Asset Class Navigation

Iron Ore 62% Fe, CFR North China (Platts) 保证金

开始时间 期末
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 11/2020 11/2020 1,325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 12/2020 12/2020 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 01/2021 01/2021 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 02/2021 02/2021 855 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 03/2021 03/2021 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 04/2021 04/2021 170 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 05/2021 05/2021 150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 06/2021 08/2021 120 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS HENRY HUB 2 MONTH CAL FUT DJ 09/2021 09/2021 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS SUMMER FUT STRP SYNTHETIC 8R 04/2021 04/2021 1,841 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS SUMMER FUT STRP SYNTHETIC 8R 04/2022 04/2022 938 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS SUMMER FUT STRP SYNTHETIC 8R 04/2023 04/2025 1,141 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS SUMMER FUT STRP SYNTHETIC 8R 04/2026 04/2026 1,222 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS SUMMER FUT STRP SYNTHETIC 8R 04/2027 04/2030 1,533 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS WINTER FUT STRP SYNTHETIC 8U 11/2020 11/2020 2,676 USD 0.1
NYM NATURAL GAS NAT GAS WINTER FUT STRP SYNTHETIC 8U 11/2021 11/2021 1,065 USD 0.1
NYM NATURAL GAS NAT GAS WINTER FUT STRP SYNTHETIC 8U 11/2022 11/2022 690 USD 0.1
NYM NATURAL GAS NAT GAS WINTER FUT STRP SYNTHETIC 8U 11/2023 11/2025 815 USD 0.1
NYM NATURAL GAS NAT GAS WINTER FUT STRP SYNTHETIC 8U 11/2026 11/2029 1,095 USD 0.1
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 10/2020 10/2020 2,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 11/2020 11/2020 1,950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 12/2020 12/2020 1,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 01/2021 01/2021 1,130 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 02/2021 02/2021 880 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 03/2021 03/2021 855 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 04/2021 11/2022 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 05/2021 05/2021 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 06/2021 11/2021 180 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 07/2021 03/2023 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 12/2021 03/2022 320 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 04/2022 06/2022 175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 07/2022 08/2023 150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 10/2022 09/2023 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 12/2022 02/2023 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATGAS FIN CSO 4 MONTH COMBO G44 01/2023 01/2023 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 10/2020 10/2020 1,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 11/2020 11/2020 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 12/2020 12/2020 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 01/2021 02/2021 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 03/2021 03/2021 855 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 04/2021 09/2024 100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 10/2021 10/2021 205 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 11/2021 11/2022 120 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 02/2022 02/2022 125 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 03/2022 03/2022 320 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 01/2023 07/2024 150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 03/2023 03/2023 215 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 1 M CLNDR FIN COMBO G8 03/2024 03/2024 140 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 10/2020 10/2020 2,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 11/2020 11/2020 2,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 12/2020 12/2020 1,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 01/2021 01/2021 1,330 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 02/2021 02/2021 1,150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 03/2021 03/2021 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 04/2021 09/2021 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 10/2021 10/2021 750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 11/2021 11/2021 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 12/2021 12/2021 650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 01/2022 02/2022 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 03/2022 02/2023 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 04/2022 04/2022 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 08/2022 08/2022 470 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 09/2022 09/2023 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 11/2022 05/2023 475 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 12M CLNDR FIN COMBO H6 03/2023 08/2023 425 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 10/2020 10/2020 1,750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 11/2020 11/2020 1,325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 12/2020 12/2020 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 01/2021 01/2021 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 02/2021 02/2021 855 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 03/2021 03/2021 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 04/2021 04/2021 170 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 05/2021 05/2021 150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 06/2021 12/2021 120 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 09/2021 10/2021 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 01/2022 12/2022 140 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 02/2022 03/2022 320 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 04/2022 05/2023 125 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 09/2022 11/2022 160 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 01/2023 01/2023 175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 02/2023 02/2023 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 03/2023 03/2023 215 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 06/2023 09/2023 100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 10/2020 10/2020 2,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 11/2020 11/2020 1,850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 12/2020 12/2020 1,375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2021 01/2021 1,130 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 02/2021 03/2021 855 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2021 04/2021 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 05/2021 12/2021 175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 06/2021 07/2021 140 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 08/2021 03/2023 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 11/2021 04/2023 150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2022 02/2022 320 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 03/2022 03/2022 375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 06/2022 09/2023 120 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 11/2022 11/2022 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2023 02/2023 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 10/2020 10/2020 2,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 11/2020 11/2020 2,050 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 12/2020 12/2020 1,425 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 01/2021 01/2021 1,130 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 02/2021 03/2021 855 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 04/2021 03/2023 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 11/2021 03/2022 320 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 07/2022 07/2023 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 09/2022 09/2023 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 11/2022 06/2023 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 01/2023 01/2023 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 05/2023 05/2023 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 08/2023 08/2023 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 10/2020 10/2020 2,300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 11/2020 11/2020 2,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 12/2020 12/2020 1,450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 01/2021 01/2021 1,130 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 02/2021 02/2021 950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 03/2021 03/2021 880 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 04/2021 06/2023 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 10/2021 10/2021 520 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 11/2021 08/2023 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 03/2022 03/2022 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 04/2022 04/2022 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 07/2022 05/2023 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 01/2023 01/2023 375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 09/2023 09/2023 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 08/2020 10/2020 2,550 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2020 11/2020 2,450 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 12/2020 12/2020 2,275 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 01/2021 01/2021 2,175 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 02/2021 03/2021 1,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2021 10/2021 1,050 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2021 03/2022 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2022 10/2022 535 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2022 03/2023 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2023 08/2026 650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 09/2026 09/2026 750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 10/2026 12/2032 875 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS PIPELINE TEXOK BASIS FUT PD 10/2020 10/2020 230 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS PIPELINE TEXOK BASIS FUT PD 11/2020 12/2021 170 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 10/2020 10/2020 2,550 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 11/2020 11/2020 2,450 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 12/2020 12/2020 2,275 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 01/2021 01/2021 2,175 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 02/2021 03/2021 1,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 04/2021 09/2021 1,050 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 09/15/2020 09/20/2020 110 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 09/21/2020 10/31/2020 100 GBP 0.08
NYM ELECTRICITY NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK P3 09/2020 09/2020 38 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK P3 10/2020 10/2020 45 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK P3 11/2020 12/2020 35 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK P3 01/2021 12/2025 20 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK P2 09/2020 09/2020 760 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK P2 10/2020 10/2020 1,200 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK P2 11/2020 01/2021 850 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK P2 02/2021 12/2025 250 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 10/2020 10/2020 30 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 11/2020 11/2020 26 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 12/2020 01/2021 15 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 02/2021 08/2021 11 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 09/2021 12/2025 9 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK U6 10/2020 10/2020 850 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK U6 11/2020 11/2020 600 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK U6 12/2020 02/2021 400 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK U6 03/2021 12/2025 150 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH O EAK W2 09/2020 09/2020 31 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH O EAK W2 10/2020 10/2020 45 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH O EAK W2 11/2020 12/2025 30 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH PK P9 09/2020 09/2020 696 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH PK P9 10/2020 10/2020 1,000 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH PK P9 11/2020 12/2020 700 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH PK P9 01/2021 12/2025 225 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 09/2020 09/2020 28 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 10/2020 10/2020 30 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 11/2020 12/2020 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 01/2021 07/2021 13 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 08/2021 12/2025 10 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 09/2020 09/2020 475 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 10/2020 10/2020 750 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 11/2020 01/2021 450 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 02/2021 07/2021 220 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 08/2021 12/2025 150 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH O PK U3 09/2020 09/2020 31 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH O PK U3 10/2020 12/2025 40 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH PK U2 09/2020 09/2020 760 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH PK U2 10/2020 10/2020 1,000 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH PK U2 11/2020 12/2025 700 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHD ISLD 5MW D AH PK U4 09/2020 09/2020 760 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHD ISLD 5MW D AH PK U4 10/2020 10/2020 1,100 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHD ISLD 5MW D AH PK U4 11/2020 12/2020 700 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHD ISLD 5MW D AH PK U4 01/2021 12/2025 250 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHODE IL 5MW D AH O PK U5 09/2020 09/2020 31 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHODE IL 5MW D AH O PK U5 10/2020 10/2020 40 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHODE IL 5MW D AH O PK U5 11/2020 12/2025 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK P5 09/2020 09/2020 31 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK P5 10/2020 10/2020 40 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK P5 11/2020 12/2020 30 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK P5 01/2021 12/2025 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK P4 09/2020 09/2020 760 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK P4 10/2020 10/2020 1,200 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK P4 11/2020 12/2020 500 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK P4 01/2021 12/2025 200 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNT MASS 5MW D AH O PK L9 09/2020 09/2020 31 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNT MASS 5MW D AH O PK L9 10/2020 10/2020 45 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNT MASS 5MW D AH O PK L9 11/2020 12/2025 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNTR M 5MW D AH PK R6 09/2020 09/2020 760 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNTR M 5MW D AH PK R6 10/2020 10/2020 1,100 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNTR M 5MW D AH PK R6 11/2020 01/2021 700 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNTR M 5MW D AH PK R6 02/2021 12/2025 250 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEW ENGLAND HUB PEAK DAILY CE 08/27/2020 09/18/2020 5,600 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NEW ENGLAND HUB PEAK DAILY CE 09/21/2020 10/30/2020 5,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK 3% FUEL OIL BALMO FUT NYT 09/01/2020 09/30/2020 4,167 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK 3% FUEL OIL BALMO FUT NYT 10/01/2020 10/30/2020 6,100 USD 0.08
NYM ETHANOL NEW YORK ETHANOL FUT EZ 09/2020 09/2020 4,000 USD 25.000%
NYM ETHANOL NEW YORK ETHANOL FUT EZ 10/2020 08/2023 3,750 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NEW YORK FUEL OIL 1% V. EURO 1% FO NYF 09/2020 09/2020 980 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NEW YORK FUEL OIL 1% V. EURO 1% FO NYF 10/2020 08/2023 1,700 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HEATING OIL PLATTS FUT YF 09/2020 09/2020 1,773 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HEATING OIL PLATTS FUT YF 10/2020 08/2023 3,800 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEW YORK HUB ZONE J PEAK DAILY JN 08/27/2020 10/30/2020 4,500 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK JET FUEL (ARGUS) FUT 4Y 09/2020 08/2023 3,150 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK JET FUEL (PLATTS) FUT 1Q 09/2020 08/2023 3,150 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK ULSD (ARGUS) FUT 5Y 09/2020 09/2020 1,866 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK ULSD (ARGUS) FUT 5Y 10/2020 08/2023 4,000 USD 0.05
NYM NATURAL GAS NGPL LA NY 10/2020 12/2025 100 USD 0.05
NYM NATURAL GAS NGPL MIDCONTINENT BASIS FUT NL 10/2020 03/2021 625 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NGPL MIDCONTINENT BASIS FUT NL 04/2021 12/2021 405 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NORTHWEST PIPELINE BASIS FUT NR 10/2020 03/2021 1,600 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NORTHWEST PIPELINE BASIS FUT NR 04/2021 12/2021 500 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/01/2020 09/01/2020 1,685 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/02/2020 09/02/2020 1,769 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/03/2020 09/03/2020 1,861 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/04/2020 09/04/2020 1,966 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/07/2020 09/08/2020 2,078 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/09/2020 09/09/2020 2,211 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/10/2020 09/10/2020 2,359 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/11/2020 09/11/2020 2,527 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/14/2020 09/14/2020 2,721 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/15/2020 09/15/2020 2,949 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/16/2020 09/16/2020 3,216 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/17/2020 09/17/2020 3,539 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/18/2020 09/18/2020 3,932 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/21/2020 09/21/2020 3,930 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/22/2020 09/22/2020 3,929 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/23/2020 09/23/2020 3,926 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/24/2020 09/24/2020 3,923 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/25/2020 09/25/2020 3,918 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/28/2020 09/28/2020 3,910 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/29/2020 09/29/2020 3,893 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/30/2020 09/30/2020 3,843 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/01/2020 10/01/2020 1,094 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/02/2020 10/02/2020 1,094 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/05/2020 10/05/2020 1,095 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/06/2020 10/06/2020 1,096 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/07/2020 10/07/2020 1,097 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/08/2020 10/08/2020 1,098 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/09/2020 10/09/2020 1,100 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/12/2020 10/12/2020 1,101 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/13/2020 10/13/2020 1,103 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/14/2020 10/14/2020 1,104 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/15/2020 10/15/2020 1,107 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/16/2020 10/16/2020 1,109 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/19/2020 10/19/2020 1,112 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/20/2020 10/20/2020 1,116 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/21/2020 10/21/2020 1,121 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/22/2020 10/22/2020 1,127 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/23/2020 10/23/2020 1,135 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/26/2020 10/26/2020 1,146 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/27/2020 10/27/2020 1,163 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/28/2020 10/28/2020 1,191 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/29/2020 10/29/2020 1,247 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/30/2020 10/30/2020 1,417 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/02/2020 11/02/2020 1,127 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/03/2020 11/03/2020 1,127 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/04/2020 11/04/2020 1,127 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/05/2020 11/05/2020 1,127 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/06/2020 11/06/2020 1,128 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/09/2020 11/09/2020 1,128 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/10/2020 11/10/2020 1,128 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/11/2020 11/11/2020 1,129 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/12/2020 11/12/2020 1,129 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/13/2020 11/13/2020 1,130 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/16/2020 11/16/2020 1,130 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/17/2020 11/17/2020 1,131 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/18/2020 11/18/2020 1,132 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/19/2020 11/19/2020 1,133 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/20/2020 11/20/2020 1,134 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/23/2020 11/23/2020 1,137 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/24/2020 11/24/2020 1,140 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/25/2020 11/25/2020 1,145 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/26/2020 11/27/2020 1,156 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/30/2020 11/30/2020 1,189 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NY (ARGUS) VS. NY HRBR ULSD BALMO ULB 09/01/2020 09/30/2020 341 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NY (ARGUS) VS. NY HRBR ULSD BALMO ULB 10/01/2020 10/30/2020 500 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FO (PLATTS) V GF CO HSFO BAL NFG 09/01/2020 09/30/2020 1,366 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FO (PLATTS) V GF CO HSFO BAL NFG 10/01/2020 10/30/2020 2,000 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FUEL OIL CRK SPRD BALMO NFC 09/01/2020 09/30/2020 3,005 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FUEL OIL CRK SPRD BALMO NFC 10/01/2020 10/30/2020 4,400 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 3% FUEL OIL V GULF COAST NO6 3% FOC 09/2020 10/2020 400 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 3% FUEL OIL V GULF COAST NO6 3% FOC 11/2020 12/2020 300 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NY 3.0% FUEL OIL (PLATTS) FUT H1 09/2020 09/2020 2,893 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY 3.0% FUEL OIL (PLATTS) FUT H1 10/2020 12/2020 6,200 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY BUCKEYE JET FUEL (PLATTS) FUTURE BUC 09/2020 09/2020 1,960 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY BUCKEYE JET FUEL (PLATTS) FUTURE BUC 10/2020 12/2023 4,200 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL V. NY HR BALMO JTB 09/01/2020 09/30/2020 1,195 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL V. NY HR BALMO JTB 10/01/2020 10/30/2020 1,750 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL VS NY HARB ULSD JET 09/2020 10/2020 1,800 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL VS NY HARB ULSD JET 11/2020 12/2023 1,800 USD 5.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY FO 1% VS EURO 1%FOB NWE BALMO NYG 09/01/2020 09/30/2020 1,639 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY FO 1% VS EURO 1%FOB NWE BALMO NYG 10/01/2020 10/30/2020 1,900 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR 1% FUEL OIL BALMO VK 09/01/2020 09/30/2020 4,781 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR 1% FUEL OIL BALMO VK 10/01/2020 10/30/2020 7,000 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 09/2020 09/2020 789 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 10/2020 10/2020 1,989 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 11/2020 11/2020 1,963 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 12/2020 12/2020 1,923 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 01/2021 01/2021 1,898 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 02/2021 02/2021 1,885 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 03/2021 03/2021 1,795 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 04/2021 04/2021 1,735 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 05/2021 05/2021 1,713 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 06/2021 06/2021 1,685 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 07/2021 07/2021 1,660 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 08/2021 08/2021 1,620 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 09/2021 05/2022 1,555 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 01/2022 04/2022 1,557 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 06/2022 06/2022 1,536 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 07/2022 07/2022 1,513 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 08/2022 08/2022 1,499 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 09/2022 09/2022 1,486 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 10/2022 10/2022 1,474 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 11/2022 11/2023 1,461 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 01/2023 12/2023 1,463 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR RESIDUAL FUEL 1.0% S FUT MM 09/2020 09/2020 1,866 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR RESIDUAL FUEL 1.0% S FUT MM 10/2020 02/2021 3,700 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR RESIDUAL FUEL 1.0% S FUT MM 03/2021 12/2024 3,500 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR RESIDUAL FUEL CRACK FUT ML 09/2020 09/2020 1,446 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR RESIDUAL FUEL CRACK FUT ML 10/2020 08/2023 2,950 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 09/2020 10/2020 4,500 USD 45.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 11/2020 11/2020 4,300 USD 27.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 12/2020 12/2020 4,250 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 01/2021 01/2021 4,100 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 02/2021 02/2021 4,000 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 03/2021 03/2021 3,950 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 04/2021 04/2021 3,900 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 05/2021 05/2021 3,825 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 06/2021 06/2021 3,725 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 07/2021 07/2021 3,625 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 08/2021 08/2021 3,525 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 09/2021 09/2021 3,535 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 10/2021 06/2022 3,375 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 07/2022 07/2022 3,300 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 08/2022 08/2022 3,200 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 09/2022 09/2022 3,150 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 10/2022 10/2022 3,100 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 11/2022 11/2022 3,050 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 12/2022 01/2024 3,000 USD 12.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HO (PLATTS) VS NY HRBR ULSD YH 09/2020 09/2020 700 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HO (PLATTS) VS NY HRBR ULSD YH 10/2020 12/2021 1,250 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 09/01/2020 09/01/2020 1,928 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 09/02/2020 09/02/2020 2,025 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 09/03/2020 09/03/2020 2,131 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 09/04/2020 09/04/2020 2,250 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 09/08/2020 09/08/2020 2,382 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 09/09/2020 09/09/2020 2,531 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 09/10/2020 09/10/2020 2,700 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 09/11/2020 09/11/2020 2,893 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 09/14/2020 09/14/2020 3,115 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 09/15/2020 09/15/2020 3,375 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 09/16/2020 09/16/2020 3,681 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 09/17/2020 09/17/2020 4,050 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 09/18/2020 09/30/2020 4,500 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 10/01/2020 10/30/2020 4,300 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 09/2020 09/2020 769 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 10/2020 10/2020 1,378 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 11/2020 11/2020 1,339 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 12/2020 12/2020 1,221 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 01/2021 01/2021 1,195 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 02/2021 02/2021 1,251 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 03/2021 03/2021 1,146 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 04/2021 04/2021 1,120 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 05/2021 05/2021 1,101 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 06/2021 06/2021 1,273 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 07/2021 07/2021 1,245 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 08/2021 08/2021 1,253 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 09/2021 09/2021 919 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 10/2021 10/2021 906 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 11/2021 11/2021 899 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 12/2021 12/2021 891 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 01/2022 01/2022 885 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 02/2022 02/2022 894 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 03/2022 03/2022 1,182 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 04/2022 04/2022 1,172 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 05/2022 05/2022 1,163 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 06/2022 06/2022 1,139 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 07/2022 07/2022 1,111 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 08/2022 08/2022 1,126 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 09/2022 09/2022 1,468 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 10/2022 10/2022 1,442 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 11/2022 11/2022 1,416 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 12/2022 12/2022 1,402 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 01/2023 01/2023 1,390 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 02/2023 08/2023 1,378 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 10/2020 10/2020 4,500 USD 45.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 11/2020 11/2020 4,300 USD 30.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 12/2020 12/2020 4,250 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 01/2021 01/2021 4,100 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 02/2021 02/2021 4,000 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 03/2021 03/2021 3,950 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 04/2021 04/2021 3,900 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 05/2021 05/2021 3,825 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 06/2021 06/2021 3,725 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 07/2021 07/2021 3,625 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 08/2021 08/2021 3,525 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 09/2021 09/2021 3,535 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 10/2021 12/2021 3,375 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 01/2022 06/2022 3,375 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 07/2022 07/2022 3,300 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 08/2022 08/2022 3,200 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 09/2022 09/2022 3,150 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 10/2022 10/2022 3,100 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 11/2022 11/2022 3,050 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 12/2022 12/2022 3,000 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/01/2020 09/01/2020 1,342 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/02/2020 09/02/2020 1,410 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/03/2020 09/03/2020 1,484 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/04/2020 09/04/2020 1,566 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/08/2020 09/08/2020 1,658 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/09/2020 09/09/2020 1,762 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/10/2020 09/10/2020 1,880 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/11/2020 09/11/2020 2,014 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/14/2020 09/14/2020 2,169 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/15/2020 09/15/2020 2,350 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/16/2020 09/16/2020 2,563 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/17/2020 09/17/2020 2,820 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/18/2020 09/18/2020 3,133 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/21/2020 09/21/2020 3,062 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/22/2020 09/22/2020 2,971 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 09/23/2020 09/30/2020 2,850 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/01/2020 10/01/2020 2,714 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/02/2020 10/02/2020 2,710 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/05/2020 10/05/2020 2,706 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/06/2020 10/06/2020 2,701 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/07/2020 10/07/2020 2,697 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/08/2020 10/08/2020 2,691 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/09/2020 10/09/2020 2,685 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/12/2020 10/12/2020 2,678 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/13/2020 10/13/2020 2,670 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/14/2020 10/14/2020 2,661 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/15/2020 10/15/2020 2,650 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/16/2020 10/16/2020 2,637 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/19/2020 10/19/2020 2,622 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/20/2020 10/20/2020 2,604 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 10/21/2020 10/30/2020 2,581 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 09/2020 09/2020 1,166 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 10/2020 10/2020 2,713 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 11/2020 11/2020 2,656 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 12/2020 12/2020 1,998 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 01/2021 01/2021 1,829 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 02/2021 02/2021 2,009 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 03/2021 03/2021 1,647 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 04/2021 04/2021 1,592 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 05/2021 05/2021 1,570 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 06/2021 06/2021 1,574 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 07/2021 07/2021 1,526 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 08/2021 08/2021 1,697 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 09/2021 09/2021 1,204 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 10/2021 10/2021 1,189 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 11/2021 11/2021 1,180 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 12/2021 12/2021 1,169 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 01/2022 01/2022 1,162 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 02/2022 02/2022 1,310 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 03/2022 03/2022 1,870 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 04/2022 04/2022 1,854 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 05/2022 05/2022 1,840 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 06/2022 06/2022 1,803 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 07/2022 07/2022 1,764 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 08/2022 08/2022 1,741 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 09/2022 09/2022 1,274 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 10/2022 10/2022 1,257 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 11/2022 11/2022 1,240 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 12/2022 12/2022 1,234 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 01/2023 01/2023 1,228 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 02/2023 02/2023 1,223 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 03/2023 12/2023 1,219 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 09/2020 09/2020 1,714 USD 45.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 10/2020 10/2020 4,300 USD 30.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 11/2020 11/2020 4,250 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 12/2020 12/2020 4,100 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 01/2021 01/2021 4,000 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 02/2021 02/2021 3,950 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 03/2021 03/2021 3,900 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 04/2021 04/2021 3,825 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 05/2021 05/2021 3,725 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 06/2021 06/2021 3,625 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 07/2021 07/2021 3,525 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 08/2021 08/2021 3,535 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 09/2021 05/2022 3,375 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 06/2022 06/2022 3,300 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 07/2022 07/2022 3,200 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 08/2022 08/2022 3,150 USD 12.000%