/2025

07/2026
3,300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2025

08/2026
05/2025

08/2026
3,550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2025

09/2026
05/2025

09/2026
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2025

10/2026
05/2025

10/2026
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2025

11/2026
05/2025

11/2026
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2025

12/2026
05/2025

12/2026
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2025

01/2027
05/2025

01/2027
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2025

02/2027
05/2025

02/2027
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2025

03/2027
05/2025

03/2027
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2025

04/2027
05/2025

04/2027
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2025

05/2027
05/2025

05/2027
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2025

06/2027
05/2025

06/2027
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2025

07/2027
05/2025

07/2027
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2025

08/2027
05/2025

08/2027
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2025

09/2027
05/2025

09/2027
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2025

10/2027
05/2025

10/2027
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2025

11/2027
05/2025

11/2027
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2025

12/2027
05/2025

12/2027
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2025

01/2028
05/2025

01/2028
3,600 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES HHE 1

1
A

B
05/2025

02/2028
05/2025

02/2028
3,600 USD